Đề minh họa năm 2019 đề tham khảo file word có lời giải chi tiết

12 13 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 09:52

ĐỀ MINH HỌA THPT QG năm 2019 Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Chọn ý sai Khi chất điểm chuyển động thẳng biến đổi A gia tốc khơng đổi B tốc độ tức thời tăng giảm theo thời gian C gia tốc tăng dần theo thời gian D thể lúc đầu chậm dần đều, sau nhanh dần Câu 2: Một vật rơi tự từ độ cao h Biết hai giây cuối vật rơi quãng đường 20 m Lấy g = 10 m/s2 Thời gian rơi vật A s B s C 2,5 s D s Câu 3: Hai cầu đồng chất giống hệt nhau, khối lượng bán kính cầu 500 g cm Lực hấp dẫn lớn hai cầu A 1,67.10-9 N B 2,38.10-9 N C 10-9 N D 0,89.10-9 N Câu 4: Cho hệ hình vẽ Khối lượng hai vật m = m2 = kg, mặt phẳng nghiêng hợp với phương ngang góc 300 Bỏ qua ma sát, khối lượng dây ròng rọc Dây khơng dãn gia tốc trọng trường g = 10 m/s Gia tốc vật A m/s2 B m/s2 C 4,5 m/s2 D 2,5 m/s2 Câu 5: Một hệ vật gọi hệ kín A lực vật hệ tác dụng lẫn B hệ không chịu tác dụng lực ma sát C hệ chịu lực hút Trái Đất D ngoại lực tác dụng lên hệ độ lớn khơng đổi Câu 6: Hai kim loại song song, cách cm nhiễm điện trái dấu Để điện tích q = 5.10-10 C di chuyển từ đến cần tốn công A = 2.10 -9 J Coi điện trường bên khoảng hai kim loại điện trường đường sức điện vng góc với Cường độ điện trường bên kim loại A E = V/m B E = 40 V/m C E = 200 V/m D E = 400 V/m Câu 7: Hai cầu kim loại bán kính nhau, mang điện tích dấu Một cầu đặc, cầu rỗng Sau cho hai cầu tiếp xúc với tách A điện tích hai quản cầu B điện tích cầu đặc lớn điện tích cầu rỗng C điện tích cầu rỗng lớn điện tích cầu đặc D hai cầu để trở thành trung hòa điện Câu 8: Phát biểu sau khơng đúng? A Dòng điện cảm ứng sinh khối vật dẫn chuyển động từ trường hay đặt từ trường biến đổi theo thời gian gọi dòng điện Fu - B Dòng điện xuất biến thiên từ thơng qua mạch điện kín gọi dòng điện cảm ứng C Dòng điện Fu - sinh khối kim loại chuyển động từ trường, tác dụng chống lại chuyển động khối kim loại D Dòng điện Fu - sinh khối vật dẫn chuyển động từ trường đồng thời tỏa nhiệt làm khối vật dẫn nóng lên Câu 9: Một khung dây hình chữ nhật chuyển động thẳng từ trường A cho mặt phẳng khung ln song song với đường cảm ứng từ khung xuất dòng điện cảm ứng B cho mặt phẳng khung ln vng góc với đường cảm ứng từ khung xuất dòng điện cảm ứng C cho mặt phẳng khung hợp với đường cảm ứng từ góc nhọn khung xuất dòng điện cảm ứng D quanh trục đối xứng OO’ hợp với đường cảm ứng từ góc nhọn khung xuất dòng điện cảm ứng Câu 10: Cho tia sáng từ nước (n = ) không khí Sự phản xạ tồn phần xảy góc tới A i < 490 B i > 420 C i > 490 D i > 430 Câu 11: Cấu tạo kính hiển vi: vật kính thấu kính phân kì tiêu cự A ngắn, thị kính thấu kính hội tụ tiêu cự ngắn B ngắn, thị kính thấu kính hội tụ tiêu cự ngắn C dài, thị kính thấu kính phân kì tiêu cự ngắn D dài, thị kính thấu kính hội tụ tiêu cự ngắn Câu 18: Trong dao động điều hòa, đồ thị gia tốc phụ thuộc vào tọa độ A đường elip B đường sin C đoạn thẳng D đường parabol Câu 19: Một sóng học lan truyền mặt nước với tốc độ 25 cm/s Phương trình sóng tạ nguồn u  3cos t (cm) Vận tốc phần tử vật chất điểm M cách O khoảng 25 cm thời điểm t = 2,5 s A 25 cm/s B 3π cm/s C D – 3π cm/s 226 222 Câu 20: Cứ hạt Ra phân rã chuyển thành hạt Rn Xem khối lượng xấp xỉ số khối Nếu 226 g 226 Ra sau chu kì bán rã khối lượng 222 Rn tạo thành A 55,5 g B 56,5 g C 169,5 g D 166,5 g Câu 21: Cho tốc độ ánh sáng chân không 3.10 m/s, khối lượng proton m p = 1,0073u 1u = 931 MeV/c2 Một proton động Kp = 2,6 MeV tốc độ xấp xỉ A 21,41.106 m/s B 22,34.106 m/s C 20,76.106 m/s D 23,98.106 m/s Câu 22: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, dùng nguồn đơn sắc bước sóng 0,5 μm; hai khe hẹp cách 0,5 mm; khoảng cách từ hai mặt phẳng chứa hai khe đến m Bề rộng miền giao thao 4,25 cm Số vân tốc quan sát A 22 B 19 C 20 D 25 Câu 23: Một lắc đơn m = 200 g, chiều dài l = 40 cm Kéo vật khỏi vị trí cân góc α0 = 600 so với phương thẳng đứng thả rA Cho g = 10 m/s2 Khi lực căng dây treo N tốc độ vật A m/s B m/s C m/s D m/s Câu 24: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở R tụ điện điện dung C mắc nối tiếp Điện áp đặt vào hai đầu mạch u  100 cos100t (V), bỏ qua điện trở dây nối Biết cường độ dòng điện mạch giá trị hiệu dụng A lệch pha  so với điện áp hai đầu mạch Giá trị R C 104 F  50 103 C R = Ω C  F 5 A R = 50 Ω C  103 F 5 50 104 D R = Ω C  F  B R = 50 Ω C  Câu 25: Khi nói sóng học, phát biểu sau sai? A Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha B Sóng phần tử môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng gọi sóng dọc C Sóng phần tử mơi trường dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng gọi sóng ngang D Tại điểm mơi trường sóng truyền qua, biên độ dao động sóng biên độ dao động phần tử môi trường Câu 26: Cho mạch dao động LC gồm cuộn dây cảm L = mH, tụ điện điện dung C = 50 μC Tích điện cho tụ đến giá trị cực đại U cho mạch dao động Biết thời điểm cường độ dòng điện qua cuộn dây 0,4 A điện áp hai đầu tụ V Giá trị U0 A V B V C D V 23 20 Câu 27: Cho phản ứng hạt nhân: 11 Na  p �  10 Ne Biết lượng liên kết hạt Na23, α, Ne20 8,1361 MeV; 7,0989 MeV; 8,0578 MeV Phản ứng A tỏa lượng 2,4213 MeV B tỏa lượng 5,4673 MeV C thu lượng 2,4213 MeV D thu lượng 1,5413 MeV Câu 28: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K electron nguyên tử hidro r Khi electron chuyển từ quỹ đạo K chuyển lên quỹ đạo P bán kính quỹ đạo tăng lượng A 12r0 B 36r0 C 9r0 D 35r0 Câu 29: Chiếu ánh sáng vàng vào mặt vật liệu thấy electron bị bật Tấm vật liệu chắn A kim loại B kim loại kiềm C chất cách điện D chất hữu Câu 30: Ở mặt thống chất lỏng hai nguồn kết hợp A B dao động điều hòa pha với theo phương thẳng đứng Biết tốc độ truyền sóng khơng đổi q trình lan truyền, bước sóng nguồn phát 12 cm Khoảng cách ngắn hai điểm dao động với biên độ cực đại nằm đoạn thẳng AB A cm B 12 cm C cm D cm Câu 31: Một lắc lò xo khối lượng vật nhỏ 50 g Con lắc dao động điều hòa theo trục cố định nằm ngang với phương trình x  A cos t Tại t = 0, vật vị trí biên dương Lần mà động vật lần vào thời điểm t = s Lấy π2 = 10, lò xo 30 lắc độ cứng A 50 N/m B 100 N/m C 25 N/m D 200 N/m Câu 32: Một động điện hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220 V sinh cơng suất 170 W Biết điện trở cuộn dây quấn động 17 Ω hệ số công suất động 0,85 Biết cường độ dòng điện hiệu dụng qua động không A Sau 30 phút hoạt động, nhiệt lượng động tỏa A 7,65.105 J B 3,06.105 J C 3,06.104 J D 7,65.104 J Câu 33: Cho mạch điện hình vẽ Nguồn điện suất điện động E = 6,6 V, điện trở r = Ω, R1 = R2 = Ω Bình điện phân đựng dung dịch đồng sunfat điện cực A-not đồng, điện trở bình điện phân Rp = Ω Cho đồng A = 64, n = Tính khối lượng đồng bám vào ca-tot bình điện phân sau 16 phút giây A 0,335 g B 0,261 g C 0,162 g D 0,192 g Câu 34: Một bình đầy khơng khí điều kiện tiêu chuẩn (0 C; 1,013.105 Pa) đậy vật khối lượng kg Tiết diện miệng bình 10 cm Biết áp suất khí p0 = 105 Pa, g = 10 m/s2 Để khơng khí khơng đẩy nắp bình lên ngồi nhiệt độ lớn khơng khí bình A 323,40 C B 121,30 C C 1150 C D 50,40 C Câu 35: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g = π2 m/s2 Chọn mốc vị trí lò xo khơng biến dạng, đồ thị đàn hồi E theo thời gian t hình vẽ Thế đàn hồi E0 thời điểm t0 A 0,0612 J B 0,0756 J C 0,0703 J D 0,227 J Câu 36: Xét dây đàn hồi mảnh AB, đầu B cố định, đầu A dao động nhỏ tần số thay đổi Ban đầu, cho A dao động với tần số f theo phương vng góc với dây dây hệ sóng dừng ổn định Sau đó, cho f thay đổi 7,5 Hz dây sóng dừng với số bụng thay đổi Biết tốc độ sóng dây 1,5 m/s đầu A ln coi nút sóng Chiều dài sợi dây AB A 30 cm B 32 cm C 48 cm D 20 cm Câu 37: Đặt điện áp u  U cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây tụ điện mắc nối tiếp Cuộn dây độ tự cảm L = 0,15 H điện trở r = Ω, tụ điện điện dung C =  103 F Tại thời điểm t1 (s), điện áp tức thời hai đầu cuộn dây giá trị 15 V, đến thời điểm t =  t1 + (s) điện áp tức thời hai đầu tụ điện 15 V Giá trị U0 75 A 10 V B 15 V C 15 V D 30 V Câu 38: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, giá trị độ tự cảm L thay đổi Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch biểu thức u  U cos t Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp hiệu dụng U L hai đầu cuộn cảm tổng trở Z đoạn mạch theo giá trị độ tự cảm L Giá trị U0 gần với giá trị sau đây? A 70 V B 50 V C 85 V D 65 V Câu 39: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ánh sáng đơn sắc λ người ta đặt quan sát cách mặt phẳng hai khe khoảng D khoảng vân mm Thay đổi khoảng cách từ quan sát đến mặt phẳng hai khe D + ΔD D – ΔD khoảng vân thu tương ứng 2i i Nếu thay đổi khoảng cách từ quan sát đến mặt phẳng hai khe D + 3ΔD vân sáng bậc lúc tọa độ A mm B 4,5 mm C mm D mm Câu 40: Mạch điện AB theo thứ tự gồm R, tụ điện C cuộn cảm L mắc nối tiếp M điểm nối tụ điện cuộn cảm Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng tần số ổn định Điều chỉnh độ tự cảm L cuộn dây để điện áp hiệu dụng hai đầu MB đạt cực đại Khi đó, điện áp tức thời cực đại hai đầu điện trở 12A Biết điện áp tức thời hai đầu mạch 16a điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm 7A Hệ số công suất mạch A 0,707 B 0,8 C 0,6 D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Khi chất điểm chuyển động thẳng biến đổi gia tốc khơng đổi  đáp án C Câu 2: Đáp án B 1 h  gt � h  20  g  t   � t  2s 2 Câu 3: Đáp án A m1m m2 G - Ta có: Fhd  G R2 R Ta thấy: G m không đổi, suy ra:  Fhd  max � R � R  2r  0,1m Vậy (Fhd)max hai cầu đặt sát m2 11 0,5  1,67.109 N  đáp án A Suy ra:  Fhd  max  G  6,67.10 R 0,1 Câu 4: Đáp án D Các lực tác dụng lên vật m1 m2 hình vẽ uu r uur Xét độ lớn P2 P1x : P2  m 2g  1.10  10 N P1x  P1 sin   m1g sin   1.10.sin 300  5N uu r uur Nhận xét: P2 > P1x  vật m2 chuyển động xuống vật m1 chuyển động lên mặt phẳng nghiêng Áp dụng định luật II Niu – tơn cho vật: uu r ur uur ur � T  P  N  m a 1r u1u r uu r 1 (1) �uu T  P  m a 2 �2 r uu r ur uu r uu r uu ' ' T  T  T  T Khối lượng dây không đáng kể: 1 2  T Dây không dãn, suy a1 = a2 = a Chọn chiều dương chiều chuyển động � T  P sin   m1a   (1) � P2  T  m a  3 � (2) + (3), ta được: P2 – P1sinα = (m1 + m2)a P  P sin  1.10  1.10sin 300 �a    2,5 m / s  đáp án D m1  m 11 Câu 5: Đáp án A Một hệ vật gọi hệ kín lực vật hệ tác dụng lẫn  đáp án A Câu 6: Đáp án C Ta có: A  q Ed � E  A  200 V / m qd Câu 7: Đáp án A Sau cho hai cầu tiếp xúc tách điện tích hai cầu  đáp án A Câu 8: Đáp án D Câu 9: Đáp án D Câu 10: Đáp án C sin i gh   � i gh  48,60 Để xảy phản xạ tồn phần i �i gh  đáp án C n Câu 11: Đáp án B Câu 12: Đáp án C Ta có: 1 d.f   � d'   6 cm <  ảnh ảo, chiều với vật f d d' df d' 1 k    � A 'B'  AB  cm  đáp án C d 2 Câu 13: Đáp án A U R �U => Đáp án A Câu 14: Đáp án C Câu 15: Đáp án B Chu kì lắc lò xo T  2 m �  phụ thuộc vào m k, không phụ thuộc vào g k  đáp án B Câu 16: Đáp án C 1 k  A  x   100  0,  0,02   0,06 J 2 Câu 17: Đáp án B Ed  E  E t  Nguyên tắc hoạt động mạch dao động LC dựa vào tượng tự cảm  đáp án B Câu 18: Đáp án C Trong dao động điều hòa đồ thị gia tốc theo li độ đoạn thẳng  đáp án C Câu 19: Đáp án C Ta có:   v 25   50 cm f 0,5   M ngược pha với O Tại t =  u  � u M  � v M   đáp án C OM  Câu 20: Đáp án D Số hạt 222Rn sinh số hạt 226Ra sau chu kì đầu: �  Tt � m 0Ra �  Tt � 226 N Rn  NRa  N0Ra �  � NA �  � 6,023.1023   2   4,51.10 23 hạt � � 226 � � 226 N Rn 222  166,5 g  đáp án D Khối lượng 222Rn tạo thành sau chu kì là: m Rn  NA Câu 21: Đáp án B Ta có: K  mv � v  2K 2.2,6MeV  c  22,34.106 m / s m 1,0073.931 Câu 32: Đáp án C Ta có: Pđộng = Pcơ + Pnhiệt � UI cos   RI  170 � 20.0,85.I  17.I  170 � I  10  A  � �1 I2   A  � Do cường độ dòng điện hiệu dụng qua động không A nên nhận giá trị I = A Lúc nhiệt lượng động tỏa sau 30 phút hoạt động là: Q =RI2t =17.12.30.60 = 30600J = 3,06.10-4 J  đáp án C Câu 33: Đáp án D E 6,6   1,5A R  r 2,  U  E  I.r  6,6  1,5.2  3,6 V U U I p  I  I2p    0,6 A R 2p R  R p R td  2, 4 � I  1A 64 I p t  0,6.965  0,192 g  đáp án D Fn 96500 Câu 34: Đáp án D m Gọi F lực nén lên nắp bình  Fnén = mg + p0S  F = 120 N Mà Fđẩy = p2S  120 N (p2 áp suất khối khí bình sau tăng nhiệt độ) p T1  323, K = 50,40 C  đáp án D  p2  1,2.105 Pa � T2 max  p1 Câu 35: Đáp án B Từ hình vẽ ta thấy chu kì dao động vật T = 0,3 s Thời điểm t = 0,1 s đàn hồi vật 0, vị trí ứng với vị trí lò xo khơng biến dạng x = - ∆l0, khoảng thời gian vật từ vị trí biên đến vị trí lò xo khơng biến dạng lần T đầu 0,1 s = , từ hình vẽ ta thấy A = 2∆l0 E0 l02   � E  0,0756 J  đáp án B Ta có: E  A  l0  Câu 36: Đáp án A  v v  k � fk  k 2f 2l Khi f thay đổi 7,5 Hz số bụng dây thay đổi suy số bó sóng thay đổi v 3v � f  f k 3  f k  7,5 �  7,5 � l   0,3 m  30cm  đáp án A 2l 2f Câu 37: Đáp án A Sợi dây đầu cố định: l  k ZL  15, ZC  10,T  2  s  50 Zd  Z2L  r  10 � U 0d  3U 0C zl  5  � � d  � u d  ud nhanh pha uc góc r  1 Tại thời điểm t1 , u d  15 v tan d  Tại thời điểm t  t1  2t 4 s  t1  � uc quét góc   � u c2  15 75 3 Dựa vào vòng tròn  v 2 �15 � �15 � �15 � � 15 � � u c  u d � � � � � � � � � � 3u � � u u u � oc � � od � � oc � � oc � � u c  10  v  � u od  30  v  � u 0l  15  v  , u 0r  15  v   2  1 Vậy u  u 0r   u 0l  u 0c   10   đáp án A Câu 38: Đáp án D  l  20 mH Từ đồ thị ta có: l1  60mH hai giá trị L cho tổng trở  ZL1  ZL2  2ZC  l  40mH Mặt khác: l3  120mH hai giá trị L cho điên áp hiệu dụng cuộn dây ZL3  ZL4 2ZC �1 �Z  Z  Z Z  R  Z2 L3 L4 L3 L4 C � � �U � ��  � � �1 U �  2� L2� �ZL3 ZL4 R  ZC � ZL3  Z L4 �U � 1 � � U  �L� 2ZC �U � Z  Z L2 � L1  1 � � ZL3  ZL4 �U L � Thay giá trị biết vào biểu thức trên, ta tìm U = 60 V  chọn đáp án D Câu 39: Đáp án A D  1mm a i1 D  D   � D  D i D  D Ta có: i  D3  D  3D  2D � i3  2i  mm Lúc này, tọa độ vân sáng bậc là: 3i3 = mm  đáp án Câu 40: Đáp án C U 0R  12a Khi u  16a u L  7a mà u  u R  u L  u C  u L  u RC � u RC  16a  7a  9a Khi L thay đổi để ULmax u RC  u 2 �u � �u � � 16a � � 9a � � � � � RC � � � � � �  1 �U � �U 0RC � �U � �U 0RC � 10 1 1 1 1  Mặt khác ta U  U  U � U  U  U   12a  U0 0R 0R 0R 0R Từ (1) (2)   U 20a U 0R 12   0,6  đáp án C Vậy cos   U0 20a 11  2 12 ... đầu cuộn cảm 7A Hệ số công suất mạch A 0,707 B 0,8 C 0,6 D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Khi chất điểm chuyển động thẳng biến đổi có gia tốc khơng đổi  đáp án C Câu 2: Đáp án B 1 h  gt �... kính thấu kính phân kì có tiêu cự A ngắn, thị kính thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn B ngắn, thị kính thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn C dài, thị kính thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn D dài,... mạch điện xoay chi u gồm điện trở R tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Điện áp đặt vào hai đầu mạch u  100 cos100t (V), bỏ qua điện trở dây nối Biết cường độ dòng điện mạch có giá trị hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề minh họa năm 2019 đề tham khảo file word có lời giải chi tiết, Đề minh họa năm 2019 đề tham khảo file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay