Giáo án Hóa học 11 bài 1: Sự điện ly

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 14:18

GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN Bài 1: SỰ ĐIỆN LI I Mục tiêu cần đạt được: Kiến thức: Học sinh nắm khái niệm: - Sự điện li, chất điện li ? - Thế chất điện li mạnh, chất điện li yếu ? - Cân điện li Kĩ năng: - Học sinh quan sát thí nghiệm rút dung dịch hay chất có dẫn điện hay khơng ? - Viết phương trình điện li chất II Chuẩn bị: * Dùng tranh vẽ hình thí nghiệm 1.1 (SGK) * Hoặc chuẩn bị thí nghiệm chứng minh tính dẫn điện dd III Phương pháp: Chứng minh diễn giải IV Tổ chức hoạt động: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS Hoạt động Giới thiệu thí nghiệm tranh vẽ Qua thí nghiệm, học sinh kết theo hình 1.1 SGK: luận : * Cốc 1, 2, * NaOH khan, NaCl khan, dd chứa NaCl (khan), rượu etylic không dẫn điện NaOH(khan) dd NaCl thấy cốc 1, đèn không * dd NaOH, dd NaCl, dd HCl sáng, cốc làm đèn dẫn điện sáng * Cốc 1, 2, chứa dd NaOH, ddHCl NỘI DUNG I Hiện tượng điện li: 1.Thí nghiệm: Qua thí nghiệm ta thấy * NaCl (rắn, khan); NaOH (rắn, khan), dd ancol etylic (C2H5OH) , glixerol (C3H5(OH)3) không dẫn điện Nhận xét : Các dd axit, bazơ muối dẫn điện GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN dd rượu etylic thấy cốc 1, làm đèn sáng, cốc đèn không sáng Hoạt động 2: Khái niệm dòng điện? Dòng điện dòng chuyển dời có hướng hạt Vậy dd Nguyên nhân tính dẫn điện dd mang điện chất thí nghiệm axit, bazơ, muối: , dd có chứa Trong dd NaCl, dd HCl, dd - Tính dẫn điện dd chúng có hạt mang điện ? NaOH có chứa hạt mang tiểu phân mang điện tích chuyển động điện ion dương tự gọi ion âm - Quá trình phân li chất nước ion gọi điện li - Những chất tan nước phân li ion gọi chất điện li dd axit, bazơ, muối phân li cho ? - Axit, bazơ, muối chất điện li - Phương trình điện li: - Axit phân li cho ion H+ ion gốc axit - Bazơ phân li cho ion kim loại ion hidroxyl (OH-) HCl H+ + Cl- NaOH  Na+ + OH- NaCl Na+ + Cl- - Muối phân li cho ion kim * Các ion dương gọi cation ion âm anion loại ion gốc axit Hoạt động3 Thí nghiệm : Cốc chứa HCl CH3COOH có nồng độ thấy đèn cốc sáng Cốc có chứa nhiều hạt cốc Hãy nêu kết luận mang điện , hay HCl II Phân loại chất điện li: Thí nghiệm: Cho vào cốc dd HCl 0,10M cốc dd CH3COOH 0,10M thí nghiệm, kết đèn cốc sáng cốc GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN phân li nhiều ion Kết luận : HCl phân li nhiều ion CH3COOH Vậy HCl điện li mạnh CH3COOH Chất điện li mạnh, chất điện li yếu: a/ Chất điện li mạnh: chất tan nước, phân tử hòa tan phân li ion Viết phương trình điện li chất sau : Ca(OH)2, KOH, HNO3, CuCl2, AgCl ? * Chất điện li mạnh gồm : axit mạnh, bazơ manh hầu hết muối Học sinh viết giáo viên * Khi viết phương trình điện li dùng dấu :  kiểm tra lại Viết phương trình điện li chất sau : Ca(OH)2, KOH, HNO3, CuCl2, AgCl ? b/ Chất điện li yếu: chất tan nước, có phần số phân tử hòa tan phân li ion, lại tồn dạng phân tử dd Học sinh viết giáo viên * Chất điện li yếu gồm : axit yếu bazơ yếu kiểm tra lại * Khi viết phương trình điện li dùng dấu : Khi cân thuận nghịch đạt đến trạng thái cân ? Phát biểu nguyên lí chuyển dịch cân Lơ Sa-tơ-li-ê ? - Khi tốc độ phản ứng thuận Hoạt động 4: Tích hợp tốc độ phản ứng nghịch giáo dục môi trường Giáo dục HS có ý thức bảo vệ mơi trường - Học sinh phát biểu giải nước , không vứt rác thải * Đây trình thuận nghịch, tốc độ phân li tốc độ kết hợp cân trình điện li thiết lập Đây cân động tuân theo nguyên lí chuyển dịch cân Lơ-Satơ-li-e GIÁO ÁN HĨA HỌC 11 CƠ BẢN , hóa chất xuống song hồ thích gây nhiễm mơi trường V.Củng cố dặn dò: Nêu số axit, bazơ, muối chất điện li mạnh, chất điện li yếu viết phương trình điện li chúng ? Làm tập SGK (1 đến /7) đọc chuẩn bị cho tiết sau ...GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN dd rượu etylic thấy cốc 1, làm đèn sáng, cốc đèn khơng sáng Hoạt động 2: Khái niệm dòng điện? Dòng điện dòng chuyển dời có hướng hạt Vậy dd Nguyên nhân tính dẫn điện. .. Lơ-Satơ-li-e GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN , hóa chất xuống song hồ thích gây nhiễm mơi trường V.Củng cố dặn dò: Nêu số axit, bazơ, muối chất điện li mạnh, chất điện li yếu viết phương trình điện li chúng... cốc sáng cốc GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN phân li nhiều ion Kết luận : HCl phân li nhiều ion CH3COOH Vậy HCl điện li mạnh CH3COOH Chất điện li mạnh, chất điện li yếu: a/ Chất điện li mạnh: chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 11 bài 1: Sự điện ly, Giáo án Hóa học 11 bài 1: Sự điện ly

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay