Đề thi thử THPTQG năm 2019 môn hóa học THPT chuyên bắc ninh lần 1 file word có đáp án

16 25 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 10:04

ĐỀ THI THỬ THPT NĂM 2019 THPT CHUYÊN BẮC NINH (LẦN 1) Câu 1: Thủy phân hoàn toàn 4,34 gam tripeptit mạch hở X (được tạo nên từ hai αamino axit cơng thức dạng H2NCxHyCOOH) dung dịch NaOH dư, thu 6,38 gam muối Mặt khác thủy phân hoàn toàn 4,34 gam X dung dịch HCl dư, thu m gam muối Giá trị m A 6,53 B 8,25 C 7,25 D 7,52 Câu 2: Este Z đơn chức, mạch hở tạo thành từ axit X v{ ancol Y Đốt chạy hồn tốn 2,15 gam Z, thu 0,1 mol CO2 0,075 mol H2O Mặt khác, cho 2,15 gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu 2,75 gam muối Công thức X Y A CH3COOH C3H5OH B C2H3COOH CH3OH C HCOOH C3H7OH D HCOOH C3H5OH Câu 3: Tiến hành thí nghiệm với dung dịch X, Y, Z T Kết ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng Y Quỳ tím Quỳ chuyển sang màu xanh X, Z Dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng Tạo kết tủa Ag T Dung dịch Br2 Kết tủa trắng Z Cu(OH)2 Tạo dung dịch màu xanh lam X, Y, Z, T là: A Etyl fomat, lysin, glucozơ, axit acrylic B Etyl fomat, lysin, glucozơ, phenol C Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin D Lysin, etyl fomat, glucozơ, anilin Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên tài liệu file word lời giải chi tiết Câu 4: Nung nóng hỗn hợp chứa chất số mol gồm Al(NO3)3, NaHCO3, Fe(NO3)3, CaCO3 đến khối lượng không đổi, thu chất rắn X Hòa tan X vào nước dư, thu dung dịch Y chất rắn Z Thổi luồng khí CO (dùng dư) qua chất rắn Z, nung nóng thu chất rắn T Các phản ứng xảy hoàn toàn Nhận định sau đúng? A Nhỏ dung dịch HCl vào dung dịch Y, thấy khí khơng màu B Nhỏ dung dịch HCl vào dung dịch Y, thấy xuất kết tủa C Chất rắn T chứa đơn chất v{à hai hợp chất D Chất rắn T chứa đơn chất hợp chất Câu 5: PVC chất rắn vơ định hình, c|ch điện tốt, bền với axit, dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa, PVC tổng hợp trực tiếp từ monome sau đây? A Acrilonitrin B Vinyl axetat C Propilen D Vinyl clorua Câu 6: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, Fe3O4, MgO Mg dung dịch chứa 9,22 mol HCl loãng Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y chứa 463,15 gam muối clorua 29,12 lít (đktc) khí Z gồm NO H2 tỉ khối so với H2 69/13 Thêm NaOH dư vào dung dịch Y, sau phản ứng thấy xuất kết tủa T Nung T khơng khí đến khối lượng không đổi 204,4 gam chất rắn M Biết X, oxi chiếm 29,68% theo khối lượng Phần trăm khối lượng MgO X gần với giá trị đây? A 13,33% B 33,33% C 20,00% D 6,80% Câu 7: Hỗn hợp khí E gồm amin bậc III no, đơn chức, mạch hở hai ankin X, Y (MX nO= 29,68%m/16 Do thu muối clorua nên bảo toàn O: nH2O = 29,68%m/16 - 0,4 Bảo toàn khối lượng: m+9,22.36,5 = 463,15 + 1,3.2.69/13 +18(29,68%m/16 - 0,4) —>m=200 Vậy nO = 3,71 nH2O = 3,31 Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên tài liệu file word lời giải chi tiết Bảo tồn H—> nNH4+ = 0,2 Bảo toàn N—> nFe(NO3)2 = 0,3 Đặt a, b, c số mol Mg, MO, Fe3O4 X —>nO =b+4c +0,3.6 = 3,71 mX = 24a + 40b + 232c + 180.0,3 = 200 mT = 40(a + b) + 160(3c + 0,3)/2 = 204,4 —>a = 2; b = 0,71; c = 0,3 —>%MgO=142% Câu 7: Đáp án C Amin = NH3 + kCH2 Ankin = gCH2 - H2 Quy đổi E thành NH3 (a), H2 (b), CH2 (c) nE=a+b=0,15 nO2 =0,75a - 0,5b + 1,5c = 0,5 mCO2 + mH2O = 44c + 18(1,5a - b + c) =20,8 —> a=0/04; b = 0,11; c= 0,35 —> nCH2 = 0,04k + 0,118 = 0,35 —>4k+ 11g = 35 Amin bậc lII nên 3C (k> 3), g số C trung bình X, Y nên g > —> k= g = 23 nghiệm 11 —>X C2H2 Do ankin dạng khí (khơng q 4C) nên Y số CH ≡ C − CH ; CH ≡ C − CH − CH , CH − C ≡ C − CH  cặp X, Y thỏa mãn Câu 8: Đáp án B Các cặp xảy phản ứng Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên tài liệu file word lời giải chi tiết (2) H2S + FeCl3  → FeCl2 + S + HCI (3) H2S + Pb(NO3)2  → PbS + HNO3 (6) Si + NaOH + H2O  → Na2SiO3 + H2 (6) KMnO4 + H2O + SO2  → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4 (7) Hg + S  → HgS (8) Cl2 + NaOH  → NaCl + NaClO + H2O Câu 9: Đáp án B (1) Thu NaOH (a) NaAlO2 (a) Na +H2O  → NaOH + H2 NaOH + Al + H2O  → NaAlO2 + H2 (2) Thu CuSO4 (a) FeSO4 (2a) Cu + Fe2(SO4)3  → CuSO4 + FeSO4 (3) Thu K2SO4 (a) KHSO4 + KHCO3  → K2SO4 + CO2 + H2O (4) Thu CuCl2 (a) CuSO4 + BaCl2  → BaSO4 + CuCl2 (5) Thu Fe(NO3)3 (a) Fe(NO3)2 + AgNO3  → Fe(NO3)3 + Ag (6) Thu Na2SO4 (a) Na2O + H2O  → NaOH NaOH + CuSO4  → Cu(OH)2 + Na2SO4 (7) Thu FeCl3, FeCl2, CuCl2: Fe2O3 + HCl  → FeCl3 + H2O Trang 10 http://tailieugiangday.com – Website chuyên tài liệu file word lời giải chi tiết Cu + FeCl3  → CuCl2 + FeCl2 Câu 14: Đáp án D X tác dụng với Na, NaOH NaHCO3 —> X phải axit axetic (CH3COOH): CH3COOH + Na  → CH3COONa + H2 CH3COOH + NaOH  → CH3COONa + H2O CH3COOH + NaHCO3  → CH3COONa + CO2 +H2O Câu 15: Đáp án A Câu 16: Đáp án A nFe = 0,03 nCu = 0,045 nH2SO4 = 0,3 nNaNO3 = 0,12 4H+ + NO3- + 3e  → NO + 2H2O 0,3 0,075 0,225 Dễ thấy ne nhận max = 0,225 > 3nFe +2nCu => Fe, Cu bị oxi hóa lên tối đa H+,NO3- dư Bảo tồn electron: 3nFe + 2nCu = 3nNO => nNO =0,06 Trang 11 http://tailieugiangday.com – Website chuyên tài liệu file word lời giải chi tiết => nNO3- dự = 0,12 - 0,06 = 0,06 X + NaOH (x mol)  → Dung dịch chứa Na+(x + 0,12), SO42- (0,3) NO3- (0,06) Bảo tồn điện tích => x = 0,54  V =540 ml Câu 17: Đáp án B X: CH2xO2 (a mol) Y: OH2y-2O2 (b mol) Z: CH2z-4O4 (c mol) nH2O =ax + b(y - 1) + c(z - 2) = 0,32 mE = a(14x + 32) + b(14y + 30) + c(14z +60) = 9,52 nNaOH =a + b + 2c = 0,12 Bảo toàn khối lượng cho phản ứng với NaOH  → nH2O =a + b= 0,1,02; b = 0,08; c = 0,01; ax + by + cz  → 2x+8y+z= 42 → x = 1;y =4 ;z = nghiệm Do x ≥ 1, y ≥ 4, z ≥  X HCOOH: 0,02 Y CH3-CH=CH-COOH: 0,08 Z CH3-CH=CH-COO-C3H6-OOC-H: 0,01 %X = 9,669 —> a sai nY = 0,08 —> b sai mZ = 1,72 —> c sai Z C8H12O4 —> Tổng 24 nguyên tử —>d Câu 18: Đáp án A Câu 19: Đáp án B Trang 12 http://tailieugiangday.com – Website chuyên tài liệu file word lời giải chi tiết Bảo tồn điện tích: x + 0,1 = 2y + 0,05.3 +01.2 nAgCl = x= 0,3 —> y = 0,025 X + NaOH (0,45 mol) —> Dung dịch chứa Na+ (0,45), NO3- (0,1), Cl- (0,3) AlO2- Bảo toàn điện tích =>nAlO2- = 0,05 Kết tủa gồm Mg(OH)2 (0,1), Cu(OH)2 (0,025) ⇒ m ↓= 8, 25 Câu 20: Đáp án D Các đồng phân thỏa mãn bao gồm axit este (trừ dạng HCOOR'): Axit: CH3-CH2-CH2-CH2-COOH (CH3)2CH-CH2-COOH CH3-CH2-CH(CH3)-COOH (CH3)3C-COOH Este: CH3-COO-CH2-CH2-CH3 CH3-COO-CH(CH3)2 CH3-CH2-COO-CH2-CH3 CH3-CH2-CH2-COO-CH3 (CH3)2CH-COO-CH3 Câu 21: Đáp án B (a) Sai, tripeptit trở lên (b) Sai, Giu làm quỷ tím hóa đỏ (c) Đúng, CTĐGN CH2O (d) Đúng, nhóm -CH3 đẩy electron làm tăng lực bazơ Trang 13 http://tailieugiangday.com – Website chuyên tài liệu file word lời giải chi tiết (e) Đúng (g) Đúng, nối đơi (CH2=C(CH3) - COOCH3) Câu 22: Đáp án D Y Gly – Gly => A E + NaOH HCl tạo khí nên X (NH4)2CO3  Z NH3 T CO2 B sai Q NH3Cl – CH2 - COOH Câu 23: Đáp án C Câu 24: Đáp án C Câu 25: Đáp án C Câu 26: Đáp án D Câu 27: Đáp án A nNaHCO3 = 0,03; nK2CO3 = 0,06 nHCI = 0,02 nNaHSO4 = 0,06 —> nH+ = 0,08 nHCO3- : nCO32- = : —> Đặt x, 2x số mol HCO3- CO32- phản ứng —> nH+ = x + 2.2x = 0,08 => x = 0,016 —> nCO2 = x + 2x = 0,048 —>V=1,0752 lít Dung dịch X chứa HCO3- dư (0,03 - x = 0,014), CO32- dư (0,06 - 2x = 0,028), SO42-(0,06) ion khác nKOH = 0,06 —> Quá đủ để chuyển HCO3- thành CO32- nBaCl2 = 0,15 —> BaCO3 (0,014 + 0,028 =0,042) BaSO4 (0,06) ⇒ m ↓= 22, 254 Trang 14 http://tailieugiangday.com – Website chuyên tài liệu file word lời giải chi tiết Câu 28: Đáp án D NH NO2 → N + H 2O 0, 25 0, 25 ⇒ VN = 0, 25.22, = 5,6 lít Câu 29: Đáp án B nCO2 = 0,025; nK2CO3 = 0,05 nKOH = 0,05x nBaCO3 = 0,05 → nCO32-(Y) = 0,05 Bảo toàn C → nHCO3-(Y) = 0,025 nK + (Y) = 0,05x + 0,1 Bảo tồn điện tích cho Y => x = 0,5 Câu 30: Đáp án C Quy đổi hỗn hợp ban đầu thành Fe (u) O (v) => 56u + 16v = 6,72 Bảo toàn electron: 3u = 2v + 0,02.3 =>u=0,09 v= 0,105 X hòa tan thêm Fe (0,15 mol) Bảo tồn electron: 2nFe = nFe3+ + 3nNO => nNO = 0,07 => nHNO3 = 4nNO tổng + 2nO = 0,57 =>a = 1,14 Câu 31: Đáp án D nNaOH = nBa(OH)2 = 0,1 ⇒ nOH − = 0,3 nCO2 = 0,2—> nCO32- = nHCO3- = 0,1 —> nBaCO3 = 0,1 —> mBaCO3 = 19,7 gam Trang 15 http://tailieugiangday.com – Website chuyên tài liệu file word lời giải chi tiết Câu 32: Đáp án C Dung dịch X chứa Mg(NO3)2 (a mol) Cu(NO3)2 dư (b mol) Bảo toàn N => 2a + 2b = 0,1 + 0,25.2 X với Fe: ∆ m = 64b - 56b = 9,36 - 8,4 Giải hệ a = 0,18 b = 0,12 Trong 19,44 gam kết tủa chứa Ag (0,1), Cu (0,25 - 0,12 = 0,13) => mMg dư = 0,32  m = 0,18.24 + 0,32 = 4,64 Câu 38: Đáp án A A dạng Cn(H2O)m nên : nC = n O2 = 0,1125  mA = mC + mH2O = 3,15 Câu 39: Đáp án A nNO = 0,13 m muối = 10,41 + 0,13.3.62 = 34,59 gam Câu 40: Đáp án B Trang 16 http://tailieugiangday.com – Website chuyên tài liệu file word lời giải chi tiết ... 10 -C 11 -B 12 -A 13 -A 14 -D 15 -A 16 -A 17 -B 18 -A 19 -B 20-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C X + 3NaOH → Muối +H2O Đặt nX = nH2O = x → nNaOH = 3x Bảo toàn khối lượng : 4,34 + 40.3x = ,38 + 18 x →... = mC + mH2O = 3 ,15 Câu 39: Đáp án A nNO = 0 ,13 m muối = 10 , 41 + 0 ,13 .3.62 = 34,59 gam Câu 40: Đáp án B Trang 16 http://tailieugiangday.com – Website chuyên tài liệu file word có lời giải chi... 0,08 —> b sai mZ = 1, 72 —> c sai Z C8H12O4 —> Tổng 24 nguyên tử —>d Câu 18 : Đáp án A Câu 19 : Đáp án B Trang 12 http://tailieugiangday.com – Website chuyên tài liệu file word có lời giải chi tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG năm 2019 môn hóa học THPT chuyên bắc ninh lần 1 file word có đáp án, Đề thi thử THPTQG năm 2019 môn hóa học THPT chuyên bắc ninh lần 1 file word có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay