4 đề khảo sát chất lượng 2019 môn toán 12 – trường m v lômônôxốp file word có đáp án

8 21 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 09:43

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI Trường THCS THPT M.V Lơmơnơxốp (Đề 08 trang) KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN - MƠN TỐN Năm học 2018 2019 Thời gian: 90 phút Họ tên học sinh…………………………………… Lớp…………………Số báo danh … ………… MÃ ĐỀ 123 C©u Từ tập A = { 1; 2;3; 4;5} lập số tự nhiên lẻ hai chữ số 1: khác nhau? A 15 B 60 C 20 D 12 C©u Hình lăng trụ tam giác số mặt phẳng đối xứng là: 2: A B C©u Để đồ thị 3: C D ba điểm cực trị nhận gốc tọa độ O làm trực tâm giá trị tham số m bằng: A B C D C©u Tiếp tuyến đường cong (C): y = x x + điểm M (3; 6) hệ số góc 4: bằng: A 11 B C − 11 D − C©u Cho cấp số cộng u1 = −3; u6 = 27 cơng sai d bằng: 5: A d= B d= C d= D d= C©u Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ Góc 6: đường thẳng CA’ mặt phẳng góc sau đây? Trang http://tailieugiangday.com Website đề thi chuyên đề file word lời giải chi tiết A B C D C©u Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ ba kích thước : khối hộp tính theo cơng thức sau đây? A D C B Thể tích C©u Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm A ( 3; −1) , B ( 0;3) Tìm tọa độ điểm 8: M thuộc Ox cho diện tích ∆MAB A ( 2;0 ) ( 1;0 ) B C ( 4;0 ) ( 2;0 ) D ( 2;0 ) và C©u Cho số thực a, b, c cho a ≥ 0, b ≥ 0, ≤ c ≤ a + b + c = Tìm giá trị 9: lớn biểu thức: P = 2ab + 3bc + 3ca + a+b+c A 15 B C C©u Cho hàm số y = f ( x) xác định 10 : bảng biến thiên sau: D 10 , liên tục khoảng xác định x y' y Hỏi đồ thị hàm số đường tiệm cận? A B C D Trang http://tailieugiangday.com Website đề thi chuyên đề file word lời giải chi tiết C©u Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình thoi 11 : cạnh 2a, góc Biết tam giác SAB nằm mặt phẳng vng góc với đáy Tính khoảng cách d từ điểm C đến mặt phẳng A D C B C©u Cho A, B, C ba góc tam giác ABC Trong khẳng định sau, khẳng 12 : định sai? A sin(B + C) = sin A B cos(B + C) = − cos A C tan(B + C) = tan A D cot(B + C) = − cot A C©u 2x- Đồ thị hàm số y = tiệm cận đứng, tiệm cận ngang là: 13 : x +1 A Tiệm cận đứng: x= 2; tiệm cận ngang: y = ; tiệm cận ngang: y = B Tiệm cận đứng: C Tiệm cận đứng: x= 1; tiệm cận ngang: y =- D Tiệm cận đứng: x= 1; tiệm cận ngang: y = C©u Nghiệm phương trình sin x = là: 14 : A π   x = + kπ   x = 5π + kπ  B  x =  x =  π + kπ 2π + kπ π   x = + kπ   x = − π + kπ  C D π   x = + kπ   x = 5π + kπ  C©u 2x − Cho hàm số y = đồ thị (C) điểm P (2; 5) Khi tìm m để đường 15 : x+ thẳng y = − x + mcắt (C) hai điểm A, B cho tam giác PAB ta tìm giá trị m m1 m2 Khi m1 + m2 bằng: A −4 B C D −2 C©u Chọn khẳng định khẳng định sau Hàm số y = x3 + 3x2 + 3x − 16 : A Luôn đồng biến khơng cực trị B Ln nghịch biến khơng cực trị Trang http://tailieugiangday.com Website đề thi chuyên đề file word lời giải chi tiết C Nghịch biến khoảng ( −∞; −1) , đồng biến khoảng ( −1; +∞ ) D Đồng biến khoảng ( −∞; −1) , nghịch biến khoảng ( −1; +∞ ) C©u Hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d đồ thị hình vẽ 17 : bên Đáp án sau đúng? A B C D a< 0, b< 0, c < 0, a> 0, b< 0, c > 0, a< 0, b> 0, c > 0, a< 0, b> 0, c < 0, d > d> d > d > C©u Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác 18 : vuông cân B, , cạnh bên SA vng góc với mặt đáy Tính thể tích V khối chóp S.ABC biết cạnh bên SB tạo với đáy góc A D C B C©u 19 : Đơn giản biểu thức A thu kết quả: D C B C©u Cho nhơm hình vng cạnh 10cm 20 : Người ta muốn cắt hình thang hình vẽ Khi diện tích hình thang MNPQ đạt giá trị nhỏ nhất, tính 3x − y ? A x − y = 74 B x − y = C x − y = 29 D x − y = − C©u Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC biết A ( 2;0) , B( 0;4) , C(1;3) 21 : Phương trình tổng quát đường cao AH là: A x- y - = B x- y - = C x- y - = D x- 2y - = Trang http://tailieugiangday.com Website đề thi chuyên đề file word lời giải chi tiết C©u Cho hình chóp tứ giác S.ABCD Gọi M, N 22 : trung điểm cạnh SA SC Chọn khẳng định khẳng định sau A // C // B // D // C©u Cho tứ diện ABCD tất cạnh Gọi G trọng tâm 23 : tam giác BCD Mặt phẳng (P) thay đổi qua AG cắt BC, BD I, K Tính thể tích nhỏ Vmin khối tứ diện ABIK? A Vmin = 27 B Vmin = 18 C Vmin = B C C©u Số nghiệm phương trình 25 : A phương D 36 trình: là: D C B Vmin = C©u giá trị nguyên m để 24 : π ( 8sin x − m) = 162sin x + 27m nghiệm thỏa mãn < x < : A Vơ số D C©u Cho hàm số y = 2x3 − 6x2 + đồ thị đường cong (C) Tiếp tuyến (C) 26 : song song với đường thẳng y = 18x − 51 phương trình là: A C©u 27 : A y = 18x + 13 B  y = 18x − 13  y = 18x + 51  C C y = 18x − 51 D  y = 18x + 13  y = 18x − 51  bằng: B D Trang http://tailieugiangday.com Website đề thi chuyên đề file word lời giải chi tiết C©u Cho hình chóp S.ABC đáy tam giác 28 : cạnh a, góc cạnh bên SC mặt đáy Hình chiếu vng góc điểm S lên mặt đáy điểm H thuộc đoạn AB cho Khoảng cách hai đường thẳng SA BC bằng: A D C B C©u Gọi M , m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số 29 : đoạn Tính A P =- B P =5 C D P =4 P =1 C©u Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ cạnh 30 : đáy a, cạnh bên Giá trị cơsin góc đường thẳng B’C mặt phẳng bằng: A B D C C©u Hệ thức liên hệ giá trị cực đại yCD giá trị cực tiểu yCT hàm số 31 : là: A yCT = 2yCD B C yCT = yCD D C©u Đường tròn phương trình: 32 : yCT = yCD tâm bán kính là: A Tâm I ( - 1;2) bán kính R = B Tâm I ( 2;- 4) bán kính R = C Tâm I ( - 1;2) bán kính R = D Tâm I ( 1;- 2) bán kính R = C©u 43 : Đường cong hình bên đồ thị hàm số sau đây? Trang http://tailieugiangday.com Website đề thi chuyên đề file word lời giải chi tiết A y = y= x+ x- B x+ x- C y = x- x- y= D x- x +1 C©u Đồ thị hình bên đồ thị hàm số sau 44 : đây: A y = x4 + 2x2 - B y = x3 + 3x2 - C y =- x4 - 2x2 + D y =- x2 + 2x + C©u Hãy chọn cấp số nhân dãy số cho sau đây: 45 : A  u1 =  u = u2 n  n+1 B u1 = 1; u2 =  un+1 = un−1.un C un = n + D  u1 =  u = − 2u n  n+1 C©u Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ diện tích 46 : mặt Thể tích khối lập phương bằng: A D C B C©u Hình đa diện sau mặt? 47 : A 12 B 20 C 11 D 10 C©u Đường cong y = x3 − 5x cắt đường thẳng y = −2x − hai điểm phân 48 : uuur biệt A, B hồnh độ tăng dần Tọa độ AB là: A ( 3; −6) B ( −3; 6) C ( −3; −6) D (3; 6) Trang http://tailieugiangday.com Website đề thi chuyên đề file word lời giải chi tiết C©u Đạo hàm hàm số y = 3x2 + là: 49 : A y' = 2 3x + B y' = x C 3x + y' = 6x D 3x + y' = 3x 3x2 + C©u mx + 4m− Tìm tất giá trị m để hàm số y = nghịch biến 50 : x+ khoảng xác định A m> B m≤ C D m< m≥ -HẾT - ĐÁP ÁN 1-D 11-B 21-C 31-B 41-D 2-A 12-C 22-A 32-C 42-C 3-B 13-B 23-A 33-C 43-C 4-A 14-D 24-D 34-D 44-C 5-D 15-A 25-C 35-A 45-C 6-A 16-A 26-A 36-B 46-B 7-B 17-C 27-D 37-C 47-A 8-D 18-B 28-B 38-C 48-A 9-D 19-C 29-B 39-D 49-D Trang http://tailieugiangday.com Website đề thi chuyên đề file word lời giải chi tiết 10-B 20-B 30-A 40-D 50-A ... C©u 2x − Cho h m số y = có đồ thị (C) đi m P (2; 5) Khi t m m để đường 15 : x+ thẳng y = − x + mcắt (C) hai đi m A, B cho tam giác PAB ta t m giá trị m m1 m2 Khi m1 + m2 bằng: A 4 B C D −2 C©u... http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết C©u Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác 28 : cạnh a, góc cạnh bên SC m t đáy Hình chiếu vng góc đi m S lên m t đáy đi m H thuộc... - ĐÁP ÁN 1-D 11-B 21-C 31-B 41 -D 2-A 12- C 22-A 32-C 42 -C 3-B 13-B 23-A 33-C 43 -C 4- A 14- D 24- D 34- D 44 -C 5-D 15-A 25-C 35-A 45 -C 6-A 16-A 26-A 36-B 46 -B 7-B 17-C 27-D 37-C 47 -A 8-D 18-B
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 đề khảo sát chất lượng 2019 môn toán 12 – trường m v lômônôxốp file word có đáp án, 4 đề khảo sát chất lượng 2019 môn toán 12 – trường m v lômônôxốp file word có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay