Ebook cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học một số vấn đề về lý luận và thực

59 4 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 15:02

TS HÀ NGUYỄN KIM GIANG CHO TRẺ LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC MỘT SÔ' VẤN ĐỂ LUẬN & THỰC TIÊN ế • ■ NHÀ XUẤT BÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI M Ụ C LỤ C T rang Tòng quan vấn đề nghiên cứu khoa học Bác Hồ vói nguyên giáo dục “Hoc đôi với hành" quán triệ t nguyên Khoa Giáo dục Mầm non - Đại họcphạm Hà Nội Tú tưỏng có tinh chiến lược “Dạy vãn trĩnh luyện toàn diện” việc thực h iện cho trỏ làm quen với vãn học ^ Trê mẫu giáo học t h ế nào? 34 - V nghĩa khoa học h o t (lộng vui chơi phương châm “Học mà chới, chơi m học” giáo dục trẻ m ẫ u giáo - Cho tré làm (Jilt'll với tác phẩm văn học 48 P h t triển h n g th ú “đọc” cho t r ẻ em tiền học đường 54 Vế tiếp n h ậ n văn học c ủ a trẻ m ẫ u giáo 60 - Cát’ phương pháp bàn cho trẻ m ẫ u giáo tiếp xúc Qrj với tác phẩm van học - T rao đôi với trẻ qu trìn h cho trẻ tiếp xúc với tá c phấm vàn học - T n h minh họa tác ph ẩm văn học với trẻ m ẫu giáo 85 Phương p h p dạy th cho t r ẻ m ẫu giáo Vài nét kể s n g tạ o cổ tích m áu giáo Đặc điểm tiếp n h ậ n tru y ệ n cổ tích t h ầ n kỳ trẻ 93 104 111 m ẫ u giáo Sức h ấ p d ẫ n c ủ a t r u y ệ n cổ tích t h ầ n kỳ 120 t r ẻ em Giải pháp n â n g cao c h ấ t lượng đào tạo Khoa l'J Giáo dục Mầm non trường Đại học Sư p h m Hà Nội Q u an điểm xây dự n g chương trình đào tạo cao học chuyên n g àn h giáo dục trẻ em trưóc tuổi học đưòng v ể việc tuyển th í sin h có n ă n g lực đọc kể chuyện vốn học vào khoa m ẫ u giáo trường Đại họcphạm 141 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỂ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ngành Giáo dục Mầm non ò Việt Nam dả hình th n h hoạt dộng từ lâu khoa học Giáo dục Mầm non ỏ nước ta cùn non trỏ, phương pháp dạy học cụ thể môn học lại rà n g non trẻ Trong vài thập kỉ gần dã có tiến nhùn g mang tính chất truyền nghề, mang tính c h ất 4-hép tru yền thống cảm nhặn kinh nghiệm cá nhân Lực lưọng n hà nghiên cứu kết nghiên cứu vể linh vực
- Xem thêm -

Xem thêm: Ebook cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học một số vấn đề về lý luận và thực, Ebook cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học một số vấn đề về lý luận và thực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay