Giáo án Hóa học 11 bài 5: Luyện tập Axit, Bazo và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

5 15 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 09:34

GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN BÀI 5: LUYỆN TẬP Axit, bazơ muối - Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li I Mục tiêu cần đạt : Kiến thức: Củng cố kiến thức axit, bazơ, hidroxit lưỡng tính, muối sở thuyết A-re-ni-ut Kĩ năng: Giúp học sinh - Rèn luyện kĩ vận dụng điều kiện xảy phản ứng ion dd chất điện li - Rèn luyện kĩ viết phương trình ion đầy đủ ion thu gọn - Rèn luyện kĩ giải tốn có liên quan đến pH mơi trường axit, trung tính hay kiềm II Chuẩn bị: Học sinh làm tập SGK trước III Phương pháp: Thảo luận theo nhóm IV Tổ chức hoạt động: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG Hoạt động 1: Axit, bazơ, - Học sinh nhắc lại kiến I Các kiến thức cần nắm vững: hidroxit lưỡng tính thức học cách trả lời Axit: Chất tan vào nước phân li muối theo A-re-ni-ut ? câu hỏi , giáo viên củng cation H+ cố lại Tích số ion nước ? - KH2O (250C) = [H+].[OH-] = 1,0.10-14 2.Bazơ chất tan vào nước pli anion OH- Hidroxit lưỡng tính chất tan vào Có thể sử dụng dd nước vừa phân li H+ vừa phân lỗng chất khác li OH- GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN Khái niệm pH ? Cơng thức tính ? - Đặc trưng cho độ axit, bazơ Muối chất tan vào nước phân li dd loãng cation kim loại anion gốc axit pH = - log[H+] Tích số ion nước :KH2O =[H+][OH-] = 10-14 Các giá trị [H+] pH đặc trưng ? Phản ứng Khái niệm pH : - Nêu khái niệm, điều kiện trao đổi ion ? Điều kiện chất phản ứng Cơng thức tính : pH = -lg[H+] chất phản ứng trao đổi ion ? Các giá trị [H+] pH đặc trưng : [H+] > 1,0.10-7 pH < 7,00 : MT axit [H+] < 1,0.10-7 pH > 7,00 : MT bazơ [H+] = 1,0.10-7 pH = 7,00 : MT TT Hoạt động : Bài tập 1: Viết phương * K2S > 2K+ + S2- trình điện li K2S, + 2Na2HPO4, Pb(OH)2, *Na2HPO4 >2Na +HPO4 HClO, HF, NH4NO3? HPO42- < > H+ + PO43- * Pb(OH)2< >Pb2+ + 2OHPb(OH)2< >2H+ + PbO22- * HClO < > H+ + ClO- * HF < > H+ + F- *NH4NO3< >NH4+ + NO3- Phản ứng trao đổi ion ,điều kiện chất phản ứng trao đổi ion ? II Bài tập: Viết phương trình điện li K 2S, Na2HPO4, Pb(OH)2, HClO, HF, NH4NO3? Giải: * K2S > 2K+ + S2- * Na2HPO4 > 2Na+ + HPO42HPO42- < > H+ + PO43- * Pb(OH)2 < > Pb2+ + 2OH- Pb(OH)2 < > 2H+ + PbO22- Hoạt động : Bài tập 2: Một dung dịch có [H+] = 0,010M Tính [OH-] pH HS thảo luận nhóm: dd Mơi trường dd * HClO < > H+ + ClO- * HF < > H+ + F- * NH4NO3 < > NH4+ + NO3- Một dung dịch có [H+] = 0,010M Tính [OH-] pH dd Mơi trường dd GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN ? Quỳ tím đổi [H+] = 0,010M = 1,0.10-2M sang màu dd nên pH = này? ? Quỳ tím đổi sang màu dd này? Giải: Môi trường dd Bài tập 3: Một dd có pH axit, quỳ hóa đỏ dd [H+] = 0,010M = 1,0.10-2M = 9,0 Nồng độ [H+] [OH-] ? * Nên pH = Màu phenolphtalein * Môi trường dd axit, quỳ hóa đỏ dd gi? dd Hsinh trả lời : Một dd có pH = 9,0 Nồng độ [H +] pH = 9,0 [OH-] ? Màu phenolphtalein dd gi? => [H+] = 1,0.10-9M Giải: =>[OH-] = 1,0.10-5 M * pH > 7,0 nên dd có mơi * pH = 9,0 nên trường kiềm => [H+] = 1,0.10-9M Bài tập 4: Trộn 20ml dung dịch HCl 2M vào 30ml dung dịch NaOH 1M thu 50ml dung dịch X * Phenolphtalein hóa hồng =>[OH-] = 1,0.10-14/1,0.10-9= 1,0.10-5 M dd * pH > 7,0 nên dd có mơi trường kiềm a Tính pH dung Hsinh thảo luận nhóm đưa dịch X ? phương pháp giải sau: b Quỳ tím chuyển sang  HCl+NaOH  NaCl + H2O màu dd ?   số mol HCl = 0.04mol   số mol NaOH = Hoạt động Bài tập 4: 0.03mol Viết phương trình phân  số mol HCl dư : tử, ion rút gọn (nếu có) 0.01mol  [H+] = 0.2M => pH = cặp chất: 0.7 * Phenolphtalein hóa hồng Gv gợi ý : H+ + OH-  H2O số mol H+ = 0.04mol aso61 mol OH- = 0.03 mol số mol H+ dư = 0.01mol [H+ ]dư = 0.2M pH = 0.7 GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN a Na2CO3 + Ca(NO3)2 Viết phương trình phân tử, ion rút gọn (nếu có) cặp chất: b CuSO4 + H2SO4 a Na2CO3 + Ca(NO3)2 c NaHCO3 + HCl b CuSO4 + H2SO4 d Pb(OH)2(r) + HNO3 c NaHCO3 + HCl e Pb(OH)2(r) + NaOH d Pb(OH)2(r) + HNO3 e Pb(OH)2(r) + NaOH Giải: a Na2CO3 + Ca(NO3)2 = 2NaNO3 + CaCO a Na2CO3 + Ca(NO3)2 = 2NaNO3 + CaCO3 CO32- + Ca2+ = CaCO3↓ b CuSO4 + H2SO4 không xảy Hoạt động 6: Bài tập 5: Kết tủa CdS tạo c NaHCO3 + HCl dd cặp = NaCl + CO2 + H2O A CdCl2 + NaOH HCO3- + H+ = H2O + CO2↑ B Cd(NO3)2 + H2S d Pb(OH)2(r) + 2HNO3 C Cd(NO3)2 + HCl = Pb(NO3)2 + 2H2O D CdCl2 + Na2SO4 Pb(OH)2+2H+=Pb2+ +2H2O CO32- + Ca2+ = CaCO3↓ b CuSO4 + H2SO4 không xảy c NaHCO3 + HCl = NaCl + CO2 + H2O HCO3- + H+ = H2O + CO2↑ d Pb(OH)2(r) + 2HNO3 = Pb(NO3)2 + 2H2O Pb(OH)2 + 2H+ = Pb2+ + 2H2O e Pb(OH)2(r) + 2NaOH = Na2PbO2 + 2H 2O - e Pb(OH)2(r) + 2NaOH = Na2PbO2 + 2H2O Pb(OH)2(r)+ 2OH- = PbO22+ 2H2O Pb(OH)2(r) + 2OH = PbO 22 + 2H2O Kết tủa CdS tạo dd cặp A CdCl2 +NaOH B Cd(NO3)2 + H2S C Cd(NO3)2+HCl D.CdCl2 + Na2SO4 GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN Đáp án B V.Củng cố dặn dò: * Cũng cố : - Theo Areniut axit , bazo, hidroxit lưỡng tính ? Cho ví dụ minh họa ? - Muối ? Phân biệt muối axit muối trung hòa ? - Nêu điều kiện để có phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li ? * Dặn dò : - Tiếp tục rèn luyện kỉ giải toán pH - Rèn luyện thên kỉ viết phương trình ion thu gọn phản ứng hóa học dung dịch chất điện li - Chuẩn bị đồ dùng thí nghiệm để tiết sau làm thực hành Cụ thể phân công sau : Tổ 1: dọn dẹp phòng thí nghiệm Tổ 2: chuẩn bị hóa chất cần thiết thực hành Tổ 3: Rữa dụng cụ thực hành sau thực hành xong Tổ 4: Tiến hành thí nghiệm hướng dẫn thầy Chúng ta nghỉ ... để có phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li ? * Dặn dò : - Tiếp tục rèn luyện kỉ giải toán pH - Rèn luyện thên kỉ viết phương trình ion thu gọn phản ứng hóa học dung dịch chất điện li ... 10-14 Các giá trị [H+] pH đặc trưng ? Phản ứng Khái niệm pH : - Nêu khái niệm, điều kiện trao đổi ion ? Điều kiện chất phản ứng Cơng thức tính : pH = -lg[H+] chất phản ứng trao đổi ion ? Các giá... H+ + ClO- * HF < > H+ + F- *NH4NO3< >NH4+ + NO3- Phản ứng trao đổi ion ,điều kiện chất phản ứng trao đổi ion ? II Bài tập: Viết phương trình điện li K 2S, Na2HPO4, Pb(OH)2, HClO, HF, NH4NO3? Giải:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 11 bài 5: Luyện tập Axit, Bazo và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li, Giáo án Hóa học 11 bài 5: Luyện tập Axit, Bazo và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay