Quản lý chi ngân sách nhà nước tại các Trung tâm y tế trực thuộc Sở y tế tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)

139 19 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 09:34

Quản lý chi ngân sách nhà nước tại các Trung tâm y tế trực thuộc Sở y tế tỉnh Bắc NinhQuản lý chi ngân sách nhà nước tại các Trung tâm y tế trực thuộc Sở y tế tỉnh Bắc NinhQuản lý chi ngân sách nhà nước tại các Trung tâm y tế trực thuộc Sở y tế tỉnh Bắc NinhQuản lý chi ngân sách nhà nước tại các Trung tâm y tế trực thuộc Sở y tế tỉnh Bắc NinhQuản lý chi ngân sách nhà nước tại các Trung tâm y tế trực thuộc Sở y tế tỉnh Bắc NinhQuản lý chi ngân sách nhà nước tại các Trung tâm y tế trực thuộc Sở y tế tỉnh Bắc NinhQuản lý chi ngân sách nhà nước tại các Trung tâm y tế trực thuộc Sở y tế tỉnh Bắc NinhQuản lý chi ngân sách nhà nước tại các Trung tâm y tế trực thuộc Sở y tế tỉnh Bắc NinhQuản lý chi ngân sách nhà nước tại các Trung tâm y tế trực thuộc Sở y tế tỉnh Bắc NinhQuản lý chi ngân sách nhà nước tại các Trung tâm y tế trực thuộc Sở y tế tỉnh Bắc Ninh ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHU THỊ LOAN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC TRUNG TÂM Y TẾ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHU THỊ LOAN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC TRUNG TÂM Y TẾ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS Đoàn Quang Thiệu THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố nơi nào, số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Chu Thị Loan ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Đồn Quang Thiệu, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo khoa Quản lý - Luật Kinh tế, Phòng đào tạo Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đóng góp nhiều ý kiến q báu giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu, hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tới Ban lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp, tạo điều kiện giúp đỡ hồn thành luận văn Do thân nhiều hạn chế nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo bạn Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Chu Thị Loan iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài nghiên cứu Bố cục đề tài nghiên cứu Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.1 Cơ sở lý luận quản lý chi Ngân sách Nhà nước đơn vị nghiệp công lập .5 1.1.1 Một số vấn đề lý luận Ngân sách Nhà nước .5 1.1.2 Quản lý chi NSNN 1.1.3 Nội dung quản lý chi Ngân sách Nhà nước 19 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chi ngân sách nhà nước Trung tâm y tế thuộc Sở Y tế 29 1.2 Kinh nghiệm quản lý chi NSNN số Trung tâm y tế số địa phương Việt Nam 32 1.2.1 Kinh nghiệm quản lý chi NSNN số Trung tâm y tế Hà Nội 32 1.2.2 Kinh nghiệm quản lý chi NSNN số Trung tâm y tế Bắc Giang 34 1.2.3 Kinh nghiệm quản lý chi NSNN số Trung tâm y tế Quảng Ninh 36 1.2.4 Bài học kinh nghiệm .37 iv Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .40 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 40 2.2 Phương pháp nghiên cứu 40 2.2.1 Phương pháp thu thập liệu 40 2.2.2 Phương pháp phân tích thống kê .42 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu .44 Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC TRUNG TÂM Y TẾ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 45 3.1 Đặc điểm tỉnh Bắc Ninh 45 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 45 3.1.2 Đặc điểm tăng trưởng kinh tế .50 3.1.3 Đặc điểm mạng lưới y tế 51 3.2 Thực trạng quản lý chi NSNN TTYT trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thời gian vừa qua 56 3.2.1 Lập dự toán chi NSNN TTYT trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh .56 3.2.2 Phân bổ giao dự toán cho đơn vị 60 3.2.3 Thực dự toán chi NSNN TTYT trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh 67 3.2.4 Quyết toán chi NSNN TTYT trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh 71 3.2.5 Kiểm tra, đánh giá khoản chi NSNN TTYT trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh 77 3.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chi NSNN TTYT trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh 87 3.3.1 Những nhân tố khách quan .87 3.3.2 Những nhân tố chủ quan 92 3.4 Đánh giá công tác quản lý chi NSNN TTYT trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thời gian vừa qua .95 3.4.1 Những kết đạt 95 3.4.2 Hạn chế tồn nguyên nhân 97 v Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN TẠI CÁC TTYT HUYỆN TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 103 4.1 Mục tiêu định hướng phát triển TTYT huyện trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh 103 4.1.1 Mục tiêu phát triển TTYT trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh 103 4.1.2 Định hướng phát triển TTYT trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh .104 4.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chi NSNN TTYT trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh 105 4.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập dự toán chi NSNN 105 4.2.2 Giải pháp tổ chức thực dự toán toán chi NSNN 108 4.2.3 Giải pháp kiểm tra, đánh giá khoản chi NSNN 109 4.2.4 Hồn thiện cơng tác tốn, thực nghiêm túc việc cơng khai tài 111 4.2.5 Củng cố tổ chức máy, nâng cao phẩm chất, trình độ lực đội ngũ cán quản lý tài 113 KẾT LUẬN 116 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .117 PHỤ LỤC .119 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ATVSTP An tồn vệ sinh thực phẩm CTMTQG Chương trình mục tiêu Quốc Gia CSSK Chăm sóc sức khỏe CSSKSS Chăm sóc sức khỏe sinh sản ĐVSN Đơn vị nghiệp HCSN Hành nghiệp KBNN Kho bạc Nhà nước KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình KHTC Kế hoạch tài MTEF Định mức chi tiêu trung hạn NSNN Ngân sách nhà nước SXH Sốt xuất huyết SXKD Sản xuất kinh doanh TCS Tài sản công TW4 Trung ương TTYT Trung tâm Y tế vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Đối tượng, nội dung số lượng mẫu điều tra 41 Bảng 2.2 Các tiêu đánh giá công tác quản lý chi NSNN 44 Bảng 3.1 Một số tiêu diện tích, dân số đơn vị hành tỉnh Bắc Ninh 47 Bảng 3.2 Dữ liệu khí hậu Bắc Ninh 49 Bảng 3.3 Số lượng cán tài kế tốn Trung tâm y tế Bắc Ninh chia theo ngạch năm 2017 .54 Bảng 3.4 Trình độ đội ngũ cán tài kế tốn Trung tâm Y tế huyện năm 2017 .55 Bảng 3.5 Tình hình thực kế hoạch chun mơn, năm 2015- 2017 56 Bảng 3.6 Tổng hợp dự toán chi NSNN cho Trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 .58 Bảng 3.7 Tổng hợp dự toán chi NSNN cho Trung tâm y tế theo nguồn kinh phí từ năm 2015-2017 60 Bảng 3.8 Định mức kinh phí thực tự chủ NSNN cấp 61 Bảng 3.9 Chỉ tiêu biên chế giao cho Trung tâm Y tế qua năm 2015 - 2017 (Không bao gồm Y tế xã) .62 Bảng 3.10 Tổng hợp dự toán giao thu - chi NSNN cho Trung tâm y tế theo nguồn kinh phí qua năm 2015 - 2017 63 Bảng 3.11 So sánh dự toán đơn vị lập với dự toán Sở Y tế giao cho Trung tâm Y tế qua năm 2015 - 2017 65 Bảng 3.12 Đánh giá công tác lập dự toán chi NSNN Trung tâm Y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh năm 2017 66 Bảng 3.13 Định mức khoán chi 69 Bảng 3.14 Đánh giá công tác thực dự toán chi NSNN Trung tâm Y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh năm 2017 70 Bảng 3.15 Tổng hợp chi NSNN Trung tâm Y tế qua năm 2015 - 2017 74 Bảng 3.16 Kết khảo sát đánh giá cơng tác tốn chi NSNN Trung tâm Y tế năm 2017 76 Bảng 3.17 Tình hình xét duyệt toán giai đoạn 2015 - 2017 81 viii Bảng 3.18 Quyết toán chi NSNN cho Trung tâm Y tế theo nguồn kinh phí qua năm 2015 - 2017 82 Bảng 3.19 Kinh phí chi chương trình mục tiêu Y tế Dân số giai đoạn 2015 - 2017 83 Bảng 3.20 Kết khảo sát công tác kiểm tra, giám sát chi NSNN Trung tâm Y tế năm 2017 86 Bảng 3.21 Đánh giá cán bộ, lãnh đạo đơn vị ngành Y tế đội ngũ cán tổ chức quản lý chi NSNN Trung tâm Y tế .93 Bảng 3.22 Kinh phí tiết kiệm thu nhập bình quân tăng thêm từ việc thực chế độ tự chủ Trung tâm y tế qua năm 2015 - 2017 96 114 Đẩy mạnh việc ứng dựng công nghệ thông tin vào cơng tác quản lý tài TTYT để nâng cao hiệu tham mưu, điều hành Cần tiếp tục triển khai phần mềm kế toán đơn vị Trình độ lực làm việc cán làm cơng tác quản lý tài có ảnh hưởng lớn trực tiếp đến quản lý chi ngân sách nhà nước Chính khả làm việc đội ngũ quản lý tài đơn vị động lực thúc đẩy việc giải ngân khoản chi Ngân sách Nhà nước đáp ứng kịp thời, đầy đủ, mục tiêu đề cho nghiệp y tế Nếu cán khơng có ý thức chấp hành chế độ sách yếu kém, chưa thực nghiêm túc việc gây tình trạng thất thốt, hiệu khoản chi tránh khỏi Hiện tồn bất cập chung đội ngũ cán lãnh đạo ngành y tế, cán quản lý tài đơn vị nghiệp y tế Bởi lẽ, hầu hết họ người giỏi chuyên môn chưa trang bị kiến thức đầy đủ quản lý kinh tế Quan tâm chế độ tiền lương thu nhập đội ngũ cán làm cơng tác tài kế tốm làm cho họ n tâm khơng tìm cách xoay sở bóp méo sách Đảng Nhà nước Hàng năm phải đánh giá trách nhiệm thực nhiệm vụ cán chi ngân sách xử lý nghiêm minh trường hợp cố ý làm sai quản lý chi ngân sách Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lực phẩm chất đội ngũ cán quản lý nhằm đáp ứng u cầu đổi quản lý tài nói chung quản lý chi ngân sách nói riêng Nội dung đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ phẩm chất cán quản lý cần tập trung vào yêu cầu sau: + Xây dựng quy hoạch đào tạo cán cán bộ, cán quản lý chi ngân sách không hiểu sâu sắc nghiệp vụ quản lý chi ngân sách mà hiểu nghiệp vụ kỹ thuật tổ chức thực + Quy hoạch cán quản lý chi cách đào tạo gắn với tiêu chuẩn hóa chức danh yêu cầu công tác Bên cạnh đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phải ý đào tạo kiến thức quản lý nhà nước, kinh tế thị trường, ngoại ngũ, tin học Gắn việc đào tạo bồi dưỡng với trình sử dụng phù hợp với sở trường cán quản lý 115 + Nâng cao chất lượng cơng tác quản lý tài thơng qua đào tạo ứng dụng khoa công nghệ thông tin vào quản lý Tổ chức thực tốt công tác phân loại cán quản lý theo chuẩn mực lực, trình độ, phẩm chất đạo đức để bố trí vào vị trí thích hợp Thực tốt việc điều động, luân chuyển luân phiên cán 4.2.5.3 Kết dự kiến đạt Nâng cao hiệu quản lý chi ngân sách cho đội ngũ cán tài đóng vai trò đặc biệt quan trọng đến hiệu quản lý chi ngân sách Cán quản lý chi ngân sách không hiểu sâu sắc nghiệp vụ quản lý chi ngân sách mà hiểu nghiệp vụ kỹ thuật tổ chức thực 116 KẾT LUẬN Công tác chi NSNN cho nghiệp y tế có ý nghĩ to lớn trình phát triển kinh tế - xã hội Chất lượng, hiệu hoạt động y tế ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người, mà sức khỏe người tiền đề cần thiết để tọa trí tuệ - tài sản quí tài sản Cơng tác quản lý tài nói chung quản lý chi nói riêng đơn vị nghiệp y tế tỉnh Bắc Ninh thời gian vừa qua nâng lên, công tác quản lý chi thực nghiêm túc, đảm bảo công khai, minh bạch Thực trạng quản lý chi NSNN Trung tâm Y tế trực thuộc Sở Y tế thực tốt (như công tác xây dựng lập dự tốn theo quy trình Luật Ngân sách Nhà nước, chấp hành dự toán dựa tiêu chuẩn định mức quy chế chi tiêu nội bộ, cơng tác kiểm tra kiểm sốt tăng cường…) Tuy nhiên công tác quản lý chi tồn tại, hạn chế cần quan tâm khắc phục là: chế sách, lực quản lý lãnh đạo, trình độ cán hạn chế Việc áp dụng công nghệ thông tin quan tâm chưa đáp ứng yêu cầu Những tồn hạn chế đố yếu tố ảnh hưởng chế độ sách nhà nước, lực trình độ điều hành quản lý, cơng tác tổ chức máy, sở vật chất, trang thiết bị Trong đặc biệt trình độ lực cán yếu tố ảnh hưởng chủ yếu Trên sở phân tích thực trạng nhân tố ảnh hưởng, tác giả đưa quan điểm, định hướng đề xuất giải pháp tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước Trung tâm Y tế địa bàn tỉnh Các giải pháp bao gồm: (1) Nâng cao cơng tác lập dự toán chi NSNN Trung tâm Y tế; (2) Hồn thiện cơng tác thực toán chi NSNN cho Trung tâm Y tế; (3) Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực chi; (4) Hồn thiện cơng tác tốn, thẩm tra quyết tốn, thực nghiêm túc việc cơng khai tài chính; (5) Nâng cao phẩm chất, trình độ lực đội ngũ cán quản lý tài chính; thực nghiêm túc việc cơng khai tài 117 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Chính (2006) Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài việc ban hành chế độ kế tốn Hành nghiệp, Hà Nội Bộ Y tế (2016) Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức TTYT huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Hà Nội Bộ Tài Chính (2017) Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 Bộ trưởng Bộ Tài việc hướng dẫn chế độ kế tốn Hành nghiệp, Hà Nội Bùi Thị Quỳnh Thơ (2013) Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Hà Tĩnh, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Học viện Tài Bùi Tư, Thời báo Tài Việt Nam online, “Bắc Giang: 100% sở y tế cơng lập tự chịu trách nhiệm tài chính”, Ngày truy xuất: 04/10/2017, Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2017-10-04/bacgiang-100-co-so-y-te-cong-lap-tu-chiu-trach-nhiem-tai-chinh-48647.aspx Chính phủ (2015), Nghị định số 16/2015/NĐ-CP việc quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập, Hà Nội Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh (2017) Báo cáo Thống kê tình hình dân số, điều kiện kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh Đặng Văn Du, Bùi Tiến Hanh (2010) Giáo trình Quản lý chi Ngân sách Nhà nước, NXB Tài chính, Hà Nội Lương Thị Bẩy (2013) Hồn thiện cơng tác quản lý NSNN ngành y tế tỉnh Thái Nguyên, Luận văn thạc sỹ kinh tế trường Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên 10 Nguyễn Huế, “Nhìn từ giám sát chuyên đề”, nguồn: http://www.baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201711/dai-bieu-voi-cu-tri-nhin-tumot-cuoc-giam-sat-chuyen-de-2364154/index.htm 11 Quốc Hội (2002) Luật Ngân sách số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 Ngân sách Nhà nước, Hà Nội 12 Quốc hội (2010), Luật viên chức số 58/2010/QH12, Hà Nội 118 13 Quốc Hội (2015) Luật Ngân sách số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng năm 2015 Ngân sách Nhà nước, Hà Nội 14 Sở Y tế Bắc Ninh (2008) Quy hoạch phát triển nghiệp y tế tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015 định hướng đến năm 2020, Bắc Ninh 15 Sở Y tế Bắc Ninh (2015 - 2017) Báo cáo toán ngân sách ngành y tế Bắc Ninh năm, Bắc Ninh 16 Sở Y tế Bắc Ninh (2015-2017) Báo cáo tổng kết ngành y tế năm, Bắc Ninh 17 Sở Y tế Bắc Ninh (2015-2017) Báo cáo tổng kết ngành y tế năm, Bắc Ninh 18 Thúy Á (2016), Trung tâm Y tế huyện đơn vị trực thuộc Sở Y tế, website: http://baobinhphuoc.com.vn/ 19 Vương Thị Hải Anh (2016) Hồn thiện cơng tác quản lý NSNN huyện Đức Phổ, Luận văn thạc sỹ kinh tế trường Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng 20 Vũ Thị Thu Trang (2015) Quản lý chi Ngân sách Nhà nước tỉnh Bắc Ninh, Luận văn thạc sỹ kinh tế trường Đại học Quốc gia, Hà Nội 119 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA THỦ TRƯỞNG CÁC TTYT TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH A Thông tin cá nhân Họ tên: …………………………………… Giới tính: Đơn vị công tác: …… Tuổi: Dưới 25 25-39 40-49 50-59 Nam Nữ 60+ B Thực trạng công tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước Anh (chị) cho biết ý kiến phát biểu sau cách tích (v) vào mức độ thang đánh giá: Rất không tốt Khơng tốt Bình thường Tốt Rất tốt I Về tổ chức máy quản lý chi NSNN Trung tâm Y tế: Nội dung đánh giá Đội ngũ cán chuyên quản đáp ứng nhu cầu quản lý nào? Trình độ chun mơn cán quản lý nào? Thái độ phục vụ cán chuyên quản nào? Hiệu công việc nào? Mức độ đánh giá 5 5 120 II Về cơng tác lập dự tốn chi NSNN Trung tâm Y tế: Nội dung đánh giá Mức độ đánh giá Dự toán lập sát với thực tế chưa? Dự tốn trình tự, thời gian, mẫu biểu quy định? Dự toán thể đầy đủ khoản chi theo mục lục ngân sách? Dự toán lập vào chế độ, định mức quy định? 5 5 III Về cơng tác thực dự tốn chi NSNN Trung tâm Y tế: Nội dung đánh giá Mức độ đánh giá Thực thời gian quy định? 5 5 Thực trình tự, mẫu biểu quy định? Thực đầy đủ khoản chi theo mục lục ngân sách? Thực theo chế độ, định mức quy định? IV Về công tác toán chi NSNN Trung tâm Y tế: Nội dung đánh giá Đúng thời gian quy định? Phản ánh đầy đủ nội dung theo mục lục NSNN quy định? Số liệu toán công khai theo quy định? Mức độ hiệu quả, công công tác quản lý chi? Mức độ đánh giá 5 5 121 V Về công tác kiểm tra, giám sát chi NSNN Trung tâm Y tế: Nội dung đánh giá Mức độ thường xuyên cơng tác kiểm tra, kiểm sốt? Mức độ chặt chẽ cơng tác kiểm tra, kiểm sốt? Mức độ hoạt động hiệu Bộ phận tra nhân dân? Mức độ đánh giá 5 5 Cách thức tiến hành kiểm tra có phù hợp? Ý kiến khác Anh (chị):…………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn! 122 PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ PHÒNG KHTC VÀ PHÒNG TÀI CHÍNH HCSN A Thơng tin cá nhân Họ tên: …………………………… Giới tính: Đơn vị cơng tác: …… Tuổi: Dưới 25 25-39 40-49 50-59 Nam Nữ 60+ B Thực trạng công tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước Anh (chị) cho biết ý kiến phát biểu sau cách tích (v) vào mức độ thang đánh giá: Rất không tốt Không tốt Bình thường Tốt Rất tốt I Về tổ chức máy quản lý chi NSNN Trung tâm Y tế: Nội dung đánh giá Đội ngũ cán chuyên quản đáp ứng nhu cầu quản lý nào? Trình độ chun mơn cán quản lý nào? Thái độ phục vụ cán chuyên quản nào? Hiệu công việc nào? Mức độ đánh giá 5 5 II Về cơng tác lập dự tốn chi NSNN Trung tâm Y tế: Nội dung đánh giá Mức độ đánh giá Dự toán lập sát với thực tế chưa? Dự toán trình tự, thời gian, mẫu biểu quy định? Dự toán thể đầy đủ khoản chi theo mục lục ngân sách? Dự toán lập vào chế độ, định mức quy định? 5 5 123 III Về công tác thực dự toán chi NSNN Trung tâm Y tế: Nội dung đánh giá Mức độ đánh giá Thực thời gian quy định? 5 5 Thực trình tự, mẫu biểu quy định? Thực đầy đủ khoản chi theo mục lục ngân sách? Thực theo chế độ, định mức quy định? IV Về cơng tác tốn chi NSNN Trung tâm Y tế: Nội dung đánh giá Đúng thời gian quy định? Phản ánh đầy đủ nội dung theo mục lục NSNN quy định? Số liệu tốn cơng khai theo quy định? Mức độ hiệu quả, công công tác quản lý chi? Mức độ đánh giá 5 5 V Về công tác kiểm tra, giám sát chi NSNN Trung tâm Y tế: Nội dung đánh giá Mức độ thường xuyên công tác kiểm tra, kiểm sốt? Mức độ chặt chẽ cơng tác kiểm tra, kiểm soát? Mức độ hoạt động hiệu Bộ phận tra nhân dân? Mức độ đánh giá 5 5 Cách thức tiến hành kiểm tra có phù hợp? Ý kiến khác Anh (chị):…………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn! 124 PHIẾU ĐIỀU TRA LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ A Thông tin cá nhân Họ tên: …………………………… Giới tính: Đơn vị cơng tác: …… Tuổi: Dưới 25 25-39 40-49 50-59 Nam Nữ 60+ B Thực trạng công tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước Anh (chị) cho biết ý kiến phát biểu sau cách tích (v) vào mức độ thang đánh giá: Rất không tốt Không tốt Bình thường Tốt Rất tốt I Về tổ chức máy quản lý chi NSNN Trung tâm Y tế: Nội dung đánh giá Đội ngũ cán chuyên quản đáp ứng nhu cầu quản lý nào? Trình độ chun mơn cán quản lý nào? Thái độ phục vụ cán chuyên quản nào? Hiệu công việc nào? Mức độ đánh giá 5 5 II Về cơng tác lập dự tốn chi NSNN Trung tâm Y tế: Nội dung đánh giá Mức độ đánh giá Dự toán lập sát với thực tế chưa? Dự toán trình tự, thời gian, mẫu biểu quy định? Dự toán thể đầy đủ khoản chi theo mục lục ngân sách? Dự toán lập vào chế độ, định mức quy định? 5 5 125 III Về công tác thực dự toán chi NSNN Trung tâm Y tế: Nội dung đánh giá Mức độ đánh giá Thực thời gian quy định? 5 5 Thực trình tự, mẫu biểu quy định? Thực đầy đủ khoản chi theo mục lục ngân sách? Thực theo chế độ, định mức quy định? IV Về cơng tác tốn chi NSNN Trung tâm Y tế: Nội dung đánh giá Đúng thời gian quy định? Phản ánh đầy đủ nội dung theo mục lục NSNN quy định? Số liệu tốn cơng khai theo quy định? Mức độ hiệu quả, công công tác quản lý chi? Mức độ đánh giá 5 5 V Về công tác kiểm tra, giám sát chi NSNN Trung tâm Y tế: Nội dung đánh giá Mức độ thường xuyên công tác kiểm tra, kiểm sốt? Mức độ chặt chẽ cơng tác kiểm tra, kiểm soát? Mức độ hoạt động hiệu Bộ phận tra nhân dân? Mức độ đánh giá 5 5 Cách thức tiến hành kiểm tra có phù hợp? 126 Ý kiến khác Anh (chị):…………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn! 127 PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ KHO BẠC NHÀ NƯỚC C Thông tin cá nhân Họ tên: …………………………… Giới tính: Đơn vị công tác: …… Tuổi: Dưới 25 25-39 40-49 50-59 Nam Nữ 60+ D Thực trạng công tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước Anh (chị) cho biết ý kiến phát biểu sau cách tích (v) vào mức độ thang đánh giá: Rất không tốt Khơng tốt Bình thường Tốt Rất tốt I Về tổ chức máy quản lý chi NSNN Trung tâm Y tế: Nội dung đánh giá Đội ngũ cán chuyên quản đáp ứng nhu cầu quản lý nào? Trình độ chun mơn cán quản lý nào? Thái độ phục vụ cán chuyên quản nào? Hiệu công việc nào? Mức độ đánh giá 5 5 II Về công tác lập dự toán chi NSNN Trung tâm Y tế: Nội dung đánh giá Mức độ đánh giá Dự toán lập sát với thực tế chưa? Dự tốn trình tự, thời gian, mẫu biểu quy định? Dự toán thể đầy đủ khoản chi theo mục lục ngân sách? Dự toán lập vào chế độ, định mức quy định? 5 5 128 III Về cơng tác thực dự tốn chi NSNN Trung tâm Y tế: Nội dung đánh giá Mức độ đánh giá Thực thời gian quy định? 5 5 Thực trình tự, mẫu biểu quy định? Thực đầy đủ khoản chi theo mục lục ngân sách? Thực theo chế độ, định mức quy định? IV Về công tác toán chi NSNN Trung tâm Y tế: Nội dung đánh giá Đúng thời gian quy định? Phản ánh đầy đủ nội dung theo mục lục NSNN quy định? Số liệu toán công khai theo quy định? Mức độ hiệu quả, công công tác quản lý chi? Mức độ đánh giá 5 5 V Về công tác kiểm tra, giám sát chi NSNN Trung tâm Y tế: Nội dung đánh giá Mức độ thường xuyên công tác kiểm tra, kiểm soát? Mức độ chặt chẽ cơng tác kiểm tra, kiểm sốt? Mức độ hoạt động hiệu Bộ phận tra nhân dân? Mức độ đánh giá 5 5 Cách thức tiến hành kiểm tra có phù hợp? Ý kiến khác Anh (chị):…………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn! ... chi Ngân sách Nhà nước cho sở khám chữa bệnh, trung tâm y tế cấp huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh trước khó khăn, tồn quản lý chi Ngân sách Nhà nước trung tâm y tế cấp huyện trực thuộc tỉnh Bắc Ninh, chọn... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHU THỊ LOAN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC TRUNG TÂM Y TẾ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10... theo quy chế chi tiêu nội đơn vị [6] 1.1.2.4 Công tác quản lý chi ngân sách nhà nước Trung tâm y tế Trung tâm Y tế huyện đơn vị nghiệp công Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên Trung tâm Y tế huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi ngân sách nhà nước tại các Trung tâm y tế trực thuộc Sở y tế tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ), Quản lý chi ngân sách nhà nước tại các Trung tâm y tế trực thuộc Sở y tế tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay