Giáo án Hóa học 11 bài 1: Sự điện ly

4 20 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 14:18

GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 Bài 1: SỰ ĐIỆN LI I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: HS biết : Khái niệm điện li, chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu, cân điện li 2.Kĩ năng:  Quan sát thí nghiệm, rút kết luận tính dẫn điện dung dịch chất điện li  Phân biệt chất điện li, chất không điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu  Viết phương trình điện li chất điện li mạnh, chất điện li yếu 3.Thái độ: - Xây dựng thái độ học tập tích cực, chủ động, hợp tác, có kế hoạch - Kích thích hứng thú với môn, phát huy khả tư học sinh II TRỌNG TÂM:  Bản chất tính dẫn điện chất điện li (nguyên nhân chế đơn giản)  Viết phương trình điện li số chất III CHUẨN BỊ: Giáo viên: Hình 11(sgk) để mơ tả thí nghiệm chuẩn bị dụng cụ hoá chất để biểu diễn TN điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu Máy chiếu Học sinh: Xem lại tượng dẫn điện học chương trình vật lí lớp GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 IV PHƯƠNG PHÁP: Diễn giảng – phát vấn V TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục Kiểm tra cũ: Không Nội dung: Đặt vấn đề: Vì nước tự nhiên dẫn điện được, nước cất khơng? Để tìm hiểu điều tìm hiểu nguyên nhân dẫn điện chất HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS Hoạt động 1: NỘI DUNG I Hiện tượng điện li: - Gv: Lắp hệ thống thí nhgiệm sgk Thí nghiệm: sgk làm thí nghiệm biểu diễn * Kết luận: Hs: Quan sát, nhận xét rút kết -Dung dịch muối, axít, bazơ: dẫn điện luận -Các chất rắn khan: NaCl, NaOH số dung dịch rượu, đường: không dẫn điện Hoạt động 2: - Gv: Đặt vấn đề: Tại dd dẫn Nguyên nhân tính dẫn điện điện mà dd khác lại khơng dẫn dd axít, bazơ, muối nước: điện được? -Các muối, axít, bazơ tan Hs: Vận dụng kiến thức dòng điện nước phân li ion làm cho dd học lớp nguyên cứu sgk chúng dẫn điện nguyên nhân tính dẫn điện dd -Quá trình phân li chất H 2O axít, bazơ, muối nước để trả lời GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 - Gv: Giới thiệu khái niệm: điện li, ion điện li chất điện li, biểu diễn phương trình điện -Những chất tan H2O phân li li Giải thích nước tự nhiên dẫn thành ion gọi chất điện li điện -Sự điện li biểu diễn pt điện - Gv: Hướng dẫn hs cách viết phương li: NaCl  Na+ + Cltrình điện li NaCl, HCl, NaOH HCl  H+ + ClHs: Viết pt điện li axit, bazơ, muối NaOH Na+ + OH- II Phân loại chất điện li: Hoạt động 3: Thí nghiệm: sgk - Gv: Biểu diễn TN dd HCl - Nhận xét: nồng độ HCl CH3COOH sgk cho hs nhận xét phân li ion nhiều CH3COOH rút kết luận Hoạt động 4: Chất điện li mạnh chất điện li yếu: - Gv: Đặt vấn đề: Tại dd HCl 0,1M a Chất điện li mạnh: dẫn điện mạnh dd CH 3COOH - Khái niệm: Chất điện li mạnh chất 0,1M? tan nước, phân tử hoà tan Hs: Nghiên cứu sgk để trả lời: Nồng độ phân li ion ion dd HCl lớn nồng độ - Phương trình điện li NaCl: ion dd CH3COOH, nghĩa số + phân tử HCl phân li ion nhiều NaCl  Na + Cl số phân tử CH3COOH phân li ion 100 ptử  100 ion Na+ 100 ion Cl- Gv: Gợi ý để hs rút khái niệm -Gồm: chất điện li mạnh + Các axít mạnh HCl, HNO3, H2SO4… Gv: Khi cho tính thể NaCl vào GIÁO ÁN HĨA HỌC 11 nước có tượng xảy ? Hs: Viết pt biểu diễn điện li - Gv: Kết luận chất điện li mạnh gồm chất + Các bazơ Ba(OH)2 mạnh:NaOH, KOH, + Hầu hết muối - Gv: Lấy ví dụ CH3COOH để phân b Chất điện li yếu: tích, cho hs rút định nghĩa chất - Khái niệm: Chất điện li yếu chất điện li yếu tan nước, có phần số phân tử Cung cấp cho hs cách viết pt điện li hồ tan phân li ion, phần lại chất điện li yếu tồn dạng phân tử dung dịch - Gv: Yêu cầu hs nêu đặc điểm trình thuận nghịch từ cho hs liên - Pt điện li: CH3COOH  CH3COO- + hệ với trình điện li H+ - Gồm: + Các axít yếu: H2S , HClO, CH3COOH, HF, H2SO3, HNO2, H3PO4, H2CO3, + Bazơ yếu: Mg(OH)2, Bi(OH)3 * Quá trình phân li chất điện li yếu trình cân động, tuân theo nguyên lí Lơ Satơliê Củng cố: Viết phương trình điện li số chất VI Dặn dò: - Làm tập SGK - Soạn “Axit, bazơ muối” VII Rút kinh nghiệm: ... GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 - Gv: Giới thiệu khái niệm: điện li, ion điện li chất điện li, biểu diễn phương trình điện -Những chất tan H2O phân li li Giải thích nước tự nhiên dẫn thành ion gọi chất điện. ..GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 IV PHƯƠNG PHÁP: Diễn giảng – phát vấn V TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục Kiểm tra cũ: Không Nội dung: Đặt vấn đề: Vì nước tự nhiên dẫn điện. .. niệm -Gồm: chất điện li mạnh + Các axít mạnh HCl, HNO3, H2SO4… Gv: Khi cho tính thể NaCl vào GIÁO ÁN HĨA HỌC 11 nước có tượng xảy ? Hs: Viết pt biểu diễn điện li - Gv: Kết luận chất điện li mạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 11 bài 1: Sự điện ly, Giáo án Hóa học 11 bài 1: Sự điện ly

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay