Giáo án Hóa học 11 bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

5 15 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 10:17

HĨA HỌC 11 CƠ BẢN §4: PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI I Mục tiêu học Kiến thức - Biết điều kiện xảy phản ứng trao đổi chất điện li dung dịch - Hiểu rõ chất phản ứng trao đổi xảy dung dịch chất điện li Kỹ - Rèn luyện kỹ viết phương trình phản ứng trao đổi chất điện li - Kỹ viết phương trình ion rút gọn - Vận dụng kiến thức để dự đoán chiều hướng phản ứng trao đổi chất điện li làm số dạng tập II Phương pháp giảng dạy - Sử dụng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề kết hợp với phương tiện trực quan III Chuẩn bị Giáo viên - Chuẩn bị nội dung kiến thức - Hoá chất dụng cụ làm thí nghiệm biểu diễn Học sinh - Cần chuẩn bị trước nội dung học nhà IV Tiến trình lên lớp Ổn định lớp Kiểm tra cũ - Tính pH dung dịch KOH 0,001M pH dung dịch HNO3 0,1M Bài Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động Phản ứng tạo thành chất kết tủa GV làm thí nghiệm biểu diễn phản ứng dung Quan sát viết phương I Điều kiện xảy phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li HÓA HỌC 11 CƠ BẢN dịch Na2SO4 dung dịch BaCl2 Giải thích ? GV hướng dẫn cho học sinh bước viết phương trình in rút gọn trình phản ứng Phản ứng tạo thành chất kết tủa Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 Thí nghiệm : trộn dung  + 2NaCl dịch Na2SO4 BaCl2 Natri sunfat bari clorua dễ tan phân li hoàn Phản ứng toàn Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2 + 2NaCl Na2SO4 → 2Na + SO4 BaCl2 → Ba2+ + 2Cl- Phương trình ion rút gọn Trong số ion có Ba2+ SO42- kết hợp đực với tạo thành sản phẩm tan Ba2+ + SO42- → BaSO4  Ba2+ + SO42- → BaSO4  Từ phương trình ion rút gọn yêu cầu học sinh cho thí dụ phản ứng trao đổi cặp chất khác cho sản phẩm BaSO4 Rút chất phản ứng trường hợp Hoạt động Phản ứng tạo thành chất điện li yếu * Phản ứng tạo thành nước GV làm thí nghiệm biểu diễn: cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch NaOH Phản ứng có kết hợp ion tạo thành Phản ứng có kết hợp sản phẩm kết tủa ion tạo thành sản phẩm kết tủa HS quan sát viết phương trình phản ứng, phương trình ion rút gọn Phản ứng tạo thành chất điện li yếu a Phản ứng tạo thành HĨA HỌC 11 CƠ BẢN (có chứa phenolphtalein) nồng độ Yêu cầu HS quan sát viết phản ứng Giải thích Yêu cầu học sinh viết phản ứng Mg(OH)2 với dung dịch HCl nước HCl + NaOH → NaCl + H2O + HCl → H + Cl Thí nghiệm HCl + NaOH → NaCl + H2O - NaOH → Na+ + OH- Phương trình ion rút gọn Phương trình ion rút gọn H+ + OH- → H2O H+ + OH- → H2O Phản ứng xảy có kết hợp ion H+ OH- tạo thành chất điện li yếu Rút chất phản ứng Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O Mg(OH)2 + 2H+ → Mg2+ + H2O * Phản ứng tạo thành axit Phản ứng xảy có yếu kết hợp ion H+ GV làm thí nghiệm biểu OH- tạo thành chất điện li diễn cho từ từ dung dịch yếu HCl vào dung dịch CH3COONa GV hướng dẫn HS ngửi mùi sản phẩm Phản ứng xảy Thí nghiệm HCl + CH3COONa → NaCl + CH3COOH HCl + CH3COONa → NaCl + CH3COOH HCl → H+ + ClCH3COONa → CH3COO + Na+ b Phản ứng tạo thành axit yếu Phương trình ion rút gọn - H+ + CH3COO- → HÓA HỌC 11 CƠ BẢN H+ + CH3COO- → CH3COOH Hoạt động Phản ứng tạo thành chất khí GV làm thí nghiệm biểu diễn rót dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3 Phản ứng có kết hợp ion H+ CH3COOtạo thành CH3COOH chất điện li yếu HS quan sát viết phản ứng CH3COOH Phản ứng có kết hợp ion H+ CH3COOtạo thành CH3COOH chất điện li yếu Phản ứng tạo thành chất khí HS quan sát viết phản ứng 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl xảy Thí nghiệm: + H2O + CO2  Bản chất phản ứng HCl → H+ + Cl2HCl + Na2CO3 → 2NaCl Na2CO3 → Na+ + CO32+ H2O + CO2  2H+ + CO32- → H2O + Phương trình ion rút gọn CO2  2H+ + CO32- → H2O + Phản ứng có kết hợp CO2  ion H+ ion CO32Phản ứng có kết hợp tạo thành sản phẩm khí ion H+ ion CO32CO2 tạo thành sản phẩm khí CO2 Hoạt động Kết luận Bản chất phản ứng xảy chất điện li dung dịch ? Khi phản ứng tảo đổi ion chất điện IV Kết luận Bản chất phản ứng trao đổi dung dịch chất điện li phản Phản ứng xảy dung dịch chất điện li phản ứng ion HÓA HỌC 11 CƠ BẢN li dung dịch xảy ? ứng ion Phản ứng trao đổi xảy số ion dung dịch kết hợp với làm giảm nồng độ ion chúng - Phản ứng tao đổi dung dịch chất điện li Điều kiện xảy phản ứng xảy ion kết trao đổi ion dung hợp với tạo dịch chất điện li sản thành chất phẩm tạo thành có sau : chất sau: - chất kết tủa - chất kết tủa - chất điện li yếu - chất điện li yếu - chất khí - chất khí Củng cố Làm tập trang 20 SGK Dặn dò Làm tập SGK tập 1.24 đến 1.36 SBT Chuẩn bị tập tiết sau luyện tập chương ... luận Bản chất phản ứng trao đổi dung dịch chất điện li phản Phản ứng xảy dung dịch chất điện li phản ứng ion HÓA HỌC 11 CƠ BẢN li dung dịch xảy ? ứng ion Phản ứng trao đổi xảy số ion dung dịch kết... độ ion chúng - Phản ứng tao đổi dung dịch chất điện li Điều kiện xảy phản ứng xảy ion kết trao đổi ion dung hợp với tạo dịch chất điện li sản thành chất phẩm tạo thành có sau : chất sau: - chất. .. CO3 2Phản ứng có kết hợp tạo thành sản phẩm khí ion H+ ion CO32CO2 tạo thành sản phẩm khí CO2 Hoạt động Kết luận Bản chất phản ứng xảy chất điện li dung dịch ? Khi phản ứng tảo đổi ion chất điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 11 bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li, Giáo án Hóa học 11 bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay