Ảnh hưởng của vật liệu AgNPs-CPDs đến sinh trưởng của dòng tế bào Escherichira Coli, Agrobacterium Rhizogenes và cây cẩm chướng in vitro

43 13 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 09:33

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN ====== NGUYỄN THỊ PHI ẢNH HƢỞNG CỦA VẬT LIỆU AgNPs-CPDs ĐẾN SINH TRƢỞNG CỦA DÒNG TẾ BÀO ESCHERICHIRA COLI, AGROBACTERIUM RHIZOGENES VÀ CÂY CẨM CHƢỚNG IN VITRO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Sinh lý học thực vật HÀ NỘI, 2018 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH – KTNN ====== NGUYỄN THỊ PHI ẢNH HƢỞNG CỦA VẬT LIỆU AgNPs-CPDs ĐẾN SINH TRƢỞNG CỦA DÒNG TẾ BÀO ESCHERICHIRA COLI, AGROBACTERIUM RHIZOGENES VÀ CÂY CẨM CHƢỚNG IN VITRO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sinh lý học thực vật Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS La Việt Hồng HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS La Việt Hồng - Khoa Sinh KTNN Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Tôi xin cảm ơn tới Ban Giám hiệu trƣờng ĐHSP Hà Nội 2, Ban Chủ nhiệm khoa Sinh - KTNN, trƣờng ĐHSP Hà Nội tạo điều kiện để tơi hồn thành khóa luận Trong thời gian thực đề tài nhận đƣợc giúp đỡ tận tình Mai Thị Hồng - Phòng thí nghiệm Sinh lý học thực vật TS Mai Xuân Dũng - Khoa Hóa học Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội giúp đỡ, đóng góp ý kiến để tơi hồn thành đề tài khóa luận, nhân tơi xin gửi lời cảm ơn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể cán Phòng thí nghiệm Sinh lý học thực vật trƣờng ĐHSP Hà Nội Viện Nghiên cứu Khoa học Ứng dụng trƣờng ĐHSP Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi thiết bị, phƣơng tiện để tơi hồn thành khóa luận Cảm ơn gia đình bạn bè ln động viên, góp ý cho tơi qua trình học tập hoàn thành đề tài Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Phi LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng dƣới hƣớng dẫn TS La Việt Hồng - Khoa Sinh - KTNN Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội Các số liệu, kết nghiên cứu khóa luận trung thực chƣa đƣợc công bố Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Phi MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Nhiệm vụ nghiên cứu Ý nghĩa lí luận ý nghĩa thực tiễn NỘI DUNG CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan vật liệu 1.1.1 Vật liệu Compozit 1.1.2 Vật liệu nano Bạc 1.1.3 Dòng vi khuẩn Escherichira Coli DH5α 1.1.4 Dòng vi khuẩn Agrobacterium Rhizogenes 1.1.5 Cây Cẩm chƣớng in vitro 1.2 Khái quát nuôi cấy mô tế bào thực vật 1.2.1 Khử trùng mẫu cấy khởi động 1.2.2 Tái sinh mẫu nuôi cấy 1.2.3 Giai đoạn nhân nhanh chồi 1.2.4 Tạo hoàn chỉnh 1.2.5 Giai đoạn đƣa đất 1.3 Tình hình nghiên cứu sử dụng nano bạc Việt Nam giới 1.3.1 Tình hình nghiên cứu sử dụng nano bạc Việt Nam 1.3.2 Tình hình nghiên cứu sử dụng nano bạc giới .10 CHƢƠNG VẬT LIỆU, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 2.1 Vật liệu nghiên cứu 11 2.2 Thời gian, địa điểm nghiên cứu 11 2.3 Dụng cụ thiết bị thí nghiệm 11 2.3.1 Thiết bị 11 2.3.2 Dụng cụ 12 2.4 Môi trƣờng nuôi cấy 12 2.5 Điều kiện nuôi cấy 12 2.6 Phƣơng pháp nghiên cứu 13 2.7 Phƣơng pháp thống kê 16 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 17 3.1 Ảnh hƣởng vật liệu AgNPs-CPDs (M1, M2 M 3) đến sinh trƣởng Escherichira Coli DH5α 17 3.2 Ảnh hƣởng vật liệu AgNPs-CPDs (M1, M2 M 3) đến sinh trƣởng Agrobacterium Rhizogenes .22 3.3 Ảnh hƣởng vật liệu AgNPs-CPDs (M2) đến sinh trƣởng Cẩm chƣớng in vitro 25 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 28 Kết luận 28 Kiến nghị 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO 29 PHỤ LỤC 33 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Cơng thức thí nghiệm đánh giá ảnh hƣởng vật liệu AgNPsCPDs đến sinh trƣởng Escherichira Coli DH5α Agrobacterium Rhizogenes môi trƣờng lỏng 13 Bảng 2.2 Cơng thức thí nghiệm đánh giá ảnh hƣởng vật liệu AgNPsCPDs đến sinh trƣởng Escherichira Coli DH5α Agrobacterium Rhizogenes môi trƣờng thạch đĩa 14 Bảng 2.3 Công thức thí nghiệm đánh giá ảnh hƣởng vật liệu AgNPsCPDs đến sinh trƣởng Cẩm chƣớng in vitro 15 Bảng 3.1 Kết đo số OD 600nm đánh giá khả kháng khuẩn vật liệu AgNPs-CPDs 17 Bảng 3.2 Kết đo đƣờng kính vòng kháng khuẩn đánh giá khả kháng khuẩn vật liệu AgNPs-CPDs .19 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Vật liệu tổng hợp AgNPs-CPDs dùng thí nghiệm 20 Hình 3.2 Ảnh TEM chụp mẫu M 20 Hình 3.3 Hình ảnh vòng kháng khuẩn Escherichira Coli DH5α vật liệu AgNPs-CPDs (M1_250, M 2_250, M3_250) 20 Hình 3.4 Hình ảnh vòng kháng khuẩn Escherichira Coli DH5α vật liệu AgNPs-CPDs (M1_500, M 2_500, M3_500) 21 Hình 3.5 Hình ảnh vòng kháng khuẩn Escherichira Coli DH5α vật liệu AgNPs-CPDs (M1_1000, M2_1000, M3_1000) 21 Bảng 3.3 Kết đo số OD 600nm đánh giá khả kháng khuẩn vật liệu AgNPs-CPDs .22 Bảng 3.4 Kết đo đƣờng kính vòng kháng khuẩn đánh giá khả kháng khuẩn vật liệu AgNPs-CPDs 23 Hình 3.6 Hình ảnh vòng kháng khuẩn Agrobacterium Rhizogenes vật liệu AgNPs-CPDs (M 1_250, M 2_250, M3_250) .24 Hình 3.8 Hình ảnh vòng kháng khuẩn Agrobacterium Rhizogenes vật liệu AgNPs-CPDs (M 1_1000, M2_1000, M3_1000) .25 Hình 3.9 Sự phân bố vật liệu nanocomposite in vitro sau ngày nuôi cấy 26 Bảng 3.5 Ảnh hƣởng vật liệu AgNPs-CPDs (M 2) đến sinh trƣởng Cẩm chƣớng in vitro sau tuần ni cấy 26 Hình 3.10 Kết ảnh hƣởng AgNPs-CPDs (mẫu M 2) đến sinh trƣởng cẩm chƣớng a Đối chứng; b, c, d: CT1, CT2, CT3 27 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT LB: Luria Bertani MS: Murashige Skoog AgNPs-CQDs Silver nanoparticles-Carbon quantum dots M1, M2, M3 Mẫu số 1, mẫu số 2, mẫu số NXB Nhà xuất MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mối đe dọa vi khuẩn kháng loại kháng sinh buộc phải nhanh chóng tìm loại vật liệu có khả tiêu diệt ngăn chặn sinh sôi vi khuẩn có hại Trong năm gần việc nghiên cứu hạt nano đƣợc quan tâm tính chất đặc biệt lý thú Trong số loại hạt nano đƣợc nghiên cứu, ứng dụng hạt nano bạc gây đƣợc ý đặc biệt tính chất kháng khuẩn vƣợt trội Trên giới nano bạc đƣợc nghiên cứu, chế tạo ứng dụng nhiều sản phẩm gần gũi với đời sống nhƣ: tẩm băng cứu thƣơng, phủ lên loại sợi vải, sử dụng để chống nhiễm khuẩn nƣớc sinh hoạt, đồ dùng cho trẻ em Ở Việt Nam, việc nghiên cứu, chế tạo vật liệu nano nói chung, nano bạc nói riêng mẻ vàmới đƣợc tiến hành thời gian gần [28] Tác dụng diệt khuẩn ion bạc đƣợc thể chỗ ion bạc có khả biến đổi cấu trúc tế bào Các ion bạc kết hợp tác dụng với nhóm sulfate enzym có màng tế bào làm biến đổi hình thái màng dẫn đến việc cố định enzym từ gây tổn thƣơng cho màng tế bào vi khuẩn giúp ion bạc xâm nhập vào thể vi khuẩn dễ Bên thể vi khuẩn hạt ion bạc tiếp tục tác dụng với phận khác tế bào việc tác dụng với nhóm sulfate vị trí hoạt động enzym Chính tƣơng tác nguyên nhân để khử hoạt tính enzyme dẫn đến giết dần vi khuẩn [28] Ngồi ra, có chế khác lý thuyết hấp phụ: tế bào vi khuẩn bị vơ hiệu hóa kết trình tƣơng tác tĩnh điện bề mặt mang điện tích âm tế bào ion bạc đƣợc hấp phụ lên đó, ion sau Hình 3.1 Vật liệu tổng hợp AgNPs-CPDs dùng thí nghiệm 50 nm Hình 3.2 Ảnh TEM chụp mẫu M Hình 3.3 Hình ảnh vòng kháng khuẩn Escherichira Coli DH5α vật liệu AgNPs-CPDs (M 1_250, M 2_250, M3_250) 20 Hình 3.4 Hình ảnh vòng kháng khuẩn Escherichira Coli DH5α vật liệu AgNPs-CPDs (M1_500, M 2_500, M3_500) Hình 3.5 Hình ảnh vòng kháng khuẩn Escherichira Coli DH5α vật liệu AgNPs-CPDs (M1_1000, M2_1000, M3_1000) 21 3.2 Ảnh hƣởng vật liệu AgNPs-CPDs (M1, M2 M3) đến sinh trƣởng Agrobacterium Rhizogenes Dựa vào kết thu đƣợc từ thí nghiệm đối tƣợng vi khuẩn Escherichira Coli DH5α tiếp tục tiến hành thí nghiệm tƣơng tự đối tƣợng vi khuẩn Agrobacterium Rhizogenes thu đƣợc kết bảng 3.3 Bảng 3.3 Kết đo số OD 600nm đánh giá khả kháng khuẩn vật liệu AgNPs-CPDs Công thức OD600 Đối chứng 2,66a M1_250 2,08a M1_500 2,01a M1_1000 0,06a M2_250 2,05a M2_500 0,06a M2_1000 0,04a M3_250 2,59a M3_500 0,10a M3_1000 0,05a LSD 05 0,12 Theo bảng 3.3 cho thấy mẫu M1, M2 M có hoạt tính kháng Agrobacterium Rhizogenes Cụ thể nồng độ tăng dần hoạt tính kháng thể rõ rệt, mẫu M1, cơng thức có hoạt tính mạnh M1_1000 (OD600 0,06) Đối với mẫu M2, hoạt tính mạnh thể hai công thức M2_500 M2_1000, hai công thức 22 khác biệt Kết thực nghiệm mẫu M3 công thức M3_1000 có hoạt tính mạnh 0,05 Các cơng thức M1_1000, M2_500, M2_1000 M3_1000 có hoạt tính tƣơng tự mạnh thí nghiệm Từ kết thu đƣợc tiếp tục tiến hành thí nghiệm mơi trƣờng thạch đĩa để quan sát khả kháng khuẩn mẫu thí nghiệm Thí nghiệm đƣợc tiến hành tƣơng tự nhƣ thí nghiệm vi khuẩn Escherichira Coli DH5α thu đƣợc kết nhƣ bảng 3.4 Bảng 3.4 Kết đo đƣờng kính vòng kháng khuẩn đánh giá khả kháng khuẩn vật liệu AgNPs-CPDs Công thức D (cm) Đối chứng M1_250 0,0 1,10b M1_500 1,26b M1_1000 1,53a M2_250 1,40b M2_500 1,60ab M2_1000 1,83a M3_250 1,46b M3_500 1,56b M3_1000 1,76a LSD 05 0,15 Các phân tích cho thấy nồng độ AgNPs-CPDs (M1, M 2, M3) bổ sung vào mơi trƣờng tăng đƣờng kính kháng khuẩn tăng lên, cơng thức M2_1000 có đƣờng kính kháng khuẩn Agrobacterium Rhizogenes lớn nhất, đạt 1,83 (cm) 23 Hình 3.6 Hình ảnh vòng kháng khuẩn Agrobacterium Rhizogenes vật liệu AgNPs-CPDs (M1_250, M 2_250, M3_250) Hình 3.7 Hình ảnh vòng kháng khuẩn Agrobacterium Rhizogenes vật liệu AgNPs-CPDs (M1_500, M 2_500, M3_500) 24 Hình 3.8 Hình ảnh vòng kháng khuẩn Agrobacterium Rhizogenes vật liệu AgNPs-CPDs (M1_1000, M2_1000, M3_1000) Từ kết trên, lựa chọn vật liệu AgNPs-CPDs (M2) để tiến hành nghiên cứu đối tƣợng Cẩm chƣớng in vitro 3.3 Ảnh hƣởng vật liệu AgNPs-CPDs (M2) đến sinh trƣởng Cẩm chƣớng in vitro Trong nghiên cứu này, vật liệu nanocomposite chứa Ag-Cacbon đƣợc thử nghiệm Cẩm chƣớng in vitro Kết nghiên cứu đƣợc thể Bảng 3.5 Hình 3.8 25 Hình 3.9 Sự phân bố vật liệu nanocomposite in vitro sau ngày nuôi cấy Bảng 3.5 Ảnh hƣởng vật liệu AgNPs-CPDs (M 2) đến sinh trƣởng Cẩm chƣớng in vitro sau tuần nuôi cấy Công thức Số chồi/ mẫu Số lá/ mẫu Chiều cao chồi (cm) Đối chứng 5,00a 29,5a 7,83a CT1 4,00ab 16,5b 4,67bc CT2 3,83ab 9,83b 4,167c CT3 2,33b 19ab 5,5b LSD.0,5 1,91 11,95 1,13 Kết cho thấy vật liệu nanocomposite có khả bảo vệ cho khơng nhiễm bệnh Vật liệu vào thể thực vật tạo ảnh hƣởng trực tiếp đến sinh trƣởng phát triển thực vật Kết cho thấy rõ rệt mức độ ảnh hƣởng vật liệu đến sinh trƣởng phát triển thực vật diễn theo chiều hƣớng làm ức chế khả tạo rễ, phát sinh chồi, tạo sinh trƣởng kéo dài thân Trong đó, CT1_250 ta thấy phát triển diễn đồng so với cơng thức lại; CT2_500 ta thấy số chồi chiều cao chồi tạo tƣơng 26 đơng với CT1_250 nhƣng số tạo hẳn so với cơng thức lại trung bình 9,83 lá/ mẫu; Còn CT3_1000 ta lại thấy số chồi tạo nhƣng số chiều cao chồi lại phát triển tốt so với cơng thức lại trung bình 19 lá/ mẫu chiều cao trung bình chồi 5,5 cm Qua ta thấy rằng, vật liệu sử dụng nồng độ khác đảm bảo đƣợc cho có khả kháng bệnh tốt nhƣng nồng độ khác lại có ảnh hƣởng khác đến trình sinh trƣởng phát triển thực vật Hình 3.10 Kết ảnh hƣởng AgNPs-CPDs (mẫu M 2) đến sinh trƣởng cẩm chƣớng a Đối chứng; b, c, d: CT1, CT2, CT3 27 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Dựa vào kết thu đƣợc từ thí nghiệm trên, tơi rút số kết luận sau: 1.1 Vật liệu AgNPs-CPDs có khả diệt khuẩn tốt, mẫu vật liệu M2 đƣợc đánh giá tốt hai mẫu lại 1.2 Vật liệu AgNPs-CPDs có khả diệt khuẩn tốt Tuy nhiên, bên cạnh lại gây ức chế nồng độ nghiên cứu trình sinh trƣởng phát triển thực vật Kiến nghị 2.1 Tiếp tục nghiên cứu để tổng hợp mẫu vật liệu có hoạt tính kháng khuẩn vƣợt trội 2.2 Cần có nghiên cứu sâu hoạt tính kháng khuẩn vật liệu AgNPs-CPDs để ứng dụng vào ni cấy mơ tế bào thực vật để đạt đƣợc hiệu suất nuôi cấy tốt 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO * Tài liệu tiếng Việt Đặng Văn Đông, Đinh Thế Lộc, 2005 Công nghệ trồng hoa cho thu nhập cao, Quyển 5, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội Ngô Xn Bình, Bùi bảo Hồn, Nguyễn Thúy Hà, 2003 Giáo trình cơng nghệ sinh học, NXB Nơng Nghiệp Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải, 2007 Các hạt nano kim loại Tạp chí vật lý Việt Nam Nguyễn Quang Minh, 2005 Hóa học chất rắn NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Mã, La Việt Hồng, Ong Xuân Phong, 2013 Phƣơng pháp nghiên cứu sinh lý họcc thực vật NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Phan Thanh Bình, 2002 Hóa học Hóa lý polymer NXB Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Võ Văn Chi, 2007 Sách tra cứu tên cỏ Việt Nam NXB Giáo dục * Tài liệu tiếng Anh Abdi, G., Salehi, H., Khosh-Khui, M., 2008 Nano silver: a novel nanomaterial for removal of bacterial contaminants in valerian (Valeriana officinalis L.) tissue culture Acta Physiologiae Plantarum, 30(5): 709-714 Amato, E., Diaz-Fernandez, Y A., Taglietti, A., Pallavicini, P., Pasotti, L., Cucca, L., Milanese, C., Grisoli, P., Dacarro, C., Fernandez-Hechavarria, J, M., Necchi, V., 2011 Synthesis, Characterization and Antibacterial Activity against Gram Positive and Gram Negative Bacteria of Biomimetically Nanoparticles Langmuir, 27(15): 9165-9173 29 Coated Silver 10 Babu, K., Deepa, M, A., Shankar, S, G., Rai, S., 2008 Effect of nano-silver on cell division and mitotic chromosomes: A prefatory siren Internet Journal of Nanotechnology, 2(2): 11 Bae, E., Park, H, J., Lee, J., Kim, Y., Yoon, J., Park, K., Choi, K., Yi, J., 2010 Bacterial cytotoxicity of the silver nanoparticle related to physicochemical metrics and agglomeration properties Environ Toxicol Chem, 29(10): 2154-2160 12 Bauer, A W., Kirby, W, M., Sherris, J C., Turck, M.,1966 Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disk method American Journal of Clinical Pathology, 45(4): 493-496 13 da Silva J, A, T., Kulus, D., 2014 Chrysanthemum biotechnology: discoveries from the recent literature.Folia Horticulturae, 25(2): 67-77 14 Deein, W., Thepsithar, C, A, T., 2013 In vitro culture medium sterilization by chemicals and essential oils without autoclaving and growth of chrysanthemum nodes World Acad Sci., Engin Technol, 78:1038-1041 15 Jiang Qing Hai, Trần Văn Mão, 2002 Hỏi đáp kỹ thuật nuôi trồng hoa cảnh Tập 2: Kỹ thuật trồng hoa, cảnh ngồi trời (Cây hoa thân cỏ),NXB Nơng nghiệp 16 Jeong, J, H., Murthy, H, N., Paek, K, Y., 2001 High frequency adventitious shoot induction and plant regeneration from leaves of statice Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 65(2): 123-128 17 Kim, D, H., Gopal, J., Sivanesan, I., 2017 Nanomaterials in plant tissue culture: the disclosed and undisclosed RSC Advances, 7(58): 36492-36505 18 Leifert, C., Woodward, S., 1997 Laboratory Contamination Management; the Requirement for Microbiological Quality Assurance 30 In: Cassells AC (ed) Pathogen and Microbial Contamination Management in Micropropagation, 237-244 Springer Netherlands, Dordrecht 19 Mahna, N., Vahed, S, Z., Khani, S., 2013 Plant In vitro Culture goes Nano: Nanosilver-Mediated Decontamination of Ex vitro Explants J Nanomed Nanotechol, 4(2) 20 Murashige, T., Skoog, F., 1962 A revised medium for rapid growth and bio-assays with tobacco tissue cultures Physiol Plant, 15: 473-497 21 Mukherjee, A.Ahmad, D.Mandal, S.Senapati, SR.Sainkar, M.I.Khan, R.Parishcha, P.V.Ajatkumar, M.Alam, R.Kuma and M.Sastry, Fungus, 2001 Mediated Synthetic of Silver Nanoparticles and Their Immobilization in the Mycelial Matrix: A Novel Biological Approach to Nanoparticle synthesis, Nano lett 1.515) 22 Nikolaj L.Kildeby, Ole z.andersen, Ramus E.roge, Tomlarsen, Rene Petrsen, Jacob F.Riis, Silver Nanopraticle, 2005 4,14, 15,16.) 23 Ocsoy, I., Paret, M, L., Ocsoy, M, A., Kunwar, S., Chen, T., You, M., Tan, W., 2013 Nanotechnology in Plant Disease Management: DNA-Directed Silver Nanoparticles on Graphene Oxide as an Antibacterial against Xanthomonas perforans ACS Nano, 7(10): 89728980 24 Samrook, J.,2001.Molecular Cloning: A Laboratory Manual Cold Spring Harbor Laboratory Press 31 * Tài liệu Internet 25 https://baomoi.com/cong-nghe-diet-khuan-bang-nano-bac-tuoi-da-comat-tai-viet-nam/c/23327296.epi 26 https://baomoi.com/nguoi-dua-gac-nano-bac-ve-viet nam/c/24222449.epi 27 http://nanobacdietkhuan.com/2017/09/nano-bac-trong-nong-nghiepgiai-phap-hoan-hao-cho-cay-trong-vat-nuoi.html 28 http://hoahocngaynay.com/vi/hoa-hoc-hien-dai/vat-lieu-nano/417nhung-ung-dung-cua-nano-bac-trong-doi-song.html 29 http://khoahoc.tv/phat-minh-ra-vat-lieu-tieu-diet-vi-khuan-ecoli-trong30-giay-73359 30 http://hlc.net.vn/tin-tuc/co-che-diet-khuan-cua-nano-bac-dong/ 31 http://ambn.vn/product/24686/Nghien-cuu-tong-hop-vat-lieu-nanoy0.8la0.2feo3-bang-phuong-phap-d%C3%B4ng-ket-tua.html 32 https://text.123doc.org/document/207881-vi-khuan-e-coli.htm 33 https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Agrobacterium_rhizogenes 32 PHỤ LỤC a b Môi trƣờng LB (Luria Bertani) a, Môi trƣờng LB (Luria Bertani) đặc b, Môi trƣờng LB (Luria Bertani) lỏng Hình ảnh cơng thức thí nghiệm vi khuẩn sau thời gian 16-18h ni cấy 33 Hình ảnh mơi trƣờng sử dụng thí nghiệm Cẩm chƣớng in vitro theo nồng độ thí nghiệm Cây Cẩm chƣớng in vitro 34 ... HÀ NỘI KHOA SINH – KTNN ====== NGUYỄN THỊ PHI ẢNH HƢỞNG CỦA VẬT LIỆU AgNPs-CPDs ĐẾN SINH TRƢỞNG CỦA DÒNG TẾ BÀO ESCHERICHIRA COLI, AGROBACTERIUM RHIZOGENES VÀ CÂY CẨM CHƢỚNG IN VITRO KHÓA LUẬN... NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 17 3.1 Ảnh hƣởng vật liệu AgNPs-CPDs (M1, M2 M 3) đến sinh trƣởng Escherichira Coli DH5α 17 3.2 Ảnh hƣởng vật liệu AgNPs-CPDs (M1, M2 M 3) đến sinh trƣởng Agrobacterium. .. milimet (mm) sau 16-18 ni cấy 14 Ảnh hưởng vật liệu AgNPs-CPDs (M2) đến sinh trưởng Cẩm chướng in vitro Thí nghiệm 3: Ni cấy Cẩm chƣớng in vitro mơi trƣờng có bổ sung AgNPs-CPDs (mẫu M2) Chuẩn bị
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của vật liệu AgNPs-CPDs đến sinh trưởng của dòng tế bào Escherichira Coli, Agrobacterium Rhizogenes và cây cẩm chướng in vitro, Ảnh hưởng của vật liệu AgNPs-CPDs đến sinh trưởng của dòng tế bào Escherichira Coli, Agrobacterium Rhizogenes và cây cẩm chướng in vitro

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay