Giáo án Hóa học 11 bài 2: Axit, bazơ và muối

5 11 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 14:08

GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 Bài 2: AXIT, BAZƠ MUỐI I MỤC TIÊU: Kiến thức: HS hiểu :  Định nghĩa : axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính muối theo thuyết A-rê-ni-ut  Axit nấc, axit nhiều nấc, muối trung hoà, muối axit 2.Kĩ năng:  Phân tích số thí dụ axit, bazơ, muối cụ thể, rút định nghĩa  Nhận biết chất cụ thể axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hồ, muối axit theo định nghĩa  Viết phương trình điện li axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính cụ thể  Tính nồng độ mol ion dung dịch chất điện li mạnh 3.Thái độ: Học sinh nhiệt tình, chủ động tiếp thu kiến thức II TRỌNG TÂM:  Viết phương trình điện li axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính theo A-reni-ut  Phân biệt muối trung hòa muối axit theo thuyết điện li III CHUẨN BỊ: Giáo viên: Thí nghiệm Zn(OH)2 có tính chất lưỡng tính Học sinh: Học cũ, chuẩn bị GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 IV PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: - Gv đặt vấn đề - Hs hợp tác nhóm nhỏ tự giải vấn đề hướng dẫn gv - Kết hợp sách giáo khoa để HS tự chiếm lĩnh kiến thức V TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục Kiểm tra cũ: Viết phương trình điện li chất sau: a) Ca(NO3)2; H2SO4; HClO; BaCl2; KOH b) MgCl2; NaOH; HCl; Ba(NO3)2; H3PO4 - GV nhận xét, cho điểm Nội dung: HOẠT ĐỘNG GV HS NỘI DUNG I Axít: Hoạt động 1: Định nghĩa: (theo A-rê-ni-ut) - Gv: Cho hs nhắc lại khái niệm - Axít chất tan nước phân li axít học lớp cho ví dụ cation H+ - Gv: Dựa vào cũ, xác định axit? Vd: HCl  H+ + Cl- → Nhận xét ion axít phân li? CH3COOH  CH3COO + H+ - Gv: Theo A-rê-ni-ut, axit định nghĩa nào? GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 Hs: Kết luận - Gv: Dựa vào pt điện li hs viết bảng cho hs nhận xét số ion H+ phân li từ phân tử axít - Gv: Phân tích cách viết pt điện li nấc H2SO4 nấc H3PO4 Axít nhiều nấc: - Gv: Dẫn dắt hs hình thành khái niệm -Axít mà phân tử phân li nấc ion axít nấc axít nhiều nấc H+ axít nấc Hs: Nêu khái niệm axít Vd: HCl, CH3COOH , HNO3… - Gv: Lưu ý cho hs: axít mạnh -Axít mà phân tử phân li nhiều nấc ion bazơ mạnh nhiều nấc có nấc thứ H+ axít nhiều nấc điện li hoàn toàn Vd: H2SO4, H3PO4 H2SO4 → H+ + HSO4HSO4  H+ + SO4 2- H3PO4  H+ + H2PO4H2PO4-  H+ + HPO4 2Hoạt động 2: HPO4 2-  H+ + PO4 3- - Gv: Cho hs nhắc lại khái niệm II Bazơ: bazơ học lớp - Gv: Bazơ chất điện li.Y c - Định nghĩa (theo thuyết a-rê-ni-út): Bazơ chất tan nước phân li anion ầu Hs: OH+ Viết pt điện li NaOH, KOH Vd: NaOH →Na+ + OH+ Nhận xét ion bazơ phân li KOH → K+ + OH- Hs: Nêu khái niệm bazơ GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 Hoạt động 3: - Gv: Làm thí nghiệm, HS quan sát, nêu tượng: III Hiđroxít lưỡng tính: + Cho d2 HCl vào ống nghiệm đựng * Định nghĩa: Hiđroxit lưỡng tính Zn(OH)2 hiđroxit tan nước vừa phân + Cho d NaOH vào ống nghiệm đựng li axit, vừa phân li bazơ Zn(OH)2 Vd: Zn(OH)2 hiđroxít lưỡng tính - Hs: Zn(OH)2 ống nghiệm + Phân li kiểu bazơ: tan Zn(OH)2 vừa phản ứng với axít vừa phản ứng với bazơ Zn(OH)2  Zn 2+ + OH- Gv: Kết luận:Zn(OH)2 hiđroxít lưỡng + Phân li kiểu axit: tính Zn(OH)2  ZnO2 2- + H+ - Gv: Tại Zn(OH)2 hiđroxít lưỡng tính? - Gv: Giải thích: Zn(OH) phân * Đặc tính hiđroxít lưỡng tính li theo kiểu axít, vừa phân li theo kiểu - Thường gặp: Al(OH) , Cr(OH) , 3 bazơ Pb(OH)2… - Gv: Lưu ý thêm đặc tính hiđroxít - Ít tan H O lưỡng tính: Những hiđroxit lưỡng tính thường gặp tính axit, bazơ chúng - Lực axít bazơ chúng yếu Hoạt động 4: - Gv: Yêu cầu hs viết phương trình điện li NaCl, K2SO4, (NH4)2SO4 Hs nhận xét ion tạo thành → Định nghĩa muối GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 - Gv bổ sung số trường hợp điện li muối NaHCO3 → Muối axit, muối IV Muối: trung hoà Định nghĩa: sgk - Gv: Lưu ý cho hs: Những muối coi khơng tan thực tế tan Phân loại: lượng nhỏ, phần nhỏ điện li -Muối trung hồ: Muối mà anion gốc axit khơng hiđro có khả phân li ion H+: NaCl, Na2SO4, Na2CO3… -Muối axít : Muối mà anion gốc axit hiđro có khả phân li ion H+:NaHCO3, NaH2PO4… Sự điện li muối nước: -Hầu hết muối tan phân li mạnh -Nếu gốc axít chứa H có tính axít gốc phân ly yếu H+ Vd: NaHSO3 → Na+ + HSO3HSO3-  H+ + SO3 2- Củng cố: - Phân loại hợp chất sau viết phương trình điện li: CaSO 4, (NH4)2SO4, NaHSO4, H2CO3, Mg(OH)2 - Làm tập 4/sgk trang 10 VI Dặn dò: - Học bài, làm tập SGK - Chuẩn bị “ Sự điện li nước- pH- Chất thị axit – bazơ” VII Rút kinh nghiệm:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 11 bài 2: Axit, bazơ và muối, Giáo án Hóa học 11 bài 2: Axit, bazơ và muối

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay