Đề thi thử THPTQG năm 2019 môn vật lý THPT chuyên bắc ninh lần 1 mã đề 101 file word có đáp án

7 15 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 09:56

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN - TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH NĂM HỌC 2018 – 2019 101 Mơn: Vật Câu 1: Một kính lúp tiêu cự f = cm Người quan sát mắt khơng tật, khoảng nhìn rõ ngắn Đ = 25cm Số bội giác kính lúp người ngắm chừng vơ cực bằng: A B 30 C 125 D 25 Câu 2: Một từ trường phương thẳng đứng, hướng xuống Hạt α hạt nhân nguyên tử He chuyển động theo hướng Bắc địa bay vào từ trường Lực Lorenxơ tác dụng lên α hướng A Đơng B Tây C Đông – Bắc D Nam Câu 3: Trên sợi dây đàn hai đầu cố định, dài l = 100 cm, xảy sóng dừng Cho tốc độ truyền sóng dây đàn 450 m/s Tần số âm dây đàn phát A 200 Hz B 250 Hz C 225 Hz D 275 Hz Câu 4: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng k = 100 N/m, vật nặng khối lượng m = 500 g Khi vật cân lò xo dãn: A cm B 2,5 cm C cm D cm Câu 5: Tốc độ cực đại dao động điều hòa biên độ A tần số góc ω A ωA2 B ω2A C (ωA)2 D ωA Câu 6: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn pha S 1, S2 O trung điểm S1S2 Xét đoạn S1S2: tính từ trung trực S 1S2 (khơng kể O) M cực đại thứ 5, N cực tiểu thứ Nhận định sau đúng? A NO > MO B NO ≥ MO C NO < MO D NO = MO Câu 7: Mắt tật mắt A khơng điều tiết tiêu điểm nằm trước màng lưới B không điều tiết tiêu điểm nằm màng lưới C quan sát điểm cực cận mắt điều tiết D quan sát điểm cực viễn mắt phải điều tiết Câu 8: Một vật dao động điều hòa chu kỳ T Thời gian ngắn vật chuyển động từ vị trí biên vị trí gia tốc độ lớn nửa độ lớn cực đại là: A T/8 B T/4 C T/12 D T/6 Câu 9: Cho đoạn mạch gồm điện trở R, tụ điện C cuộn dây cảm L mắc nối tiếp Điện áp hai đầu mạch u = U cos(ωt + φ) dòng điện mạch i = I cosωt Biểu thức sau tính cơng suất tiêu thụ đoạn mạch KHƠNG đúng? A P = cos2φ B P = C P = RI2 D P = UIcosφ Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết Câu 10: Dòng điện Phu-cơ A dòng điện cảm ứng sinh khối vật dẫn khối vật dẫn chuyển động cắt đường sức từ B dòng điện chạy khối vật dẫn C dòng điện cảm ứng sinh mạch kín từ thơng qua mạch biến thiên D dòng điện xuất kim loại nối kim loại với hai cực nguồn điện Câu 11: Một vật dao động điều hòa chuyển động từ biên vị trí cân Nhận định đúng? A Vật chuyển động nhanh dần B Vận tốc lực kéo dấu C Tốc độ vật giảm dần D Gia tốc độ lớn tăng dần Câu 12: Cho đoạn mạch gồm điện trở R = 40 Ω, tụ điện C = 10 -3/6π F cuộn dây cảm L = 1/π H mắc nối tiếp Điện áp hai đầu mạch u =120cos(100πt + π/3) V Biểu thức cường độ dòng điện mạch: A i =1,5 C i = cos(100πt + π/12) A B i = 3cos(100πt + cos(100πt + π/4) A D i = 1,5 ) cos(100πt + π/4)( )A Câu 13: Một sóng truyền mặt nước bước sóng λ M N hai đỉnh sóng nơi sóng truyền qua Giữa M, N đỉnh sóng khác Khoảng cách từ vị trí cân M đến vị trí cân N bằng: A 2λ B 3λ Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều u =120 C λ D λ/2 cos(100πt + ) V vào hai đầu đoạn mạch tụ điện C = F Dòng điện qua tụ biểu thức: A i =1,2 cos(100πt + )A C i =1,2 cos(100πt + π/2) A B i =1,2cos(100πt - )A D i =1,2cosc(100πt – π/2) A Câu 15: Một vật chịu tác dụng ngoại lực cưỡng điều hòa F = 5cos4πt (N) Biên độ dao động vật đạt cực đại vật tần số dao động riêng bằng: A 2π Hz B Hz C 4π Hz D Hz Câu 16: Cho loại đoạn mạch: điện trở thuần, tụ điện, cuộn dây cảm Đoạn mạch tiêu thụ cơng suất dòng điện xoay chiều chạy qua? A tụ điện cuộn dây cảm B điện trở C tụ điện D cuộn dây cảm Câu 17: Một khung dây diện tích S đặt từ trường cảm ứng từ B cho mặt phẳng khung dây vng góc với đường sức từ Gọi Φ từ thông gửi qua khung dây Độ lớn Φ bằng: A 0,5.B.S B 2B.S C B.S D –B.S Câu 18: Độ cao âm đặc trưng sinh định đặc trưng vật âm Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết A Biên độ âm B Mức cường độ âm C Tần số âm D Cường độ âm Câu 19: Cho đoạn mạch gồm điện trở R, tụ điện C cuộn dây cảm L mắc nối tiếp Z tổng trở mạch Điện áp hai đầu mạch u =U0cos(ωt + φ) dòng điện mạch i = I0cosωt Điện áp tức thời biên độ hai đầu R, L, C uR, uL, uC U0R, U0L, U0C Biểu thức đúng? A =1 B =1 C =1 D =1 Câu 20: Một đoạn dây dài l = 50 cm mang dòng điện cường độ I = A đặt từ trường cảm ứng từ B = 0,2 T, cho đoạn dây dẫn vuông góc với đường sức từ Độ lớn lớn từ tác dụng lên đoạn dây dẫn bằng: A 0,2 N B 0,4 N C 0,3 N D 0,5 N Câu 21: Kẻ trộm giấu viên kim cương đáy bể bơi Anh ta đặt bè mỏng đồng chất hình tròn bán kính R mặt nước, tâm bè nằm đường thẳng đứng qua viên kim cương Mặt nước yên lặng mức nước h = 2,0 m Cho chiết suất nước n = Giá trị nhỏ R để người ngồi bể bơi khơng nhìn thấy viên kim cương gần bằng: A 3,40 m B 2,27 m C 2,83 m D 2,58 m Câu 22: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox Khi vật cách vị trí cân đoạn cm động vật 0,48 J Khi vật cách vị trí cân đoạn cm động vật 0,32 J Biên độ dao động vật A 12 cm B 10 cm C 14 cm D cm Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết Câ u 28: Một sóng âm truyền khơng khí Mức cường độ âm điểm M điểm N 20 dB 60 dB Cường độ âm N lớn cường độ âm M A 1000 lần B 10000 lần C lần D 40 lần Câu 29: Một lắc đơn gồm dây treo chiều dài m vật nhỏ khối lượng 100 g mang điện tích 2.10 C Treo lắc đơn điện trường với vectơ cường độ điện trường hướng theo phương ngang độ lớn 5.104 V/m Trong mặt phẳng thẳng đứng qua điểm treo song song với vectơ cường độ điện trường, kéo vật nhỏ theo chiều vectơ cường độ điện trường cho dây treo hợp với vectơ gia tốc trường góc 55o buông nhẹ cho lắc dao động điều hòa Lấy g = 10 m/s Trong q trình dao động, tốc độ cực đại vật nhỏ A 0,66 m/s B 0,50 m/s C 2,87 m/s D 3,41 m/s Câu 30: Ở mặt chất lỏng nguồn kết hợp đặt A B dao động điều hòa, pha theo phương thẳng đứng Ax nửa đường thẳng nằm mặt chất lỏng vuông góc với AB Trên Ax điểm phần tử dao động với biên độ cực đại, M điểm xa A nhất, N điểm với M, P điểm với N Q điểm gần A Biết MN = 22,25 cm; NP = 8,75 cm Độ dài đoạn QA gần với giá trị sau đây? A 3,1 cm B 4,2 cm C 2,1 cm D 1,2 cm Câu 31: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động x(cm) điều hòa phương đồ thị hình vẽ Phương trình vận tốc chất điểm là: A v = cos( t + ) cm/s x1 B v = cos( t) cm/s x2 –2 –3 Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết t(s) C v = cos( t - ) cm/s D v = cos( t + ) cm/s Câu 32: Biên độ dao động cưỡng hệ không phụ thuộc vào A biên độ ngoại lực B tần số riêng hệ C pha ngoại lực D tần số ngoại lực Câu 33: Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn phụ, thuộc động W đh lắc lò xo vào thời gian t Tần số dao động lắc A 37,5 Hz B 10 Hz C 18,75 Hz D 20 Hz Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 120V, tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM ghép nối tiếp với đoạn mạch MB Đoạn mạch AM biến trở R; đoạn mạch MB gồm cuộn dây không cảm ghép nối tiếp với tụ C Điều chỉnh R đến giá trị R cho công suất tiêu thụ biến trở đạt cực đại thấy điện áp hiệu dụng đoạn mạch MB 40 V công suất tiêu thụ đoạn mạch AB 90W Công suất tiêu thụ đoạn mạch MB A 30 W B 22,5 W Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều u = U C 40 W D 45 W cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện điện dung C cuộn cảm độ tự cảm L thay đổi Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thấy giá trị cực đại 125 V điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 80 V Giá trị U A 48 V B 75 V C 64 V D 80 V Câu 36: Một lắc lò xo treo thẳng đứng Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kì biên độ dao động lắc 0,4 s cm Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ vị trí cân bằng, gốc thời gian t = vật qua vị trí cân theo chiều dương Lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s π2 = 10 Thời gian ngắn kể từ t = đến lực đàn hồi lò xo độ lớn cực tiểu A s B s C s D s Câu 37: Cho lắc đơn dài ℓ =100 cm, vật nặng m khối lượng 100g, dao động nơi gia tốc trọng trường g = 10m/s2 Kéo lắc lệch khỏi vị trí cân góc α0 = 600 thả nhẹ Bỏ qua ma sát Chọn đáp án A Lực căng dây treo độ lớn cực đại vật vị trí biên 0,5N B Tốc độ vật qua vị trí li độ góc α = 300 xấp xỉ 2,7(m/s) Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết C Lực căng dây treo vật qua vị trí li độ góc α = 300 xấp xỉ 1,598 (N) D Khi qua vị trí cân tốc độ vật lớn m/s NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN: VẬT 101 10 11 12 13 14 15 16 A B C D D C B D B A B A A A D B Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C C C D B B C C D A D B A C B C A A B A D C A A Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết ... tiết C Lực căng dây treo vật qua vị trí có li độ góc α = 300 xấp xỉ 1, 598 (N) D Khi qua vị trí cân tốc độ vật lớn m/s NĂM HỌC 2 018 - 2 019 MÔN: VẬT LÝ 10 1 10 11 12 13 14 15 16 A B C D D C B D B A... Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết Câ u 28: Một sóng âm truyền khơng khí Mức cường độ âm điểm M điểm N 20 dB 60 dB Cường độ âm N lớn cường độ âm M A 10 00 lần B 10 000 lần C lần. .. A D B Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C C C D B B C C D A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG năm 2019 môn vật lý THPT chuyên bắc ninh lần 1 mã đề 101 file word có đáp án, Đề thi thử THPTQG năm 2019 môn vật lý THPT chuyên bắc ninh lần 1 mã đề 101 file word có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay