Giáo án Hóa học 11 bài 2: Axit, bazơ và muối

7 9 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 14:08

HĨA HỌC 11 CƠ BẢN § 2: AXIT, BAZƠ MUỐI I Mục tiêu học Kiến thức - Biết khái niệm axit, bazơ theo thuyết Areniut - Biết điện li axit, bazơ muối nước Kỹ - Rèn luyện kỹ viết phương trình điện li chất điện li - Phân biệt loại chất làm dạng tập II Phương pháp giảng dạy - Sử dụng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề III Chuẩn bị Giáo viên - Nội dung kiến thức Học sinh - Cần chuẩn bị trước nội dung học nhà IV Tiến trình lên lớp Ổn định lớp Kiểm tra cũ - Sự điện li ? Chất điện li ? - Thế chất điện li yếu, điện li mạnh Bài Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động I Axit GV yêu cầu học sinh nhắc Axit hợp chất lại khái niệm axit lớp gồm có nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit Định nghĩa HCl → H+ + Cl- HÓA HỌC 11 CƠ BẢN Theo khái niệm vừa học axit thuộc loại ? Axit chất điện li HNO3 → H+ + NO3- HCl, HNO3, H2SO4 H2SO4 → H+ + HSO4- Yêu cầu học sinh cho HCl → H+ + Clvài thí dụ axit viết phương trình điện li HNO3 → H+ + NO3- CH3COOH  H+ + CH3COO- Nhận xét điện li axit - Theo thuyết Areniut axit chất tan nước phân li cation H+ Axit ? Tính chất chung axit ion tạo nên ? H2SO4 → H+ + HSO4Sự điện li axit tạo cation H+ Axit chất tan nước phân li cation H+ Tính chất chung axit tính chất ion H+ H2SO4 → H+ + HSO4HSO4-  H+ + SO42- H3PO4  H+ + H2PO4H2PO4-  H+ + HPO42- Hoạt động Vậy axit H2SO4, H3PO4 điện li ? Chúng gọi axit gì? H2PO4-  H+ + PO43Những axit phân li nhiều nấc nhiều cation H+ gọi đa axit + HClO  H + ClO HNO2  H+ + NO2Chú ý cho học sinh rõ axit sunfuric điaxit, nấc thứ HClO4 → H+ + ClO4nhất điện li mạnh, nấc thứ hai điện li yếu Yêu cầu HS viết số Axit nhiều nấc H3PO4  H+ + H2PO4H2PO4-  H+ + HPO42HPO4-  H+ + PO43- Những axit phân li nhiều nấc nhiều cation H+ gọi axit nhiều nấc, axit phân li nấc HÓA HỌC 11 CƠ BẢN phương trình điện li số axit HClO, HNO2, HClO4 gọi axit nấc Hoạt động Yêu cầu HS nhắc lại khái niệm bazơ lớp dưới, cho vài thí dụ bazơ viết phương trình điện li Nhận xét điện li bazơ có chứa ion ? Vậy tính chất chung bazơ tính chất ion ? Bazơ hợp chất gồm cation kim loại liên kết với nhóm OH NaOH, Ca(OH)2, KOH NaOH → Na+ + OH- Cho học sinh cho vài thí dụ khác viết phương trinh điện li KOH → K+ + OH- Chú ý nhắc lại cách gọi tên cation, anion yêu cầu học sinh gọi tên cation anion Sự điện li bazơ tạo anion OH- Tính chất chung bazơ tính chất anion OH- Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH- Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OHHoạt động LiOH → Li+ + OH- GV làm thí nghiệm biểu diễn Zn(OH)2 + dd HCl Sr(OH)2 → Sr2+ + 2OH- thí nghiệm Zn(OH)2 + dd NaOH HS quan sát đưa khái niệm dựa vào khái niệm axit, bazơ II Bazơ NaOH → Na+ + OHKOH → K+ + OHCa(OH)2 → Ca2+ + 2OH- Theo thuyết Areniut bazơ chất tan nước phân li anion OH- HÓA HỌC 11 CƠ BẢN Cung cấp cho HS số hiđroxit lưỡng tính hay gặp Al(OH)3, Cr(OH)3, Pb(OH)2, Sn(OH)2 yêu cầu viết phương trình điện li Chú ý dạng axit hiđroxit lưỡng tính H2ZnO2, HAlO2.H2O, H2PbO2 HS quan sát thí nghiệm biểu diễn nhận xét điện li Zn(OH)2 Hiđroxit lưỡng tính hiđroxit tan nước vừa phân li axit vừa phân li bazơ Pb(OH)2  Pb2+ + 2OH22 Pb(OH)2  PbO + 2H + Sn(OH)2  Sn2+ + 2OH- III Hiđroxit lưỡng tính -Hiđroxit lưỡng tính hiđroxit tan nước vừa phân li axit vừa phân li bazơ Zn(OH)2  Zn2+ + 2OHZn(OH)2  ZnO22- + 2H+ Tất hiđroxit lưỡng tính chất tan nước điện li yếu Sn(OH)2  SnO22- + 2H+ Al(OH)3  Al3+ + 3OHAl(OH)3  AlO2- + H+ + H2O Củng cố - Theo thuyết Areniut axit, bazơ ? Hiđroxit lưỡng tính ? - Tính nồng độ ion H+ dung dịch HCl 0,1M, CH3COOH 0,1M - Tính nồng độ ion OH- dung dịch NaOH 0,1M Dặn dò - Làm tập 1; 2a,b,d; 3; 4; trang 10 SGK - Làm tập 1.8; 1.9; 1.10; 1.11 (1,2,3,6,7) trang SBT - Chuẩn bị nội dung học § 2: AXIT, BAZƠ MUỐI HÓA HỌC 11 CƠ BẢN I Mục tiêu học Kiến thức - Biết khái niệm axit, bazơ theo thuyết Areniut - Biết điện li axit, bazơ muối nước Kỹ - Rèn luyện kỹ viết phương trình điện li chất điện li - Phân biệt loại chất làm dạng tập II Phương pháp giảng dạy - Sử dụng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề III Chuẩn bị Giáo viên - Chuẩn bị nội dung kiến thức Học sinh - Cần chuẩn bị trước nội dung học nhà IV Tiến trình lên lớp Ổn định lớp Kiểm tra cũ - Theo thuyết Areniut axit, bazơ ? Hiđroxit lưỡng tính ? - Tính nồng độ ion dung dịch HCl 1M, Ba(OH)2 0,4M Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động Yêu cầu HS nhắc lại định nghĩa muối THCS Cho vài thí dụ viết phương trình điện li Chú ý nhắc lại cách gọi tên muối Vậy muối ? muối axit, muối trung hoà ? IV Muối Muối hợp chất gồm cation kim loại liên kết với anion gốc axit NaCl, NaHSO4, KNO3, KMnO4 Định nghĩa NaCl → Na+ + ClKNO3 → K+ + NO3NaHSO4 → Na+ + HSO4- NaCl → Na+ + Cl- KMnO4 → Na+ + MnO4- KNO3 → K+ + NO3- Muối hợp chất tan nước phân li HÓA HỌC 11 CƠ BẢN NaHSO4 → Na+ + HSO4KMnO4 → Na+ + MnO4- cation kim loại (hoặc cation NH4+) anion gốc axit Vậy muối hợp chất tan nước phân li cation kim loại (hoặc cation NH4+) anion gốc axit Nếu anion gốc axit hiđro có khả phân li ion H+ gọi muối axit ngược lại gọi muối trung hồ Hoạt đông Sự điện li muối nước ? Hầu hết muối tan nước phân li hoàn toàn trừ số muối Sự điện li muối nước HgCl2, Hg(CN)2 Cho thí dụ viết phương NaHCO3, NaHS, KNO3, K3PO4, Na2CO3 trình điện li + Chú ý hướng dẫn HS cách KNO3 → K + NO3 viết phương trình điện li K3PO4 → 3K+ + PO43- - Hầu hết muối tan nước phân li hoàn toàn trừ số muối HgCl2, Hg(CN)2 NaHCO3 → Na+ + HCO3- - Sự điện li muối trung hoà HCO3-  H+ + CO32- KNO3 → K+ + NO3- NaHS → Na+ + HSHS-  H+ + S2- K3PO4 → 3K+ + PO43Na2CO3 → Na+ + CO32(NH4)2SO4 → 2NH4+ + HÓA HỌC 11 CƠ BẢN Na2CO3 → Na+ + CO32- SO42- Sự điện li muối axit NaHCO3 → Na+ + HCO3HCO3-  H+ + CO32NaHS → Na+ + HSHS-  H+ + S2- Củng cố Yêu cầu học sinh viết phương trình điện li muối sau: (NH4)2HPO4, KH2PO4, Na2HPO4 Tính nồng độ ion dung dịch Mg(NO3)2 1M Có V1 lít H2SO4 2M V2 lít NaOH 1,2M Tìm mối quan hệ V1 V2 để: a phản ứng chúng tạo muối trung hoà b phản ứng chúng tạo muối axit c phản ứng chúng vừa tạo muối axit vừa tạo muối trung hồ Dặn dò - Làm tập SGK SBT - Chuẩn bị nội dung học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 11 bài 2: Axit, bazơ và muối, Giáo án Hóa học 11 bài 2: Axit, bazơ và muối

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay