Giáo án Hóa học 11 bài 5: Luyện tập Axit, Bazo và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

7 10 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 09:31

HĨA HỌC 11 CƠ BẢN § 5: LUYỆN TẬP AXIT - BAZƠ - MUỐI PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI I Mục tiêu học Kiến thức - Củng cố kiến thức axit, bazơ, muối khái niệm pH dung dịch - Củng cố kiến thức phản ứng trao đổi ion xảy dung dịch chất điện li Kỹ - Rèn luyện kỹ viết phương trình phản ứng trao đổi chất điện li dạng đầy đủ dạng ion thu gọn - Vận dụng kiến thức để dự đoán chiều hướng phản ứng trao đổi chất điện li làm số dạng tập II Phương pháp giảng dạy - Sử dụng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề kết hợp với hệ thống tập III Chuẩn bị Giáo viên - Chuẩn bị nội dung kiến thức tập Học sinh - Cần chuẩn bị trước nội dung luyện tập nhà IV Tiến trình lên lớp Ổn định lớp Nội dung luyện tập Hoạt động giáo viên Hoạt động Axit - bazơ muối Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng I Kiến thức cần nắm vững Axit chất tan Yêu cầu học sinh nhắc lại nước phân li ion H+ Axit chất khái niệm axit, bazơ, nước phân li Bazơ chất tan muối theo quan điểm H+ nước phân li ion OH- Areniut Bazơ chất Hiđroxit lưỡng tính Axit ? Bazơ ? Hiđroxit nước phân li tan ion tan ion HÓA HỌC 11 CƠ BẢN lưỡng tính ? chất tan nước OH- vừa phân li theo Muối phân li Hiđroxit lưỡng tính kiểu axit, vừa phân ? chất tan nước li theo kiểu bazơ vừa phân li theo Hầu hết muối tan kiểu axit, vừa phân nước phân li hoàn li theo kiểu bazơ toàn thành cation kim loại Hầu hết muối (hoặc NH4+) anion tan nước phân li gốc axit hồn tồn thành cation Nếu gốc axit chứa kim loại (hoặc NH4+) hiđro axit tiếp anion gốc axit tục phân li yếu cation Nếu gốc axit chứa H+ anion gốc axit hiđro axit tiếp tục phân li yếu cation H+ anion gốc axit Bài tập trang 22 SGK Bài tập trang 22 SGK + K2S → 2K +S Na2HPO4 HPO42- K2S → 2K+ +S2- 2- →2Na Na2HPO4 + HPO42- + Hoạt động Làm tập HPO42-  H+ + PO43áp dụng Yêu cầu học sinh làm NaH2PO4 →Na + H2PO4 tập trang 22 SGK H2PO4- H+ + HPO42HPO H+ + PO Pb(OH)2 Pb2+ + 2OHPB(OH)2 2H + PbO2 + HBrO H + BrO - - NaH2PO4 →Na+ + H2PO4H2PO4- H+ + HPO42HPO42- H+ + PO43- 34 + + HPO42- H+ + PO43- + 24 →2Na+ 2- Pb(OH)2 Pb2+ + 2OHPB(OH)2 2H+ + PbO22HBrO H+ + BrO- HÓA HỌC 11 CƠ BẢN HF  H+ F- HF  H+ F- HClO4 →H+ + ClO4- HClO4 →H+ + ClO4- Tích số ion nước K H O =  H    OH -  = 1,0.10-14 Có thể coi giá trị Nước chất điện li khơng đổi yếu dung dịch khác Tích số ion nước Hoạt động Sự điên li K H O =  H    OH -  = nước pH dung 1,0.10-14 Có thể coi giá trị dịch khơng đổi Sự điện li nước ? Tích dung dịch khác số ion nước ?  Giá trị  H  pH đặc trưng cho môi trường:  Môi trường axit:  H  > 1,0.10-7 pH < Giá trị  H   pH đặc trưng cho môi trường: Môi trường axit:  H   > 1,0.10-7 pH < Môi trường kiềm:  H   Mơi trường trung tính:  H   = 1,0.10-7 pH = Giá trị pH môi  H  Môi trường kiềm: Chỉ thị: quỳ, trường ? -7 phenolphtalein, thị vạn năng, Môi trường trung tính:  H   = 1,0.10-7 pH = Chỉ thị ? Một số thị hay dùng ? Bài tập 2/22 SGK Chỉ thị chất có màu sắc biến đổi theo pH mơi trường  H   OH  = 1,0.10 -  1,0.10  14   OH   H  - -14 HÓA HỌC 11 CƠ BẢN Bài 2/22 SGK  H   OH  = 1,0.10 -  -14 pH = Hoạt động Bài tập áp 1,0.10  14 dụng làm tập   OH   H  trang 22 sách giáo khoa Bài 3/22 SGK 1,0.10  14 -12 = M  = 1,0.10 1,0.10 pH = pH = -9   H   = 1,0.10 M  H   OH  = 1,0.10  Bài 3/22 SGK -9   H   = 1,0.10 M  H   OH  = 1,0.10 - - -14 1,0.10  14   OH -   H  pH =  1,0.10  14 -12 = M  = 1,0.10 1,0.10 -14 1,0.10  14 -5 =  =1,0.10 M 1,0.10 1,0.10  14   OH   H  - 1,0.10  14 -5 =  =1,0.10 M 1,0.10 Phản ứng trao đổi ion trung dung dịch chất điện li xảy ion kết hợp với tạo thành chất sau: - Phản ứng trao đổi ion trung dung dịch chất điện li xảy ion kết hợp với tạo thành  Chất kết tủa chất sau: + Chất kết tủa  Chất điện li yếu + Chất điện li yếu  Chất khí Hoạt động Phản ứng + Chất khí trao đổi ion dung Phương trình ion rút gọn cho biết chất HÓA HỌC 11 CƠ BẢN dịch chất điện li Điều kiện xảy phản ứng Bản chất phản ứng trao đổi ion dung trao đổi ion dung dịch chất điện li ? dịch chất điện li kết hợp ion tạo thành chất kết tủa, khí, điện li yếu hay nói cách khác số ion kết hợp với làm giảm nồng độ ion chúng (bài tập sgk) Bản chất phản ứng trao đổi ion dung Cách biểu diễn: phương trình ion rút gọn dịch chất điện li ? người ta loại bỏ Làm tập trang 23 ion không tham gia phản SGK ứng chất kết Ý nghĩa phương trình tủa, điện li yếu, chất khí giữ nguyên ion rút gọn dạng phân tử Cách biểu diễn phương Bài tập trình ion rút gọn phản ứng dung dịch chất điện li Trong phương trình ion rút gọn người ta loại bỏ ion khơng tham gia phản ứng chất kết tủa, điện li yếu, chất khí giữ nguyên dạng phân tử Bài tập a Na2CO3 + Ca(NO3)2→ a Na2CO3 + Ca(NO3)2→ CaCO3↓ + 2NaNO3 CaCO3↓ + 2NaNO3 CO32- + Ca2+ →CaCO3↓ CO32- + Ca2+ →CaCO3↓ b FeSO4 + 2NaOH→ b FeSO4 + 2NaOH→ Fe(OH)2↓ + Na2SO4 Fe(OH)2↓ + Na2SO4 Fe2+ + 2OH- →Fe(OH)2↓ Fe2+ + 2OH- →Fe(OH)2↓ c NaHCO3 + HCl → c NaHCO3 + HCl NaCl + HÓA HỌC 11 CƠ BẢN NaCl + H2O + CO2↑ Hoạt động tập áp dụng Làm tập H2O + CO2↑ HCO3- + H+ →H2O + HCO3- + H+ →H2O + CO2↑ CO2↑ d NaHCO3 + NaOH → d NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 +H2O Na2CO3 +H2O HCO3- + OH- → CO32- + HCO3- + OH- → CO32- + H2O H2O e K2CO3 + NaCl →không e K2CO3 + NaCl →không xảy xảy g Pb(OH)2(r) + HNO3 g Pb(OH)2(r) + HNO3 Pb(NO3)2 + 2H2O Pb(NO3)2 + 2H2O Pb(OH)2 + 2H+ → Pb2+ + Pb(OH)2 + 2H+ → Pb2+ + 2H2O 2H2O h Pb(OH)2(r) + 2NaOH h Pb(OH)2(r) + 2NaOH → Na2PbO2 + 2H2O → Na2PbO2 + 2H2O Pb(OH)2 + 2OH-→ PbO22- Pb(OH)2 + 2OH-→ PbO22i CuSO4 + Na2S → CuS↓ i CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4 + Na2SO4 Cu2+ S2- → CuS↓ Cu2+ S2- → CuS↓ Bài tập Bài tập HÓA HỌC 11 CƠ BẢN Cd2+ + S2- → CdS↓ Cd2+ + S2- → CdS↓ Chọn đáp án B Chọn đáp án B Bài tập Bài tập a Cr3+ + Cr(OH)3↓ 3OH- → a Cr3+ + Cr(OH)3↓ 3OH- → Cr2(SO4)3 + 3NaOH → Cr2(SO4)3 + 3NaOH → Cr(OH)3 ↓ + Na2SO4 Cr(OH)3 ↓ + Na2SO4 Hoạt động làm tập trang 23 SGK GV hướng dẫn viết phương trình ion rút gọn CdS Hoạt động làm tập trang 23 SGK GV hướng dẫn học sinh dạng tập b, c tương tự nhà làm Dặn dò - Chuẩn bị nội dung báo cáo thực hành ... kiện xảy phản ứng Bản chất phản ứng trao đổi ion dung trao đổi ion dung dịch chất điện li ? dịch chất điện li kết hợp ion tạo thành chất kết tủa, khí, điện li yếu hay nói cách khác số ion kết... 1,0.10 Phản ứng trao đổi ion trung dung dịch chất điện li xảy ion kết hợp với tạo thành chất sau: - Phản ứng trao đổi ion trung dung dịch chất điện li xảy ion kết hợp với tạo thành  Chất kết tủa chất. .. sau: + Chất kết tủa  Chất điện li yếu + Chất điện li yếu  Chất khí Hoạt động Phản ứng + Chất khí trao đổi ion dung Phương trình ion rút gọn cho biết chất HÓA HỌC 11 CƠ BẢN dịch chất điện li Điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 11 bài 5: Luyện tập Axit, Bazo và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li, Giáo án Hóa học 11 bài 5: Luyện tập Axit, Bazo và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay