Đề thi thử THPTQG năm 2019 môn sinh học THPT chuyên bắc ninh lần 1 file word có lời giải chi tiết

27 30 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 10:17

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN: SINH – MÃ 101 Thời gian làm : 50 Phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: Ở ruồi giấm, xét gen A, B, D quy định tính trạng khác alen trội AB AB u uu x u uu x Dd x ♂ Dd F1 tỉ lệ kiểu hình lặn ab ab tính trạng chiếm tỉ lệ 4% dự đoán sau với kết F1? trội hoàn toàn Phép lai P: ♀ (1) 21 loại kiểu gen loại kiểu hình (2) Kiểu hình tính trạng trội chiếm tỉ lệ 30% (3) Tần số hoán vị gen 36% (4) Tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội chiếm 16,5% (5) Kiểu gen dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ 16% (6) Xác suất để cá thể A-B-D- kiểu gen chủng 8/99 A B C D Câu 2: Giả sử quần thể loài động vật phát sinh đột biến lặn, trường hợp sau đột biến nhanh chóng trở thành nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên? A Đột biến xuất loài sinh sản hữu tính, cá thể giao phối lựa chọn B Đột biến xuất lồi sinh sản hữu tính, cá thể giao phối cận huyết C Đột biến xuất quần thể loài sinh sản hữu tính, cá thể tự thụ tinh D Đột biến xuất lồi sinh sản vơ tính, cá thể sinh từ cá thể mẹ Câu 3: kết luận sau đúng? (1) Liên kết gen làm hạn chế xuất biến dị tổ hợp (2) Các cặp gen nằm vị trí gần tần số hốn vị gen cao (3) Số lượng gen nhiều số lượng NST nên liên kết gen phổ biến (4) Hai cặp gen nằm cặp NST khác khơng liên kết với Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết (5) Số nhóm gen liên kết số NST đơn tế bào sinh dưỡng A B C D Câu 4: Ở gà, gen quy định màu sắc lông nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X hai alen: alen A quy định lơng vàng trội hồn tồn so với alen a quy định lông đen Cho gà trống lông vàng chủng giao phối với gà mái lông đen thu F1 Cho F1 giao phối với thu F2 Xét kết luận sau kiểu gen kiểu hình F2 (1) Gà trống lơng vàng tỉ lệ gấp đơi gà mái lơng đen (2) Gà trống lơng vàng tỉ lệ gấp đôi gà mái lông vàng (3) Tất gà lông đen gà mái (4) Gà lông vàng gà lơng đen tỉ lệ (5) kiểu gen quy định gà trống lơng vàng (6) Ở F2 loại kiểu gen khác kết luận đúng? A B C D Câu 5: Ở loài thực vật, tính trạng khối lượng nhiều cặp gen nằm cặp NST khác di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp Cho nặng lai với nhẹ F1 Cho F1 giao phấn tự F2 15 loại kiểu hình tính trạng khối lượng Tính trạng khối lượng cặp gen quy định? A Do cặp gen quy định B Do cặp gen quy định C Do cặp gen quy định D Do cặp gen quy định Câu 6: Giả sử hệ thứ quần thể thực vật trạng thái cân di truyền q(a)  0, 2; p(A)  0,8 Thế hệ thứ hai quần thể cấu trúc 0,72AA : 0,16Aa : 0,12aa Cấu trúc di truyền quần thể thể hệ thứ ba nào? Biết cách thức sinh sản tạo hệ thứ ba giống cách thức sinh sản tạo hệ thứ hai A 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa B 0,72AA + 0,16Aa + 0,12aa Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết C 0,78AA + 0,04Aa + 0,18aa D 0,76AA + 0,08Aa + 0,16aa Câu 7: Phương pháp nghiên cứu di truyền người cho phép phát hội chứng Claiphentơ? A Nghiên cứu trẻ đồng sinh B Nghiên cứu tế bào C Di truyền hoá sinh D Nghiên cứu phả hệ Câu 8: Một loài thực vật, cặp gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hồn tồn Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với thân thấp, hoa trắng (P), thu F1 100% thân cao, hoa đỏ Cho F1 giao phấn với nhau, thu F2 loại kiểu hình, thân cao, hoa trắng chiếm 16% Biết không xảy đột biến hốn vị gen đực với tần số Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? (1) Nếu cho F1 lai phân tích thu Fa kiểu hình, thân cao, hoa trắng chiếm 20% (2).Trong trình phát sinh giao tử thể F1 xảy hoán vị gen với tần số 40% (3) Lấy ngẫu nhiên thân thấp, hoa đỏ F2, xác suất thu chủng 1/3 (4) Lấy ngẫu nhiên thân cao, hoa đỏ F2, xác suất thu chủng 2/7 A B C D Câu 9: Trong trình phát sinh sống Trái Đất A tế bào ngun thủy hình thành tiến hóa sinh học kết thúc B đại phân tử hữu hình thành giai đoạn tiến hóa sinh học C tế bào sơ khai khởi đầu giai đoạn tiến hóa tiền sinh học D chất hữu đơn giản hình thành giai đoạn tiến hóa hóa học Câu 10: Phát biểu sau khơng nói q trình phiên mã gen nhân tế bào nhân thực? A Diễn theo nguyên tắc bổ sung: A - U, T – A, X – G, G – X Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết B mARN tổng hợp xong tham gia vào trình dịch mã tổng hợp protein C Enzim ARN pơlimeraza tổng hợp mARN theo chiều 5’ → 3’ D Chỉ mạch gen tham gia vào q trình phiên mã tổng hợp mARN AB tiến hành giảm phân ab bình thường Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? Câu 11: Giả sử tế bào sinh tinh thể kiểu gen (1) Nếu tế bào xảy hoán vị gen loại giao tử aB chiếm 25% 2) Nếu tế bào xảy hốn vị gen loại giao tử Ab chiếm 10% (3) Nếu tế bào xảy hốn vị gen tạo loại giao tử với tỉ lệ 7:7:3:3 (4) Nếu tế bào xảy hốn vị gen tạo loại giao tử với tỉ lệ 4:4:1:1 A B C D Câu 12: Khi nói yếu tố ngẫu nhiên, kết luận sau không đúng? A Với quần thể kích thước lớn yếu tố ngẫu nhiên dễ làm thay đổi tần số alen quần thể ngược lại B Khi khơng xảy đột biến, khơng CLTN, khơng di - nhập gen, thành phần kiểu gen tần số alen quần thể biến đổi tác động yếu tố ngẫu nhiên C Một quần thể kích thước lớn yếu tố thiên tai yếu tố khác làm giảm kích thước quần thể cách đáng kể cá thể sống sót vốn gen khác biệt hẳn với vốn gen quần thể ban đầu D Kết tác động yếu tố ngẫu nhiên thường dẫn tới làm nghèo vốn gen quần thể, giảm đa dạng di truyền dẫn tới làm suy thoái quần thể Câu 13: Khi cho cao, hoa đỏ chủng lai với thấp, hoa trắng chủng thu F1 100% cao, hoa đỏ Các F1 giao phấn ngẫu nhiên thu F2 tỉ lệ kiểu hình 75% cao, hoa đỏ : 25% thấp, hoa trắng dự đoán sau phù hợp với kết phép lai nói trên? Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết (1) tượng gen quy định tính trạng, thân cao, hoa đỏ trội so với thân thấp, hoa trắng (2) Đời F2 kiểu gen (3) Nếu cho F1 lai phân tích đời tỉ lệ kiểu hình 50% cao, hoa đỏ : 50% thấp, hoa trắng (4) tượng tính trạng cặp gen quy định di truyền liên kết hoàn toàn A B C D Câu 14: Xét trình sau: (1) Tạo cừu Dolly (2).Tạo giống dâu tằm tam bội (3).Tạo giống bơng kháng sâu hại (4).Tạo chuột bạch gen chuột cống Những trình thuộc ứng dụng công nghệ gen? A 3, B 1, C 1, 3, D 2, 3, Câu 15: Để tìm hiểu tượng kháng thuốc sâu bọ, người ta làm thí nghiệm dùng DDT để xử lí dòng ruồi giấm tạo phòng thí nghiệm Ngay từ lần xử lí đầu tiên, tỉ lệ sống sót dòng khác (thay đổi từ 0% đến 100% tuỳ dòng) Kết thí nghiệm chứng tỏ khả kháng DDT A không liên quan đến đột biến tổ hợp đột biến phát sinh quần thể B liên quan đến đột biến tổ hợp đột biến phát sinh ngẫu nhiên từ trước C xuất tạm thời tác động trực tiếp DDT D biến đổi đồng loạt để thích ứng trực tiếp với mơi trường DDT Câu 16: Bệnh gen trội nhiễm sắc thể X người gây đặc điểm di truyền sau đây? A Mẹ mắc bệnh tất trai mắc bệnh B Bố mắc bệnh tất gái mắc bệnh Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết C Bố mẹ khơng mắc bệnh sinh mắc bệnh D Bệnh thường biểu nam nhiều nữ Câu 17: Hiện nay, biện pháp ứng dụng liệu pháp gen nhà khoa học nghiên cứu nhằm tìm cách chữa trị bệnh di truyền người A loại bỏ khỏi thể người bệnh sản phẩm dịch mã gen gây bệnh B đưa prôtêin ức chế vào thể người để ức chế hoạt động gen gây bệnh C làm biến đổi gen gây bệnh thể thành gen lành D bổ sung gen lành vào thể người bệnh Câu 18: Chất cônxixin thường dùng để gây đột biến đa bội thực vật, cơnxixin khả A kích thích quan sinh dưỡng phát triển B tăng cường trao đổi chất tế bào C tăng cường trình sinh tổng hợp chất hữu D cản trở hình thành thoi phân bào làm cho nhiễm sắc thể không phân li Câu 19: Sự kiện sau sau nội dung khơng với q trình nhân đơi ADN tế bào nhân thực? A Trong phân tử ADN tạo thành mạch tổng hợp, mạch ADN ban đầu (nguyên tắc bán bảo tồn) B Vì enzim ADN–pơlimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’–3’, nên mạch khuôn 5’-3’ mạch tổng hợp liên tục, mạch khn 3’– 5’ mạch tổng hợp ngắt quãng tạo nên đoạn ngắn nối lại nhờ enzim nối C Nhờ enzim tháo xoắn, hai mạch đơn phân tử ADN tách dần tạo nên chạc tái để lộ hai mạch khuôn D Enzim ADN – pôlimeraza sử dụng mạch làm khuôn tổng hợp nên mạch theo nguyên tắc bổ sung, A liên kết với T ngược lại; G liên kết với X ngược lại Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết Câu 20: Ở kì đầu giảm phân 1, tiếp hợp trao đổi chéo không cân đoạn crômatit nguồn gốc cặp NST tương đồng dẫn tới dạng đột biến A cặp thêm cặp nuclêôtit B đảo đoạn NST C chuyển đoạn NST D đoạn lặp đoạn NST Câu 21: Ở loài thực vật lưỡng bội sinh sản tự thụ phấn, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát quần thể tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ : hoa trắng Ở hệ F2, tỉ lệ hoa trắng 40% Nếu F2, cá thể giao phấn ngẫu nhiên theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình F A 35 hoa đỏ : hoa trắng B hoa đỏ : hoa trắng C 99 hoa đỏ : hoa trắng D 21 hoa đỏ : hoa trắng Câu 22: Khi nói nhiễm sắc thể giới tính người, phát biểu sau đúng? A Trên vùng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y, gen tồn thành cặp alen B Trên vùng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính, gen nằm nhiễm sắc thể X khơng alen tương ứng nhiễm sắc thể Y C Trên vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y, gen tồn thành cặp D Trên vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y khơng mang gen Câu 23: Đột biến đoạn đặc điểm đặc điểm sau đây? (1) Làm thay đổi hàm lượng ADN nhân tế bào (2) Làm thay đổi chiều dài phân tử ADN (3) Không phải biến dị di truyền (4) Làm xuất alen quần thể A B C D Câu 24: Gen I alen, gen II alen, gen III alen Biết gen I II nằm X khơng alen Y gen III nằm Y khơng alen X Số kiểu gen quần thể là? Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết A 154 B 214 C 138 D 184 Câu 25: Một lồi thú, cho đực mắt trắng, dài giao phối với mắt đỏ, đuôi ngắn (P), thu F1 100% mắt đỏ, ngắn Cho F1 giao phối với nhau, thu F2 kiểu hình gồm: Ở giới 100% cá thể mắt đỏ, ngắn; Ở giới đực 45% cá thể mắt đỏ, đuôi ngắn; 45% cá thể mắt trắng, đuôi dài; 5% cá thể mắt trắng, đuôi ngắn; 5% cá thể mắt đỏ, đuôi dài Biết cặp tính trạng cặp gen quy định khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? (1) Đời F1 loại kiểu gen (2) Đã xảy hoán vị gen giới đực với tần số 10% (3) Lấy ngẫu nhiên cá thể F2, xác suất thu cá thể chủng 45% (4) Nếu cho cá thể đực F1 lai phân tích thu Fa kiểu hình đực mắt đỏ, dài chiếm 2,5% A B C D Câu 26: Một quần thể sinh vật ngẫu phối chịu tác động chọn lọc tự nhiên cấu trúc di truyền hệ sau: Thế hệ Thành phần kiểu gen AA Aa aa P 0,50 0,30 0,20 F1 0,45 0,25 0,30 F2 0,40 0,20 0,40 F3 0,30 0,15 0,55 F4 0,15 0,10 0,75 Nhận xét sau tác động chọn lọc tự nhiên quần thể này? A Chọn lọc tự nhiên loại bỏ kiểu gen dị hợp đồng hợp lặn B Chọn lọc tự nhiên loại bỏ kiểu gen đồng hợp giữ lại kiểu gen dị hợp Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết C Các cá thể mang kiểu hình lặn bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần D Các cá thể mang kiểu hình trội bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần Câu 27: Khi nói vấn đề quản lí tài ngun cho phát triển bền vững, phát biểu sau không đúng? A Con người phải tự nâng cao nhận thức hiểu biết, thay đổi hành vi đối xử với thiên nhiên B Con người phải biết khai thác tài nguyên cách hợp lí, bảo tồn đa dạng sinh học C Con người cần phải khai thác triệt để tài nguyên tái sinh, hạn chế khai thác tài nguyên không tái sinh D Con người cần phải bảo vệ môi trường sống Câu 28: Khi nói cạnh tranh lồi, phát biểu sau đúng? (1) Khi môi trường đồng cạnh tranh lồi diễn khốc liệt cá thể phân bố cách đồng khu vực sống quần thể (2) Cạnh tranh lồi giúp trì ổn định số lượng cá thể quần thể, cân với sức chứa môi trường (3) Về mặt sinh thái, phân bố cá thể lồi cách đồng mơi trường ý nghĩa giảm cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể (4) Trong quần thể, cạnh tranh diễn thường xuyên cá thể để tranh giành thức ăn, nơi sinh sản, A B C D Câu 29: Cho bước tạo động vật chuyển gen: (1) Lấy trứng khỏi vật (2) Cấy phôi chuyển gen vào tử cung vật khác để mang thai sinh đẻ bình thường (3) Cho trứng thụ tinh ống nghiệm (4) Tiêm gen cần chuyển vào hợp tử hợp tử phát triển thành phơi Trình tự quy trình tạo động vật chuyển gen Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết A (2) � (3) � (4) � (2) B (1) � (3) � (4) � (2) C (3) � (4) � (2) � (1) D (1) � (4) � (3) � (2) Câu 33: Vào năm 80 kỉ XX, ốc bươu vàng du nhập vào Việt Nam phát triển mạnh gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp Sự gia tăng nhanh số lượng ốc bươu vàng do: (1) Tốc độ sinh sản cao (2) Gần chưa thiên địch (3) Nguồn số dồi nên tốc độ tăng trưởng nhanh (4) Giới hạn sinh thái rộng Số phương án là: A B C D Câu 34: Sơ đồ minh họa lưới thức ăn hệ sinh thái gồm loài sinh vật: A, B, C, D, E, F, H Cho kết luận sau lưới thức ăn này: (1) Lưới thức ăn tối đa chuỗi thức ăn Trang 10 http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết D Do cạnh tranh gay gắt loài quần xã Câu 40: Phát biểu sau quan niệm Đacuyn? A Toàn sinh giới ngày kết trình tiến hóa từ nguồn gốc chung B Chỉ biến dị phát sinh q trình sinh sản nguyên liệu tiến hóa C Ngoại cảnh thay đổi mạnh nguyên nhân gây biến đổi thể sinh vật D Chọn lọc tự nhiên tác động thơng qua đặc tính biến dị di truyền sinh vật Hết -Học sinh không sử dụng tài liệu; Cán coi thi khơng giải thích thêm Trang 13 http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết Câu 1: D Phương pháp: Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb Hoán vị gen bên cho loại kiểu gen Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2 ruồi giấm HVG giới Cách giải : Trang 14 http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết Tỷ lệ lặn tính trạng : ab ab 0,04 1 f dd  0,04 �   0,16  0,32 �0,5  �0,5 � f  36% ab ab 0, 25 A-B- = 0,5 + 0,16 =0,66 ; A-bb=aaB- = 0,25 -0,16 = 0,09 D- = 0,75 ; dd =0,25 Xét phát biểu: (1) đúng, số loại kiểu gen 7×3 =21 ; số loại kiểu hình 4×2=8 (2) đúng, kiểu hình tính trạng trội: A-B-dd + A-bbD- + aaB-D- = 0,66×0,25 + 2×0,09×0,75 =0,3 (3) (4) đúng, tỷ lệ kiểu hình mang tính trạng trội: A-bbdd +aaB-dd + aabbD- = 2×0,09×0,25 + 0,16 ×0,75 =0,165 (5) đúng, kiểu gen dị hợp cặp gen AB Dd  �0,32 �0,5 �0,5  0,16 ab (6) đúng, tỷ lệ A-B-D- = 0,66×0,75=0,495 Tỷ lệ AB DD  0,5 �0,32 �0, 25  0,04 AB Tỷ lệ cần tính 0,04  0, 495 99 Chọn D Câu 2: C Để trở thành nguyên liệu chọn lọc tự nhiên gen đột biến phải biểu kiểu hình, hay trạng thái đồng hợp lặn trường hợp C : Đột biến xuất quần thể lồi sinh sản hữu tính, cá thể tự thụ tinh tần số kiểu gen đồng hợp tăng nên đột biến nhanh chóng trở thành nguyên liệu chọn lọc tự nhiên Chọn C Câu 3: C Trang 15 http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết Xét phát biểu : (1) (2) sai, gen nằm gần lực liên kết lớn → tần số hốn vị thấp (3) đúng, VD người 23 cặp NST tới gần 20500 gen (4) đúng, chúng phân ly độc lập trình giảm phân (5) sai,số nhóm gen liên kết số NST đơn bội loài Chọn C Câu 4: A Ở gà XX trống ; XY mái P : XAX A × X aY → F1 : XAX a × X AY → F2 : XAX A :1XAXa :1XAY : 1XaY Xét phát biểu : (1) (2) (3) (4) sai, tỷ lệ lông vàng :1 lông đen (5) (6) Chọn A Câu 5: A Giả sử n cặp gen quy định tính trạng F1 dị hợp n cặp gen, đời F2 15 loại kiểu hình → 2n +1 = 15 → n = Chọn A Câu 6: D Phương pháp: Quần thể cân di truyền cấu trúc p2AA + 2pqAa +q2 aa =1 Quần thể tự thụ phấn cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa sau n hệ tự thụ phấn � 1n � y� 1 � cấu trúc di truyền � y x � AA : n Aa : z  2 � 1n � y� 1 � � �aa Trang 16 http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết Tần số alen p A  x  y � qa   p A Cách giải: Thế hệ thứ cấu trúc di truyền: 0,64AA + 0,32Aa+0,04aa = Thế hệ thứ cấu trúc di truyền: 0,72AA : 0,16Aa : 0,12aa = Tính tần số alen hệ thứ 2: p A  0,64  0,32  0,8 � qq   p A  0, ;không đổi → tần số Aa giảm nửa → tự thụ phấn Vậy quần thể cấu trúc di truyền 0,72AA : 0,16Aa : 0,12aa = tự thụ phấn lần ; tỷ lệ Aa = 0,08 Chọn D Câu 7: B Hội chứng Clafento: tế bào NST giới tính XXY Được phát nhờ nghiên cứu tế bào Chọn B Câu 8: A Phương pháp: Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb Hoán vị gen bên cho 10 loại kiểu gen Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2 Cách giải: F1 đồng hình thân cao hoa đỏ → P chủng, thân cao, hoa đỏ hai tính trạng trội Quy ước gen: A- thân cao; a – thân thấp B- hoa đỏ; b- hoa trắng Cây thân cao hoa trắng chiếm 16%: Trang 17 http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết A  bb  0,16 � P: ab 1 f  0,09 � ab  0,3  � f  40% ab AB ab AB ab � � F1 : � ; f  40% ; giao tử AB=ab =0,3; Ab=aB =0,2 AB ab AB ab A-B- = 0,09 +0,5 =0,59; A-bb=aaB-=0,16; aabb=0,09 Xét phát biểu (1) đúng, cho F1 lai phân tích: P : AB ab � ; f  40% � A  bb  0, AB ab (2) (3) sai, tỷ lệ thân thấp hoa đỏ F2 là: aaB- = 0,16 Tỷ lệ thân thấp hoa đỏ chủng là: aB  0, �0,  0,04 aB → xs cần tính 1/4 → (3) sai (4) sai, tỷ lệ thân cao, hoa đỏ F2 0,59 Tỷ lệ thân cao hoa đỏ chủng AB  0,3 �0,3  0,09 AB Xác suất cần tính 0,09/0,59 =9/59 Chọn A Câu : D A sai, tế bào nguyên thuỷ hình thành tiến hố tiền sinh học kết thúc B sai đại phân tử hữu hình thành giai đoạn tiến hóa hố học C sai, tế bào sơ khai khởi đầu giai đoạn tiến hóa sinh học D Chọn D Câu 10: B Trang 18 http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết Phát biểu sai B, sau mARN tạo thành cần q trình gắn mũ đi, cắt intron, nối exon sau vận chuyển qua màng nhân tế bào chất tham gia dịch mã Chọn B Câu 11: A Phương pháp tế bào giảm phân khơng HVG cho loại giao tử với tỉ lệ 1:1 Giảm phân HVG cho loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1 Cách giải Xét tế bào thể kiểu gen AB ab Xét phát biểu (1) tế bào giảm phân hốn vị gen cho loại giao tử với tỉ lệ : AB: ab : aB : Ab → tế bào giảm phân hốn vị gen cho loại giao tử với tỉ lệ : AB: ab : aB : Ab → loại giao tử aB chiếm 25% → (1) (2) tế bào xảy hoán vị gen cho loại giao tử Ab chiếm tỷ lệ �0, 25  10% → (2) (3) tế bào xảy hoán vị gen cho loại giao tử hoán vị aB, Ab với tỷ lệ 3 �0, 25  20 → loại giao tử liên kết AB, ab tỷ lệ 7/20 → ý (3) (4) tế bào xảy hốn vị gen tạo loại giao tử hoán vị aB, Ab với tỷ lệ 1 �0, 25  → loại giao tử liên kết AB, ab tỷ lệ 9/20 → ý (4) sai 20 Chọn C Câu 12 : A Phát biểu sai A, với quần thể kích thước nhỏ yếu tố ngẫu nhiên dễ làm thay đổi tần số alen quần thể Trang 19 http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết Chọn A Câu 13 : D F1: 100% thân cao hoa đỏ → hai tính trạng trội hoàn toàn; F2 phân ly cao đỏ:1 thấp trắng trường hợp xảy ra: TH1: gen đa hiệu A- thân cao, hoa đỏ; a – thân thấp, hoa trắng P: AA × aa → F1: Aa × Aa → 1AA:2A:1aa Nếu F1 lai phân tích: Aa × aa → 1Aa:1aa KH: 50% cao, hoa đỏ : 50% thấp, hoa trắng Ở Trường hợp phát biểu TH2: liên kết hoàn toàn A- thân cao; a – thân thấp B- hoa đỏ; b- hoa trắng P: AB ab AB AB AB AB ab � � F1 : � �1 :2 :1 ab ab ab ab AB ab ab Nếu cho F1 lai phân tích: AB ab AB ab � �1 :1 KH : 50% cao, hoa đỏ : 50% ab ab ab ab thấp, hoa trắng Cả phát biểu Chọn D Câu 14: A Các ứng dụng công nghệ gen (3),(4) (2) ứng dụng gây đột biến (1) ứng dụng công nghệ tế bào Chọn A Câu 15: B Trang 20 http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết Ta thấy tỷ lệ sống sót dòng khác chứng tỏ dòng tỷ lệ cá thể khả kháng thuốc từ trước khác nhau, biến dị tổ hợp Chọn B Câu 16: B Bệnh gen trội NST X đặc điểm bố bị bệnh tất gái bị bệnh gái nhận X từ bố Chọn B Câu 17: B Chọn D (Liệu pháp gen) Câu 18: D Cônxixin ứng dụng gây đột biến đa bội chất cản trở hình thành thoi phân bào làm cho nhiễm sắc thể không phân li Chọn D Câu 19: B Phát biểu sai B: Vì enzim ADN–pơlimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’– 3’, nên mạch khuôn 3’-5’ mạch tổng hợp liên tục, mạch khn 5’– 3’ mạch tổng hợp ngắt quãng tạo nên đoạn ngắn nối lại nhờ enzim nối Chọn B Câu 20: D Sự trao đổi chéo không cân cromatit nguồn cặp tương đồng dẫn tới bị đoạn; bị lặp đoạn Chọn D Câu 21: B Phương pháp: Trang 21 http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết Quần thể tự thụ phấn cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa sau n hệ tự thụ phấn � 1n � y� 1 � cấu trúc di truyền � y x � AA : n Aa : z  2 � 1n � y� 1 � � �aa Quần thể cân di truyền cấu trúc p2AA + 2pqAa +q2 aa =1 Tần số alen p A  x  y � qa   p A Cách giải: Giả sử hệ xuất phát quần thể cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa Quy ước gen: A- hoa đỏ; a – hoa trắng � 12 � y� 1 � Ở F2 40% (aa) = � 0,1  � � y  0,8 Cấu trúc di truyền quần thể xuất phát là: 0,1AA+0,8Aa+0,1aa =1 Tần số alen quần thể là: p A qa  0,1  0,8  0,5 Cho cá thể F2 giao phấn ngẫu nhiên F3 cân di truyền cấu trúc 0,25AA+0,5Aa+0,25aa = Tỷ lệ kiểu hình hoa đỏ : hoa trắng Chọn B Câu 22: B Phát biểu A B sai, vùng tương đồng gen NST X Y C sai, vùng khơng tương đồng gen NST X Y D sai Chọn A Câu 23 Đột biến đoạn đặc điểm: 1,2 Ý (3) sai Ý (4) sai, đặc điểm đột biến gen Trang 22 http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết Chọn B Câu 24: C Phương pháp : Áp dụng cơng thức tính số kiểu gen tối đa quần thể (n số alen) Nếu gen nằm vùng khơng tương đồng NST giới tính X + giới XX : n  n  1 kiểu gen hay Cn2  n + giới XY : n kiểu gen Nếu gen nằm Y khơng alen tương ứng X + giới XX :1 + giới XY: n Nếu nhiều gen NST coi gen số alen tích số alen gen Cách giải: Gen I II nằm X khơng alen Y, số kiểu gen tối đa gen + giới XX: C32�4  �4  78 + giới XY: 3×4 =12 Gen III nằm Y khơng alen X: + giới XX: + giới XY: Số kiểu gen tối đa quần thể 78×1 + 12×5 =138 Chọn C Câu 25: C Phương pháp: Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb Hoán vị gen bên cho loại kiểu gen Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2 Trang 23 http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiếtthú XX cái; XY đực Cách giải: Ta thấy F2 kiểu hình giới khác tính trạng → cặp gen nằm vùng không tương đồng NST X F1: 100% mắt đỏ, ngắn →P chủng, hai tính trạng trội hoàn toàn Quy ước gen: A- mắt đỏ; a – mắt trắng B- đuôi ngắn; b – đuôi dài P: ♂ X baY �♀ X BA X BA � F1 : X BAY : X BA X ba Ở giới đực F2 loại kiểu hình → HVG cái, Tỷ lệ kiểu gen giới đực F2: 0,45:0,45:0,5:0,5 → tỷ lệ giao tử F1: 0, 45 X BA : 0, 45 X ba : 0,05 X Ba : 0,05X bA � f  10% → f = 10% A A a A a a A A Cho F1 × F1: X B Y �X B X b �  0, 45 X B : 0, 45 X b : 0,05 X B : 0,05 X b  � X B : Y  Xét phát biểu: (1) sai, F1 kiểu gen (2) sai, HVG giới (3) (4) sai, cho cá thể đực F1 lai phân tích: : A a a A a a X Y X X X X X Y B b b B b b   Chọn C Câu 26: D Ta thấy tỷ lệ AA; Aa giảm; tỷ lệ aa tăng → Các cá thể mang kiểu hình trội bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần Chọn D Câu 27: C Chọn C Trang 24 http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết Câu 28: D Các phát biểu là: (1),(2),(3) Ý (4) sai, cạnh tranh xảy môi trường không cung cấp đủ nguồn sống cho tất cá thể Chọn D Câu 35: A ý 1,2,3 Ý (4) sai hình thành lồi cần phát sinh đột biến nguyên liệu sơ cấp cho trình chọn lọc tự nhiên Chọn A Câu 36: A Phương pháp: Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb Hoán vị gen bên cho 10 loại kiểu gen Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2 Cách giải: Trang 25 http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết F1: 100% đơn, dài → P chủng F1 �F1 : AB ab AB � � F1 : AB ab ab AB AB ab � ;f  0, �  0, �0,  0,16 ; ab ab ab giao tử AB = ab =0,4; Ab =aB =0,1 A-B- = 0,5+0,16 =0,66; A-bb=aaB- = 0,25 - 0,16 =0,09 (*) Xét phát biểu: (1) đúng, tỷ lệ Ab  �0,1 �0,1  0,02 aB (2) sai, A-B- =0,66 → đơn, dài dị hợp < 0,66 (3) (*) (4) sai, tỷ lệ dị hợp tử = – tỷ lệ đồng hợp �AB Ab aB ab �  1 �    � 1  �0, �0,  �0,1�0,1  0,66 �AB Ab aB ab � (5) sai, cho F1 lai phân tích: AB ab ab � ; f  0, �  0, �0,5  0, ab ab ab (6) sai, số kiểu gen F2 10 Chọn A Câu 37: B Mối quan hệ phong lan gỗ hội sinh không mang tính bắt buộc A,C cộng sinh; D ký sinh Chọn B Câu 38 : C Phát biểu sai (2): chọn lọc tự nhiên tác động kể môi trường sống ổn định (chọn lọc ổn định) Các phát biểu lại Trang 26 http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết Chọn C Câu 39: A Chọn A Câu 40: C Phát biểu Dacuyn C, phát biểu Lamark Chọn C Trang 27 http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết ... 16 % kép, ngắn (4) Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử F2 chi m 50% Trang 11 http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết (5) Khi lai phân tích F1 đời (Fa) gồm 10 %... -Học sinh không sử dụng tài liệu; Cán coi thi khơng giải thích thêm Trang 13 http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết Câu 1: D Phương... thụ phấn có � 1n � y� 1 � cấu trúc di truyền � y x � AA : n Aa : z  2 � 1n � y� 1 � � �aa Trang 16 http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết Tần
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG năm 2019 môn sinh học THPT chuyên bắc ninh lần 1 file word có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPTQG năm 2019 môn sinh học THPT chuyên bắc ninh lần 1 file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay