Giáo án Hóa học 11 bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazo

5 10 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 14:06

HĨA HỌC 11 CƠ BẢN §3: SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC - pH CHẤT CHỈ THỊ AXIT - BAZƠ I Mục tiêu học Kiến thức - Biết điện li nước, khái niệm pH - Biết đánh giá độ axit, bazơ màu sắc số chất thị - Ý nghĩa tích số ion nước Kỹ - Rèn luyện kỹ viết phương trình điện li - Tính pH số dung dịch làm dạng tập II Phương pháp giảng dạy - Sử dụng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề III Chuẩn bị Giáo viên - Chuẩn bị nội dung kiến thức Học sinh - Cần chuẩn bị trước nội dung học nhà IV Tiến trình lên lớp Ổn định lớp Kiểm tra cũ - Viết phương trình điện li muối sau : NaCl, CH3COONa, K2SO4, NaHCO3 - Tính nồng độ ion dung dịch HNO3 0,5M Bài Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động GV cung cấp thông tin cho HS biết nước chất điện li yếu Hoạt động Sự điện li nước H2O  H+ + OH- I Nước chất điện li yếu Sự điện li nước H2O  H+ + OH- HĨA HỌC 11 CƠ BẢN Nhận xét nồng độ ion nước nguyên chất ? Nồng độ ion H+ OHbằng Tích số ion nước - Mơi trường trung tính Vậy mơi trường trung tính Vậy mơi trường trung tính mơi trường có  H   = ? mơi trường có  H   =  OH -  = 1,0.10-14 Từ thực nghiệm người ta  OH -  = 1,0.10-14  Tích số K H O =  H    OH -  thấy tích số  H  gọi tích số ion  OH -  = 10-14 số nước Tích số khơng đổi Số gọi Tích số K H O =  H    OH -  số nhiệt độ xác định, tích số ion nước gọi tích số ion 25oC tích số nước Tích số Tích số ion nước phụ 1,0.10-14 Một cách gần số nhiệt độ xác định, thuộc vào yếu tố đúng, coi giá trị o 25 C tích số ? tích số ion nước 1,0.10-14 Một cách gần số dung đúng, coi giá trị dịch lỗng chất tích số ion nước khác số dung dịch loãng chất Tích số ion nước phụ khác thuộc vào nhiệt độ dung dịch Tích số ion nước phụ thuộc vào nhiệt độ dung dịch 2 Hoạt động Ý nghĩa tích số ion nước * Mơi trường axit Ý nghĩa tích số ion nước Dựa vào phương trình điện li HCl → H+ + Cl- Tính nồng độ  OH -  a Mơi trường axit Tính nồng độ  OH -  dung dịch HCl 1,0.10-3M HÓA HỌC 11 CƠ BẢN dung dịch HCl 1,0.10-3M  H   OH  = 1,0.10 -  -14 1,0.10  14    OH  H  = Kết luận mơi trường axit ? 1,0.10  14 = 1,0.10-11M 1,0.10  Môi trường axit môi trường  H  >  OH  hay  H  > -   1,0.10-7M HCl → H+ + Cl-  H   OH  = 1,0.10 -  -14 1,0.10  14   OH   H  = - 1,0.10  14 -11 M  = 1,0.10 1,0.10 Môi trường axit mơi trường  H  >  OH  hay  H  > -   1,0.10-7M Dựa vào phương trình điện li * Mơi trường kiềm NaOH → Na+ + OH- Tính nồng độ  H   dung dịch NaOH 1,0.10-5 M  H   OH  = 1,0.10 -  -14 b Mơi trường kiềm Tính nồng độ  H   dung dịch NaOH 1,0.10-5 M NaOH → Na+ + OH- 1,0.10  14  H    OH   =  H   OH  = 1,0.10 1,0.10  14 -9  = 1,0.10 M 1,0.10 1,0.10  14  H    OH   = Môi trường kiềm môi trường 1,0.10  14 = 1,0.10-9M 1,0.10   H  <  OH  hay  H  < Mơi trường kiềm mơi trường  -  -7 1,0.10 M   - -14  H  <  OH  hay  H  <  -  1,0.10-7 M IV Khái niệm pH HÓA HỌC 11 CƠ BẢN Chất thị axit - bazơ  H  = 1,0.10 M Nếu  H  = 1,0.10 M pH = -pH    H  = 1,0.10  H  = 1,0.10 Hoạt động Khái niệm pH Để đánh giá độ axit, bazơ môi trường người ta đưa khái niệm pH  -pH  -a M Nếu M pH = -a a Mơi trường axit pH < a Môi trường kiềm pH > Môi trường axit pH < Môi trường trung tính pH =7 Mơi trường kiềm pH > Mơi trường trung tính pH =7 Chất thị axit - bazơ pH môi trường ? Chất thị axit - bazơ chất có màu sắc biến đổi phụ thuộc vào pH dung dịch - Chất thị axit - bazơ chất có màu sắc biến đổi phụ thuộc vào pH dung dịch Chất thị axit - bazơ ? Chất thị axit - bazơ cho biết giá trị gần giá trị pH Đặc điểm thị ? Những thị hay dùng phòng thí nghiệm ? Để xác định xác giá trị pH dung dịch Quỳ tím phenolphtalein Để xác định xác giá trị pH dung dịch người ta dùng máy đo pH HÓA HỌC 11 CƠ BẢN người ta làm cách ? Củng cố - Làm tập trang 14 SGK Dặn dò - Làm tập SGK tập SBT - Chuẩn bị nội dung học ... dung dịch - Chất thị axit - bazơ chất có màu sắc biến đổi phụ thuộc vào pH dung dịch Chất thị axit - bazơ ? Chất thị axit - bazơ cho biết giá trị gần giá trị pH Đặc điểm thị ? Những thị hay dùng... trường axit pH < a Môi trường kiềm pH > Môi trường axit pH < Môi trường trung tính pH =7 Mơi trường kiềm pH > Mơi trường trung tính pH =7 Chất thị axit - bazơ pH môi trường ? Chất thị axit - bazơ chất. .. IV Khái niệm pH HÓA HỌC 11 CƠ BẢN Chất thị axit - bazơ  H  = 1,0.10 M Nếu  H  = 1,0.10 M pH = -pH    H  = 1,0.10  H  = 1,0.10 Hoạt động Khái niệm pH Để đánh giá độ axit, bazơ môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 11 bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazo, Giáo án Hóa học 11 bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay