Giáo án Hóa học 11 bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazo

8 12 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 14:06

GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 Bài 3: SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC PH-CHẤT CHỈ THỊ AXIT-BAZƠ (t1) I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: HS biết được: - Tích số ion nước, ý nghĩa tích số ion nước 2.Kĩ năng: - Đánh giá độ axit độ kiềm dd theo nồng độ ion H+ 3.Thái độ: Kích thích hứng thú với môn, phát huy khả tư học sinh II TRỌNG TÂM: - Đánh giá độ axit độ kiềm dung dịch theo nồng độ ion H+ III CHUẨN BỊ: Giáo viên: giáo án Học sinh: Học cũ, chuẩn bị IV PHƯƠNG PHÁP: - Gv đặt vấn đề - Hs tự giải vấn đề hướng dẫn gv - Kết hợp sách giáo khoa để HS tự chiếm lĩnh kiến thức GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 V TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục Kiểm tra cũ: HS: Phân loại hợp chất sau viết phương trình điện li: Na 2SO4, NH4Cl, NaHSO3, H2SO3, Ba(OH)2, Na2HPO4 - GV nhận xét, cho điểm Nội dung: Đặt vấn đề: Liên hệ thí nghiệm điện li “Nước cất có dẫn điện khơng? Vì sao?” Trên thực tế nước có điện li điện li yếu HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS Hoạt động 1: NỘI DUNG I Nước chất điện li yếu: - Gv: Nêu vấn đề: Thực nghiệm xác Sự điện li nước: nhận rằng, nước chất điện li yếu - Nước chất điện yếu biểu diễn trình điện li nước theo thuyết arêniút Pt điện li: H2O  H+ + OHHs: Theo thuyết A-rê-ni-ut: H2O  H+ + OH- Hoạt động 2: Tích số ion nước: - Gv: Yêu cầu hs viết biểu thức tính - Ở 25OC, số K H O gọi tích số số cân H2O ion nước Hs: K H O [ H + ].[OH - ] = [H 2O] (3) K H 2O = [H+] [OH -] = 10-14 GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 + -7 - Gv: K H O số cân nhiệt → [H ] = [OH ] = 10 độ xác định gọi tích số ion - Nước mơi trường trung tính, nên mơi trường trung tính mơi trường nướcỞ 25OC: K H O = 10 -14 - Gv gợi ý: Dựa vào tích số ion + -7 nước Hãy tính nồng độ ion H+ OH? [H ] = [OH] = 10 2 Hs: [H+] = [OH] = 10-7 M - Gv kết luận : Nước môi trường trung tính nên mơi trường trung tính mơi trường có [H+]=[OH -]=10-7 M Hoạt động 3: - Gv: Kết hợp giảng hs giải toán, hướng dẫn em so sánh kết để rút kết luận, dựa vào nguyên chuyển dịch cân Ý nghĩa tích số ion nước: - Gv: Tính [H+] [OH -] dung a) Trong mt axít: dịch HCl 10-3 M Hs: Tính tốn cho KQ: [H+] =10-3 M; -Vd: tính [H+] [OH -] dd HCl [OH -]= 10-11 M HCl  H+ + Cl=>[H+] >[OH -] hay [H+] >10-7 M 10-3 M 10-3 M - Gv: Cho ví dụ: Tính [H +] [OH -] => [H+] = [HCl] = 10-3 M dung dịch NaOH 10-5 M −14 Hs: Tính tốn cho KQ:[H+]= 10-9 M, =>[OH-] = 10 −3 = 10-11M 10 [OH -] = 10-5 M => [H+] > [OH-] hay [H+] >10-7 M =>[H+] < [OH -] hay [H+] < 10-7 M GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 b) Trong mt bazơ: - Gv tổng kết : Từ vd trên: [H+] -Vd: Tính [H+] [OH-] dung dịch đại lượng đánh giá độ axít, độ bazơ NaOH 10-5 M dung dịch: NaOH  Na+ + OHMTTT: [H+] = 10-7 M; 10-5 M 10-5 M Mt bazơ : [H+] < 10-7 M; => [OH-] = [NaOH] = 10-5 M Mt axít : [H+] > 10-7 M 10−14 + => [H ] = −5 = 10-9 M 10 =>[OH-] > [H+] * Vậy [H+] đại lượng đánh giá độ axít, dộ bazơ dung dịch Mt trung tính: [H+] = 10-7 M Mt bazơ : [H+] 10-7 M Củng cố: - Giá trị [H+] mơi trường axit, bazơ, trung tính? - Làm tập 4,6/sgk trang 14 VI Dặn dò: - Học bài, làm tập SGK - Soạn “Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li” VII Rút kinh nghiệm: GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 Bài 3: SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC PH-CHẤT CHỈ THỊ AXIT-BAZƠ (t2) I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: HS biết được: - Khái niệm pH, định nghĩa môi trường axit, môi trường trung tính mơi trường kiềm - Chất thị axit - bazơ : quỳ tím, phenolphtalein giấy thị vạn 2.Kĩ năng: - Tính pH dung dịch axit mạnh, bazơ mạnh - Xác định môi trường dung dịch cách sử dụng giấy thị vạn năng, giấy quỳ tím dung dịch phenolphtalein 3.Thái độ: Kích thích hứng thú với môn, phát huy khả tư học sinh II TRỌNG TÂM: - Đánh giá độ axit độ kiềm dung dịch theo pH - Xác định môi trường dung dịch dựa vào màu giấy thị vạn năng, giấy quỳ dung dịch phenolphtalein III CHUẨN BỊ: Giáo viên: Các dung dịch để xác định độ pH dựa vào bảng màu chuẩn Học sinh: Học cũ, chuẩn bị GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 IV PHƯƠNG PHÁP: - Gv đặt vấn đề - Hs tự giải vấn đề hướng dẫn gv - Kết hợp sách giáo khoa hình ảnh trực quan để HS tự chiếm lĩnh kiến thức V TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục Kiểm tra cũ: Tích số ion gì, bao 25oC? nêu ý nghĩa tích số ion nước? - GV nhận xét, cho điểm Nội dung: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS Hoạt động 4: NỘI DUNG II Khái niệm PH chất thị axít – bazơ: Khái niệm pH: - Gv: Giảng cho hs hiểu cần dùng pH ? [H+] = 10-PH M hay pH= -lg [H+] Dung dịch sử dụng nhiều thường Nếu [H+] = 10-a M pH = a có [H+] khoảng 10 -1  10-14 M Vd: [H+] = 10-3 M => pH=3 mt axít + Để tránh ghi giá trị [H ] với số mũ âm, [H+] = 10-11 M => pH = 11: mt bazơ người ta dùng pH - Gv: Yêu cầu hs nghiên cứu sgk cho [H+]= 10-7 M => pH = 7:mơi trường trung tính biết pH ? Hs: [H+] = 10-pH M Nếu [H+] = 10-a M => pH = a GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 - Gv: Giúp hs nhận biết mối liên hệ pH [H+] biết [H+] Hs: Kết luận mối liên hệ [H+] pH - Gv: cho ví dụ: Tính [H+], [OH-], pH dung dịch Ba(OH)2 0,0005M? Hoạt động 5: - Gv: Cho hs nhìn vào bảng 11 sgk, Chất thị axítbazơ : cho biết màu quỳ Phenolphtalein (ở giá trị pH khác nhau) thay đổi - Là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH dung dịch ? Hs: Màu quỳ Phenolphtlein Vd: Quỳ tím, phenolphtalein thị vạn dung dịch khoảng pH giống màu giống - Gv bổ sung: Khi ta gọi chất quỳ, Phenolphtalein có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH dung dịch chất thị axit-bazơ - Gv: Yêu cầu hs dùng chất thị học nhận biết chất ống nghiệp đựng dung dịch axít loãng, H2O nguyên chất, dung dịch kiềm loãng - Gv: Hướng dẫn hs nhúng giấy pH vào dung dịch, đem so sánh với bảng màu chuẩn để xđ PH - Gv bổ sung thêm: Để xác định giá trị tương đối xác pH, người ta dùng máy đo pH GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 Củng cố: - Giá trị pH môi trường axit, bazơ, trung tính? - Cách tính pH - Làm tập 5/sgk trang 14 VI Dặn dò: - Học bài, làm tập SGK - Soạn “Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li” VII Rút kinh nghiệm: ... 14 VI Dặn dò: - Học bài, làm tập SGK - Soạn “Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li VII Rút kinh nghiệm: GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 Bài 3: SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC PH-CHẤT CHỈ THỊ AXIT- BAZƠ (t2) I... Gv: Nêu vấn đề: Thực nghiệm xác Sự điện li nước: nhận rằng, nước chất điện li yếu - Nước chất điện yếu biểu diễn trình điện li nước theo thuyết arêniút Pt điện li: H2O  H+ + OHHs: Theo thuyết... dung: Đặt vấn đề: Li n hệ thí nghiệm điện li “Nước cất có dẫn điện khơng? Vì sao?” Trên thực tế nước có điện li điện li yếu HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS Hoạt động 1: NỘI DUNG I Nước chất điện li yếu: - Gv:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 11 bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazo, Giáo án Hóa học 11 bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay