Ngữ pháp Tiếng Anh căn bản

35 40 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 13:26

I.PRONOUNCE ( phát âm)  + k, s, sh, p, ch, f  \t\  \ed \ + t, d  \id\ + Còn lại \d\  \s\ + p, f, th, k, t  \s\ + gh \f\ + lại \z\ Ex: loved, wanted, called,… Cars, meets, laughs,… II.TENCES Simple Present (Thì Hiện Tại Đơn ): VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG (+) S + Vs/es + O (-) S+ DO/DOES + NOT + V +O (?) DO/DOES + S + V+ O ? VỚI ĐỘNG TỪ TOBE S+ AM/IS/ARE + O S + AM/IS/ARE + NOT + O AM/IS/ARE + S + O +Từ nhận biết: always, every, usually, often, generally, frequently +Cách dùng: + Thì đơn diễn tả chân lý , thật hiển nhiên Ex: The sun ries in the East Tom comes from England + Thì đơn diễn tả thói quen , hành động xảy thường xuyên hi ện t ại Ex: Mary often goes to school by bicycle I get up early every morning + Lưu ý : ta thêm "es" sau động từ tận : O, S, X, CH, SH + Thì đơn diễn tả lực người : Ex : He plays badminton very well + Thì đơn diễn tả kế hoạch xếp trước tương lai th ời khoá biểu , đặc biệt dùng với động từ di chuyển Present Continuous (Thì Hiện Tại Tiếp Diễn) S + be (am/ is/ are) + V_ing + O S+ BE + NOT + V_ing + O BE + S+ V_ing + O ? Từ nhận biết: now, right now, at present, at the moment, + Cách dùng: + Thì tiếp diễn tả hành động diễn kéo dài dài m ột th ời gian Ex: The children are playing football now + Thì thường sau câu đề nghị, mệnh lệnh Ex: Look! the child is crying Be quiet! The baby is sleeping in the next room + Thì diễn tả hành động xảy lặp lặp l ại dùng v ới phó t ALWAYS : Ex : He is always borrowing our books and then he doesn’’t remember + Thì dùng để diễn tả hành động xảy ( tương lai gần) Ex: He is coming tomorow +Lưu ý : Khơng dùng với động từ nhận thức chi giác : to be, see, hear, understand, know, like , want , glance, feel, think, smell, love hate, realize, seem, remmber, forget, Ex: I am tired now She wants to go for a walk at the moment Do you understand your lesson? Simple Past (Thì Quá Khứ Đơn) - VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG S + V_ed + O S + DID+ NOT + V + O DID + S+ V+ O ? - VỚI TOBE S + WAS/WERE + O S+ WAS/ WERE + NOT + O WAS/WERE + S+ O ? +Từ nhận biết: yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night +Cách dùng: Thì khứ đơn diễn tả hành động xảy kết thúc khứ với thời gian xác định CHỦ TỪ + ÐỘNG TỪ QUÁ KHỨ When + khứ đơn (simple past) When + hành động thứ Past Continuous (Thì Quá Khứ Tiếp Diễn ): S + was/were + V_ing + O S + was/were + NOT+ V_ing + O was/were + S+ V_ing + O ? +Từ nhận biết: While, at that very moment, at 10:00 last night, and this morning (afternoon) +Cách dùng: Dùng để diễn tả hành động xảy lúc Nhưng hành động thứ xảy sớm tiếp tục xảy hành động thứ hai x ảy CHỦ TỪ + WERE/WAS + ÐỘNG TÙ THÊM -ING While + khứ tiếp diễn (past progressive) Present Perfect (Thì Hiện Tại Hoàn Thành ): S + have/ has + Past participle + O S + have/ has + NOT+ Past participle + O have/ has +S+ Past participle + O +Từ nhận biết: already, not yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before +Cách dùng:Thì hồn thành diễn tả hành động xảy ho ặc chưa bao gi xảy thời gian khơng xác định q khứ Thì hồn thành diễn tả lập lập lại hành động kh ứ Thì hoàn thành dùng với i since for  Since thời gian bắt đầu (1995, I was young, this morning etc.) Khi người nói dùng since, người nghe phải tính thời gian For + khoảng thời gian (từ lúc đầu tới bây giờ) Khi người nói dùng for, người nói phải tính thời gian Present Perfect Continuous (Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Di ễn) S + have/ has + been + V_ing + O S + have/ has + been + NOT + V_ing + O have/ has +S + been + V_ing + O +Từ nhận biết: all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far +Cách dùng: Thì hồn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian hành động xảy khứ tiếp tục tới (có th ể tới tương lai) Past Perfect (Quá Khứ Hoàn Thành): S + had + Past Participle + O S + had + NOT+ Past Participle + O had + S+ Past Participle + O +Từ nhận biết: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for +Cách dùng: Thì q khứ hồn thành diễn tả hành động xảy k ết thúc khứ trước hành động khác xảy kết thúc khứ Past Perfect Continuous (Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn): S + had + been + V_ing + O S + had + been + NOT+ V_ing + O had + been + S + V_ing + O +Từ nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after +Cách dùng: Thì q khứ hồn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian hành động xảy khứ kết thúc trước hành động khác x ảy kết thúc khứ Simple Future (Tương Lai Đơn): S + shall/will + V(infinitive) + O S + shall/will + NOT+ V(infinitive) + O shall/will + S + V(infinitive) + O? +Cách dùng:Khi người ta đoán (predict, guess), dùng will be going to Khi quí vị dự định trước, dùng be going to không dùng will  CHỦ TỪ + AM (IS/ARE) GOING TO + ÐỘNG TỪ (ở tại: simple form) Khi quí vị diễn tả tình nguyện sẵn sàng, dùng will khơng dùng be going to CHỦ TỪ + WILL + ÐỘNG TỪ (ở tại: simple form) 10 Future Continuous ( Tương Lai Tiếp Diễn): S + shall/will + be + V_ing+ O S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O shall/will +S+ be + V_ing+ O +Từ nhận biết: in the future, next year, next week, next time, and soon +Cách dùng:Thì tương lai tiếp diễn diễn tả hành động xảy thời điểm tương lai CHỦ TỪ + WILL + BE + ÐỘNG TỪ THÊM -ING CHỦ TỪ + BE GOING TO + BE + ÐỘNG TỪ THÊM -ING 11 Future Perfect (Tương Lai Hoàn Thành): S + shall/will + have + Past Participle S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O shall/will + NOT+ be + V_ing+ O +Từ nhận biết: by the time and prior to the time (có nghĩa before) +Cách dùng: Thì tương lai hoàn thành diễn tả hành động tương lai s ẽ k ết thúc trước hành động khác tương lai CHỦ TỪ + WILL + HAVE + QUÁ KHỨ PHÂN TỪ (PAST PARTICIPLE) 12 Future Perfect Continuous (Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn): S + shall/will + have been + V_ing + O S + shall/will + NOT+ have been + V_ing + O shall/will + S+ have been + V_ing + O +Cách dùng:Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian c hành động xảy tương lai kết thúc trước hành động khác tương lai III Passive Voice ( câu bị động) Active: → Passive: S + V + O + …… S + be + PP2( lùi thì) + by + O + …… or S V O S + be + PII ( ed/V3 ) + by + O Notes: a Trong câu bị động by + O đứng sau adverbs of place (trạng từ nơi chốn) đứng trước adverbs of time (trạng từ thời gian) b Trong câu bị động, bỏ: by people, by us, by them, by someone, by him, by her…nếu đối tượng không xác định c Nếu O câu bị động vật, việcthì dùng with thay cho by Ex: Active: She arranges the books on the shelf every weekend Passive: The books are arranged on the shelf by her every weekend Someone broke into our house → Our house was broken into The boys usually picks her up → She is usually picked up by the boys Quy tắc: Khi biến đổi câu từ chủ động sang bị động ta làm theo bước sau: B1 Xác định S, V, O V câu chủ động B2 Lấy O câu chủ động làm S câu bị động B3 Lấy S câu chủ động làm O đặt sau By câu bị động B4 Biến dổi V câu chủ động thành PP2 (Past Participle) câu bị động B5 Thêm To be vào trước PP2 câu bị động (To be phải chia theo thời V câu chủ động chia theo số S câu bị động) Exercise : 1) We set the table ………………………………………………………………………………………………… 2) She pays a lot of money ………………………………………………………………………………………………… 3) I draw a picture ………………………………………………………………………………………………… 4) They wear blue shoes ………………………………………………………………………………………………… 5) They don't help you ………………………………………………………………………………………………… 6) He doesn't open the book ………………………………………………………………………………………………… 7) You not write the letter ………………………………………………………………………………………………… 8) Does your mum pick you up? ………………………………………………………………………………………… 9) I have eaten a hamburger …………………………………………………………………………………………………… 10) We have cycled five miles …………………………………………………………………………………………………… 11) I have opened the present …………………………………………………………………………………………………… 12) They have not read the book …………………………………………………………………………………………………… 13) You have not sent the parcel …………………………………………………………………………………………………… 14) We have not agreed to this issue ……………………………………………………………………………………………………… 15) They have not caught the thieves ……………………………………………………………………………………………………… 16) Has she phoned him? ……………………………………………………………………………………………… IV Reported Speech (Câu tường thuật ) Chủ từ Túc từ Bảng đại từ Của Nghĩa I Me My Tôi You You Your Bạn, bạn She Her Her Cô ấy, He Him His Anh We Us Our Chúng tôi, It It Its Nó They Them Their Họ, chúng Thay đổi thời gian: Now => then Tomorrow => the next day / the following day Next => the next Yesterday => the day before / the previous day Ago => before Last + thời điểm => the + thời điểm before Thay đổi nơi chốn: Here => there This => that These => those He does -> He did He will have done -> He would have done He is doing -> He was doing He may -> He might He has done -> He had done He may be doing -> He might be doing He has been doing -> He had been doing He can -> He could He will -> He would He can have done -> He could have done He will be doing -> He would be doing He must do/have to -> He had to Ex : 1/ She said : “I have worked here for one year.” => She said ( that ) she had worked there for one year 2/ His father said to him : “You must study harder.” => Hisfather told him that he had to study harder 3/ She said : “Close the door and go away !” = > She told me to close the door and go away ( Cơ bảo tơi đóng cửa lại chỗ khác) 4/ Nam said to his brother : “Don't turn of the radio” = > Nam told his brother not to turn of the radio ( Nam bảo em trai cậu đừng tắt radio ) 5/ The commandor said to his soldier : “Shoot !” The commandor ordered his soldier to shoot ( Người huy lệnh cho lính bắn ) Exercise “Open the door,” he said to them -He told them “Where are you going?” he asked her -He asked her where “Which way did they go?” he asked -He asked “Bring it back if it doesn’t fit”, I said to her -I told “Don’t try to open it now,” she said to us -She told “Is it going to be a fine day today?” I asked her -I asked her “He’s not at home”, she said -She said that “Is the bus station far away?” the girl asked -The girl wanted to know “Don’t stay out late, Ann” Tom said -Tom told Ann 10 “Please let me borrow your car,” he said to her -He asked 11 “Jean, have you seen my gloves?” Thomas asked -Thomas asked Jean 12 Don’t leave the window open, Mary”, I said -I told Mary 13 “I’ll have a cup of tea with you,” she said She said that 14 “I’ll pay him if I can” she said -She said that 15 “What are you going to next summer?” she asked - She asked us 16 “I’ll phone you tomorrow,” he told Jack -He told Jack that 17 “Can I sit beside you, Jean?” Tom asked -Tom asked Jean 18 “I want a camera for my birthday,” he said -He said that 19 “Don’t keep the door locked,” he said to us -He told us 20 “How long are you going to stay?” I asked him -I asked him how long V Conditional Type sentences (Câu điều kiện) Các loại câu điều kiện: Forms Usage If + S + V(s,es), S+ V(s,es)/câu mệnh lệnh If + S + V(s,es), S + Will/Can/shall + Vo Đk xảy hiẹn ỏ tương lai If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should + Vo Đk thật Đk kết hợp If + S + Had + V3/Ved, S + would/ could Đk khơng có thật q khứ + have + V3/Ved If + S + had + V3/Ved, S + would + Vo Câu điều kiện thực (loại 1) 1.1 Diễn tả việc xảy tương lai điều kiện mệnh đề if xảy - If I have money, I will buy a new car Lưu ý: Động từ khuyết thiếu mệnh đề dùng theo cách dùng động từ để khả năng, cho phép, bắt buộc… 1.2 Diễn tả thói quen, qui luật, thật hiển nhiên - If the doctor has morning office hours, he visits patients in the hospital in the afternoon 1.3 Diễn tả đề nghị lịch If + S + simple present tense …, mệnh lệnh thức trực tiếp - If you go to the Post Office, please mail this letter for me - Please call me if you hear from Jane Câu điều kiện thực (loại 2) - Diễn tả việc khơng có thật xảy tương lai If + S + simple past tense S + would/could/might + bare-inf - Nếu động từ mệnh đề if be be phải were cho tất kể I, He, She, It Nhưng văn nói ta dùng was trường hợp với I, He, She, It Trong số trường hợp, người ta bỏ if đảo were lên trước chủ ngữ EX: If I had the time, I would go to the beach with you this weekend (àbut I don’t have the time) He would tell you about it if he were here If he didn’t speak so quickly, you could understand him Câu điều kiện không thật mà bắt đầu với if I were you dùng lời khuyên, ý kiến nhẹ nhàng dùng động từ khuyết thiếu • If I were you, I’d speak to the manager • You should speak to the manager • • 10 You should call her “Must” She worked hard, she Đưa lời khuyên, ý should get the best kiến result Dùng để suy đoán Ought to Chỉ bắt buộc Mạnh “Should” chưa “Must” You ought not to eat candy at night VIII.GUIDE TO STRESS (Đặt dấu nhấn) 1) Trọng âm rơi vào âm tiết thứ Quy tắc Ví dụ Với hầu hết danh từ có hai âm tiết PRESent, EXport, CHIna, TAble Với hầu hết tình từ có hai âm tiết 2) Trọng âm rơi vào âm cuối PRESent, SLENder, CLEVer, HAPpy Quy tắc Ví dụ Với hầu hết động từ có hai âm tiết to preSENT, to exPORT, to deCIDE, to beGIN 3) Trọng âm rơi vào âm áp chót (Là âm thứ hai trở đi) Quy tắc Ví dụ Với từ kết thúc : -ic GRAPHic, scienTIfic Với từ kết thúc : -sion -tion teleVIsion, reveLAtion 4) Trọng âm rơi vào âm tiền giáp cuối (Là âm thứ ba từ cuối lên) Quy tắc Ví dụ Với từ kết thúc : -cy, -ty, deMOcracy, dependaBIlity, phoTOgraphy, 21 -phyand -gy geOLogy Với từ kết thúc : - al 5) Với từ ghép CRItical, geoLOGical Quy tắc Ví dụ Với danh từ ghép, trọng âm rơi vào phần từ BLACKbird, GREENhouse Với danh từ ghép, trọng âm rơi vào phần thứ hai từ bad-TEMpered, old-FASHioned Với động từ ghép, trọng âm rơi vào phần thứ hai từ to overFLOW, to underSTATE Exercise I Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others: a nature b change c gravity basic a darkness b warmth c market remark a trays b says c bays days a knees b papers c trees bats a because b nurse c horse purpose a marriage b massage c collage shortage a enough b tough c laugh though a breathe b with c thermal clothing a education b individual c procedure producti 10 a released b pleased c passed housed 11 a helped b struggled c remarked watched 12 a airports b suitcases c things calculators d d d d d d d d d d d d 22 13 a fills lets 14 a cease raise 15 a shops books b adds c stirs d b chase c increase d b notes c mouths d IX.READING ATTRACTIVENESS IN AMERICAN CULTURE In a test done in the 1970s, 1,031 students at the University of Wyoming said what they considered attractive in their partners Their answers were not new Men tended to prefer blondes, blue eyes and light skin color, while women liked darker men However, there were some surprises Few men liked very large breasts or boyish women Almost none of the women liked very muscular men In fact, both men and women prefer the average Too short, too tall, too pale or too dark were not chosen Averageness still wins In a recent study, scientists chose 94 faces of American women and used the computer to make a picture of an average face Then they asked people which face they liked Of the 94 real faces, only faces were considered to be more attractive than the average face Most people said that they preferred the average face 23 INDEPENDENCE DAY Before the end of the 1700s, the United States did not exist It was only 13 colonies on the continent of North America which were under the control of King George III of Britain The colonies found that it was difficult to be under the control of a king who was too far away from them They wanted to be free They wanted to set up their own government A war started After years of fighting, on July 2, 1776 the Declaration of Independence for the 13 colonies was written However Independence Day is now celebrated on July 4, because that is the day the Declaration of Independence was officially adopted The 13 colonies of North America were then free from the control of the British King However the war did not end in 1776 It was still on till 1783 In 1783 Independence Day became an official holiday in the United States CHRISTOPHER COLUMBUS What you know about Christopher Columbus? He was a famous sailor and explorer Columbus was 41 years old when he sailed from southern Spain on August 3, 1492 He went with a crew of 90 men Thirty-three days later, he landed on Walting Island in the Bahamas Columbus wanted to find out what the rest of the world looked like He also wanted to make money He would sail to distant islands and trade with the locals there He would buy their silks, spices and gold Then he would sell them in Spain In Spain, people would pay high prices for them Columbus got the Queen of Spain to approve his plan She would pay for his ships and crew He would keep 10 percent of the value of the goods he brought back She would take the rest THE EMPIRE STATE BUILDING The Empire State Building is a 102-story skyscraper in New York City at the intersection of Fifth Avenue and West 34th Street Its name is derived from the nickname for the state of New York 24 It stood as the world's tallest building for more than forty years, from its completion in 1931 until the construction of the World Trade Center's North Tower was completed in 1972 Following the destruction of the World Trade Center in 2001, the Empire State Building once again became the tallest building in New York City and New York State The Empire State Building has been one of the Seven Wonders of the Modern World The building and its street floor interior are designated landmarks of the New York City Preservation Commission, and confirmed by the New York City Board of Estimate It was designated as a National Historic Landmark in 1986 In 2007, it ranked number one on the List of America's Favorite Architecture sights according to the AIA The building is owned and managed by W&H Properties The Empire State Building is the second tallest skyscraper in the Americas (surpassed only by Chicago's Willis Tower) and the 11th tallest in the world The Empire State building is currently undergoing a $120 million renovation in an effort to transform the building into a more energy efficient and eco-friendly structure CÁC MẪU ĐỀ THI Đề I/ (1,0 point) Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest Write A, B, C or D on your answer sheet 25 A nothing B cover C morning D done A how B town C slow D power A change B chemistry C choose D cheese A match B catch C math D watch A bread B great C break D steak II/ (3,0 points) Choose the best word or phrase to complete the following sentences Write A, B, C or D on your answer sheet I like reading books tell about different peoples and their cultures A who B whom C which D where “Buy me a dictionary on your way back, ?” A will you B don’t you C can’t you D are you Mary usually walks to school but today she a bike A ride B rides C riding D is riding She worked hard she passed the exam A so B if C because D as I’ll give you a lift to the station if you _ in a hurry A were B are C will be D would be I’m feeling pretty tired Do you mind me home? A taking B took C take D to take Nam looks much _ today than yesterday A good B well C better D the best Scientists and engineers have invented devices to remove from industrial wastes A polluted B pollute C polluting D pollutants The dress you bought is of very good quality It very expensive A may be B must be C should have been D must have been 26 10 The Pikes put their trip because of bad weather A away B up C out D off 11 Neither Linh nor her classmates the National Museum so far A visit B visited C have visited D has visited 12 Nga: “You look nervous! ” – Hoa: “This thunder scares me to death.” A How are you? B Why’s that? C Come on! D What’s wrong? 13 He was homesick and he all his family and friends A missed B wished C desired D hoped 14 I'm very to you for putting in so much hard work A thoughtful B grateful C considerate D careful 15 If you come to the theatre late, you have to wait until the to get in A break D half-time B refreshment C interval III/ (1,5 points) Read the passage and choose the best option A, B, C or D to answer the question Write your answers on the answer sheet Along with jogging and swimming, cycling is one of the best allround forms of exercise It can help to increase your strength and energy, giving you more efficient muscles and a stronger heart But increasing your strength is not the only advantage of cycling Because you’re not carrying the weight of your body on your feet, it’s a good form of exercise for people with painful feet or backs However, with all forms of exercise it’s important to start slowly and build up gently Doing too much too quickly can damage muscles that aren’t used to working If you have any doubts about taking up cycling for health reasons, talk to your doctor and ask for his/her advice Ideally you should be cycling at least two or three times a week For the exercise to be doing you good, you should get a little out of breath Don’t worry that if you begin to lose your breath, it could be dangerous and there must be something wrong with your heart This is simply not true; shortness of breath shows that the exercise is having the right effect However, if you find you are in pain then you should stop and take a rest 27 People with back problems might go cycling because A it enables them to carry the weight of their body on their feet B it does not make them carry the weight of their body on their feet C it helps to make their backs become stronger D it helps them to relieve their backache All forms of exercise must be started A gradually B quickly C strenuously D violently According to the writer, it is best to go cycling A once a week B at least two or three times a week C at least two or three times a day D every day You should not worry about the shortness of breath because A it shows that there is something wrong with your heart B it shows that you should stop and take a rest C it is a sign of exercise having the right effect D it is a sign of your getting rid of your heart problem IV/ (1,5 points) Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sentence printed before it Write your answers on the answer sheet People are going to build a new library in the area A new library _ “Why don’t you take a day off tomorrow?” she said to me She suggested that The weather is bad so we can’t go camping If the weather He was punished because he behaved badly Because of The keeper had no sooner opened the case door than the lion attacked him Hardly _ _ 28 Đáp án I/ (1,0 điểm) Mỗi đáp án chọn 0,2 điểm * Lưu ý: Thí sinh cần viết đáp án A, B, C D C morning C slow B chemistry D watch A bread II/ (3,0 điểm) Mỗi đáp án chọn 0,2 điểm * Lưu ý: Thí sinh cần viết đáp án A, B, C D C which A taking 11 C have visited A will you C better 12 D What’s wrong? D is riding A so B are D pollutants B must be 10 D off 13 A missed 14 B grateful 15 C interval III/ (1,5 điểm) Mỗi đáp án chọn 0,3 điểm B A B C D IV/ (1,5 điểm) Mỗi đáp án 0,3 điểm daily energy cook/ prepare higher saving V/ (1,5 điểm) Mỗi câu viết 0,3 điểm I feel hopeful that // we will/(can) find // a suitable house very soon She doesn’t/(can’t) play // the piano // as well as her sister I wish I // could give you all the expensive things // in life Have you // heard from Maria // since you left school? The people who/(that) // live next door to us // keep (on) having all night parties The people living // next door to us // keep (on) having all night parties VI/ (1,5 điểm) Mỗi câu viết 0,3 điểm A new library is // going to be // built in the area She suggested that I // (should) take a day off // the following day/(the next day) If the weather weren’t // bad, we // could go camping If the weather were // fine/(nice/ better), we // could go camping Because of his bad // behavior //, he was punished Because of behaving // badly, // he was punished Hardly had // the keeper opened the case door when // the lion attacked him 29 Đề I: Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với từ lại (1 điểm) A kids banks A played turned A service device A show window A ceiling B tops D hats B interested D installed B provide D climate B sorrow D crowd B cancer C C C C C focus D face II: Chọn đáp án để điền vào chỗ trống câu sau (2 điểm) If I _ you, I would take some rest before the exam tomorrow A am B was C were D would be She is going to finish her work, ? A is she B isn’t she C will she D won’t she What is the name of the man gave us a lift yesterday? A whom B which C whose D who Last month, my doctor advised me _ at home for some days because of my sickness A to stay B not stay C staying D stay He suggested _ a taxi to be sure of getting there on time A to take B takes C take D taking Can you meet me _ a.m and a.m? A at B between C from D since 30 Andy is fond playing the guitar A with B on C of D in This exercise is difficult for us to A so B too C enough D such Today is much than yesterday A hotter B hot C hottest D so hot 10 Lan: Would you like some bread? Mai: _ I’m rather hungry A Yes, please B O.K C No, thanks D Yes, I like III: Cho dạng động từ ngoặc để hoàn thành câu sau (1 điểm) It is very interesting (learn) _ English John (repair) _ the TV set now Yesterday my father (buy) _ new watch because his old one was stolen We (not see) _ him since we left school You (cook) _ when I phoned you last night? IV: Cho dạng từ ngoặc để hoàn thành câu sau (1 điểm) Hue is famous for its (BEAUTY) landscapes Mary is (BORE) with doing the household chores My brother plays the piano very (GOOD) Air (POLLUTE) is a big problem in many cities in the world He doesn’t mind (CRITICIZE) by other people V: Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi (2 điểm) NEWCASTLE I was born in Newcastle, a city in the North East of England Newcastle is on the banks of the River Tyne It is quite big, with a population of about 200,000 people There is a cathedral and a university There are five bridges over the River Tyne, which link Newcastle to the next town, Gateshead, where there is one of the 31 biggest shopping centers in the world A few years ago, the main industries were shipbuilding and coalmining, but now the chemical and soap industries are more important I moved to London ten years ago, but I often return to Newcastle I miss the people who are very friendly, and I miss the beautiful countryside near the city, where there are so many hills and streams Where is Newcastle situated? ………………………………………………………………… …………………… How many bridges link Newcastle to Gateshead? ………………………………………………………………… …………………… What used to be the main industries in Newcastle? ………………………………………………………………… …………………… When did the writer move to London? ………………………………………………………………… …………………… How are the people in Newcastle? ………………………………………………………………… …………………… VI: Viết lại câu sau cho trước cho nghĩa câu không thay đổi (2 điểm)  Tom said that “New York is bigger than London” Tom said that ………………………………………………………………… ……  They have built a new house near the forest A new house ………………………………………………………………… ……  Although he took a taxi, he still arrived late In spite of ………………………………………………………………… …………  It took her an hour to travel to Paris by train She spent ………………………………………………………………… …………  I’m sorry I didn’t tell you all the truth 32 I regret ………………………………………………………………… …………… Đáp án I (5 câu, câu 0,2 điểm) A B A D C II (10 câu, câu 0.2 điểm) C B D A D B C B A 10 A III (5 câu, câu 0.2 điểm) to learn is repairing seen Were you cooking bought haven’t IV (5 câu, câu 0.2 điểm) beautiful pollution bored being criticized well V (5 câu, câu 0.4 điểm)  It is situated on the banks of the River Tyne (Newcastle is situated on the banks of the River Tyne It is situated on the banks of the River Tyne, in the North East of England Newcastle is situated on the banks of the River Tyne, in the North East of England.)  Five bridges link Newcastle to Gateshead (There are five bridges which link Newcastle to Gateshead There are five bridges linking Newcastle to Gateshead.)  Shipbuilding and coalmining used to be the main industries in Newcastle (The main industries in Newcastle used to be shipbuilding and coalmining.)  He moved to London ten years ago (The writer moved to London ten years ago.) 33  They are very friendly (The people in Newcastle are very friendly.) Câu VI (5 câu, câu 0.4 điểm)  Tom said that New York was bigger than London     (Tom said that New York is bigger than London.) A new house has been built near the forest In spite of taking a taxi, he still arrived late (In spite of the fact that he took a taxi, he still arrived late.) She spent an hour traveling to Paris by train (She spent an hour travelling to Paris by train.) I regret not telling you all the truth Appendix I.PRONOUNCE ( phát âm) II TENCES( thì) III PASSIVE VOICE ( Câu bị động) IV REPORTED SPEECH ( Câu tường thuật) V CONDITIONAL SENTENCES (Câu điều kiện) 12 REVIEW 16 VI TAG QUESTION( Câu hỏi đuôi) 18 VII MODAL VERBS( Động từ khiếm khuyến) 19 VIII GUIDE TO STRESS( Dấu nhấn) 20 IX READING 22 X CÁC MẪU BÀI THI 25 34 35 ... thúc : - al 5) Với từ ghép CRItical, geoLOGical Quy tắc Ví dụ Với danh từ ghép, trọng âm rơi vào phần từ BLACKbird, GREENhouse Với danh từ ghép, trọng âm rơi vào phần thứ hai từ bad-TEMpered, old-FASHioned... VIII.GUIDE TO STRESS (Đặt dấu nhấn) 1) Trọng âm rơi vào âm tiết thứ Quy tắc Ví dụ Với hầu hết danh từ có hai âm tiết PRESent, EXport, CHIna, TAble Với hầu hết tình từ có hai âm tiết 2) Trọng... từ Túc từ Bảng đại từ Của Nghĩa I Me My Tôi You You Your Bạn, bạn She Her Her Cô ấy, He Him His Anh We Us Our Chúng tơi, It It Its Nó They Them Their Họ, chúng Thay đổi thời gian: Now => then
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ pháp Tiếng Anh căn bản, Ngữ pháp Tiếng Anh căn bản, IV. Reported Speech (Câu tường thuật ), Câu điều kiện không thể thực hiện được ở hiện tại (loại 3), Các động từ khiếm khuyết hay gặp:, Exercise I. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay