Giáo án Hóa học 11 bài 2: Axit, bazơ và muối

9 10 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 14:08

GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN Bài : AXIT - BAZƠ - MUỐI (tiết 1) I Mục tiêu cần đạt : Kiến thức: Học sinh biết : Định nghĩa : axit , bazơ , hidroxit lưỡng tính muối theo thuyết A-re-ni-ut Axit nấc ; axit nhiêu nấc.Muối trung hoà muối axit Kĩ năng: Phân tích số vídụ cụ thể vế axit , bazơ muối để rút định nghĩa Nhận biết số chất cụ thể dựa vào định nghĩa Viết phương trình điện li tính nồng độ mol/lit ion chất đện li mạnh II Trọng tâm : Viết phương trình điện li axit , bazơ hidroxit lưỡng tính theo A-re-ni-ut Phân biệt muối trung hồ muối axit III Phương pháp: Chứng minh diễn giải IV Tổ chức hoạt động: Kiểm tra cũ: Câu Sự điện li , chất điện li ? cho ví dụ ? Câu Thế chất điện li mạnh, chất điện li yếu ? cho ví dụ? Câu Hãy viết phương trình điện li axit, bazơ muối ? Bài mới: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS Hoạt động Hãy viết HCl > H+ + Cl- phương trình điện li HBr > H+ + Br- HCl, HBr, HNO3, từ NỘI DUNG I Axit : (Theo A-re-ni-ut) Định nghĩa: GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN nêu nhận xét chung HNO3 > H+ + NO3- * Axit chất tan nước phân li phương trình điện li cho cation H+ * Các axit nước phân li axit? cho cation H+ anion gốc Ví dụ: axit H2SO4  2H+ + SO42*Các dung dịch axit có CH3COOH H+ + CH3COO- tính chất hóa học chung * Tính chất hóa học chung gì? cho ví dụ? axit : làm đổi màu chất * Vậy :các dung dịch axit có số thị, tác dụng với bazơ, tính chất chung, tính chất cation H+ dd oxit bazơ, muối Ví dụ: HCl + NaOH = NaCl + H2O 2HCl + CaO = CaCl2 + H2O 2HCl + Na2CO3 = Hoạt động Các axit HCl, HNO3, HBr phương trình điện li * Phân li nấc cho ion Axit nhiều nấc: phân li nấc cho H+ * Các axit HCl, HNO3, HBr, CH3COOH H+ ? nước phân li nấc ion H+ axit nấc Các axit H3PO4, H2S * Các axit H2SO4, H2SO3, H3PO4, tan phân li nào? Viết * Phân li nhiều nấc cho H+ nước phân li theo nhiều nấc ion H + phương trình điện li? axit nhiều nấc H3PO4 H+ + H2PO4- H2PO4-  H+ + HPO42- 2- + 3- HPO4  H + PO4 Ví dụ: H3PO4  H+ + H2PO4- H2PO4-  H+ + HPO42- HPO42-  H+ + PO43- GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN Hoạt động Hãy viết phương trình điện li NaOH, KOH, Ca(OH)2 từ nêu nhận xét NaOH > Na+ + OH- chung phương trình KOH > K+ + OH- điện li bazơ? Ca(OH)2 > Ca2+ + 2OH- => H3PO4 nước phân li ba nấc ion H+ , axit nấc II.Bazơ: (theo A-rê-ni-ut) * Bazơ chất tan nước phân li anion OH- Ví dụ: NaOH  Na+ + OH- Ca(OH)2 Ca2+ + 2OH- Các dung dịch bazơ có * Các bazơ nước phân tính chất hóa học chung li cho cation kim loại anion OH- gì? cho ví dụ? * Vậy : dung dịch bazơ có số tính chất chung , tính chất * Tính chất hóa học chung anion OH- dd bazơ : làm đổi màu chất thị, tác dụng với axit, oxit axit, muối Ví dụ: HCl + NaOH = NaCl + H2O Hoạt động4 CO2 + NaOH = NaHCO3 *Thí nghiệm: Điều chế CuCl2 + 2NaOH = Zn(OH)2 từ ZnCl2 NaOH ống nghiệm Gạn lấy phần kết tủa thêm dd HCl đến *Zn(OH)2 tan dư dd NaOH đến dư dd HCl dd NaOH vào mối ống nghiệm Quan sát nêu nhận xét III Hidroxit lưỡng tính: * Từ thí nghiệm kết luận hidroxit lưỡng tính? * Hidroxit lưỡng tính hidroxit tan nước vừa phân li axit, vừa phân li bazơ GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN Vdụ : Zn(OH)2 pli theo kiểu: *Hãy viết phương trình * Hidroxit lưỡng tính + Phân li theo kiểu bazơ: điện li Sn(OH)2 hidroxit tan nước Zn(OH)2  Zn2+ + 2OHAl(OH)3? vừa phân li axit, vừa phân li bazơ +Phân li theo kiểu axit:H2ZnO2 H2ZnO2  2H+ + ZnO22- (H2ZnO2) * Các hidroxit lưỡng tính thường gặp là: * Học sinh viết giáo viên Zn(OH)2, Pb(OH)2, Sn(OH)2, Al(OH)3; Cr(OH)3 ; Cu(OH)2 kiểm tra lại V.Củng cố dặn dò: Hãy viết phương trình điện li H2SO3, H2S, H2CO3, Pb(OH)2, Cu(OH)2 Làm tập 3, 4, trang 10 SGK đọc phần muối chuẩn bị cho tiết sau GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN Bài : AXIT - BAZƠ - MUỐI (tiết 2) I Mục tiêu cần đạt được: Kiến thức: Học sinh biết là: muối theo A-re-ni-ut Kĩ năng: Viết phương trình điện li số muối Làm số dạng tập axit bazơ muối II Phương pháp : Đặt vấn đề - Chứng minh – giải thích IIITổ chức hoạt động: Kiểm tra cũ: I Nêu định nghĩa axit , bazơ theo A-re-ni-ut cho ví dụ? II Thế hidroxit lưỡng tính , viết phương trình điện li hodroxit lưỡng tính? Bài mới: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS Hoạt động1 Em Gồm :NaCl chop biết hợp chất K2SO4 muối mà em học ? Đọc tên hợp CuSO4 chất ? NaHCO3 NH4NO3 Gv: Học sinh đọc tên giáo viên kiểm tra Hãy viết phương trình Hs: điện li muối + vừa kể tan NaCl  Na + Cl nước ? K2SO4  2K + SO42- NỘI DUNG GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN CuSO4  Cu2+ + SO42- NaHCO3  Na+ + HCO3- Hoạt động Từ phương trình điện li trên, nêu nhận xét chung điện li muối ? Rút định nghĩa muối theo A-rêni-ut ? Hoạt động Từ công thức muối kể , phân loại muối ? NH4NO3  NH4+ + NO3IV.Muối: * Các muối tan trong nước phân li cho cation kim loại anion gốc axit 1.Định nghĩa: Muối hợp chất tan nước phân li cation kim loại (hoặc cation NH4+) anion gốc axit Ví dụ: (NH4)2SO4 > 2NH4+ + SO42- AgCl > Ag+ + Cl- * Muối có loại : gốc axit khơng ngun tử H gốc axit Phân loại : Có loại : nguyên tử H a Muối trung hòa: muối mà anion gốc axit khơng hidro có khả phân li ion H + (hidro có tính axit) Ví dụ : (NH4)2CO3 Hoạt động 4: Những muối tan chất điện li mạnh hay yếu ? Na2CO3, CaSO4, b Muối axit: muối mà anion gốc axit hidro có khả phân li ion H+ Hs: Ví dụ: NaHCO3, CaHPO4, KHSO4, Những muối tan chất điện ki mạnh Những muối * Chú ý muối Na2HPO3 muối tan khơng tan trung hòa Hãy viết phương trình chất đli yếu khơng đli GIÁO ÁN HĨA HỌC 11 CƠ BẢN điện li muối axit? Sự điện li muối nước: NaHCO3  Na+ + HCO3- - Hầu hết muối tan nước phân li hoàn toàn ion ion, trừ HgCl2, Hg(CN)2, CuCl Ví dụ : Na2SO4 > 2Na+ + SO42- Hoạt động Hãy viết - Nếu anion gốc axit hidro có phương trình điện tính axit gốc tiếp tục phân li : KMnO4, li yếu ion H+ Na2HPO4, Học sinh thảo luận đọc Ví dụ: H2CO3,Zn(OH)2, đáp án : HClO4? K2SO4  2K+ + SO42- + KMnO4  K + MnO4 NaHCO3  Na+ + HCO3- + 2Na2HPO4  2Na + HPO4 HCO3- > H+ + CO32- 2+ 3HPO4  H + PO4 Em tính nồng độ mol/lít ion có dung dịch muối sau: Na2SO4 0.3M; CaCl2 0.15M; Al2(SO4)3 0.25M ? H2CO3 > H+ + HCO33 + 2- HCO > H + CO3 Zn(OH)2 > Zn2+ + 2OH- HClO4  H+ + ClO4- Học sinh thảo luận nhóm : Na2SO4  2Na+ + SO42- Gv rút kết luận 0.3 0.6 => [ Na+ ] = 0.6 => [SO42-] = 0.3M Gv cho tập sau : Tính nồng độ mol/lít CaCl2  Ca2+ + 2Cl- 0.3 Vậy : Đối với chất điện li mạnh biết trước nồng độ chất tan ta tính nồng ion GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN ion hai trường hợp sau : 0.15 0.15 0.3 Al2(SO4)3  2Al3+ + Th1: cho 100ml dung SO42AlCl3 0.2M vào 200ml 0.25 0.5 dung dịch Al2(SO4)3 0.75 0.1M Th2: cho 150ml dung dịch NaCl 0.1M vào 250ml dung dịch AlCl3 0.1M Học sinh thảo luận nhóm : Th1: AlCl3  Al3+ + 3ClAl2(SO4)3  2Al3+ + 3SO42[Al3+] = 0.02+ 0.02*2 =0.06M  [Cl-] = 0.06M  [SO42-] = 0.06M  GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN IVCủng cố dặn dò: Làm tập 1,2 trang 10 SGK tập SBT
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 11 bài 2: Axit, bazơ và muối, Giáo án Hóa học 11 bài 2: Axit, bazơ và muối

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay