Giáo án Hóa học 12 bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

5 14 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 15:08

HÓA HỌC 12 Bài 25: KIM LOẠI KIỀM HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM Tiết 1.KIM LOẠI KIỀM I.Mục tiêu học 1.Về kiến thức: +Biết vị trí kim loại kiềm bảng tuần hồn +Biết tính chất vật lý,tính chất hóa học kim loại kiềm +Biết trạng thái tự nhiên,ứng dụng phương pháp điều chế kim loại kiềm +Giải thích tính chất hóa học đặc trưng kim loại kiềm tính khử 2.Về kỹ +Rèn kỹ viết phương trình phản ứng hóa học +Rèn thao tác tư theo trình tự:từ vị trí,cấu tạo …suy tính chất hóa học đặc trưng kim loại kiềm 3.Về thái độ +Học tập nghiêm túc II.Chuẩn bị *Chuẩn bị giáo viên: -Chuẩn bị bảng tuần hồn ngun tố hóa học -Chuẩn bị bảng 6.1 SGK trang 106 -Chuẩn bị sơ đồ điện phân NaCl nóng chảy *Chuẩn bị học sinh: -Ơn lại cũ HÓA HỌC 12 -Chuẩn bị bảng tuần hồn ngun tố hóa học -Đọc trước III.Phương pháp giảng dạy -Phương pháp đàm thoại,hỏi đáp -Phương pháp nêu vấn đề IV.Hoạt động dạy học 1.Ổn định lớp 2.Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động 1:Vị trí cấu tạo GV:Yêu cầu học sinh: +Dựa vào bảng hệ thống tuần hoàn cho biết vị trí KLK?Đọc tên ngun tố nhóm? +Viết cấu hình electron Li(Z=3),Na (Z=11),K (Z=19) cho biết đặc điểm electron lớp cùng? GV:Nhận xét bổ xung: -Các KLK có electron lớp ngồi điền vào phân lớp ns→Cấu hình electron lớp ngồi KLK có dạng ns1 Hoạt động 2:Tính chất vật lý GV:Yêu cầu học sinh: +Dựa vào SGK bảng 6.1( SGK trang 106) cho biết màu sắc ,nhiệt độ nóng chảy,nhiệt độ sơi,khối lượng riêng,độ cứng kim loại kiềm? Hoạt động học sinh HS: +KLK thuộc nhóm IA bảng tuần hoàn,các nguyên tố KLK đứng đầu chu kỳ +Các nguyên tố KLK:liti(Li) ,Natri (Na),kali (K),rub đi(Rb),xesi(Cs) franxi (Fr) HS:cấu hình electron Li(Z=3):1s22s1 Na(Z=11):1s22s22p63s1 K(Z=19): 1s22s22p63s23p64s1 +Đặc điểm :Có electron lớp ngồi HS: +Các KLK có màu trắng bạc,có ánh kim +Nhiệt độ nóng chảy,nhiệt độ sơi thấp +Khối lượng riêng nhỏ HĨA HỌC 12 GV:Nhận xét bổ xung: + KLK có nhiệt độ nóng chảy,nhiệt độ sôi thấp,khối lượng riêng nhỏ,độ cứng thấp KLK có mạng tinh thể lập phương tâm khối,cấu trúc tương đối rỗng.Trong tinh thể nguyên tử ion liên kết với liên kết kim loại yếu Hoạt động 3:Tính chất hóa học GV:u cầu học sinh +Dựa vào cấu hình electron KLK dự đốn tính chất hóa học KLK? GV:Nhận xét bổ xung: +Do KLK có lượng ion hóa nhỏ,vì KLK có tính khử mạnh +Tính khử tăng từ liti đến xesi +Trong hợp chất,KLK có số oxihoa +1 *Xét phản ứng tác dụng với phi kim GV:NX:Các KLK dễ dàng khử phi kim thành cac ion âm GV:Yêu cầu học sinh: +Viết phương trình phản ứng Na,K với O2,Cl2? GV:Nhận xét bổ xung +Phương trình chung 4M+O2→2M2O M+Cl2→2MCl +Các KLK cháy Oxi với màu lửa khác nhau:Natri cháy với lửa màu vàng,Kali cháy với lửa màu tím,Liti cháy với lửa màu đỏ Vì dùng tính chất để nhận biêt KLK với +KLK cháy Oxi khô tạo hợp chất peoxit M+O2(khô)→M2O2 VD: 2Na+O2(khô)→Na2O2 (natri peoxit) +Độ cứng thấp HS: +Các KLK có electron lớp →dễ nhường electron để thể tính khử HS: 4Na+O2→2Na2O (natrioxit) 4K+O2→2K2O (kali oxit) 2Na+Cl2→2NaCl (natriclorua) 2K+Cl2→2KCl (kali clorua) HÓA HỌC 12 *Xét phản ứng tác dụng với axit GV:KLK khử mạnh ion H+ thành H2 Yêu cầu học sinh;Viết phương trình phản ứng Na với axit HCl,HNO3, GV:Lưu ý:Các phản ứng KLK với axit xảy mãnh liệt,có thể gây nổ tiếp xúc tỏa nhiệt mạnh Phương trình tổng quát: 2M+2H+→2M+ +H2 *Tác dụng với nước GV:KLK Khử nước dễ dàng nhiệt độthường giải phóng H2 Yêu cầu học sinh:Viết phương trình Na tác dụng với nước? GV:Lưu ý +Phương trình tổng quát: 2M+2H2O→2MOH +H2 Khi phản ứng với nước : +Natri bị nóng chảy,chạy mặt nước +Kali tự bùng cháy +Rubuđi Xesi phản ứng mãnh liệt tiếp xúc với nước *Chú ý:Vì KLK phản ứng dễ dàng với Oxi nước khơng khí lên người ta bảo quản KLK cách ngâm KLK dầu hỏa Hoạt động 4:Ứng dụng,trạng thái tự nhiên điều chế GV:Dựa vào SGK nêu ứng dụng KLK? GV:Yêu cầu học sinh dựa vào SGK cho biết trạng thái tự nhiên KLK? HS: 2Na+2HCl→2NaCl +H2 2Na+2HNO3 → NaNO3 +H2 HS: 2Na+2H2O→2 NaOH +H2 HS: +Ứng dụng KLK: -Dùng để chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp -Hợp kim Liti-nhôm siêu nhẹ ,được dùng kỹ thuật hàng không -Xesi dùng làm tế bào quang điện HS:Trong tự nhiên KLK khơng có dạng đơn chất mà tồn dạng hợp chất Trong nước biển có NaCl,trong đất có hợp chất HÓA HỌC 12 GV:+Để điều chế kim loại kiềm, người ta dùng phương pháp ? +Quan sát hình 6.1(SGK –trang 108) để hiểu q trình điện phân NaCl nóng chảy Viết sơ đồ điện phân, phản ứng điện cực phương trình điện phân? silicat,aluminat HS:Muốn điều chế KLK người ta cần phải khử ion chúng M+ +e→M Nguyên tắc: điện phân muối nóng chảy: Điện phân nóng chảy M+ + e M Điều chế Na: -Nguyên liệu: NaCl tinh khiết -Phương pháp: Điện phân nóng chảy NaCl, bình điện phân có cực dương than chì, cực âm thép -Các phản ứng xảy điện phân: * Cực âm:Na+ +e → Na (Quá trình khử) *Cực dương:2Cl–→Cl2 + e ( QT oxi hóa) Phương trình đpnc điện phân: 2NaCl(r) 2Na + Cl2 Hoạt động 5.Bài tập củng cố 1) Tính chất hóa học đặc trưng kim loại kiềm gì? Giải thích viết phương trình phản ứng minh họa với Kali? 2) Viết phương trình phản ứng biểu diễn chuyển hóa sau ( ghi rõ điều kiện có) M → M2O → MOH → M2CO3 → MHCO3 ↓ MCl → MOH 3) Có thể điều chế kim loại kiềm Na cách sau đây? A điện phân dd NaCl bão hòa B điện phân dd NaCl C điện phân NaOH rắn D điện phân NaCl nóng chảy *Bài tập nhà: làm tập SGK : 1,2,8 trang 111
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm, Giáo án Hóa học 12 bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay