Xác định đồng thời hàm lượng vết kẽm, cadimi, chì và đồng trong mẫu đất trồng và mẫu rau xanh khu vực thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp VonAmpe hòa tan (LV thạc sĩ)

78 10 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 14:47

Xác định đồng thời hàm lượng vết kẽm, cadimi, chì và đồng trong mẫu đất trồng và mẫu rau xanh khu vực thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp VonAmpe hòa tanXác định đồng thời hàm lượng vết kẽm, cadimi, chì và đồng trong mẫu đất trồng và mẫu rau xanh khu vực thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp VonAmpe hòa tanXác định đồng thời hàm lượng vết kẽm, cadimi, chì và đồng trong mẫu đất trồng và mẫu rau xanh khu vực thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp VonAmpe hòa tanXác định đồng thời hàm lượng vết kẽm, cadimi, chì và đồng trong mẫu đất trồng và mẫu rau xanh khu vực thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp VonAmpe hòa tanXác định đồng thời hàm lượng vết kẽm, cadimi, chì và đồng trong mẫu đất trồng và mẫu rau xanh khu vực thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp VonAmpe hòa tanXác định đồng thời hàm lượng vết kẽm, cadimi, chì và đồng trong mẫu đất trồng và mẫu rau xanh khu vực thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp VonAmpe hòa tanXác định đồng thời hàm lượng vết kẽm, cadimi, chì và đồng trong mẫu đất trồng và mẫu rau xanh khu vực thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp VonAmpe hòa tanXác định đồng thời hàm lượng vết kẽm, cadimi, chì và đồng trong mẫu đất trồng và mẫu rau xanh khu vực thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp VonAmpe hòa tan ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LAVANH SITTHILATH XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI HÀM LƯỢNG VẾT KẼM, CADIMI, CHÌ ĐỒNG TRONG MẪU ĐẤT TRỒNG MẪU RAU XANH KHU VỰC THÁI NGUYÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN LUẬN VĂN THẠCHÓA HỌC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LAVANH SITTHILATH XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI HÀM LƯỢNG VẾT KẼM, CADIMI, CHÌ ĐỒNG TRONG MẪU ĐẤT TRỒNG MẪU RAU XANH KHU VỰC THÁI NGUYÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HỊA TAN Ngành: Hóa Phân tích Mã số: 60.44.01.18 LUẬN VĂN THẠCHÓA HỌC Hướng dẫn khoa học: PGS.TS Dương Thị Tú Anh THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Đề tài: “Xác định đồng thời hàm lượng vết kẽm, cadimi, chì đồng mẫu đất trồng mẫu rau xanh khu vực thành phố Thái Nguyên phương pháp Von-Ampe hòa tan” thân thực Cács ố liệu, kết đề tài trung thực.Nếu sai thật xin chịu trách nhiệm Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả luận văn LAVANH SITTHILATH Xác nhận Xác nhận Trưởng khoa chuyên môn Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Thị Hiền Lan PGS.TS Dương Thị Tú Anh i LỜI CẢM ƠN Để luận văn hồn thành có kết ngày hơm nay,em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo PGS.TS Dương Thị Tú Anh,người tận tình hướng dẫn bảo giúp đỡ em suốt trình nghiên cứu, thực hồn thành đề tài Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, thầy, giáo mơn Hóa học Cơ sở, thầy, giáo cán phòng thí nghiệm thuộc Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ em q trình hồn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn Đại sứ quán nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Ban Giám Hiệu, thầy, cô giáo, bạn đồng nghiệp trường Kỹ thuật Nông nghiệp Đông Kham Xang, nơi em công tác tạo điều kiện để em học tập hoàn thành luận văn Cuối em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình bạn bè quan tâm, động viên em tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em trình nghiên cứu Mặc dù có nhiều cố gắng để thực luận văn cách hoàn chỉnh nhất, song lần đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, hạn chế thời gian, kiến thức kinh nghiệm nên tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý của quý thầy cô bạn để luận văn của em hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả luận văn LAVANH SITTHILATH ii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 Công dụng độc tính của kẽm, cadimi, chì, đờng 1.1.1 Công dụng độc tính của kẽm 1.1.2 Công dụng độc tính của cadimi 1.1.3 Công dụng độc tính của chì 1.1.4 Công dụng độc tính của đồng 1.2 Một số vấn đề đất trồng rau trồng 1.2.1 Một số vấn đề đất trồng 1.2.2 Một số vấn đề rau trồng 11 1.3 Một số cơng trình nghiên cứu xác định hàm lượng kẽm, cadimi, chì đờng đất trồng rau xanh công bố 12 1.3.1 Ở Việt Nam 12 1.3.2 Trên giới 15 1.4 Phương pháp Von - ampe hòa tan 18 1.5 Quy chuẩn Việt nam giới hạn cho phép của số kim loại nặng đất trồng rau trồng 19 Chương 2: THỰC NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1 Thiết bị dụng cụ hóa chất 21 2.1.1 Thiết bị dụng cụ 21 2.1.2 Hóa chất 21 2.2 Nội dung nghiên cứu 23 2.3 Thực nghiệm - Phương pháp nghiên cứu 23 iii 2.3.1 Nghiên cứu khảo sát điều kiện thí nghiệm thích hợp cho phép ghi đo xác định đồng thời Zn(II), Cd(II), Pb(II) Cu(II) 24 2.3.2 Đánh giá độ đúng, độ chụm của phép đo giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng của phương pháp 26 Chương 3: KẾT QUẢ - THẢO LUẬN 29 3.1 Kết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến phép đo xác định đồng thời Zn(II), Cd(II), Pb(II) Cu(II) phương pháp DPASV sử dụng điện cực làm việc BiFE/CNTP 29 3.1.1 Nghiên cứu xuất pic của Zn(II), Cd(II), Pb(II) Cu(II) 29 3.1.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của chất khác 30 3.1.3 Nghiên cứu ảnh hưởng của pH 31 3.1.4 Nghiên cứu ảnh hưởng của điện phân 33 3.1.5 Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ quay điện cực 35 3.1.6 Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ quét 37 3.1.7 Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian điện phân 39 3.1.8 Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất tạo màng 40 3.1.9 Ảnh hưởng của ion cản trở 42 3.2 Đánh giá độ đúng, độ chụm của phép đo,giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng của phương pháp 43 3.2.1 Đánh giá độ của phép đo 43 3.2.2 Đánh giá độ chụm của phép đo 44 3.2.3 Giới hạn phát (Limit of Detection - LOD) 46 3.2.4 Giới hạn định lượng(Limit Of Quantity - LOQ) 47 3.3 Phân tích mẫu thực 47 3.3.1 Vị trí lấy mẫu 47 3.3.2 Lấy mẫu bảo quản mẫu 50 3.3.3 Phân hủy mẫu đất 50 3.3.4 Kết phân tích hàm lượng Zn, Cd, Pb Cu mẫu nghiên cứu 50 KẾT LUẬN 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT STT Ký hiệu chữ Tiếng Việt viết tắt Ip ĐKTN Tiếng Anh Dòng pic Peak Current Điều kiện thí nghiệm Experimental conditions LOD Giới hạn phát Limit of Detection LOQ Giới hạn định lượng Limit Of Quantity BiFE/ CNTP Ep Thế đỉnh pic Peak Potential Eđp Thế điện phân Deposition Potential tđf Thời gian điện phân Deposition Time ASV 10 DPASV Điện cực màng bitmut Bitmut film electrode per đế nano cacbon ống nhão paste nano carbon tubes Von-Ampe hòa tan anot Anodic Stripping Voltammetry Von-ampe hoà tan anot xung Differential Pulse Anodic vi phân Stripping Voltammetry iv DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giới hạn cho phép của số kim loại nặng đất (theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT) 19 Bảng 1.2 Quy chuẩn kĩ thuật Quốc gia giới hạn ô nhiễm kim loại nặng thực phẩm (QCVN 8-2: 2011/BYT) 20 Bảng 3.1 Các giá trị Ip của Zn(II), Cd(II), Pb(II) Cu(II) chất khác 30 Bảng 3.2 Các giá trị Ip của Zn(II), Cd(II), Pb(II) Cu(II) tương ứng với pH khác của dung dịch đệm axetat 32 Bảng 3.3 Các giá trị Ip của Zn(II), Cd(II), Pb(II) Cu(II) giá trị điện phân (Eđp) khác 34 Bảng 3.4 Các giá trị Ip của Zn(II), Cd(II), Pb(I,187 R.14 Cải ngồng Hình 3.26 Đồ thị biểu diễn hàm lượng Pb mẫu rau đợt 58 Bảng 3.20 Kết phân tích hàm lượng Cu (µg/g) các mẫu rau trồng ở đợt Đợt (9/2017) Mẫu Rau Hàm trồng lượng 0,95 R.1 Cải canh Đợt (11/2017) Rau Hàm trồng lượng xà lách 1,12 Đợt (01/2018) Rau Hàm trồng lượng Rau diếp 0,62 Đợt (3/2018) Rau Hàm trồng lượng Rau diếp 0,60 R.2 Cải ngồng 1,04 Cải canh 1,34 Cải canh 1,21 Cải chíp 1,16 R.3 Cải canh 0,52 Rau diếp 0,61 Cải cúc 0,56 Cải cúc 0,63 R.4 Cải canh 0,38 Cải canh 0,40 Rau diếp 0,43 Rau diếp 0,40 R.5 R.muống 0,42 Xà lách 0,45 Xà lách 0,51 Xà lách 0,47 0,47 Cải ngồng 0,48 Cải cúc 0,50 Cải canh 0,52 0,45 Cải canh 0,47 Cải cúc 0,41 Cải ngồng 0,50 R.6 Cải ngồng R.7 R.muống R.8 Cải ngồng 0,98 R.muống 1,02 Cải canh 0,95 Cải canh 0,91 R.9 Rau diếp 0,87 Cải cúc 0,93 Bắp cải 0,86 Cải chíp 0,93 R.10 Cải canh 0,24 Xà lách 0,27 Xà lách 0,31 Xà lách 0,37 R.11 Cải canh 1,69 Cải canh 1,82 Rau diếp 1,87 Rau diếp 1,53 R.12 R.muống 0,31 Rau Diếp 0,28 Cải ngồng 0,34 Mùng tơi 0,36 R.13 Cải canh 0,32 Rau Diếp 0,30 Bắp cải 0,79 Cải canh 0,35 0,29 Cải cúc 0,28 Cải ngồng 0,31 Cải ngồng 0,32 R.14 Cải ngồng Hình 3.27 Đồ thị biểu diễn hàm lượng Cu mẫu rau đợt 59 Bảng 3.21 Kết phân tích hàm lượng Zn, Cd, Pb Cu mẫu rau đợt Mẫu Hàm lượng (µg/g) Loại rau trồng Zn Cd Pb Cu R.1 Cải canh 4,91 3,12 0,251 0,95 R.2 Cải ngồng 4,07 3,35 0,183 1,04 R.3 Cải canh 3,12 4,11 0,287 0,52 R.4 Cải canh 3,07 3,52 0,165 0,38 R.5 R.muống 4,28 4,74 0,214 0,42 R.6 Cải ngồng 3,19 3,83 0,270 0,47 R.7 R.muống 3,32 4,86 0,232 0,45 R.8 Cải ngồng 2,98 2,15 0,178 0,98 R.9 Rau diếp 2,87 4,05 0,125 0,87 R.10 Cải canh 3,84 5,07 0,305 0,24 R.11 Cải canh 3,69 3,81 0,268 1,69 R.12 R.muống 2,31 3,75 0,272 0,31 R.13 Cải canh 4,72 3,53 0,175 0,32 R.14 Cải ngồng 2,96 2,19 0,258 0,29 Hình 3.28 Đồ thị biểu diễn hàm lượng Zn, Cd, Pb Cu mẫu rau đợt 60 ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LAVANH SITTHILATH XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI HÀM LƯỢNG VẾT KẼM, CADIMI, CHÌ VÀ ĐỒNG TRONG MẪU ĐẤT TRỒNG VÀ MẪU RAU XANH KHU VỰC THÁI NGUYÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE... cam đoan: Đề tài: Xác định đồng thời hàm lượng vết kẽm, cadimi, chì đồng mẫu đất trồng mẫu rau xanh khu vực thành phố Thái Nguyên phương pháp Von-Ampe hòa tan thân thực Cács ố liệu, kết đề tài... Trường, Vũ Văn Nhượng (2009), Xác định đồng thời hàm lượng vết Cd(II), Pb(II) Cu(II) số mẫu đất khu vực xung quanh thành phố Thái Nguyên phương pháp Von-Ampe hòa tan anot”, Tạp chí Khoa học &
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định đồng thời hàm lượng vết kẽm, cadimi, chì và đồng trong mẫu đất trồng và mẫu rau xanh khu vực thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp VonAmpe hòa tan (LV thạc sĩ), Xác định đồng thời hàm lượng vết kẽm, cadimi, chì và đồng trong mẫu đất trồng và mẫu rau xanh khu vực thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp VonAmpe hòa tan (LV thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay