Giáo án Hóa học 11 bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

5 25 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 10:13

GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN BÀI 4: PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LI I Mục tiêu cần đạt Kiến thức: - Cho học sinh hiểu chất điều kiện xảy phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li Kĩ năng: - Vận dụng điều kiện xảy phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li để làm tập thuyết thực nghiệm - Viết phương trình dạng ion đầy đủ thu gọn phản ứng - Học sinh làm dạng tập : Tính khối lượng kết tủa ? pH dd sau phản ứng ? Nồng độ mol/l chất sau phản ứng ? 3.Trọng tâm: - Các điều kiện xảy phản ứng trao đổi ion - Viết phương trình ion thu gọn phản ứng II Chuẩn bị: Dụng cụ hóa chất để làm thí nghiệm gồm - Các dd : Na2SO4, BaCl2, HCl, NaOH, CH3COONa, Na2CO3 - Ống nghiệm, kẹp gỗ, III Phương pháp: Thực nghiệm giải thích , thuyết trình IV Tổ chức hoạt động: Kiểm tra cũ ( phút ) GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN Câu 1: Viết biểu thức tích số ion nước?Phụ thuộc vào yếu tố nào? Câu 2.Viết biểu thức tính pH ? Tính pH dd Ca(OH) 0,0006M ? Xác định môi trường dd này? Bài mới: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS Hoạt động Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm theo nhóm : I Điều kiện xảy phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li: 1.Tạo thành chất kết tủa: * Thí nghiệm 1: - Cho giọt dd BaCl2 vào ống nghịêm chứa dd Na2SO4 , nêu tượng nhìn thấy viết phương trình phản ứng xảy ? NỘI DUNG * Thí nghiệm dd Na2SO4 BaCl2 : thấy có kết tủa trắng xuất hiện: - Có kết tủa tráng xuất - PTPƯ: Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓ Phương trình phản ứng : Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓ + 2NaCl Phương trình ion thu gọn : SO42- + Ba2+ = BaSO4↓ - Bản chất phản + ứng kết hợp 2NaCl * Bản chất phản ứng kết hợp ion với hai ion SO42- Ba2+ để tách ? Vì ion PT ion thu gọn: dạng chất kết tủa 22+ khác không diễn SO4 + Ba = BaSO4↓ kết hợp ? - Bản chất phản ứng kết hợp hai ion SO42- Ba2+ -Vì ion khác kết ho75p với tạo chất - Cho giọt dd HCl tan hoàn tàon vào nước vào ống nghịêm chứa * Thí nghiệm 2: GIÁO ÁN HĨA HỌC 11 CƠ BẢN dd NaOH có phenolphtalein (dd có màu hồng) , nêu tượng nhìn thấy viết - Màu hồng dd nhạt phương trình phản ứng dần biến xảy ? - PTPƯ : - Bản chất phản NaOH + HCl = NaCl + ứng ? Tạo thành chất điện li yếu: a Tạo thành nước: * Thí nghiệm dd NaOH 0,10M (có phenolphtalein) dd HCl 0,10M : thấy màu hồng dd biến Phương trình phản ứng : NaOH + HCl = NaCl + H2O H2O PT ion thu gọn : OH- + H+ = H2O * Thí nghiệm 3: PT ion thu gọn : OH- + H+ = H2O * Các hidroxit có tính bazơ yếu tan axit mạnh , VD: kết hợp - Cho giọt dd HCl - Bản chất Mg(OH)2(r) + 2H+ = Mg2+ + H2O + vào ống nghịêm chứa OH H b Tạo axit yếu: dd CH3COONa , nêu tượng viết * Thí nghiệm dd CH3COONa phương trình phản ứng HCl : thấy dd thu có mùi giấm: xảy ? Phương trình ptử: - Bản chất phản - Dung dịch thu có CH3COONa + HCl  CH3COOH + ứng ? mùi giấm NaCl PTPƯ: Pt ion thu gọn: CH3COONa + HCl CH3COO- + H+ = CH3COOH = CH3COOH + NaCl * Bản chất phản ứng kết hợp * Thí nghiệm 4: ion để tách dạng chất Pt ion thu gọn: - Cho giọt dd HCl CH3COO-+H+= CH3COOH điện li yếu vào ống nghịêm chứa Tạo thành chất khí: dd Na2CO3 , nêu - Bản chất kết hợp + * Thí nghiệm dd Na2CO3 HCl : tượng viết phương ion CH3COO H GIÁO ÁN HĨA HỌC 11 CƠ BẢN trình phản ứng xảy ? thấy có sủi bọt khí: - Bản chất phản - Có bọt khí sủi lên ứng ? - PTPƯ : Phương trình ptử: Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO 2↑ + Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2↑ + H2O Pt ion thu gọn : CO32- + 2H+ = CO2↑ + H2O H2O Pt ion thu gọn : Hoạt động Qua thí nghiệm phương trình phản ứng nêu kết luận phản ứng xảy dd chất điện li ? CO32H2O * Bản chất phản ứng kết hợp CO32- H+ để tạo thành axit + + 2H = CO2↑ + bền , phân hủy thành khí CO2 * Các muối tan CaCO , MgCO3 * Bản chất phản ứng tan dd axit kết hợp CO32- H+ để tạo thành axit bền , II Kết luận: phân hủy thành khí CO2 Phản ứng xảy dung dịch thoát chất điện li phản ứng ion Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li xảy ion kết hợp với tạo thành Học sinh kết luận giáo chất sau: viên đúc kết lại - Chất kết tủa Hoạt động 3: Tích hợp giáo dục mơi trường Giúp HS hiểu dung dịch đất , nước xảy phản ứng trao đổi ion tạo thành chất rắn , chất khí chất điện li yếu làm thay đổi thành phần môi - Chất điện li yếu - Chất khí GIÁO ÁN HĨA HỌC 11 CƠ BẢN trường Từ HS có ý thức cải tạo mơi trường nhờ phản ứng hóa học VCủng cố dặn dò : ( phút) Cũng cố : (5phút ) + Điều kiện để có phản ứng trao đổi ion xảy dung dịch ? Cho ví dụ minh hoạ ? Bài tập cố :Viết phương trình ion thu gọn cặp dung dịch sau có : dd Al2(SO4)3 dd Ba(NO3)2 dd FeCl3 dd NaOH CaCl2 dd Na3PO4 dd NaCl dd Fe(NO3)3 dd Fe(OH)3 dd H2SO4 Dặn dò : ( phút) + Chuẩn bị tốt cho luyện tập + Chuẩn bị dạng tập tính pH dung dịch axit , bazo ... Giúp HS hiểu dung dịch đất , nước xảy phản ứng trao đổi ion tạo thành chất rắn , chất khí chất điện li yếu làm thay đổi thành phần môi - Chất điện li yếu - Chất khí GIÁO ÁN HĨA HỌC 11 CƠ BẢN trường... li phản ứng ion Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li xảy ion kết hợp với tạo thành Học sinh kết luận giáo chất sau: viên đúc kết lại - Chất kết tủa Hoạt động 3: Tích hợp giáo dục môi trường... phản ứng hóa học VCủng cố dặn dò : ( phút) Cũng cố : (5phút ) + Điều kiện để có phản ứng trao đổi ion xảy dung dịch ? Cho ví dụ minh hoạ ? Bài tập cố :Viết phương trình ion thu gọn cặp dung dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 11 bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li, Giáo án Hóa học 11 bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay