Khoá luận tốt nghiệp Hoàn thiện một số giai đoạn trong quy trình nhân giống in vitro cây hoa Cẩm chướng

48 9 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 09:45

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN * * -* -* -* - NGƠ TUYẾT DUNG HỒN THIỆN MỘT SỐ GIAI ĐOẠN TRONG QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY HOA CẨM CHƢỚNG (Dianthus caryophyllus L.) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sinh lý học thực vật HÀ NỘI, 2018 lý số liệu Sirichai TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN * * -* -* -* - NGƠ TUYẾT DUNG HỒN THIỆN MỘT SỐ GIAI ĐOẠN TRONG QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY HOA CẨM CHƢỚNG (Dianthus caryophyllus L.) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sinh lý học thực vật Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS LA VIỆT HỒNG HÀ NỘI, 2018 lý số liệu Sirichai LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết tơi xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn tri ân sâu sắc đến Ts La Việt Hồng, khoa Sinh - KTNN trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, ngƣời tận tình hƣớng dẫn, bảo giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, Ban Chủ nhiệm khoa Sinh-KTNN, Cán Phòng thí nghiệm Sinh lý học Thực vật khoa Sinh - KTNN trƣờng Đại học Sƣ Phạm Hà Nội 2, bạn nhóm đề tài Sinh lý học Thực vật nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện suốt q trình tơi thực đề tài Trong thời gian tơi nhận đƣợc giúp đỡ đóng góp ý kiến Mai Thị Hồng, cán phòng Thí nghiệm Sinh lý học Thực vật khoa SinhKTNN trƣờng Đại học Sƣ Phạm Hà Nội 2, nhân xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Cuối tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè ln động viên, hỗ trợ đóng góp ý kiến q trình tơi học tập hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2018 Ngƣời thực Ngô Tuyết Dung LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện số giai đoạn quy trình nhân giống in vitro hoa Cẩm chƣớng (Dianthus caryophyllus L.)” kết nghiên cứu riêng TS La Việt Hồng hƣớng dẫn Các số liệu, kết nghiên cứu trung thực không trùng lặp với kết nghiên cứu ngƣời khác Hà Nội, tháng năm 2018 Ngƣời thực Ngô Tuyết Dung DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT MS : Murashige Skoog, 1962 BAP : - Benzyl amino purin NAA : Napthalene acetic acid CT : Công thức ĐC : Đối chứng TVĐ : Trắng viền đỏ VC : Vàng chanh ĐN : Đỏ nhung Nxb : Nhà xuất DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Các cơng thức thí nghiệm ảnh hƣởng BAP 17 Bảng 2.2 Các công thức thí nghiệm ảnh hƣởng củ NAA 18 Bảng 2.3 Các cơng thức thí nghiệm ảnh hƣởng cƣờng độ ánh sáng 19 Bảng 3.1 Ảnh hƣởng BAP đến tái sinh nhân nhanh chồi in vitro giống TVĐ 22 Bảng 3.2 Ảnh hƣởng BAP đến tái sinh nhân nhanh chồi in vitro giống VC 25 Bảng 3.3 Ảnh hƣởng BAP đến tái sinh nhân nhanh chồi in vitro giống ĐN 27 Bảng 3.4 Ảnh hƣởng NAA đến hình thành rễ chồi Cẩm chƣớng in vitro 29 Bảng 3.5 Ảnh hƣởng độ che sáng đến tỷ lệ sống sót chiều cao Cẩm chƣớng in vitro giai đoạn rèn luyện (sau 20 ngày rèn luyện) 32 DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Hoa Cẩm chƣớng 20 Hình 3.2 Kết nghiên cứu ảnh hƣởng BAP đến trình tái sinh nhân nhanh chồi in vitro giống TVĐ 21 Hình 3.3 Hiện tƣợng thủy tinh hóa chồi in vitro giống TVĐ 21 Hình 3.4 Kết nghiên cứu ảnh hƣởng BAP đến trình tái sinh nhân nhanh chồi in vitro giống VC 24 Hình 3.5 Hiện tƣợng thủy tinh hóa chồi in vitro giống VC 24 Hình 3.6 Kết nghiên cứu ảnh hƣởng BAP đến trình tái sinh nhân nhanh chồi in vitro giống ĐN 26 Hình 3.7 Hiện tƣợng thủy tinh hóa chồi in vitro giống ĐN 27 Hình 3.8 Kết tạo rễ cho chồi Cẩm chƣớng in vitro ba giống môi trƣờng N0,1 31 Hình 3.9 Kết rèn luyện in vitro giống Trắng viền đỏ sau 20 ngày rèn luyện (công thức che sáng 75%) 34 Hình 3.10 Kết rèn luyện in vitro giống Vàng chanh sau 20 ngày rèn luyện (công thức che sáng 75%) 34 Hình 3.11 Kết rèn luyện in vitro giống Đỏ nhung sau 20 ngày rèn luyện (công thức che sáng 75%) 35 Hình 3.12 Kết rèn luyện ba giống Cẩm chƣớng in vitro sau 1,5 tháng rèn luyện 35 MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đính nghiên cứu 3 Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn NỘI DUNG CHƢƠNG I TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu hoa Cẩm chƣớng (Dianthus caryophyllus L.) 1.1.1 Vị trí phân loại nguồn gốc Cẩm chƣớng 1.1.2 Đặc điểm sinh học 1.1.3 Giá trị thẩm mỹ kinh tế 1.2 Sơ lƣợc tình hình nghiên cứu hoa Cẩm chƣớng 11 1.2.1 Tình hình nghiên cứu giới 11 1.2.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 12 CHƢƠNG VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 2.1 Vật liệu, hóa chất, thiết bị 15 2.1.1 Vật liệu nghiên cứu 15 2.1.2 Thiết bị, dụng cụ, hóa chất 15 2.1.3 Môi trƣờng nuôi cấy 16 2.2 Nội dung phƣơng pháp nghiên cứu 16 2.2.1 Phƣơng pháp bố trí thí nghiệm 16 2.2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 17 2.2.3 Phƣơng pháp phân tích thống kê số liệu 19 CHƢƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 20 3.1 Tái sinh nhân nhanh chồi Cẩm chƣớng in vitro 20 3.1.1 Giống Cẩm chƣớng Trắng viền đỏ: 20 3.1.2 Giống Cẩm chƣớng Vàng chanh 23 3.1.3 Giống Cẩm chƣớng Đỏ nhung 26 3.2 Ra rễ tạo in vitro hoàn chỉnh 29 3.3 Rèn luyện Cẩm chƣớng in vitro thích nghi với điều kiện tự nhiên 31 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Khi xã hội ngày phát triển, mức sống bƣớc đƣợc nâng cao, đời sống tinh thần đƣợc trọng nhu cầu thƣởng thức đẹp ngƣời dân ngày lớn, với phát triển ngành sản xuất hoa kiểng Hiện nay, phong trào chơi hoa cảnh thú vui tao nhã phổ biến Nó khơng góp phần làm đẹp cảnh quan mà ngành sản xuất hoa trở thành ngành thƣơng mại có giá trị kinh tế cao, mang lại lợi ích lớn cho nhiều quốc gia [23] Cẩm chƣớng loại hoa cắt cành hàng đầu có giá trị thƣơng mại lớn Với ƣu điểm: Màu sắc đẹp, đa dạng, phong phú, sản lƣợng cao, dễ vận chuyển, dễ bảo quản, Cẩm chƣớng trở thành loài hoa cắt cành đƣợc trồng phổ biến giới, chiếm khoảng 17% tổng sản lƣợng hoa cắt cành [1] Cây cẩm chƣớng (Dianthus caryophyllus L.) có nguồn gốc Địa Trung Hải, bắt đầu đƣợc nuôi trồng để thƣởng thức từ kỉ XVI, thuộc họ Cẩm chƣớng gồm khoảng 82 đến 120 chi với 3.000 loài [1], [2], [3] Nhiều loài chi Dianthus phân bố rộng khắp từ Châu Âu Châu Á, từ cực Bắc Mỹ tới đỉnh núi Châu Phi Một số loài chi Dianthus gồm: D caryophyllus, D barbatus, D chinensis, D Plumarius,D superbus dạng lai chúng đƣợc sử dụng rộng rãi ngành sản xuất hoa [8] Các giống hoa cẩm chƣớng thuộc loài (Dianthus caryophyllus L.), thƣờng đƣợc trồng để thu hoa thƣơng phẩm dƣới dạng hoa cắt cành, đƣợc ngƣời tiêu dùng ƣa chuộng [13] Ở nƣớc ta, hoa Cẩm chƣớng (Dianthus caryophyllus L.) đƣợc ngƣời Pháp đƣa vào trồng từ năm đầu kỷ XX Cẩm chƣớng chủ yếu Bảng 3.2 Ảnh hƣởng BAP đến tái sinh nhân nhanh chồi in vitro giống VC Tiêu chí MT Tỷ lệ thủy tinh hóa Số chồi/mẫu Chiều cao chồi (cm) Số lá/chồi (%) nghiên cứu MS0 5,0 1,66b 2,33b 4,66a B0,1 11,2 4,00a 13,30a 4,56ab B0,2 13,6 4,00a 9,00a 4,50b B0,3 25,9 3,00ab 5,00b 3,33c B0,4 35,7 2,00b 2,34b 2,79c 1,99 3,88 1,15 LSD (α=0,05) Trong cột, kí tự theo sau khác a, b, c…thể sai khác có ý nghĩa thống kê với α=0,05 Giống Vàng chanh xuất TTH có mặt BAP môi trƣờng nuôi cấy nhƣ hầu hết giống Cẩm chƣớng khác [18] Tỷ lệ TTH tỷ lệ thuận với nồng độ BAP môi trƣờng nuôi cấy Tức tăng nồng độ BAP tỉ lệ TTH tăng rõ rệt, từ 5% môi trƣờng không bổ sung BAP (MS0) lên đến 35,7% môi trƣờng BAP 0,4 (Bảng 3.2) Theo nhƣ kết bảng 3.2 số chồi/mẫu giống Vàng chanh bị ảnh hƣởng BAP Cao môi trƣờng B0,1 B0,2 (đạt 4,00 chồi) thấp môi ttrƣờng đối chứng đạt 1,66 chồi 25 Đối với tiêu chiều cao chồi BAP có ảnh hƣởng tƣơng đối lớn, có biến động rõ rệt so sánh với công thức đối chiếu, dao động từ 2,33 cm đến 13,30 cm Đạt 13,30 cm môi trƣờng B0,1 thấp dần tăng nồng độ BAP môi trƣờng nuôi cấy Ảnh hƣởng BAP lên số lá/chồi giống Vàng chanh không rõ rệt đồng Cụ thể số dao động khoảng 2,29 đến 4,66 Cao công thức đối chiếu MS0 (đạt 4,66 lá) thấp công thức B0,4 (đạt 2,29 lá) 3.1.3 Giống Cẩm chướng Đỏ nhung Kết nghiên cứu giống Đỏ nhung đƣợc thể Hình 3.6, 3.7 Bảng 3.3 nhƣ sau: a b c d e Hình 3.6 Kết nghiên cứu ảnh hƣởng BAP đến trình tái sinh nhân nhanh chồi in vitro giống ĐN a MS + BAP mg/l; b MS + BAP 0,1 mg/l; c MS + BAP 0,2 mg/l; d MS + BAP 0,3 mg/l; e MS + BAP 0,4 mg/l 26 Hình 3.7 Hiện tƣợng thủy tinh hóa chồi in vitro giống ĐN Bảng 3.3 Ảnh hƣởng BAP đến tái sinh nhân nhanh chồi in vitro giống ĐN Tiêu chí Tỷ lệ thủy tinh hóa MT (%) Số Chiều cao chồi/mẫu chồi (cm) Số lá/chồi nghiên cứu MS0 6,0 1,66b 5,06b 5,00b B0,1 8,4 4,00a 10,30a 7,00a B0,2 12,3 3,00ab 8,34a 6,33a B0,3 30,2 2,66ab 6,22b 4,30b B0,4 37,3 2.17b 4.96b 3,20c 27 LSD (α=0,05) 1,70 1,99 0,94 Trong cột, kí tự theo sau khác a, b, c…thể sai khác có ý nghĩa thống kê với α=0,05 Tỷ lệ TTH giống ĐN tăng tăng nồng độ BAP môi trƣờng nuôi cấy, từ 6% môi trƣờng không bổ sung BAP gấp lần lên đến 37,3% mơi trƣờng BAP 0,4 BAP có tác động lớn đến tỷ lệ TTH giống ĐN BAP khơng có ảnh hƣởng nhiều đến tiêu số chồi/mẫu số lá/chồi giống ĐN nhƣ ta thấy Bảng 3.3, số chồi/mẫu dao động nhẹ khoảng từ 1,66 chồi đến 4,00 chồi; số lá/chồi từ 3,20 đến 7,00 Và đạt mức cao môi trƣờng B0,1 với 4,00 chồi/mẫu với 7,00 lá/chồi Đối với tiêu chiều cao chồi ta dễ dàng nhận thấy ảnh hƣởng BAP Chồi có chiều cao cao môi trƣờng B0,1 đạt 10,30 cm Chồi thấp môi trƣờng B0,4 đạt 4,96 cm, gần tƣơng đƣơng với môi trƣờng đối chứng 5,06 cm Khi tăng nồng độ BAP môi trƣờng ni cấy số chồi/mẫu; số lá/chồi chiều cao chồi có xu hƣớng giảm Vậy, mơi trƣờng phù hợp để tái sinh nhân nhanh chồi Cẩm chƣớng in vitro ba giống TVĐ, VC ĐN môi trƣờng MS bổ sung BAP 0,1mg/l Kết giống với kết La Việt Hồng vàcộng cộng công bố năm 2017 nghiên cứu “Kết nghiên cứu hồn thiện quy trình nhân giống, trồng chăm sóc số giống hoa Cẩm chƣớng (Dianthus caryophyllus L.) huyện Bắc Hà, Lào Cai” Tuy nhiên lại khác so với kết Khatun (2018) môi trƣờng nuôi cấy bổ sung BAP mg/l môi trƣờng thuận lợi 28 3.2 Ra rễ tạo in vitro hoàn chỉnh Chồi in vitro Cẩm chƣớng hình thành rễ mơi trƣờng khơng có hormon có Auxin [18] Do nghiên cứu này, NAA đƣợc sử dụng hormon kích thích chồi tạo rễ đƣợc bổ sung vào môi trƣờng MS Kết đƣợc thể qua Bảng 3.4 Hình 3.8 Bảng 3.4 Ảnh hƣởng NAA đến hình thành rễ chồi Cẩm chƣớng in vitro Chỉ tiêu so Công thức Trắng viền đỏ Vàng chanh Đỏ nhung MSO 3,00cd 2,66c 3,00b N0,1 6,00a 5,33a 5,00a N0,2 5,00ab 4,33b 4,00b N0,3 4,03bc 5,00ab 4,66ab N0,4 2,60cd 3,50bc 3,34b N0,5 1,78d 2,20c 2,67b LSD (α=0,05) 1,71 1,63 1,71 MSO 2,66d 3,00b 2,66c Chiều dài N0,1 5,66a 3,66b 4,76ab rễ (cm) N0,2 4,66ab 4,66a 4,00a N0,3 4,33b 4,00ab 4,33a sánh Số rễ/chồi 29 N0,4 4,00bc 3,01b 3,01bc N0,5 3,20cd 2,90b 2,10c LSD (α=0,05) 1,08 1,53 1,33 Trong cột, kí tự theo sau khác a, b, c…thể sai khác có ý nghĩa thống kê với α=0,05 Về số rễ/chồi: NAA có ảnh hƣởng đến số rễ/chồi giống Cẩm chƣớng Ở ba giống TVĐ, VC ĐN cho số rễ/chồi cao dao động từ 5,00 rễ (ĐN) đến 6,00 rễ (TVĐ) môi trƣờng N0,1 Khi nồng độ NAA môi trƣờng ni cấy tăng số rễ/chồi có xu hƣớng giảm Số rễ thấp môi trƣờng N0,5 Về chiều dài rễ: NAA không ảnh hƣởng nhiều đến chiều dài rễ giống VC (từ 2,90 cm - 4,66 cm) Còn hai giống TVĐ ĐN có chênh lệch với môi trƣờng đối chứng chiều dài rễ Cụ thể, giống TVĐ đạt 5,66 cm, giống ĐN đạt 4,76 cm công thức N0,1 Khi tăng nồng độ NAA mơi trƣờng ni cấy chiều dài rễ hai giống có xu hƣớng giảm, thấp môi trƣờng N0,5 (giống VC ĐN), môi trƣờng đối chứng (giống TVĐ) Rễ chồi in vitro đƣợc ni mơi trƣờng có bổ sung NAA thƣờng mập khỏe đƣợc nuôi môi trƣờng MS0 Nhƣ môi trƣờng phù hợp cho rễ ba giống Cẩm chƣớng TVĐ, VC ĐN môi trƣờng MS bổ sung NAA 0,1mg/l La Việt Hồng (2017) kết luận môi trƣờng phù hợp cho rễ giống Cẩm chƣớng Kết khác với Muhammad cộng (2014) cho mơi trƣờng có 30 bổ sung NAA 2mg/l thích hợp hơn, Khatun (2018) lại cho mơi trƣờng bổ sung NAA 1mg/l cho rễ tốt chồi Cẩm chƣớng in vitro a c c b Hình 3.8 Kết tạo rễ cho chồi Cẩm chƣớng in vitro ba giống môi trƣờng N0,1 a Trắng viền đỏ; b Vàng chanh; c Đỏ nhung 3.3 Rèn luyện Cẩm chƣớng in vitro thích nghi với điều kiện tự nhiên Cây in vitro đƣợc ni cấy mơi trƣờng nhân tạo có cƣờng độ ánh sáng từ 1200 đến 1300 lux nhiệt độ thấp từ 23-27ᵒC [11] Do đó, để nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn đƣợc đƣa ngồi mơi trƣờng tự nhiên có cƣờng độ ánh sáng khoảng 4000-12000 lux nhiệt độ cao, từ 26 đến 36ᵒC cần phải trải qua q trình tơi luyện rèn luyện để từ từ thích nghi phát triển tốt Vậy, tiến hành thí nghiệm nghiên cứu ảnh hƣởng cƣờng độ ánh sáng (độ che sáng) đến khả sống sót 31 sinh trƣởng Cẩm chƣớng in vitro TVĐ, VC ĐN thu đƣợc kết thể Bảng 3.5 Hình 3.9, 3.10, 3.11 3.12 Bảng 3.5 Ảnh hƣởng độ che sáng đến tỷ lệ sống sót chiều cao Cẩm chƣớng in vitro giai đoạn rèn luyện (sau 20 ngày rèn luyện) Chỉ tiêu Công thức Trắng viền đỏ so sánh Tỷ lệ sống (%) Chiều Vàng chanh Đỏ nhung CT1 (che sáng 0%) 18,7 16,6 17,0 CT2 (che sáng 25%) 34,6 50,5 53,2 CT3 (che sáng 50%) 59,8 62,2 57,3 CT4 (che sáng 75%) 68,5 71,9 78,6 CT5 (che sáng 100%) 8,8 18,0 12,1 CT1 (che sáng 0%) 5,66b 7,00a 6,33b CT2 (che sáng 25%) 7,66a 7,66a 7,33ab CT3 (che sáng 50%) 8,00a 8,33a 7,66a CT4 (che sáng 75%) 8,33a 7,66a 7,00ab CT5 (che sáng 100%) 9,00a 8,33a 8,00a LSD (α=0,05) 1,62 1,48 1,15 cao (cm) Trong cột, kí tự theo sau khác a, b, c…thể sai khác có ý nghĩa thống kê với α=0,05 32 Ánh sáng có ảnh hƣởng đến tỉ lệ sống nhƣ sinh trƣởng ba giống Cẩm chƣớng nghiên cứu Ở công thức che sáng 0%, tỉ lệ sống in vitro dao động từ 16,6 (VC) đến 18,7% (TVĐ) Tỷ lệ sống tăng dần tăng phần trăm che sáng lên 25%; 50% 75% Tỷ lệ đạt mức cao công thức che sáng 75%, dao động khoảng 68,5% (TVĐ) đến 78,6% (ĐN) Tuy nhiên công thức che sáng 100% tỷ lệ sống giảm mạnh xuống 8,8 (TVĐ) 18,0% (VC) Ảnh hƣởng ánh sáng chiều cao sau 20 ngày nghiên cứu giống VC rõ rệt, dao động khoảng 7,00 cm đến 8,33 cm giống VC Còn giống TVĐ ĐN có chênh lệch công thức nghiên cứu lớn, dao động từ 5,66 cm đến 9,00 cm (TVĐ), từ 6,33 cm đến 8,00 cm (ĐN) Ở công thức che sáng 0% chiều cao đạt khoảng 5,66 cm (TVĐ) đến 6,33 cm (ĐN), tăng tỉ lệ che sáng chiều cao tăng Ở cơng thức che sáng 75% đạt chiều cao từ 7,66-8,33 cm đạt cao công thức che sáng 100% (từ 8,33 cm VC ĐN đến 9,00 cm TVĐ) Tuy nhiên công thức che sáng 100% hầu hết thƣờng mảnh yếu, phát triển khỏe mạnh so với cơng thức lại Nhƣ vậy, công thức phù hợp để rèn luyện Cẩm chƣớng in vitro công thức che sáng 75% 33 Hình 3.9 Kết rèn luyện in vitro giống Trắng viền đỏ sau 20 ngày rèn luyện (công thức che sáng 75%) Hình 3.10 Kết rèn luyện in vitro giống Vàng chanh sau 20 ngày rèn luyện (cơng thức che sáng 75%) 34 Hình 3.11 Kết rèn luyện in vitro giống Đỏ nhung sau 20 ngày rèn luyện (công thức che sáng 75%) a b c Hình 3.12 Kết rèn luyện ba giống Cẩm chƣớng in vitro sau 1,5 tháng rèn luyện a Trắng viền đỏ; b Vàng chanh; c Đỏ nhung 35 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận a Tái sinh nhân nhanh chồi in vitro Cẩm chướng Môi trƣờng MS + 30g/l đƣờng saccaroz + 7g/l agar bổ sung BAP 0,1mg/l thích hợp cho q trình tái sinh nhân nhanh ba giống Cẩm chƣớng Trắng viền đỏ, Vàng chanh Đỏ nhung; đạt hệ số nhân chồi dao động từ 4,00 đến 6,01 chồi với chiều cao chồi từ 11,30 đến 16,33 cm; chất lƣợng chồi tốt b Ra rễ, tạo mơ hồn chỉnh Môi trƣờng MS + 30g/l saccaroz + 7g/l agar + NAA 0,1mg/l thích hợp cho q trình tạo rễ cho chồi Cẩm chƣớng in vitro; đạt số rễ dao động từ 4,66 đến 6,00 chồi với chiều dài từ 3,66 đến 5,66 cm; chất lƣợng rễ mập, khỏe Môi trƣờng thích hợp rễ giống Trắng viền đỏ c Rèn luyện mô Cẩm chướng Công thức che sáng thích hợp để rèn luyện Cẩm chƣớng in vitro ba giống nghiên cứu công thức che sáng 75%; đạt tỷ lệ sống dao động từ 68,5 đến 78,6% với chất lƣợng khỏe mạnh, đồng Kiến nghị Tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm nhân nhanh giống Cẩm chƣớng quy trình với số lƣợng lớn 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Đặng Văn Đông, Đinh Thế Lộc (2005) Công nghệ trồng hoa cho thu nhập cao - Hoa Cẩm chướng Nxb Lao động - Xã hội La Việt Hồng, La Thị Hạnh, Ngô Tuyết Dung, Bùi Văn Thắng (Số 6(79)/2017) Kết nghiên cứu hồn thiện quy trình nhân giống, trồng chăm sóc số giống hoa Cẩm chướng (Dianthus caryophyllus L.) huyện Bắc Hà, Lào Cai Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, 8590 Lê Huy Hàm, Nguyễn Thị Kim Lý, Lê Đức Thảo, Dadlani N.K, Nguyễn xuân Linh, Phạm Thị Lý Thu, Trịnh Xuân Hoạt (2012) Kỹ thuật sản xuất số loại hoa Nxb Nơng nghiệp La Việt Hồng, Nguyễn Văn Đính (2017) Giới thiệu số quy trình vi nhân giống hoa Cẩm chướng (Dianthus caryophyllus L.) Tạp chí Khoa học - Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, 27-42 Ngơ Xn Bính cs (2010) Ni cấy mô tế bào thực vật - Cơ sở lý luận ứng dụng Nxb Khoa học, kỹ thuật Nguyễn Nhƣ Khanh (1996) Sinh lý học sinh trưởng phát triển thực vật Nxb Giáo dục Nguyễn Thị Thu Hằng (2013) Nghiên cứu nhân giống hoa Cẩm chướng kĩ thuật ni cấy in vitro Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông lâm, Số 1, 3-7 Nguyễn Tiến Bân cs (2005) Danh lục loài thực vật Việt Nam, tập III Nxb Nông nghiệp 37 Nguyễn Văn Đính, La Việt Hồng (2015) Sinh trưởng phát triển thực vật Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 10 Nguyễn Văn Mã, La Việt Hồng, Ong Xuân Phong (2013) Phương pháp nghiên cứu Sinh lý học Thực vật Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 11 Trần Thị Doanh (2013) Nghiên cứu nhân giống phương pháp nuôi cấy mô sản xuất hoa Cẩm chướng (Diathus Caryophyllus L.) Quảng Ninh Trung tâm Khoa học sản xuất Lâm Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng Ninh Tài liệu nƣớc 12 A Muhammad, R Saima, U.D Aziz, R Mamoona, A Humera (2014) High frequency plant regeneration from leaf derived callus of Dianthus caryophyllus L American Journal of Plant Sciences, 5, 2454-2463 13 H Elham, R Vali, N Amrollah and F Javad (2014) Postharvest Quality Improvement of Carnation (Dianthus caryophyllus L.) Cut Flowers by Gibberellic Acid, Benzyl Adenine and Nano Silver Agricultural Communications, 2(2), 28-34 14 K Mahdiyeh, N Hossein, T Ali, B Abdolreza and S Ahmad (2011) In Vitro Culture of Carnation (Dianthus caryophyllus L.) Focusing on the Problem of Vitrification J Biol Environ Sci, 5(13), 1-6 15 M.M Khatun, M.M Rahman, P.K Roy (2013) In vitro regeneration and field evaluation of carnation (Dianthus caryophyllus L.) through shoot tip and node culture Journal of applied Science and Technology, 9(1), 93-99 38 16 M.M Khatun, P.K Roy and M A Razzak (2018) Additive effect of coconut water with various hormoneson in vitro regeneration of carnation (dianthus caryophyllus L.) The J Anim Plant Sci, 28(2) 17 M Pant (Vol 54, 2016) A minimal cost micropropagation protocol for Dianthus caryophyllus L.— a commercially significant venture Indian Journal of Experimental Biology, 203-211 18 R Ljiljana, C.D Dušica, S Jovanka, S Branka and S Vladimir (2010) In vitro propagation of Dianthus ciliatus ssp and D giganteus croaticus (Caryophyllaceae) from stem segment cultures Original Scientific Paper, 34(2), 153-161 Tài liệu internet 19 http://m-nongnghiep.vn 20 http://www.lamdong.gov.vn 21 http://www.quangninh.gov.vn 22 http://www.rauhoaquavietnam.vn 23 https://www.wikipedia.org.vn 39 ... tài: Hoàn thiện số giai đoạn quy trình nhân giống in vitro hoa Cẩm chƣớng (Dianthus caryophyllus L.)” nhằm cải thiện số khó khăn quy trình nhân giống lồi hoa từ cung cấp nguồn giống hoa Cẩm chƣớng... HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN * * -* -* -* - NGƠ TUYẾT DUNG HỒN THIỆN MỘT SỐ GIAI ĐOẠN TRONG QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY HOA CẨM CHƢỚNG (Dianthus caryophyllus L.) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI... chồi in vitro giai đoạn thứ quy trình nhân giống in vitro, có vai trò tạo số lƣợng lớn in vitro khỏe mạnh, đồng kích thƣớc, chất lƣợng Nhóm Cytokinin Auxin tỏ có hiệu hẳn việc tái sinh nhân nhanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận tốt nghiệp Hoàn thiện một số giai đoạn trong quy trình nhân giống in vitro cây hoa Cẩm chướng, Khoá luận tốt nghiệp Hoàn thiện một số giai đoạn trong quy trình nhân giống in vitro cây hoa Cẩm chướng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay