Giáo án Hóa học 12 bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 15:07

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN Bài KIM LOẠI KIỀM HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM I MỤC TIÊU Kiến thức - Biết: Vị trí nguyên tố kim loại kiềm bảng tuần hồn cấu hình e chúng - Hiểu: Tính chất vật lý, tính chất hóa học phương pháp điều chế kim loại kiềm Kỹ năng: - Viết PTHH kim loại kiềm với oxi, với nước PTĐP điều chế kim loại kiềm Nhận thức: - Các kim loại kiềm hoạt động mạnh, phải thận trọng thực hành II CHUẨN BỊ - Projector - Natri kim loại, nước, phenolphtalein III CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP TG HĐ1 Nội dung I Vị trí, cấu tạo Vị trí KLK BTH - Thuộc nhóm IA - Gồm: Li, Na, K, Rb, Cs Fr Cấu tạo KLK Tính Đặc điểm chất chung Số e lớp g cù 1e (ns1) BKNT Lớn I1 E0 Khả e Kiểu mạng tinh thể QLBĐ từ Li  Cs 1e (ns1 Tăng dần Nhỏ Rất thấp Giảm dần Rất thấp Dễ e Tăng dần Lập phương tâm khối II Tính chất vật lý Tính chất Đặc điểm chung QLBĐ từ Li  Cs HĐ GV * Đàm thoại với HS: - Vị trí nguyên tố KLK? Gồm nguyên tố? - Chiếu slide BTH có tơ màu nhóm IA * Phát phiếu HT số cho nhóm, yêu cầu HS điền vào khoảng trống Sau 5’ gọi HS trả lời câu hỏi: - Nguyên tử KLK có e lớp ngồi cùng? - BKNT? NL ion hóa?  có khuynh hướng? - Chiếu mạng tinh thể Na  kiểu mạng? * Trình chiếu: HĐ HS - Tham khảo SGK - Trả lời theo yêu cầu GV - Điền vào phiếu HT t0s , KLR Tính cứng HĐ2 Thấp Nhỏ Nhỏ Giảm dần Tăng dần (trừ K) Giảm dần (trừ K) III Tính chất hóa học Tính khử mạnh: M  Mn+ + ne Tác dụng với phi kim: O2, S, X2, H2, VD: 1 2 trongKK Na + O2 ��� � � Na O   t Na + O2 �� � Na O 1 2 1 1 1 1/ K  K O , K O2 , K O2 Màu lửa: Li - đỏ tía; Na vàng; K - tím; Rb - tím hồng; Cs xanh da trời HĐ3 Tác dụng với axit: Phản ứng gây nổ (nguy hiểm) 2M + 2H+  2M+ + H2 VD: Li + HCl  Tác dụng với nước: 2M + 2H2O  2MOH + H2 VD: Na + H2O  K + H2O  HĐ4 IV ứng dụng điều chế ứng dụng: Điều chế: Phương pháp điện phân nóng chảy dpnc VD: 2NaCl ��� � 2Na + Cl2 - Chiếu slide giản 0 đồ ts , tnc KLK - Chiếu slide TN: Li mặt nước - Chiếu slide TN: Lần lượt cắt Li, Na, K dao - Tính chất hóa học chung KLK? - KLK tác dụng với chất nào? -Chiếu slide TN đốt Li, Na, K - Thông báo thêm điều kiện, trường hợp, ứng dụng peoxit, supeoxit - Dự đoán khả phán ứng KLK với axit? Giải thích? - Chiếu slide TN cho Li, Na, K, Rb, Cs tác dụng với nước - Nhận xét khả phản ứng biến đổi khả phản ứng? - Phương pháp chung để điều chế KLK? Vì phải chọn phương pháp đó? - Quan sát hình ảnh TN - Tham khảo SGK - Thảo luận  Hoàn thành phiếu HT - Trình bày kết - Nhận xét, bổ sung - Trả lời: Tính khử mạnh - Theo dõi TN  cho biết màu lửa đốt KLK - Viết PTPƯ tạo oxit - Xác định sox KLK Oxi oxit, peoxit, - Trả lời: Phản ứng mạnh KLK có E
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm, Giáo án Hóa học 12 bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay