7 hiep dinh ve cac bien phap kiem dich dong thuc vat

18 40 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 15:17

ttlt 17 203 hd ktra hh xnk phai kiem dich dong thuc vat.dockiểm dịch động thực vậtkiểm dịch động thực vật spshiep dinh ve cac khia canh lien quan toi thuong mai cua quyen so huu tri tuecác biện pháp kiềm chế lạm phát việt namhiệp định về các dịch vụ thanh toán qua bưu chínhhướng dẫn thi hành các biện pháp kiểm soátvăn kiện hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệcác biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí Hiệp định việc áp dụng biện pháp kiểm dịch động-thực vật Các Thành viên, Khẳng định không Thành viên bị ngăn cấm thông qua thi hành biện pháp cần thiết để bảo vệ sống sức khoẻ ngời, động vật thực vật, với yêu cầu biện pháp không đợc áp dụng để tạo phân biệt đối xử tùy tiện vô Thành viên có điều kiện nh để dẫn đến hạn chế thơng mại quốc tế; Mong muốn cải thiện sức khoẻ ngời, sức khoẻ động vật tình hình vệ sinh thực vật tất Thành viên; Ghi nhận biện pháp vệ sinh động-thực vật thờng đợc áp dụng sở hiệp định hay nghị định th song phơng; Mong muốn lập quy tắc quy ớc để hớng dẫn việc xây dựng, thông qua thi hành biện pháp vệ sinh động-thực vật để giảm thiểu tác động tiêu cực chúng thơng mại; Công nhận đóng góp quan trọng tiêu chuẩn, hớng dẫn khuyến nghị quốc tế lÜnh vùc nµy; Mong mn tiÕp tơc sư dơng biện pháp vệ sinh động-thực vật hài hoà Thành viên sở tiêu chuẩn, hớng dẫn khuyến nghị quốc tế tổ chức quốc tế có liên quan xây dựng, kể Uỷ ban An toàn thực phẩm, Văn phòng Dịch tễ quốc tế tổ chức quốc tế khu vực có liên quan hoạt động khuôn khổ Công ớc Bảo vệ Thực vật Quốc tế không yêu cầu Thành viên phải thay đổi mức độ bảo vệ ®êi sèng hay søc kh ngêi, ®éng vËt, thùc vật mình; Công nhận Thành viên phát triển gặp khó khăn đặc biệt tuân thủ biện pháp vệ sinh động-thực vật Thành viên nhập khẩu, gặp khó khăn việc xâm nhập thị trờng, gặp khó khăn việc hình thành áp dụng biện pháp vệ sinh động-thực vật lãnh thổ mình, mong muốn hỗ trợ cố gắng hä lÜnh vùc nµy Mong muèn lµm râ quy tắc áp dụng điều khoản GATT 1994 liên quan đến việc sử dụng biện pháp vệ sinh độngthực vật, đặc biệt điều khoản Điều XX(b); Dới thoả thuận nh sau: Điều Các điều khoản chung Hiệp định ¸p dơng cho tÊt c¶ c¸c biƯn ph¸p vƯ sinh động-thực vật trực tiếp hay gián tiếp ảnh hởng đến thơng mại quốc tế Các biện pháp nh đợc xây dựng áp dụng phù hợp với điều khoản Hiệp định Các định nghĩa nêu Phụ lục A áp dụng cho Hiệp định Các phụ lục phần thống Hiệp định Không có điều Hiệp định ảnh hởng đến quyền Thành viên theo Hiệp định Các hàng rào kỹ thuật thơng mại liên quan đến biện pháp không thuộc phạm vi Hiệp định Điều Các quyền nghĩa vụ Các Thành viên có quyền sử dụng biện pháp vệ sinh độngthực vật cần thiết để bảo vệ sống sức khoẻ ngời, động vật thực vật với điều kiện biện pháp không trái với điều khoản Hiệp định Các Thành viên phải đảm bảo biện pháp vệ sinh động-thực vật đợc áp dụng mức độ cần thiết để bảo vệ sống sức khoẻ ngời, động vật thực vật dựa nguyên tắc khoa học không đợc trì thiếu khoa học xác đáng, trừ nh đợc nêu khoản Điều Các Thành viên phải đảm bảo biện pháp vệ sinh động-thực vật họ không phân biệt đối xử cách tuỳ tiện vô Thành viên có điều kiện giống 1Trong Hiệp định này, việc tham chiếu đến Điều XX(b) bao gồm tiêu đề Điều tơng tự nhau, kể điều kiện lãnh thổ họ lãnh thổ Thành viên khác Các biện pháp vệ sinh động-thực vật phải đợc áp dụng mà không tạo nên hạn chế trá hình thơng mại quốc tế Các biện pháp vệ sinh động-thực vật tuân thủ điều khoản liên quan Hiệp định dợc coi phù hợp với nghĩa vụ Thành viên theo quy định GATT 1994 liên quan đến việc sử dụng biện pháp vệ sinh động-thực vật, đặc biệt quy định Điều XX(b) Điều Sự Hài hoà Để hài hoà biện pháp vệ sinh động-thực vật sở chung đợc, Thành viên lấy tiêu chuẩn, hớng dẫn khuyến nghị quốc tế, có, làm sở cho biện pháp vệ sinh động-thực vật mình, trừ đợc nêu khác Hiệp định đặc biệt khoản Các biện pháp vệ sinh động-thực vật tuân thủ tiêu chuẩn, hớng dẫn khuyến nghị quốc tế đợc cho cần thiết để bảo vệ sống sức khoẻ ngời, động vật, thực vật đợc coi phù hợp với điều khoản liên quan Hiệp định GATT 1994 Các Thành viên ¸p dơng hay tr× c¸c biƯn ph¸p vƯ sinh động-thực vật cao biện pháp dựa tiêu chuẩn, hớng dẫn khuyến nghị quốc tế có liên quan, có chứng minh khoa học, mức bảo vệ động-thực vật mà Thành viên coi phù hợp theo quy định liên quan khoản từ đến Điều 5.2 Mặc dù vậy, tất biện pháp dẫn đến mức độ bảo vệ động-thực vật khác với biện pháp dựa tiêu chuẩn, hớng dẫn hay khuyến nghị quốc tế không trái với điều khoản khác Hiệp định Các Thành viên tham gia đầy đủ, giới hạn nguồn lực mình, vào tổ chức quốc tế liên quan quan phụ 2Đối với khoản Điều 3, có sở khoa học sở kiểm tra thẩm định thông tin khoa học có theo điều khoản liên quan Hiệp định này, Thành viên xác định tiêu chuẩn, hớng dẫn khuyến nghị quốc tế liên quan không đủ để đạt đợc mức bảo vệ động-thực vật phù hợp thuộc tổ chức đó, đặc biệt Uỷ ban An toàn thực phẩm, Văn phòng Kiểm dịch quốc tế tổ chức quốc tế khu vực hoạt động khuôn khổ Công ớc Bảo vệ Thực vật Quốc tế và, phạm vi tổ chức này, thúc đẩy việc xây dựng rà soát định kỳ tiêu chuẩn, hớng dẫn khuyến nghị khía cạnh biện pháp vệ sinh động-thực vật Uỷ ban Biện pháp vệ sinh động-thực vật nêu khoản từ đến Điều 12 (trong Hiệp định đợc gọi "Uỷ ban") xây dựng thủ tục để giám sát trình hài hoà quốc tế điều phối nỗ lực lĩnh vực với tổ chức quốc tế liên quan Điều Tính tơng đơng Các Thành viên chấp nhận biện pháp vệ sinh động-thực vật tơng đơng Thành viên khác, biện pháp khác với biện pháp họ biện pháp Thành viên khác buôn bán sản phẩm đó, Thành viên xuất chứng minh đợc cách khách quan cho Thành viên nhập biện pháp tơng ứng với mức bảo vệ động-thực vật Thành viên nhập Để chứng minh điều đó, có yêu cầu, Thành viên nhập đợc tiếp cận hợp lý để tra, thử nghiệm tiến hành thủ tục liên quan khác Các Thành viên, đợc yêu cầu, tiến hành tham vấn với mục tiêu đạt đợc thoả thuận song phơng đa phơng công nhận tính tơng đơng biện pháp vệ sinh động-thực vật Điều Đánh giá rủi ro xác định mức độ bảo vệ động-thực vật phù hợp Các Thành viên đảm bảo biện pháp vệ sinh độngthực vật dựa việc đánh giá, tơng ứng với thực tế, rủi ro sống sức khoẻ ngời, động vật, thực vật, có tính đến kỹ thuật đánh giá rủi ro tổ chức quốc tế liên quan xây dựng nên Khi đánh giá rủi ro, Thành viên tính đến chứng khoa học có; trình phơng pháp sản xuất liên quan; phơng pháp tra, lấy mẫu thử nghiƯm liªn quan; tÝnh phỉ biÕn cđa mét sè bƯnh hay loài sâu định; khu vực sâu bệnh; điều kiện sinh thái môi trờng liên quan; kiểm dịch cách xử lý khác Khi đánh giá rủi ro sống sức khoẻ ngời, động vật, thực vật xác định biện pháp áp dụng để có mức bảo vệ động-thực vật phù hợp khỏi rủi ro đó, Thành viên phải tính đến yếu tố kinh tế liên quan: khả thiệt hại thua lỗ sản xuất hay tiêu thụ có sâu bệnh xâm nhập, xuất hay lan trun; chi phÝ cđa viƯc kiĨm tra hay lo¹i bỏ sâu bệnh lãnh thổ Thành viên nhập khẩu; tính hiệu chi phí phơng cách hạn chế rủi ro Các Thành viên, xác định mức bảo vệ động-thực vật phù hợp, tính đến mục tiêu giảm tối thiểu tác động thơng mại bất lợi Với mục tiêu quán việc áp dụng khái niệm mức bảo vệ động-thực vật phù hợp chống lại rủi ro sống sức khoẻ ngời, động vật, thực vật, Thành viên tránh phân biệt tùy tiện vô mức bảo vệ đợc xem tơng ứng trờng hợp khác, phân biệt dẫn đến phân biệt đối xử hạn chế trá hình dối với thơng mại quốc tế Các Thành viên hợp tác Uỷ ban nêu khoản 1, Điều 12 để định hớng dẫn giúp đa điều khoản vào thực tế Trong định hớng dÉn ®ã, Uû ban sÏ xem xÐt mäi yÕu tè liên quan, kể tính chất đặc biệt rủi ro sức khoẻ ngời mà ngời ta tự mắc vào Không phơng hại đến khoản Điều 3, thiết lập hay trì biện pháp vệ sinh động-thực vật để có mức bảo vệ động-thực vật cần thiết, Thành viên phải đảm bảo biện pháp không gây hạn chế thơng mại biện pháp cần có để đạt đợc mức bảo vệ động-thực vật cần thiết, có tính đến tính khả thi kỹ thuật kinh tế.3 Trong trờng hợp chứng khoa học liên quan cha đủ, Thành viên tạm thời áp dụng biện pháp vệ sinh động-thực vật sở thông tin chuyên môn sẵn có, kể thông tin từ tổ chức quốc tế liên quan nh từ biện pháp vệ sinh độngthực vật Thành viên khác áp dụng Trong trờng hợp đó, Thành viên phải thu thập thông tin bổ sung cần thiết để có đánh giá rủi ro khách quan rà soát biện pháp vệ sinh động-thực vật cách tơng ứng khoảng thời gian hợp lý 3Đối với khoản Điều 5, biện pháp không làm hạn chế thơng mại mức yêu cầu trừ có biện pháp khác, có tính đến khả thi kt kỹ thuật, có mức bảo vệ động-thực vật phù hợp hạn chế thơng mại Khi Thành viên có lý để tin biện pháp vệ sinh động-thực vật Thành viên khác áp dụng hay trì làm kìm hãm, có khả kìm hãm, xuất biện pháp không dựa tiêu chuẩn, hớng dẫn hay khuyến nghị quốc tế liên quan, tiêu chuẩn, hớng dẫn hay khuyến nghị không tồn tại, Thành viên trì biện pháp đợc yêu cầu phải giải thích lý biện pháp vệ sinh độngthực vật Điều Thích ứng với điều kiện khu vực, kể khu vực sâu-bệnh sâu-bệnh Các Thành viên đảm bảo biện pháp vệ sinh độngthực vật thích ứng với đặc tính vệ sinh động-thực vật khu vực sản xuất sản phẩm khu vực sản phẩm đợc đa đến, cho dù khu vực nớc, phần nớc phần nhiều nớc Khi đánh giá đặc tính vệ sinh động-thực vật khu vực, với yếu tố khác, Thành viên phải tính đến mức độ phổ biến loài sâu hay bệnh đặc trng, chơng trình diệt trừ kiểm soát sâu bệnh có, tiêu chí hớng dẫn tơng ứng tổ chức quốc tế xây dựng nên Các Thành viên công nhận khái niệm khu vực sâu-bệnh khu vực sâu-bệnh Việc xác định khu vực phải dựa yếu tố nh địa lý, hệ sinh thái, giám sát kiểm dịch, tính ®Õn hiƯu qu¶ cđa viƯc kiĨm tra vƯ sinh ®éng-thùc vật Các Thành viên xuất tuyên bố khu vực lãnh thổ khu vực sâu-bệnh khu vực sâubệnh cần phải cung cấp chứng cần thiết để chứng minh cách khách quan với thành viên nhập khu vực là, trì, khu vực sâu bệnh khu vực sâu bệnh Để làm việc này, có yêu cầu, Thành viên nhập đợc tiếp cận hợp lý để tra, thử nghiệm tiến hành thủ tục liên quan khác Điều Minh bạch sách Các Thành viên thông báo thay đổi biện pháp vệ sinh động-thực vật cung cấp thông tin biện pháp vệ sinh động-thực vật theo điều khoản Phụ lục B Điều KiĨm tra, tra vµ thđ tơc chÊp thn Các Thành viên tuân thủ điều khoản Phụ lục C hoạt động kiểm tra, tra thủ tục chấp thuận, kể hệ thống qc gia chÊp thn sư dơng phơ gia thùc phÈm đặt dung sai cho tạp chất thực phẩm, đồ uống thức ăn động vật, mặt khác đảm bảo thủ tục họ không trái với điều khoản Hiệp định Điều Trợ giúp kỹ thuật Các Thành viên trí tạo thuận lợi cho việc dành trợ giúp kỹ thuật cho Thành viên khác, đặc biệt Thành viên phát triển, thông qua quan hệ song phơng qua tổ chức quốc tế thích hợp Sự trợ giúp lĩnh vực công nghệ xử lý, nghiên cứu sở hạ tầng, kể việc thành lập quan quản lý quốc gia, dới dạng t vấn, tín dụng, quyên góp viện trợ không hoàn lại, kể mục đích cung cấp trình độ kỹ thuật, đào tạo thiết bị phép nớc điều chỉnh tuân theo biện pháp vệ sinh động-thực vật cần thiết để có mức bảo vệ động-thực vật phù hợp thị trờng xuất Khi cần có đầu t để Thành viên phát triển nớc xuất đáp ứng yêu cầu vệ sinh động-thực vật Thành viên nhập khẩu, Thành viên nhập khÈu sÏ xem xÐt viƯc trỵ gióp kü tht nh cho phép Thành viên phát triển trì mở rộng hội xâm nhập thị trờng cho sản phẩm có liên quan Điều 10 Đối xử đặc biệt khác biệt Khi chuẩn bị áp dụng biện pháp vệ sinh động-thực vật, Thành viên tính đến nhu cầu đặc biệt Thành viên phát triển, đặc biệt Thành viên phát triển Nếu mức bảo vệ động-thực vật phù hợp cho phép áp dụng biện pháp vệ sinh động-thực vật mới, thời gian dài để thích ứng đợc dành cho sản phẩm có nhu cầu Thành viên phát triển để trì hội xuất họ Để đảm bảo Thành viên phát triển tuân thủ điều khoản Hiệp định này, Uỷ ban đợc phép, có yêu cầu, dành cho nớc ngoại lệ thời gian định cụ thể toàn hay phần nghĩa vụ theo Hiệp định này, có tính đến nhu cầu tài chính, thơng mại phát triển nớc Các Thành viên khuyến khích tạo thuận lợi cho Thành viên phát triển tham gia tích cực vào tổ chức quốc tế liên quan Điều 11 Tham vấn giải tranh chấp Các điều khoản Điều XXII XXIII GATT 1994 nh nói rõ áp dụng Bản ghi nhớ Giải Tranh chấp áp dụng cho tham vấn giải tranh chấp Hiệp định này, trừ Hiệp định có quy định cụ thể khác Trong tranh chấp theo Hiệp định có liên quan đến vÊn ®Ị khoa häc hay kü tht, ban héi thÈm xin ý kiến chuyên gia ban hội thẩm chọn với bên tranh chấp Trong việc này, thấy thích hợp, ban hội thẩm lập nhóm chuyên gia kỹ thuật t vấn, tham vấn với tổ chức quốc tế liên quan theo yêu cầu bên tranh chấp ban hội thẩm tự đề Không có điều Hiệp định phơng hại đến quyền Thành viên theo hiệp định quốc tế, kể quyền dựa vào hoà giải cấu giải tranh chấp tổ chức quốc tế khác hay đợc lập theo hiệp định quốc tế Điều 12 Quản lý Uỷ ban Các biện pháp vệ sinh động-thực vật đợc thành lập để làm diễn đàn tham vấn thờng xuyên Uỷ ban thực chức cần thiết để thực thi điều khoản Hiệp định thúc đẩy mục đích Hiệp định, đặc biệt mặt hài hoà hóa Uỷ ban định phơng pháp đồng thuận Uỷ ban khuyến khích hỗ trợ việc tham vấn đàm phán đặc biệt Thành viên vÊn ®Ị vƯ sinh ®éng-thùc vËt thĨ ban khuyến khích tất Thành viên sử dụng tiêu chuẩn, hớng dẫn hay khuyến nghị quốc tế thực tham vấn nghiên cứu kỹ thuật với mục đích tăng phối hợp thống hệ thống phơng pháp quốc tế quốc gia để chấp thuận việc sử dụng chất phụ gia thực phẩm đặt dung sai tạp chất cho thực phẩm, đồ uống hay thức ăn động vật Uỷ ban trì liên lạc chặt chẽ với tổ chức quốc tế liên quan lĩnh vực bảo vệ động-thực vật, đặc biệt với Uỷ ban An toàn thực phẩm, Văn phòng Dịch tễ Quốc tế Ban Th ký Công ớc Bảo vệ Thực vật Quốc tế, với mục đích có đợc t vÊn khoa häc vµ kü thuËt tèt nhÊt cho việc quản lý Hiệp định để đảm bảo tránh nỗ lực trùng lặp không cần thiết Uỷ ban xây dựng thủ tục giám sát trình hài hoà quốc tế sử dụng tiêu chuẩn, hớng dẫn hay khuyến nghị quốc tế Để làm việc này, Uỷ ban với tổ chức quốc tế liên quan lập danh sách tiêu chuẩn, hớng dẫn hay khuyến nghị quốc tế liên quan đến biện pháp vệ sinh động-thực vật mà Uỷ ban cho có tác động lớn đến thơng mại Danh sách bao gồm tiêu chuẩn, hớng dẫn hay khuyến nghị quốc tế mà Thành viên áp dụng làm điều kiện cho hàng nhập sở sản phẩm nhập tuân thủ tiêu chuẩn đợc xâm nhập thị trờng Thành viên Trong trờng hợp Thành viên không áp dụng tiêu chuẩn, hớng dẫn hay khuyến nghị quốc tế làm điều kiện cho hàng nhập khẩu, Thành viên phải nguyên nhân đặc biệt họ có coi tiêu chuẩn cha đủ để đạt đợc mức bảo vệ động-thực vật phù hợp hay không Nếu Thành viên xem xét lại quan điểm mình, với việc việc áp dụng tiêu chuẩn, hớng dẫn hay khuyến nghị quốc tế đợc dùng làm điều kiện cho hàng nhập khẩu, Thành viên phải giải thích thay đổi thông báo cho Ban Th ký nh tổ chức quốc tế liên quan, việc thông báo giải thích đợc ®a theo c¸c thđ tơc cđa Phơ lơc B Để tránh trùng lặp không cần thiết, Uỷ ban định sử dụng cách thích hợp thông tin từ thủ tục, đặc biệt thủ tục thông báo, có hiệu lực tổ chức quốc tế liên quan Trên sở sáng kiến Thành viên, Uỷ ban thông qua kênh thích hợp mời tổ chức quốc tế liên quan quan phụ thuộc tổ chức khảo sát vấn đề cụ thể tiêu chuẩn, hớng dẫn hay khuyến nghị, kể lý giải thích việc không sử dụng nh nêu khoản Uỷ ban rà soát việc điều hành việc thực Hiệp định ba năm sau ngày Hiệp định WTO có hiệu lực, sau có nhu cầu Nếu thích hợp, Uỷ ban trình lên Hội đồng Thơng mại Hàng hoá đề nghị sửa đổi văn Hiệp định có xét đến kinh nghiệm thu thập đợc từ việc thực Hiệp định yếu tố khác Điều 13 Thực Các Thành viên chịu trách nhiệm hoàn toàn việc tuân thủ nghĩa vụ nêu Hiệp định Các Thành viên hình thành thực biện pháp chế tích cực để hỗ trợ việc thuân thủ điều khoản Hiệp định không quan phủ trung ơng Các Thành viên có biện pháp hợp lý đợc để quan phi phủ lãnh thổ mình, nh tổ chức khu vực mà quan liên quan lãnh thổ họ thành viên, tuân thủ điều khoản Hiệp định Ngoài ra, Thành viên biện pháp trực tiếp hay gián tiếp yêu cầu hay khuyến khích tổ chức khu vực phi phủ quan phủ địa phơng hành động trái với điều khoản Hiệp định Các Thành viên đảm bảo họ dựa vào tổ chức phi phủ việc thực biện pháp vệ sinh động-thực vật tổ chức tuân thủ điều khoản Hiệp định Điều 14 Điều khoản cuối Các Thành viên phát triển hoãn áp dụng điều khoản Hiệp định khoảng thời gian năm năm sau ngày Hiệp định WTO có hiệu lực biện pháp vệ sinh ®éng-thùc vËt cđa hä cã ¶nh hëng ®Õn nhËp khÈu sản phẩm 10 nhập Các Thành viên phát triển khác hoãn áp dụng điều khoản Hiệp định này, khoản Điều Điều 7, hai năm sau ngày Hiệp định WTO có hiệu lực biện pháp vệ sinh động-thực vật có họ có ảnh hởng đến nhập sản phẩm nhập khẩu, việc áp dụng không thực đợc thiếu trình độ kỹ thuật, sở hạ tầng hay nguồn lực kỹ thuật 11 Phụ lục A Các định nghĩa4 Biện pháp vệ sinh động-thực vật - Bất kỳ biện pháp áp dụng để: (a) bảo vệ sống sức khoẻ động vật thực vật lãnh thổ Thành viên khỏi nguy xâm nhập, xuất hay lan trun cđa s©u, bƯnh, vËt mang bƯnh hay vật gây bệnh; (b) bảo vệ sống sức khoẻ ngời động vật lãnh thổ Thành viên khỏi nguy từ chất phụ gia thực phẩm, tạp chất, độc chất vật gây bệnh thực phẩm, đồ uống thức ăn gia súc; (c) bảo vệ sống sức khoẻ ngời lãnh thổ Thành viên khỏi nguy từ bệnh động vật, thực vật hay sản phẩm chúng đem lại từ việc xâm nhập, xuất hay lan truyền sâu hại; (d) ngăn chặn hay hạn chế tác hại khác lãnh thổ Thành viên khỏi sù x©m nhËp, xt hiƯn hay lan trun cđa s©u hại Các biện pháp vệ sinh động-thực vật bao gồm tất luật, nghị định, quy định, yêu cầu thủ tục, kể tiêu chí sản phẩm cuối cùng; trình phơng pháp sản xuất; thư nghiƯm, tra, chøng nhËn vµ thđ tơc chÊp thuận; xử lý kiểm dịch kể yêu cầu gắn với việc vận chuyển động vật hay thực vật hay gắn với nguyên liệu cần thiết cho tồn chúng vận chuyển; điều khoản phơng pháp thống kê có liên quan, thủ tục lấy mẫu phơng pháp đánh giá nguy cơ, yêu cầu đóng gói dán nhãn liên quan trực tiếp đến an toàn thực phẩm Hài hoà - Việc Thành viên khác xây dựng, công nhận áp dụng biện pháp vệ sinh động-thực vật chung Các tiêu chuẩn, hớng dẫn khuyến nghị quốc tế (a) an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn, hớng dẫn khuyến nghị Uỷ ban An toàn thực phẩm xây dựng liên quan đến chất phụ gia thực phẩm, thuốc thú y 4Trong định nghĩa này, "động vật" bao gồm cá động vật hoang dã; "thực vật" bao gồm rừng thảo mộc hoang; "sâu" bao gồm cỏ dại; "tạp chất" bao gồm d lợng thuốc trừ sâu thuốc thú y chất ngoại lai 12 d lợng thuốc trừ sâu, tạp chất, phơng pháp phân tích lấy mẫu, mã số hớng dẫn thực hành vệ sinh; (b) sức khoẻ động vật, tiêu chuẩn, hớng dẫn khuyến nghị đợc xây dựng dới bảo trợ Văn phòng Kiểm dịch động vật quốc tế; (c) thực vật, tiêu chuẩn, hớng dẫn khuyến nghị quốc tế đợc xây dựng dới bảo trợ Ban Th ký Công ớc Bảo vệ Thực vật Quốc tế hợp tác tổ chức khu vực hoạt động khuôn khổ Công ớc Bảo vệ Thực vật Quốc tế; (d) vấn đề không thuộc phạm vi tổ chức nói trên, tiêu chuẩn, hớng dẫn khuyến nghị phù hợp đợc công bố tổ chức quốc tế khác có liên quan mà Thành viên gia nhập Uỷ ban xác định Đánh giá nguy - Việc thẩm định tình trạng có xâm nhập, xuất hay lan truyền sâu bệnh lãnh thổ Thành viên nhập theo biện pháp vệ sinh động-thực vật áp dụng hậu sinh học kinh tế kèm; việc thẩm định khả tác động có hại đến sức khoẻ ngời hay ®éng vËt tõ sù cã mỈt cđa chÊt phơ gia thực phẩm, tạp chất, độc chất hay vật gây bệnh thực phẩm, đồ uống thức ăn động vật Mức bảo vệ động-thực vật phù hợp - Mức bảo vệ đợc Thành viên xây dựng nên biện pháp vệ sinh động-thực vật để bảo vệ sống hay sức khoẻ ngời, động vật hay thực vật lãnh thổ coi phù hợp Ghi chú: Nhiều Thành viên gọi khái niệm "mức nguy chấp nhận đợc" Khu vực sâu-bệnh - Một khu vực, dù nớc, phần nớc, tất phần nhiều nớc, quan có thẩm quyền xác định, loài sâu hay bƯnh thĨ Ghi chó: Mét khu vùc kh«ng có sâu-bệnh bao bọc, bị bao bọc liỊn kỊ víi mét khu vùc - dï lµ phần nớc vùng địa lý bao gồm nhiều phần hay tất số nớc - loài sâu hay bệnh cụ thể, nhng có biện pháp kiểm tra khu vực ví dụ nh lập vùng bảo vệ, 13 giám sát vùng đệm để hạn chế diệt trừ loài sâu hay bệnh Khu vực sâu-bệnh - Một khu vực, dù nớc, phần nớc, tất phần số nớc, quan có thẩm quyền xác định, loài sâu hay bệnh cụ thể tồn mức thấp có biện pháp giám sát, kiểm tra diệt trừ hữu hiệu Phụ lục B Minh bạch quy định vệ sinh động-thực vật Công bố quy định Các Thành viên đảm bảo tất quy định vệ sinh độngthực vật5 ban hành đợc công bố cho Thành viên quan tâm biết quy định Trừ trờng hợp khẩn cấp, Thành viên dành khoảng thời gian hợp lý việc công bố quy định vệ sinh động-thực vật thời điểm quy định có hiệu lực để nhà sản xuất Thành viên xuất khẩu, đặc biệt Thành viên phát triển, điều chỉnh sản phẩm phơng pháp sản xuất theo yêu cầu Thành viên nhập Điểm hỏi đáp Mỗi Thành viên đảm bảo có điểm hỏi-đáp chịu trách nhiệm trả lời câu hỏi hợp lý từ Thành viên có quan tâm nh cung cấp tài liệu liên quan đến: (a) quy định vệ sinh động thực-vật đợc ban hành đề xuất lãnh thổ Thành viên đó; (b) thủ tục kiểm tra tra, quy trình sản xuất kiểm dịch, thủ tục chấp thuận dung sai thuốc trừ sâu chất phụ gia thùc phÈm ®ang cã hiƯu lùc l·nh thỉ Thành viên đó; (c) thủ tục đánh giá rủi ro, yếu tố cần xem xét đánh giá, nh việc xác định mức bảo vệ động-thực vật phù hợp; (d) gia nhập tham gia Thành viên 5Các biện pháp vệ sinh động-thực vật nh luật, nghị định, thông t áp dụng chung 14 quan liên quan lãnh thổ Thành viên vào tổ chức hệ thống vệ sinh động thực-vật quốc tế khu vực, nh hiệp định thoả thuận song phơng đa phơng phạm vi Hiệp định này, văn hiệp định thoả thuận Các Thành viên đảm bảo Thành viên có quan tâm yêu cầu cung cấp tài liệu đợc cung cấp với gi¸ b»ng (nÕu cã), trõ chi phÝ vËn chun, cho công dân Thành viên liên quan Thủ tục thông báo Nếu tiêu chuẩn, hớng dẫn khuyến nghị quốc tế nội dung quy định vệ sinh động-thực vật dự kiến đa không giống với nội dung tiêu chuẩn, hớng dẫn khuyến nghị quốc tế, quy định có tác động quan trọng đến thơng mại Thành viên khác, Thành viên sẽ: (a) thông báo vào giai đoạn đầu cho Thành viên có quan tâm biết đợc đề xuất áp dụng quy định đó; (b) thông báo cho Thành viên khác, thông qua Ban Th ký, sản phẩm chịu tác động quy định với giải trình ngắn gọn mục đích sở quy định Việc thông báo phải tiến hành vào giai đoạn đầu, quy định sửa đổi ý kiến nhận xét đợc xem xét đến; (c) cung cấp theo yêu cầu Thành viên khác quy định dự kiến đa có thể, chỗ nội dung khác biệt với tiêu chuẩn, hớng dẫn khuyến nghị quốc tế; (d) dành thời gian hợp lý cho Thành viên, không phân biệt đối xử Thành viên đó, để có nhận xét văn bản, thảo luận nhận xét có yêu cầu lu tâm đến nhận xét kết thảo luận Tuy nhiên, xuất hay đe doạ xuất vấn đề khẩn cấp bảo vệ sức khoẻ Thành viên, Thành viên bỏ qua bớc nêu khoản Phụ lục thấy 6Khi "công dân" đợc nhắc đến Hiệp định, trờng hợp lãnh thổ hải quan riêng rẽ Thành viên WTO, thuật ngữ đợc hiểu thể nhân hay pháp nhân c trú có sở công nghiệp thơng mại thực tế hoạt động lãnh thổ hải quan 15 cần thiết, với điều kiện Thành viên đó: (a) thông báo cho Thành viên khác, thông qua Ban Th ký, quy định sản phẩm chịu tác động với giải trình ngắn gọn mục đích sở quy định, kể chất (các) vấn đề khẩn cấp; (b) đợc yêu cầu, phải cung cấp quy định cho Thành viên khác; (c) cho phép Thành viên khác nhận xét văn bản, thảo luận nhận xét có yêu cầu lu tâm đến nhận xét kết thảo luận Thông báo cho Ban Th ký tiếng Anh, tiếng Pháp tiếng Tây Ban Nha Các Thành viên phát triển, Thành viên khác yêu cầu, cung cấp tài liệu trờng hợp tài liệu lớn cung cấp tóm tắt tài liệu thông báo cụ thể tiếng Anh, tiếng Pháp tiếng Tây Ban Nha Ban Th ký sÏ lËp tøc chun th«ng báo tới tất Thành viên tổ chức quốc tế có quan tâm lu ý Thành viên phát triển thông báo liên quan đến sản phẩm mà họ quan tâm 10 Các Thành viên cử quan phủ trung ơng chịu trách nhiệm, tầm quốc gia, thực điều khoản liên quan đến thủ tục thông báo theo khoản 5, 6, Phụ lục Các bảo lu chung 11 Không có điều Hiệp định đợc hiểu yêu cầu: (a) cung cấp chi tiết dự thảo công bố văn thứ tiếng Thành viên trừ việc nêu khoản Phụ lục này; (b) Thành viên tiết lộ thông tin mật ảnh hởng đến việc thực thi luật pháp vệ sinh động thực-vật phơng hại đến quyền lợi thơng mại đáng doanh nghiƯp 16 Phơ lơc C KiĨm tra, tra vµ thđ tơc chÊp thn §èi víi bÊt kú thủ tục nhằm kiểm tra đáp ứng biện pháp vệ sinh động-thực vật, Thành viên đảm bảo: (a) thủ tục đợc thực hoàn thành không gây chậm trễ đáng không thuận lợi sản phẩm nhập so với sản phẩm tơng tự nớc; (b) công bố thời gian xử lý chuẩn thủ tục thông báo thời gian xử lý dự kiến cho ngời bị kiểm tra có yêu cầu; nhận đợc hồ sơ, quan có thẩm quyền phải lập tøc kiĨm tra sù hoµn chØnh cđa tµi liƯu vµ thông báo cho ngời bị kiểm tra cách đầy đầy đủ xác thiếu sót; quan thẩm quyền phải chuyển sớm tốt kết thủ tục cách đầy đầy đủ xác tới ngời bị kiểm tra để có hành động sửa chữa cần thiết; hồ sơ có thiếu sót, quan thẩm quyền phải xử lý thủ tục hiệu tốt ngời bị kiểm tra yêu cầu; có yêu cầu, ngời bị kiểm tra phải đợc thông báo tiến trình thủ tục chậm trễ với lời giải thích; (c) yêu cầu thông tin hạn chÕ ë møc cÇn thiÕt cho sù kiĨm tra, tra phù hợp thủ tục chấp thuận, kể c¶ viƯc chÊp thn sư dơng chÊt phơ gia thùc phẩm định dung sai cho tạp chất thực phẩm, đồ uống thức ăn động vật; (d) bí mật thông tin sản phẩm nhập đợc cung cấp có đợc việc kiểm tra, thành chấp thuận phải đợc tôn trọng mức không u đãi sản phẩm nớc bảo vệ đợc quyền lợi thơng mại đáng; (e) yêu cầu kiểm tra, tra chấp thuận vật mẫu sản phẩm hạn chế mức hợp lý cần thiết; (f) khoản phí gắn với thủ tục sản phẩm nhập công nh khoản phí đánh vào sản phẩm nội địa tơng tự sản phẩm xuất xứ từ Thành viên khác không cao chi 7Ngoài công việc khác, kiểm tra, tra thủ tục chấp thuận bao gồm thủ tục lấy mẫu, thử nghiệm xác nhận 17 phí thực thủ tục đó; (g) áp dụng tiêu chí phơng tiện sử dụng thủ tục việc chọn mẫu sản phẩm nhập nh sản phẩm nội địa nhằm giảm tối thiểu bÊt tiƯn cho ngêi bÞ kiĨm tra, ngêi nhËp khÈu, ngời xuất đại lý họ; (h) thông số sản phẩm thay đổi việc kiểm tra tra theo quy định áp dụng, thủ tục sản phẩm bị thay đổi hạn chế cần thiết để xác định xem sản phẩm có đáp ứng quy định liên quan hay không; (i) có thủ tục xem xét khiếu nại liên quan đến hoạt động thủ tục hành động sửa chữa khiếu nại có sở Nếu Thành viên có hệ thống chấp thuận việc sử dụng chất phụ gia thực phẩm định dung sai cho tạp chất thực phẩm, đồ uống thức ăn động vật mà hệ thống cấm hạn chế xâm nhập thị trờng nội địa sản phẩm thiếu chấp thuận, Thành viên nhËp khÈu sÏ xem xÐt viƯc sư dơng mét tiªu chuẩn quốc tế liên quan làm sở xâm nhập thị trờng có định cuối Nếu biện pháp vệ sinh động-thực vật đặt yêu cầu kiểm tra mức sản xuất, Thành viên có sở sản xuất đặt lãnh thổ có giúp đỡ cần thiết để hỗ trợ việc kiểm tra hoạt động quan kiểm tra Không có điều Hiệp định ngăn cản Thành viên thực việc tra hợp lý bên lãnh thổ m×nh 18
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 hiep dinh ve cac bien phap kiem dich dong thuc vat, 7 hiep dinh ve cac bien phap kiem dich dong thuc vat

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay