7 đề thi thử THPTQG năm 2019 môn toán THPT toàn thắng hải phòng lần1 file word có lời giải chi tiết

7 9 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 09:49

TRƯỜNG THPT TOÀN THẮNG ĐỀ THI THỬ THPT QG NĂM 2019 (Lần 1) Mơn: TỐN LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Đề gồm trang Họ, tên thí sinh: SBD: I Trắc nghiệm (8,0 điểm) Câu 1: Hàm số y  9 x3  0,3 x  0,12 x  0,123 đạo hàm bằng: A 27 x  0, x  0,12 B 12 x  0, x  0,12 C 27 x  0,6 x  0,123 Mã đề thi 496 D 27 x  0, x  0,12 Câu 2: Hàm số y  x  x đạo hàm bằng: A 3x  B x3  x 3x  C x3  x x6 Câu 3: Tính đạo hàm hàm số y  x9 3 2 A B   x  9  x  9 Câu 4: Với hàm số g  x   x  1   3x   A 72 x 1 B 152 Câu 5: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  A 1/6 B -1/6 C 3x2  x x3  x 15  x  9 D x3  x x3  x D  15  x  9 ; g '   bằng: C 232 D 75 x 1 điểm A( - ; 0) hệ số góc x 5 C 6/25 D -6/25 Câu 6: Cho chuyển động xác định phương trình S  2t  3t  5t , t tính giây S tính mét Vận tốc chuyển động t  2s là: A 36m / s B 41m / s C 24m / s D 20m / s x 1 Câu 7: Cho hàm số y  đồ thị ( C ) Phương trình tiếp tuyến đồ thị ( C ) điểm M(-2 ;3) x 1 A x  y   B x  y   C x  y   2x Câu 8: Đồ thị hàm số y  đường tiệm cận ? x  2x  A B C Câu 9: Điểm cực đại đồ thị hàm số y = x – 3x + : A (-1 ; 0) B (-1 ; 4) C (1 ; 0) D x  y   D D (1 ; 4) Câu 10: Bảng biến thiên sau hàm số ? Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết A y  2x 1 x3 B y  4x  x2 C y  3 x 2 x D y  x5 x2 Câu 11: Cho hàm số y  f  x  liên tục � bảng biến thiên hình đây: Khẳng định sau sai? A Hàm số nghịch biến khoảng  �; 1 B Hàm số đồng biến khoảng  1;3 C Hàm số nghịch biến khoảng  1; � D Hàm số đồng biến khoảng  1;1 f ( x)  3 lim f ( x)  Chọn mệnh đề u 19: Cho hàm số y  f ( x) xlim �� x � � A Đồ thị hàm số cho hai tiệm cận ngang đường thẳng x  x  3 B Đồ thị hàm số cho khơng tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số cho tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số cho hai tiệm cận ngang đường thẳng y  y  3 Câu 20: Tìm điểm cực đại hàm số y  A xCĐ  x  2x2  B xCĐ  � C xCĐ  D xCĐ   Câu 21: Tìm giá trị lớn M hàm số y  x  x  đoạn [0; 3] A M  B M  C M  D M  Câu 22: Đồ thị hàm số y  x  x  x  tọa độ điểm cực đại là: A (3;0) B (1;3) C (1; 4) D (3;1) Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết Câ Câu 23: Cho hàm số y  x  x  x  Gọi hoành độ điểm cực trị đồ thị hàm số x1 , x2 Khi đó, giá trị tổng x1  x2 là: A 6 B 4 C D Câu 24: Hàm số y  x  ax  bx  đạt cực đại x = giá trị cực đại điểm 3 a  b : A B C D Câu 25: Cho hàm số f ( x )  x  x   m  1 x  Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số đồng biến R A m �3 B m  3 C m  D m  2 Câu 26: Hàm số y  x  2m x  đạt cực đại x = - : A m  , m  2 B m  C m  2 D Khơng giá trị m Câu 27: Cho hàm số y  x  3x  m Trên  1;1 hàm số giá trị nhỏ -1 Tính m? A m = -3 B m=-4 C m = -5 D m = - x2 Câu 28: Hàm số y  nghịch biến khoảng  �;3 xm A.m>2 B m C m < D m < -3 Câu 29: Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y x  mx   3m  1 x  3 hai điểm cực trị hồnh độ x1 , x2 cho x1 x2   x1  x2   A m  B m   C m  D m   Câu 30: Một hộp không nắp làm từ mảnh tơn diện tích S  x  theo hình Hộp đáy hình vng cạnh x  cm  , chiều cao h  cm  thể tích h h 500 cm3 Tìm x cho S  x  nhỏ x A x  50  cm  B x  10  cm  x C x  100  cm  D x  20  cm  Câu 31: Hãy cho biết mệnh đề sau sai ? Hai đường thẳng vuông góc A góc hai vectơ phương chúng 900 B góc hai đường thẳng 900 C tích vơ hướng hai vectơ phương chúng D góc hai vectơ phương chúng 00 Câu 32: Cho tứ diện ABCD hai mặt (ABC) (ABD) hai tam giác Gọi M trung điểm AB Khẳng định sau : A CM   ABD  B AB   MCD  C AB   BCD  D DM   ABC  h h Câu 33: Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác vng cân B, cạnh bên SA vng góc với đáy Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết Biết SA  a , AC  a Góc đường thẳng SB mặt phẳng (ABC) bằng? A 300 B 450 C 600 D 900 �  600 Đường thẳng SO Câu 34: Cho hình chóp S.ABCD đáy hình thoi tâm O cạnh a góc BAD 3a vng góc với mặt phẳng đáy (ABCD) SO  Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) là: 3a 2a 3a a A B C D Câu 35: Thể tích khối lăng trụ chiều cao h diện tích đáy B A V  Bh B V  Bh C V  Bh D V  Bh Câu 36: Trong hình hình khơng phải đa diện lồi? A Hình (IV) B Hình (III) C Hình (II) D Hình (I) Câu 37: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình chữ nhật, AB  a, AD  2a , SA vng góc với mặt phẳng (ABCD), SA  a Thể tích khối chóp S.ABC là: 2a 3 A B 2a C a a3 D Câu 38: Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD hình chữ nhật với AB  2a, AD  a Tam giác SAB nằm mặt phẳng vng góc với đáy Thể tích V hình chóp S ABCD là: A V  3a B V  2a 3 C V  a3 D V  2a Câu 39: Cho lăng trụ đứng ABC.A' B' C' đáy tam giác vng cân A, BC  2a, A 'B  a Thể tích a3 khối lăng trụ đứng ABC.A' B' C' V Tỉ số giá trị là: V A B C D Câu 40: Một người thợ nhơm kính nhận đơn đặt hàng làm bể cá cảnh kính dạng hình hộp chữ nhật khơng nắp tích 3,2 m 3; tỉ số chiều cao bể cá chiều rộng đáy bể (hình Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết dưới) Biết giá mét vng kính để làm thành đáy bể cá 800 nghìn đồng Hỏi người thợ cần tối thiểu tiền để mua đủ số mét vng kính làm bể cá theo u cầu (coi độ dày kính khơng đáng kể so với kích thước bể cá) A 9,6 triệu đồng B 10,8 triệu đồng C 8,4 triệu đồng D 7,2 triệu đồng II Tự luận (2,0 điểm) 1) Cho hàm số y   x  x  đồ thị (C) Tìm khoảng đơn điệu cực trị đồ thị hàm số (C) 2) Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vng cạnh a Gọi M N trung điểm cạnh AB AD; H giao điểm CN với DM Biết SH vng góc với mặt phẳng (ABCD) SH a a) Tính thể tích khối chóp S.CDNM b) Tính khoảng cách hai đường thẳng DM SC theo a Hết - Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÃ ĐỀ 496 I Trắc nghiệm (8,0 điểm) Mỗi câu 0,2 điểm 1-A 11 -B 2-A 12 -C 3-A 13 -D -A 14 -C 5-B 15 -C -B 16 -B -A 17 -D -A 18 -B -B 19 -D 10 -D 20 -A II Tự luận (2,0 điểm) B ài Nội dung Điể m y   x3  x  BBT x � y’ - y � � + - -1 � Hàm số đồng biến khoảng (0;2) , nghịch biên khoảng Tọa độ cực đại (2;3) , tọa độ cực tiểu (0; -1) Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết 1,0 a 0,5 ta DNC = DAM nên (SNC) dựng HK SC nên d(DM/SC) = HK b ta lại hay DM SC (K thuộc SC) CN , mà SH DM nên DM (SHC) nên HK đường vng góc chung DM nên DH = hay HC = HK = Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết 0,5 ... hộp chữ nhật khơng có nắp tích 3,2 m 3; tỉ số chi u cao bể cá chi u rộng đáy bể (hình Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết dưới) Biết giá... http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết 1,0 a 0,5 ta có DNC = DAM nên (SNC) dựng HK SC nên d(DM/SC) = HK b ta có lại có hay DM SC (K thuộc SC) CN , mà... Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÃ ĐỀ 496 I Trắc nghiệm (8,0 điểm) Mỗi câu 0,2 điểm 1-A 11 -B 2-A 12 -C 3-A 13 -D -A 14 -C 5-B 15 -C -B 16 -B -A 17 -D
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 đề thi thử THPTQG năm 2019 môn toán THPT toàn thắng hải phòng lần1 file word có lời giải chi tiết, 7 đề thi thử THPTQG năm 2019 môn toán THPT toàn thắng hải phòng lần1 file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay