Đào tạo nguồn nhân lực hành chính công cấp huyện Laongam của tỉnh Saravanh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (tt)

26 14 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 09:35

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KEOMANIVANH CHANTHACHONE ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CƠNG CẤP HUYỆN LAONGAM CỦA TỈNH SARAVANH, NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO T M TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Võ Xuân Tiến Phản biện 1: TS Lê Bảo Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Thị Như Liêm Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành Kinh tế phát triển họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 01 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Trong chiến lược phát triển kinh tế - huyện Lào giai đoạn 2015-2025, nhấn mạnh xây dựng nguồn nhân lực hành cơng chất lượng cao nội dung quan trọng, trọng tâm với mục tiêu cụ thể đến năm 2025, đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có số lượng, cấu hợp lý, đủ trình độ lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân phục vụ nghiệp phát triển đất nước Qua tìm hiểu thực trạng nguồn nhân lực huyện Laongam năm gần đây, Tác giả nhận thấy công tác đào tạo nguồn nhân lực luôn giữ vai trò quan trọng trở thành cơng tác thường xuyên quan tâm mức Tuy nhiên, với phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, môi trường kinh doanh thay đổi…thì cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Huyện bộc lộ tồn tại, hạn chế Do làm để hoàn thiện, nâng cao hiệu công tác đào tạo nguồn nhân lực Huyện nhằm nâng cao trình độ cho cán viên chức, đáp ứng kịp thời với thay đổi thời kỳ Đây tồn công tác quản lý nhân lực huyện Laongam tỉnh Saravanh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xuất phát từ thực tế đó, qua tìm hiểu quan hành huyện Laongam chọn đề tài “Đào tạo nguồn nhân lực hành cơng cấp huyện Laongam tỉnh Saravanh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào” làm luận văn cao học Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm giải ba mục tiêu sau: - Hệ thống lý luận công tác đào tạo nguồn nhân lực đơn vị hành cơng - Phân tích thực trạng cơng tác đào tạo nguồn nhân lực huyện Laongam tỉnh Saravanh, rút ưu điểm hạn chế thực trạng đào tạo nguồn nhân lực - Đưa nhóm giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo huyện Laongam tỉnh Saravanh Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công tác đào tạo nhân phòng ban, tổ chức trực thuộc huyện Laongam tỉnh Saravanh - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Các đơn vị hành cơng đơn vị, tổ chức thuộc huyện Laongam tỉnh Saravanh + Về thời gian: Số liệu sử dụng đề tài từ 2014 đến 2016 Phƣơng Pháp Nghiên Cứu + Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp thông qua nguồn liệu từ phòng ban nguồn khảo sát trực tiếp bảng câu hỏi tác giả + Phương pháp chứng thực, phương pháp phân tích chuẩn tắc + Phương pháp điều tra, khảo sát, phương pháp chuyên gia + Phương pháp phân tích, so sánh… Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận nội dung luận văn trình bày chương: Chương 1: Cơ sở lý luận đào tạo nhân lực hành cơng Chương 2: Thực trạng cơng tác đào tạo nguồn nhân lực hành cơng huyện Laongam tỉnh Saravanh Chương 3: Hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực hành công huyện Laongam tỉnh Saravanh Tổng quan vấn đề nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰCHÀNH CHÍNH CƠNG 1.1 KHÁI QT VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CƠNG 1.1.1 Nguồn nhân lực hành cơng Hành cơng tập hợp tất hoạt động công chức Nhà nước có liên quan đến quản lý Hành cơng hành nhà nước, tổng thể tổ chức định chế hoạt động máy hành pháp có trách nhiệm quản lý cơng việc hàng ngày Nhà nước, quan có tư cách pháp nhân cơng quyền tiến hành văn luật nhằm thực thi chức quản lý Nhà nước, giữ gìn bảo vệ quyền lợi công phục vụ nhu cầu ngày nhân dân mối quan hệ giữ công dân Nhà nước [10] 1.1.2 Đào tạo nguồn nhân lực hành công Đào tạo nguồn nhân lực hoạt động làm cho người trở thành người có lực theo tiêu chuẩn định Là trình học tập để làm cho cán viên chức thực chức năng, nhiệm vụ có hiệu công tác họ Đào tạo nguồn nhân lực hành cơng q trình cung cấp cho cơng chức thông tin, kỹ hiểu biết cần thiết tổ chức mục tiêu hoạt động hành cơng Đào tạo nguồn nhân lực hành cơng q trình học tập nghiệp vụ kinh nghiệm môi trường làm việc hoạt động hành cơng để tìm kiếm thay đổi chất tương đối lâu dài cá nhân, giúp cá nhân có thêm lực thực tốt cơng việc Vậy tóm lại: Đào tạo nguồn nhân lực hành cơng q trình học tập nghiệp vụ kinh nghiệm môi trường làm việc hoạt động hành cơng để tìm kiếm thay đổi chất tương đối lâu dài cá nhân, giúp cá nhân có thêm lực thực tốt cơng việc 1.1.3 Ý nghĩa đào tạo nguồn nhân lực Thứ nhất, trang bị kiến thức, kỷ năng, phương pháp cho việc thực nhiệm vụ, công vụ cán công chức Thứ hai, góp phần xây dựng đội ngũ CBCC chuyên nghiệp có đủ lực để xây dựng hành tiên tiến, đại Thứ ba, hoạt động đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực quan quản lý hành nhà nước cơng cụ phát triển chức nghiệp 1.2 NỘI DUNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CƠNG 1.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo Xác định nhu cầu đào tạo q trình thu thập phân tích thơng tin nhằm làm rõ nhu cầu cần cải thiện kết thực cơng việc xác định đào tạo có phải giải pháp nâng cao hiệu làm việc, khả phát triển với cán bộ, cán viên chức cụ thể Phân tích nhu cầu đào tạo q trình mang tính hệ thống nhằm xác định xếp thứ tự mục tiêu, định lượng nhu cầu định mức độ ưu tiên cho định lĩnh vực đào tạo 1.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực Mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực: Là xác định kết cần đạt hoạt động đào tạo, bao gồm: + Những kỹ cụ thể cần đào tạo trình độ kỹ có sau đào tạo + Số lượng cấu học viên + Thời gian đào tạo Việc xác định mục tiêu đào tạo góp phần nâng cao hiệu công tác đào tạo nguồn nhân lực sở để đánh giá trình độ chuyên môn nguồn nhân lực tổ chức 1.2.3 Lựa chọn đối tƣợng đào tạo Lựa chọn đối tượng đào tạo phải đảm bảo tính cơng bằng, hiệu quả, kịp thời cán viên chức, yêu cầu cơng việc Điều có nghĩa nghiên cứu nhu cầu động muốn tham gia chương trình đào tạo họ có đáng khơng, quan có đáp ứng khơng Dự báo triển vọng nghề nghiệp xem họ tiến xa cơng tác không Khi lựa chọn đối tượng đào tạo cần xem xét - Nghiên cứu nhu cầu động đào tạo cán viên chức - Tác dụng đào tạo cán viên chức - Triển vọng nghề nghiệp người 1.2.4 Xây dựng chƣơng trình đào tạo phƣơng pháp đào tạo a Chương trình đào tạo Bước 1: Tiến hành đánh giá lực trình độ cán viên chức kiểm tra trước bắt đầu chương trình đào tạo Bước 2: Xem xét công việc công việc đảm nhận sau tiền hành xong hoạt động đào tạo Bước 3: Kiểm tra trình độ chun mơn, lực cán viên chức đáp ứng yêu cầu công việc hay không Bước 4: Kiểm tra nội dung hoạt động đào tạo có phù hợp với công việc Bước 5: Lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp với quan Bước 6: Chọn giáo trình, tài liệu thiết bị cần thiết cho hoạt động đào tạo Bước 7: Lên thời gian cho hoạt động đào tạo b Phương pháp đào tạo - Các phƣơng pháp đào tạo công việc Ưu điểm: Không yêu cầu không gian hay trang thiết bị riêng biệt đặc thù; học viên làm việc có thu nhập học; học viên nhanh chóng nắm vững kỹ cơng việc đòi hỏi chi phí để thực Nhược điểm: Lý thuyết trang bị hệ thống; học viên bắt chước kinh nghiệm, thao tác không tiên tiến người dạy Đào tạo công việc bao gồm phương pháp sau: - Các phƣơng pháp đào tạo ngồi cơng việc Đào tạo ngồi cơng việc phương pháp đào tạo người học tách khỏi thực công việc thực tế Ưu điểm: người học có điều kiện học tập cách tập trung, nỗ lực sáng tạo Nhược điểm: chuyển giao kỹ thực tế, sử dụng kỹ học vào làm việc thực tế bị hạn chế đào tạo cơng việc Đào tạo ngồi cơng việc phương pháp đào tạo mà học viên tách khỏi việc thực công việc thực tế Các phương pháp đào tạo ngồi cơng việc: 1.2.5 Xác định chi phí đào tạo Những chi phí đào tạo: Bao gồm: Tiền lương người quản lý thời gian họ quản lý phận học việc; tiền thù lao cho giáo viên hay cán viên chức đào tạo phận giúp việc họ; dụng cụ giảng dạy như: Máy chiếu phim, tài liệu, sách báo, kiểm tra, chương trình học tập,… Tổ chức phải tính tốn để xác định chi phí đào tạo cho hợp lý có hiệu 1.2.6 Đánh giá kết đào tạo  Đánh giá từ phía giảng viên: Giảng viên đánh giá kết đào tạo thơng qua tiêu chí đánh giá sau: - Mức độ nắm vững kiến thức truyền thụ học viên - Mức độ chuyên cần học viên, mức độ tập trung ý, mức độ hưng phấn mức độ hiểu học viên trình học tập - Đánh giá giảng viên chương trình đào tạo : Giảng viên tham gia đánh giá công tác tổ chức phục vụ lớp học để giúp tổ chức thực khóa đào tạo sau hiệu  Đánh giá từ phía ngƣời quản lý lớp: - Mức độ nghiêm túc giảng viên trình giảng dạy - Mức độ nghiêm túc nhiệt tình học viên trình học tập  Đánh giá từ phía học viên: Sau kết thúc khóa học, học viên đánh giá thơng qua phiếu đánh giá khâu tổ chức lớp, tài liệu học tập, nội dung phương pháp giảng dạy, đề xuất nhận xét khác…để phục vụ cho việc điều chỉnh chương trình đào tạo 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CƠNG 1.3.1 Nhân tố bên tổ chức a Mục tiêu, chiến lược sách phát triển tổ chức Thứ nhất: Mơ hình tổ chức, quy mơ tổ chức: Mơ hình tổ chức tổ chức có ảnh hưởng tới phát triển nguồn nhân lực thể chỗ: mơ hình tổ chức chi phối đến nhu cầu số lượng, chất lượng, cấu nhân tổ chức Mơ hình tổ chức ổn định tạo điều kiện tốt cho việc phát triển nguồn nhân lực tổ chức Thứ hai: Lực lượng lao động tổ chức + Trình độ cán viên chức: Nghiên cứu chất lượng lao động lực lượng lao động cho thấy cần phải đào tạo? Đào tạo gì? Nguồn nhân lực tổ chức có trình độ cao đồng điều thuận lợi cho việc phát triển nguồn nhân lực Quan điểm lãnh đạo cấp cao c Nhân tố công nghệ thiết bị d Khả tài quan hành 1.3.2 Nhân tố bên ngồi a Mơi trƣờng kinh tế - huyện Trong giai đoạn mà kinh tế suy thoái kinh tế bất ổn định có chiều hướng xuống, tổ chức mặt cần phải trì lực lượng có tay nghề, mặt khác phải giảm chi phí lao động Do tổ chức phải đưa định nhằm thay đổi chương trình phát triển nguồn nhân lực việc giảm quy mô số lượng, đa dạng hoá lực lao động cá nhân để cán viên chức kiêm nhiệm lúc nhiều loại công việc khác nhau, giảm làm việc, cho cán viên chức tạm nghỉ, nghỉ việc giảm phúc lợi … b.Chính sách nhà nước Các tiêu chuẩn loại nhân lực việc phải đáp ứng yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ cơng việc phải qn với đường lối sách Đảng Nhà nước, với tiêu chuẩn trình độ học vấn, tuổi tác, kinh nghiệm Nhà nước quy định b Thị trường lao động Nhân lực quan có biến động số người thuyên chuyển nơi khác, hưu, ốm đau, chết, tai nạn, kỷ luật, buộc việc Vì vậy, nhu cầu bổ sung nhân lực xuất nguồn bổ sung phải tìm từ thị trường lao động bên KẾT LUẬN CHƢƠNG 10 nhập bình quân đầu người 10.194.000 Kip /người 1.200 đô la Mỹ / người Tổng giá trị sản xuất huyện Laongam suất thời gian qua tăng lên đáng kể Đã góp phần vào phát triển tăng trưởng kinh tế ngành huyện Laongam Trong đó, ngành Nơng nghiệp chiếm 56%, ngành Công nghiệp chiếm 21% dịch vụ chiếm 23% Ngành Nơng nghiệp giữ vị trí vai trò quan trọng, đạt giá trị sản xuất cao 2.1.3 Đặc điểm xã hội Huyện Laongam có 97 làng, chia thành nhóm làng thuộc huyện, có 12.851 hộ gia đình, có dân số năm 2014 70.658 người nữ có 35.378 người, chiếm tỷ lệ 50,07 % tổng số lượng dân số toàn huyện Mật độ dân số bình qn 1,3km2/người Huyện Laongam gồm có dân tộc nhỏ là: LàoLoum, Suay, LaVen, PhuThai, TaOi, KaTou, Ngea, Alak, KaTang (trong dân tộc chiếm tỉ lệ lớn LàoLoum chiếm 85% ); huyệndân tộc nhỏ có phong tục tập quán tiếng nói khác nhau, nhân dân huyện phần lớn theo đạo Phật Dân cư phần lớn làm nông nghiệp (trồng Càfe, sắn…) 2.2 THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CƠNG TẠI HUYỆN LAONGAM CỦA TỈNH SARAVANH 2.2.1 Thực trạng đội ngũ cơng chức hành cơng huyện Laongam Bảng Đặc điểm cơng chức hành huyện LaoNgam Thông tin Tần suất (Người) TT (%) Giới tính Nam 446 51,1 Nữ 426 48,9 Độ tuổi 11 Thông tin Dưới 30 tuổi Từ 30 - 45 tuổi Trên 45 tuổi Trình độ học vấn Sơ cấp Trung cấp Cao đẳng Đại học Sau đại học Tần suất (Người) 267 360 245 TT (%) 30,6 41,3 28,1 26 268 456 122 3,0 30,7 52,3 14,0 0,2 (Nguồn: Tính tốn số liệu từ Phòng Nội vụ - huyện Laongam, tỉnh Saravanh) Số lượng công chức nam nhiều so với nữ, nhiên tỉ lệ chênh lệch không cao Qua cấu độ tuổi cho thấy lực lượng cơng chức hành huyện Laongam tương đối trẻ Tuy nhiên, số lượng cơng chức có trình độ đại học đại học chiếm tỉ trọng Số lượng cao đẳng chiếm tỉ trọng nhiều với 52,3%, trung cấp chiếm 30,7%, sơ cấp chiếm 3% 2.2.2 Tình hình xác định nhu cầu đào tạo năm qua Việc xác định nhu cầu đào tạo huyện Laongam năm qua thực theo sách chung tỉnh Saravanh Hằng năm, đơn vị, phận hành cơng huyện Laongam thực khảo sát nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức công tác huyện dựa công tác quy hoạch cán huyện để xác định nhu cầu đào tạo Dựa nguồn thông tin này, Phòng Nội vụ huyện xác định nhu cầu đào tạo nhân lực hành cơng để nâng cao chất lượng nhân lực đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - huyện huyện Laongam - Hàng năm dựa theo kế hoạch năm đó, kế hoạch hóa nguồn 12 nhân lực, tình hình lực lượng lao động thực tế…để xác định nhu cầu đào tạo thực tế - Vào quí hàng năm, người phụ trách phòng, ban có liên quan cần xác định nhu cầu đào tạo chung cho cán viên chức phận quản lý Nhu cầu đào tạo xác định sở : + Cán viên chức tuyển dụng + Yêu cầu chuyên môn, kỹ + Các yêu cầu xuất phát từ hành động công việc + Kết xem xét lãnh đạo * Nhu cầu đào tạo huyện qua năm gần ngày tăng thể qua bảng đây: Bảng 2.4 Nhu cầu đào tạo năm huyện từ 2014-2016 Năm 2014 2015 2016 Chỉ tiêu Nhu cầu đào tạo 190 212 257 Số người đào tạo 157 185 200 Tỷ lệ phần trăm đào tạo ( %) 82,6 87,3 77,8 (Nguồn: Ủy bạn nhân dân huyện Laongam) 2.2.3 Thực trạng xác định mục tiêu đào tạo Công tác đào tạo nhân lực hành cơng huyện Laongam năm qua hướng tới mục tiêu: - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức huyện đảm bảo chất lượng, có lực thi hành cơng vụ, tận tâm, tận tụy công việc, phục vụ xây dựng phát triển địa phương - Đáp ứng mong muốn, nhu cầu học tập, nâng cao trình độ chuyên môn khả thăng tiến nghề nghiệp công chức cán viên chức Mục tiêu đào tạo chưa cụ thể cho giai đoạn, phận nên khó làm thang đo đánh giá hiệu công tác đào tạo Huyện 13 Mục tiêu đào tạo bồi dưỡng Huyện khoảng thời gian đào tạo tháng với cường độ buổi/tuần sau khố đào tạo 100% cán tham gia khoá đào tạo nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, kĩ giao tiếp thành thạo công việc đồng thời nắm bắt kiến thức phục vụ công việc…trong cần 40% cán đạt kết xuất sắc tốt 60% cán đạt kết Đồng thời, Huyện xác định mục tiêu nâng cao khả ngoại ngữ cán với 30% cán sử dụng thành thạo tiếng Anh, 40% cán sử dụng thành thạo tiếng Trung, 30% thành thạo tiếng Việt ngoại ngữ khác Nâng cao lực quản lý cán quản lý cử đào tạo Công tác đào tạo nhân lực hành cơng huyện Laongam năm qua hướng tới mục tiêu: - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức huyện đảm bảo chất lượng, có lực thi hành công vụ, tận tâm, tận tụy công việc, phục vụ xây dựng phát triển địa phương - Đáp ứng mong muốn, nhu cầu học tập, nâng cao trình độ chun mơn khả thăng tiến nghề nghiệp công chức cán viên chức Mục tiêu đào tạo chưa cụ thể cho giai đoạn, phận nên khó làm thang đo đánh giá hiệu công tác đào tạo Huyện  Nguyên tắc xét cử cán quản lý đào tạo: Căn vào tiêu đào tạo Tổng huyện phê duyệt , lãnh đạo phòng ban có trách nhiệm chọn cán cán tham dự khoá đào tạo cách dân chủ công khai, đối tượng, tiêu chuẩn  Yêu cầu việc cử người học: Huyện phải kế hoạch nguồn nhân lực mình, xét điều kiện, tiêu chuẩn khả cán bộ, viên chức để xét chọn 14 cử người đào tạo, bồi dưỡng cấp học đại học sau đại học, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động huyện  Tiêu chuẩn để huyện xét chọn cán đào tạo: o Là người lao động giỏi, xuất sắc, có nhiều đóng góp cống hiến cho huyện đơn vị o Có năm cơng tác huyện trước cử đào tạo Ưu tiên xét giảm thời gian với người lao động có thành tích xuất sắc 2.2.4 Xây dựng chƣơng trình phƣơng pháp đào tạo a Xây dựng chương trình đào tạo Trong giai đoạn từ 2010 đến 2016 bên cạnh, cử đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học cao học trường huyện nước nhằm nâng cao lực thực cơng việc Huyện Laongam tổ chức nhiều chương trình đào tạo bồi dưỡng chỗ, tổ chức hội thảo, tổ chức lớp ngắn hạn, Cụ thể có chương trình sau: (1) Chương trình đào tạo tiền công vụ cho cán bộ, công chức tuyển dụng Những người sau tuyển kỳ thi công chức, đào tạo trang bị kiến thức hành nhà nước, pháp luật, kỹ giao tiếp thực thi cơng vụ; nghiệp vụ văn phòng, văn hóa cơng vụ, đạo đức cơng chức (2) Chương trình đào tạo, bồi dưỡng trang bị loại kiến thức theo tiêu chuẩn quy định chung trình độ lý luận trị, kiến thức quản lý nhà nước cho diện quy hoạch (3) Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho công chức ngạch (4) Tổ chức hội thảo chuyên ngành Chương trình đào tạo gồm nội dung sau: Lĩnh vực đào tạo, nội dung cần đào tạo, yêu cầu mục đích khóa đào tạo đó, thời gian thực đến nào, 15 tham gia khóa học, giảng viên giảng dạy tài liệu sử dụng trình học bao gồm tài liệu nào…việc xác định chương trình đào tạo giúp tránh việc đào tạo tràn lan, khơng có kiểm sốt gây lãng phí cho huyện Do huyện phân tích trách nhiệm thiết lập cho cán đào tạo nên chương trình đào tạo xây dựng rõ ràng chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai thực dễ dàng Chính điều góp phần tạo điều kiện cho việc lựa chọn phương pháp đào tạo diễn thuận lợi b Xây dựng phương pháp đào tạo Các phương pháp đào tạo huyện Laongam sử dụng năm qua là: Đào tạo nơi làm việc: người có kinh nghiệm kèm cặp, hướng dẫn người tuyển dụng đảm nhận vị trí Luân chuyển công việc để công chức rèn luyện, nâng cao lực làm việc Đào tạo nơi làm việc: Cử cán học tập trường đại học, cao đẳng Huyện nước Cử cán tham gia học tập, tập huấn, tham dự hội nghị, hội thảo chuyên ngành ngồi nước - Đào tạo chun mơn, nghiệp vụ: Về lý thuyết cán viên chức cung cấp vấn đề liên quan đến yêu cầu ngành nghề Về thực hành chương trình đào tạo cán viên chức nghiệp vụ đảm nhiệm luật, nơng lâm nghiệp, y tế, sách, tin học… - Đào tạo giao tiếp, ứng xử: Giao tiếp, ứng xử có ý nghĩa quan trọng, định thành công hay thất bại huyện Huyện tổ chức số buổi học tâm lý, văn hóa, phong tục tập quán, nhu cầu công dân đến từ quốc gia khác để nâng cao trình độ hiểu biết cho cán viên chức để dễ dàng giao tiếp với 16 khách hàng xử lý tình đột xuất phát sinh - Đào tạo kĩ ngoại ngữ: Huyện tổ chức số lớp học ngoại ngữ tiếng Anh , tiếng Việt tiếng Trung với giảng viên trung tâm uy tín để nâng cao trình độ ngoại ngữ đặc biệt cho cán viên thường xuyên giao tiếp với đối tác nước - Đào tạo kĩ quản lý: Huyện đào tạo cho quản lý nghiệp vụ cách cử tham gia khoá học quản lý tổ chức trung tâm chuyên đào tạo quản lý để học hỏi thêm kinh nghiệm 2.2.5 Kinh phí đào tạo Nguồn kinh phí dành cho cơng tác đào tạo nguồn nhân lực chủ yếu lấy từ nguồn: + Trích 10% đơn vị nghiệp có thu + Nguồn kinh phí hỗ trợ từ nhà nước + Cán viên chức tự túc kinh phí đào tạo tùy theo tính chất khóa đào tạo Đối với hình thức đào tạo cơng việc (đào tạo nội bộ), phòng tổ chức phòng kế tài huyện có trách nhiệm dự tính khoản chi phí cho tồn khóa học bao gồm: Việc phục vụ, bồi dưỡng giáo viên giảng dạy, bồi dưỡng nghỉ giờ, chuẩn bị máy móc thiết bị cho khóa học… Còn hình thức đào tạo ngồi công việc, huyện tổ chức cho Cán viên chức học trung tâm, phòng tổ chức liên hệ ký hợp đồng thỏa thuận với sở đào tạo nội dung, chương trình, thời gian địa điểm chi phí cho đào tạo (được thỏa thuận hợp đồng) 2.2.6 Đánh giá kết đào tạo Cán viên chức sau tham gia khóa đào tạo, thường huyện tạo điều kiện phát huy hết kiến thức đào tạo Do vậy, họ có xu hướng tự giác chấp hành tổ chức kỷ luật, làm việc nghiêm túc hơn, khơng tượng lãng phí thời gian Từ mà 17 suất lao động cải thiện rõ rệt, đáp ứng nhu cầu cơng tác 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CƠNG TẠI HUYỆN LAONGAM, TỈNH SARAVANH 2.3.1 Những thành công - Đội ngũ cán viên chức huyện rèn luyện, thử thách tích luỹ nhiều kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, kĩ giao tiếp, ngoại ngữ - Người cán viên chức hăng say làm việc với tinh thần hứng khởi tự tin vào trình độ mình, tiếp thêm động lực nhiệt tình cơng việc làm cho chất lượng cơng việc đạt hiệu cao - Chất lượng dịch vụ hành cơng nâng cao: Với đội ngũ cán viên chức lành nghề sau đào tạo, huyện sẵn sàng phục vụ nhu cầu ngày cao nhân dân 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân - Hình thức phương pháp đào tạo huyện chưa đa dạng Huyện trọng áp dụng hình thức phương pháp đào tạo bản, truyền thống đào tạo trực trực tiếp, kèm cặp hướng dẫn mà áp dụng hình thức phương pháp đào tạo mẻ, đại đào tạo từ xa, đào tạo qua internet, sử dụng dụng cụ mơ - Chi phí dành cho đào tạo bồi dưỡng huyện thấp, chiếm chiếm tỷ lệ nhỏ ngân sách huyện - Nội dung đào tạo lý luận trị văn hóa huyện hồn tồn chưa đào tạo cho cán viên chức KẾT LUẬN CHƢƠNG 18 CHƢƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CƠNG TẠI HUYỆN LAONGAM,TỈNH SARAVANH 3.1 CƠ SỞ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1 Chiến lƣợc phát triển kinh tế - huyện huyện Laongam đến năm 2025 a Quan điểm tiềm Đẩy mạnh khai thác tiềm du lịch Tăng cƣờng thu hút đầu tƣ b Các mục tiêu phát triển kinh tế - huyện Các tiêu chủ yếu: Về kinh tế: Tổng sản phẩm huyện (GDP) tăng trung bình khoảng %/ năm; tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; tổng kim ngạch xuất tăng - 7%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khoảng 3,5%; tỷ lệ bội chi NSNN so với GDP không 3,5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn Huyện khoảng 31,5% GDP; tỷ suất tiêu hao lượng đơn vị GDP giảm 1,5% Về huyện: Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm - 1,5%, riêng huyện nghèo giảm 4%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55 - 57%, đào tạo từ tháng trở lên có chứng đạt 22,5%; số giường bệnh vạn dân đạt 25,5 giường (khơng tính giường trạm y tế xã); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,2% Về môi trường: Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 87%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,45% 3.1.2 Quan điểm đào tạo nguồn nhân lực hành cơng huyện Laongam thời gian tới Đào tạo nhân lực hành cơng yếu tố then chốt, có ý nghĩa 19 định, vừa yêu cầu vừa động lực quan trọng để huyện Laongam tăng trưởng kinh tế - huyện hài hóa, bền vững Đào tạo nguồn nhân lực hành cơng có chất lượng có sở xác định rõ mục tiêu, số lượng, cấu, trình độ chuyên mơn, đổi nội dung chương trình, phương pháp đào tạo phương pháp giảng dạy phù hợp để đáp ứng nhân lực lĩnh vực địa phương, bước theo kịp trình độ tỉnh Saravanh Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 3.1.3 Một số định hƣớng đào tạo nhân lực hành công huyện Laongam Xác định phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trình phát triển kinh tế - xã hội, huyện Laongam tập trung triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bám sát đạo tỉnh chương trình cơng tác hàng năm, huyện Laongam tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nghị đến cán bộ, công chức, viên chức, tạo thống cao nhận thức quan điểm đạo, mục đích, yêu cầu phương châm công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ; vận dụng tốt quy định, quy chế đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý với nhiều hình thức cơng khai, dân chủ từ chi đảng đến đồn thể trị - xã hội 3.2 HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CƠNG TẠI HUYỆN LAONGAM, TỈNH SARAVANH 3.2.1 Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo Huyện cần phải nghiên cứu hồn thiện cơng tác đánh giá nhu cầu lập kế hoạch đào tạo Việc đánh giá nhu cầu đào tạo phải trải qua phân tích ba nội dung phân tích tình hình hiệu công tác cán 20 viên chức huyện, phân tích cơng việc phân tích cán viên chức - Sau tiến hành phân tích cơng việc, huyện nên xây dựng bảng mô tả công việc cho biết cán viên chức làm gì, làm - Trong thực tế, tiến hành đào tạo chương trình cho tồn cán viên chức thời điểm, huyện cần xác định chương trình đào tạo trọng tâm dựa bảng xác định nhu cầu đào tạo - Sau nhu cầu đào tạo đơn vị chuyến đến, Phòng tổ chức cán tiến hành phân tích đưa nhu cầu đào tạo định kì, tổng hợp thành bảng nhu cầu đào tạo 3.2.2 Hoàn thiện việc xác định mục tiêu đào tạo + Với đối tượng cán quản lý: 100% nắm vững kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, kỹ lãnh đạo, tin học, ngoại ngữ phục vụ cho công việc Tăng cường đào tạo kỹ đàm phán, xử lý tình làm việc với tổ chức, công dân + Với đào tạo nâng bậc cho cán viên chức: Phải đảm bảo 100% đối tượng nâng bậc theo quy định nhà nước huyện có điều kiện tham gia đào tạo đầy đủ, 100% học viên thi đỗ, có định nâng bậc, thực tốt cơng việc theo trình độ đào tạo + Với khóa đào tạo cán viên chức mới: Đảm bảo 100% cán viên chức đào tạo chuyên môn, đạt cấp chứng giữ lại huyện làm việc, tránh đào tạo xong cán viên chức nghỉ việc - Về mục tiêu dài hạn: Trong vòng năm tạo điều kiện cho 100% cán huyện tham gia khóa đào tạo tin học, ngoại ngữ Có mục tiêu để đảm bảo huyện đào tạo thi nâng bậc cho 100% cán viên chức huyện Số lao động không đào tạo chuyên ngành có hội tham dự khóa đào tạo ngắn hạn dài hạn tùy mức độ hoàn thành nhiệm vụ để thực công việc đạt hiệu cao 21 3.2.3 Xác định đối tƣợng đào tạo - Đối tượng đào tạo phải phù hợp tuổi, giới tính, trình độ, kỹ ưu tiên đối tượng trẻ, có lực mong muốn phát triển lâu dài huyện Vì cán viên chức trẻ có khả tiếp cận cách nhanh có thời gian cống hiến cho huyện lâu - Phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh huyện Đào tạo nguồn cán mục đích quay lại phục vu sản xuất kinh doanh cụ thể giai đoạn để tiến hành khác - Xem xét nhu cầu nguyện vọng cá nhân người đào tạo Đối với cá nhân muốn đào tạo nâng cao tay nghề họ đào tạotinh thần học hỏi vươn lên khơng ngừng có kết đào tạo cao có ý nghĩa thực tiễn - Hiệu việc tiến hành đào tạo với hoạt động huyện lâu dài Đối với mục tiêu trước mắt cơng tác đào tạo tiến hành chọn đối tượng có nhạy bén nhanh nhẹn tầm nhìn dài hạn chọn cá nhân có khả nghiên cứu sâu vấn đề thời gian dài 3.2.4 Xác định chƣơng trình phƣơng pháp đào tạo + Phương pháp hội thảo: Huyện nên tổ chức nhiều hội thảo theo nhóm gồm cán viên chức nhà quản trị Thông qua hội thảo giúp học viên nắm bắt vấn đề tốt Trong trình hội thảo, ban lãnh đạo, cán quản lý cần phải tiếp thu ý kiến phản hồi từ phía cán viên chức + Phương pháp đào tạo nghề: Sử dụng để đào tạo cho cán viên chức cán viên chức yếu nghiệp vụ Phương pháp đào tạo nghề giúp cho cán viên chức huyện vừa trải qua học lý thuyết vừa hướng dẫn kèm cặp nơi làm việc giúp cho cán viên chức đào tạo có hệ thống hơn, 22 kết hợp lý thuyết thực hành q trình thực cơng việc + Phương pháp sử dụng dụng cụ mô nghiên cứu thực tế áp dụng cho đối tượng cán viên chức phận nghiệp vụ bàn, bar, lễ tân, buồng huyện Phương pháp giúp cho cán viên chức huyện dễ dàng hình dung vấn đề tình cụ thể 3.2.5 Sử dụng kinh phí đào tạo hiệu Để cơng tác đào tạo bồi dưỡng huyện có hiệu cần tăng chi phí đào tạo bình qn lên 5.000.000 kíp/ người Kịp thời huyện cần quy định tỷ lệ phần trăm định trích từ khoản có thu từ hoạt động nghiệp hàng năm khoảng 700-800 triệu để tăng quy mơ đào tạo nội dung, hình thức số lượng cán cán viên chức tham gia chương trình đào tạo - Đầu tư thiết bị: Huyện cần phải đầu tư sở vật chất, máy móc phục vụ cho đào tạo bồi dưỡng cán viên chức Huyện nên xây dựng phòng học riêng mua số thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy giáo trình, tài liệu, đảm bảo học hành song song với Việc đầu tư trang thiết bị tốt làm cho trình học tập học viên diễn thuận lợi, suôn sẻ hơn, chất lượng học tập cao hơn, tạo thích thú, thoải mái cho người học Tuy nhiên, phải đầu tư cho phù hợp với khả huyện 3.2.6 Hồn thiện cơng tác đánh giá đào tạo - Hầu hết công việc đánh giá chất lượng cán viên chức sau khóa đào tạo huyện thực chưa chi tiết Hầu hết phiếu đánh giá kết đào tạo sau khóa học Tuy nhiên, để biết kết tồn diện cán viên chức huyện phải bỏ chi phí lớn cho việc khảo sát lại hiệu công việc cán viên chức sau đào tạo - Huyện phải tăng cường công tác giám sát, đánh giá thường xuyên, tổ chức đánh giá đào tạo đào 23 tạo cách sử dụng mơ hình đánh giá hiệu đào tạo Huyện phối hợp nhiều hình thức đánh giá như: phân tích thực nghiệm đánh giá thay đổi người học - Để đánh giá kết công việc sau đào tạo CBCNV, huyện cần lập phiếu nhận xét kết công việc nhân viên để đánh giá mức độ thành cơng khóa đào tạo rút kinh nghiệm cần hoàn thiện Đồng thời, phiếu cần lưu vào hồ sơ công việc cá nhân để giúp ích cho lần đào tạo sau 3.2.7 Các giải pháp khác a Hồn thiện cơng tác tạo động lực cho cán viên chức để trì (giữ chân) cán viên chức chất lượng cao cho huyện Đào tạo nâng cao trình độ lành nghề cho cán công cán viên chức yếu tố quan trọng ban đầu Cán viên chức có lực, điều chưa có nghĩa họ làm việc tốt b Khuyến khích tự học tập bồi dưỡng Huyện khuyến khích cán viên chức cách hỗ trợ phần kinh phí tạo điều kiện thuận lợi thời gian để cán viên chức vừa học, vừa làm 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị nhà nƣớc 3.3.2 Kiến nghị đối Ủy ban nhân dân tỉnh - Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với huyện tổ chức chun mơn nghề nghiệp tìm hiểu hành công Lào Thế giới Đồng thời tiến hành hội nghị, hội thảo khoa học nhằm đưa ý kiến thống phát huy vai trò đạo Ủy ban nhân dân tỉnh - Ủy ban nhân dân tỉnh cần phối hợp Giáo dục Đào tạo lập dự án thành lập trường đào tạo chun ngành hành cơng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày tăng ngành hành cơng KẾT LUẬN CHƢƠNG 24 KẾT LUẬN Hiện đất nước ta bước vào thời kỳ phát triển sau hội nhập toàn diện vào kinh tế tồn cầu hóa, với hội thách thức chưa có, đòi hỏi phải có nguồn nhân lực thích ứng Chính nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho cán viên chức trở nên quan trọng cần thiết Đồng thời hiểu đào tạo nguồn nhân lực cách tốt để sử dụng có hiệu nguồn nhân lực đó, huyện Laongam đã, trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm có đội cán viên chức hành cơng đủ trình độ chun mơn, kỹ tay nghề cần thiết đáp ứng yêu cầu ngày cao công việc phát triển vững huyện Laongam môi trường nhiều biến động ... Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xuất phát từ thực tế đó, qua tìm hiểu quan hành huyện Laongam chọn đề tài Đào tạo nguồn nhân lực hành cơng cấp huyện Laongam tỉnh Saravanh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân. .. luận đào tạo nhân lực hành cơng Chương 2: Thực trạng cơng tác đào tạo nguồn nhân lực hành cơng huyện Laongam tỉnh Saravanh Chương 3: Hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực hành cơng huyện Laongam. .. công tác đào tạo nguồn nhân lực huyện Laongam tỉnh Saravanh, rút ưu điểm hạn chế thực trạng đào tạo nguồn nhân lực - Đưa nhóm giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo huyện Laongam tỉnh Saravanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực hành chính công cấp huyện Laongam của tỉnh Saravanh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (tt), Đào tạo nguồn nhân lực hành chính công cấp huyện Laongam của tỉnh Saravanh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay