Giáo án Hóa học 11 bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazo

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 14:06

GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN Bài 3: SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC - pH CHẤT CHỈ THỊ AXIT BAZƠ I Mục tiêu cần đạt : Kiến thức: Học sinh biết - Đánh giá độ axit độ kiềm dd theo nồng độ ion H+ pH - Màu số chất thị dd khoảng pH khác Trọng tâm - Tích số ion nước - Đánh giá độ axitbazơ thông qua nồng độ [H+] [OH-] - Tính pH số dd axit , bazơ hổn hợp Kĩ năng: - Biết làm số tốn đơn giản có liên quan đến [H +],[OH-], pH xác định môi trường dd - Tính pH hổn hợp axit bazơ II Chuẩn bị: Giấy thị ống nghiệm: - Ống chứa dd axit loãng - Ống chứa nước nguyên chất - Ống chứa dd kiềm loãng III Phương pháp: Chứng minh diễn giải IV Tổ chức hoạt động: Kiểm tra cũ: I Định nghĩa muối theo A-rê-ni-ut ? phân loại ? Cho ví dụ? II Viết phương trình điện li muối NaCl, Ca(HCO 3)2 tan nước Bài mới: GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG Hoạtđộng1: Viết I Nước chất điện li yếu: phương trình điện li Ptđl: H2O  H+ + OH- 1.Sự điện li nước: nước? Nhận xét nồng độ ion có Nồng độ ion H+ Nước chất điện li yếu nước ? OH- nhỏ Phương trình điện li nước : H2O  H+ + OH- * Cho mẫu thị ống nghiệm 2, quan sát Giấy thị khơng đổi Từ thí nghiệm nhận màu Nước có mơi trường Tích số ion nước: xét từ ptđl nêu kết trung tính - Theo ptđl ta thấy H +] = [OH-] nên môi luận? trường nước trung tính * Vậy : mơi trường trung tính mơi trường [H+] = [OH-] - Bằng thực nghiệm ta có : Ở 250C [H+] = [OH-] = 1,0.10-7mol/lit - Đặt KH2O(250C) = [H+].[OH-] = 1,0.10-14 KH2O(250C) gọi tích số ion nước * Tích số ion nước số nhiệt độ xác định Hoạt động * Cho mẫu thị vào ống nghiệm 3, quan sát nhận xét Ý nghĩa tích số ion nước: a Môi trường axit: Ống quỳ hóa đỏ, ống quỳ hóa xanh Mơi trường axit mơi trường : Hoạt động Từ giá trị tích số ion nước nêu ý nghĩa nó? Do tích số ion số nhiệt độ không đổi, nên điều kiện [H+] > [OH-] hay [H+] > 1,0.10-7 (M) b Môi trường kiềm: Môi trường kiềm môi trường đó: [H+] < [OH-] hay [H+] < 1,0.10-7 (M) GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN [H+] tăng [OH-] phải * Vậy độ axit hay độ kiềm dd giảm ngược lại đánh giá nồng độ H+ Vậy: II Khái niệm pH, chất thị axit-bazơ: - Khi [H+] > [OH-] Khái niệm pH: hay [H+] > 1,0.10-7 mol/lit - Các dd thường dùng có [H+] nhỏ, để tránh ghi dd có mơi trường axit [H+] với số mũ âm, ta dùng giá trị pH với qui ước : - Khi [H+] < [OH-] [H+] = 1,0.10-a pH = a + -7 hay [H ] < 1,0.10 mol/lit dd có mơi trường bazơ pH = -lg[H+] + Hoạt động Nêu khái - Khi [H ] = [OH ] : môi - Thang pH thường dùng có giá trị từ đến 14 trường trung tính niệm pH? * pH = 7: MT trung tính hay [H+] = 1,0.10-7.M * pH > 7: MT kiềm hay [H+] < 1,0.10-7.M - pH đại lượng đặc trưng * pH < 7: MT axit hay [H+] > 1,0.10-7.M cho độ axit, bazơ dd loãng - Ý nghĩa pH: Biết pH số loại động, thực vật để có chế độ ni trồng thích hợp Tính pH : *dd H2SO4 0,0005M ? * dd NaOH 0,0001M ? Chất thị axit-bazơ: Áp dụng cơng thức để tính giáo viên kiểm tra lại * Quỳ tím hóa đỏ pH ≤ ; xanh pH ≥ * Phenolphtalein hóa hồng pH ≥ 8,3 * Chất thị vạn * Dùng máy để đo độ pH xác Nêu ý nghĩa giá trị pH ? Tham Hoạt động 5:Tích hợp khoa giáo dục mơi trường khảo sách giáo GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN Giúp cho HS biết cơng cụ để xác định tính chất môi trường Áp dụng kiến thức pH để xác định tính chất mơi trường V.Củng cố dặn dò: *Bài tập củng cố nhà : Vdụ 1: Em xác định giá trị pH dung dịch sau : Dung dịch HCl 0.002M Dung dịch KOH 0.01M Trộn 200ml dung dịch HCl 0.01M vào 300ml dung dịch HNO30.02M thu 500ml dung dịch X * Dặn dò : - Về nhà chuẩn bị bảng tính tan dung dịch muối - điều kiện để có phản ứng xảy - Nghiên cứu phản ứng sau : Na2SO4 + BaCl2  ? + ? NaOH + HNO3  ? +? CaCO3 + HCl  ? +? + ? ...GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG Hoạtđộng1: Viết I Nước chất điện li yếu: phương trình điện li Ptđl: H2O  H+ + OH- 1 .Sự điện li nước: nước? Nhận... hay [H+] < 1,0.10-7 (M) GIÁO ÁN HĨA HỌC 11 CƠ BẢN [H+] tăng [OH-] phải * Vậy độ axit hay độ kiềm dd giảm ngược lại đánh giá nồng độ H+ Vậy: II Khái niệm pH, chất thị axit- bazơ: - Khi [H+] > [OH-]... trường khảo sách giáo GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN Giúp cho HS biết cơng cụ để xác định tính chất mơi trường Áp dụng kiến thức pH để xác định tính chất mơi trường V.Củng cố dặn dò: *Bài tập củng cố
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 11 bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazo, Giáo án Hóa học 11 bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay