Nghiên cứu khả năng hấp phụ amoni, Mn(II) của đá ong biến tính và bước đầu thăm dò xử lí môi trường

94 13 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 09:22

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HONGLATDA TAOCHANHXAY NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ AMONI, Mn(II) CỦA ĐÁ ONG BIẾN TÍNH VÀ BƯỚC ĐẦU THĂM DỊ XỬ LÍ MƠI TRƯỜNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HĨA HỌC THÁI NGUYÊN – 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HONGLATDA TAOCHANHXAY NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ AMONI, Mn(II) CỦA ĐÁ ONG BIẾN TÍNH VÀ BƯỚC ĐẦU THĂM DỊ XỬ LÍ MƠI TRƯỜNG Ngành: Hóa phân tích Mã số: 44 01 18 LUẬN VĂN THẠC SĨ HĨA HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Ngơ Thị Mai Việt THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân thực Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Honglatda Taochanhxay Xác nhận khoa chuyên môn Xác nhận người hướng dẫn khoa học PGS TS Ngô Thị Mai Việt i LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo Bộ môn Hóa Phân tích Khoa Hóa học, em sinh viên làm NCKH Phòng Thí nghiệm Hóa Phân tích – Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn cô Ngô Thị Mai Việt, tận tình hướng dẫn trình em làm thực nghiệm em hoàn thiện luận văn Mặc dù thân em cố gắng nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan nên luận văn em không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý bảo thầy giáo, giáo bạn để luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2018 Học viên Honglatda Taochanhxay ii MỤC LỤC Trang Trang bìa phụ iii Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt iv Danh mục bảng biểu v Danh mục hình vi MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu amoni mangan 1.1.1 Giới thiệu amoni tác dụng sinh hóa amoni 1.1.2 Giới thiệu mangan tác dụng sinh hóa mangan 1.2.Tình trạng nguồn nước bị nhiễm amoni kim loại nặng 1.3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 1.3.1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp 1.3.2 Quy chuẩn quốc gia nồng độ amoni nước ăn uống sinh hoạt 1.4 Giới thiệu số phương pháp xử lý nguồn nước bị ô nhiễm amoni kim loại nặng .7 1.4.1 Một số phương pháp xử lý nguồn nước bị ô nhiễm amoni 1.4.2 Một số phương pháp xử lý nguồn nước bị ô nhiễm kim loại nặng .8 1.5 Giới thiệu phương pháp hấp phụ .9 1.5.1 Sự hấp phụ 1.5.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình hấp phụ chất tan dung dịch lên bề mặt chất hấp phụ .10 1.5.3 Xác định dung lượng hấp phụ cân hiệu suất hấp phụ 10 1.5.4 Các mơ hình q trình hấp phụ 11 1.6 Phương pháp đường chuẩn 13 1.7 Giới thiệu đá ong 14 1.8 Tổng quan tình 14 iv hình nghiên cứu Chương THỰC NGHIỆM 20 2.1 Thiết bị hóa chất .20 2.1.1 Thiết bị .20 2.1.2 Hóa chất .20 2.2 Chế tạo vật liệu hấp phụ (VLHP) từ đá ong 21 2.3 Nghiên cứu số đặc trưng hóa lý đá ong tự nhiên đá ong biến tính 21 2.4 Xây dựng đường chuẩn xác định nồng độ amoni Mn(II) theo phương pháp quang hấp thụ phân tử 21 2.4.1 Xây dựng đường chuẩn xác định nồng độ amoni 22 2.4.2 Xây dựng đường chuẩn xác định nồng độ Mn(II) .22 2.5 Khảo sát khả hấp phụ amoni, Mn(II) đá ong tự nhiên đá ong biến tính .22 2.6 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ amoni Mn(II) đá ong biến tính 23 2.6.1 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ amoni 23 2.6.2 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ Mn(II) 25 2.7 Xử lí mẫu nước có chứa amoni Mn(II) 27 2.7.1 Xử lí mẫu nước có chứa amoni 27 2.7.2 Xử lí mẫu nước có chứa Mn(II) 28 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 3.1 Kết xác định số đặc trưng hóa lý đá ong tự nhiên đá ong biến tính .29 3.2 Xây dựng đường chuẩn xác định nồng độ amoni Mn(II) theo phương pháp quang hấp thụ phân tử 31 3.2.1 Đường chuẩn xác định nồng độ amoni 31 3.2.2 Đường chuẩn xác định nồng độ mangan 32 3.3 Kết khảo sát khả hấp phụ amoni, Mn(II) đá ong tự nhiên đá ong biến tính 34 3.4 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ amoni Mn(II) đá ong biến tính 34 v 3.4.1 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ amoni 34 3.4.2 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ Mn(II) 41 3.5 Xử lí mẫu nước có chứa amoni Mn(II) 48 3.5.1 Xử lí mẫu nước có chứa amoni 48 3.5.2 Xử lí mẫu nước có chứa Mn(II) 49 KẾT LUẬN .51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Tên đầy đủ Chữ viết tắt Coconut Shell-Activated Carbon CSAC Intrared Spectroscopy IR Part Per Million ppm Sodium Dodecyl Sulfate SDS Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN Titanat NanoTube (TNT) TNT UltraViolet Visble UV – Vis Vật liệu hấp phụ VLHP X – ray Diffraction XRD iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Giá trị nồng độ amoni số thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp Bảng 3.1 Sự phụ thuộc độ hấp thụ quang vào nồng độ dung dịch amoni 31 Bảng 3.2 Sự phụ thuộc độ hấp thụ quang vào nồng độ dung dịch Mn(II) 32 Bảng 3.3 Khả hấp phụ amoni, Mn(II) đá ong tự nhiên đá ong biến tính 34 Bảng 3.4 Ảnh hưởng thời gian đến khả hấp phụ amoni 35 Bảng 3.5 Ảnh hưởng tỉ lệ khối lượng thể tích dung dịch đến khả hấp phụ amoni .36 Bảng 3.6 Ảnh hưởng pH đến khả hấp phụ amoni .37 Bảng 3.7 Ảnh hưởng nồng độ đầu đến khả hấp phụ amoni vật liệu .38 Bảng 3.8 Ảnh hưởng ion Ca(II), Mg(II) đến khả hấp phụ amoni .40 Bảng 3.9 Ảnh hưởng tỉ lệ khối lượng vật liệu đến khả hấp phụ Mn(II) .41 Bảng 3.10 Ảnh hưởng thời gian đến khả hấp phụ Mn(II) 43 Bảng 3.11 Ảnh hưởng pH đến khả hấp phụ Mn(II) 44 Bảng 3.12 Ảnh hưởng nồng độ đầu đến khả hấp phụ Mn(II) .45 Bảng 3.13 Ảnh hưởng ion Pb(II), Zn(II), Cu II) đến khả hấp phụ Mn(II) 47 Bảng 3.14 Kết hấp phụ amoni mẫu nước giếng 49 Bảng 3.15 Kết hấp phụ Mn(II) mẫu nước thải 49 v 35.000 30.000 y = 8.8154ln(x) - 18.526 R² = 0.9957 q (mg/g) 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 000 000 50.000 100.000 150.000 200.000 Ccb (mg/L) 250.000 300.000 350.000 Hình 3.16 Đường đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir VLHP Mn(II) 10.000 y = 0.0256x + 1.9283 R² = 0.9976 9.000 8.000 Ccb/q (g/L) 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 000 000 50.000 100.000 150.000 200.000 Ccb (mg/L) 250.000 300.000 350.000 Hình 3.17 Sự phụ thuộc Ccb/q vào Ccb VLHP Mn(II) Nhận xét: Các kết nghiên cứu cho thấy, hấp phụ Mn(II) vật liệu tn theo mơ hình đẳng nhiệt Langmuir (hệ số tương quan R2 phương trình lớn 0,99) Từ kết này, chúng tơi tính giá trị dung lượng hấp phụ cực đại qmax số Langmuir b là: qmax = 39,06mg/g b = 0,013L/g Kết nghiên cứu cho thấy dung lượng hấp phụ Mn(II) vật liệu đá ong biến tính SDS lớn so với dung lượng hấp phụ Mn(II) vật liệu khác như: vật liệu chế tạo từ vỏ ngơ (biến tính axit oxalic) (qmax = 8,518mg/g) [34]; vật liệu chế tạo từ sắt (III) nitrat, natri silicat photphat (qmax = 17,56mg/g) [33]; vật liệu hấp phụ từ bã thải đậu (qmax = 23,4mg/g) [46]; vật liệu graphit hoạt hóa KOH (qmax = 23,74mg/g) [14]; zeolite biến tính NaOH với nồng độ NaOH là: 0,5 N; 2,0 N là: 31,8mg/g; 28,9mg/g [35] hay vật liệu oxit ‫ﻻ‬- nano Fe2O3 (qmax = 35,253mg/g) [15] Với kết nghiên cứu này, hoàn tồn ứng dụng vật liệu đá ong biến tính SDS để xử lý amoni Mn(II) có nguồn nước 3.4.2.5 Ảnh hưởng ion Pb2+, Zn2+, Cu2+ đến khả hấp phụ Mn(II) Các kết nghiên cứu thể bảng hình Bảng 3.13 Ảnh hưởng ion Pb2+, Zn2+, Cu2+ đến khả hấp phụ Mn(II) Nồng độ Co = 100,14 (mg/L) Nồng độ Pb(II) Zn(II) Cu(II) ion lạ (mg/L) Ccb q H Ccb q (mg/L) (mg/g) (%) (mg/L) (mg/g) H (%) Ccb q (mg/L) (mg/g) H (%) 0,0 65,37 17,38 34,72 65,37 17,39 34,72 65,37 17,39 34,72 2,0 65,60 17,27 34,49 68,71 15,71 31,38 71,19 14,47 4,0 68,71 15,71 31,38 72,18 13,98 27,92 75,65 12,25 24,46 6,0 71,69 14,23 28,41 74,45 12,85 25,66 79,12 10,51 20,99 8,0 74,02 13,06 26,08 79,26 10,44 20,85 85,84 7,15 14,28 10,0 78,48 10,83 21,63 85,34 7,40 14,78 91,29 4,43 8,84 28,91 20 Pb(II) 18 16 Zn(II) q (mg/g) 14 Cu(II) 12 10 0 2+ 2+ Nồng độ Pb , Zn , Cu 10 12 2+ Hình 3.18 Ảnh hưởng ion Pb2+, Zn2+, Cu2+ đến khả hấp phụ Mn(II) Nhận xét: Từ kết cho thấy, vùng nồng độ khảo sát, ion Pb2+, Zn2+, Cu2+ có ảnh hưởng tới khả hấp phụ Mn(II) đá ong biến tính Khi nồng độ ion Pb2+, Zn2+, Cu2+ tăng dung lượng hấp phụ Mn(II) VLHP giảm Nguyên nhân có mặt ion Pb2+, Zn2+, Cu2+ gây hấp phụ cạnh tranh ion, ion kim loại bị hấp phụ phần, đồng thời ngăn cản hấp phụ Mn(II) vật liệu, dẫn đến dung lượng hiệu suất hấp phụ ion vật liệu giảm Trong ion khảo sát ion Cu2+ gây ảnh hưởng lớn đến hấp phụ Mn(II) VLHP ion Pb2+ ảnh hưởng yếu Điều phù hợp với lý thuyết hấp phụ Thơng thường ion có điện tích ion có bán kính ion lớn hấp phụ mạnh [3] 3.5 Xử lí mẫu nước có chứa amoni Mn(II) 3.5.1 Xử lí mẫu nước có chứa amoni Kết nghiên cứu thể bảng 3.14 Bảng 3.14 Kết hấp phụ amoni mẫu nước giếng Nồng độ amoni mẫu: Co= 33,39 mg/L Khối lượng vật liệu hấp phụ Ccb q H (gam) (mg/L) (mg/g) (%) 0,025 25,38 8,010 23,99 1,0 10,79 0,565 67,70 Nồng độ amoni mẫu sau hấp phụ lần 1: C1 = 10,79 mg/L 1,0 0,0 0,269 100,00 Nhận xét: Kết cho thấy, dung lượng hấp phụ amoni mẫu nước thực tế nhỏ so với mẫu giả Điều chứng tỏ rằng, ion lạ có mẫu gây nên hấp phụ cạnh tranh làm giảm đáng kể dung lượng hấp phụ amoni vật liệu Nghiên cứu bước đầu cho thấy, với 2,0g vật liệu hấp phụ hồn tồn 25mL nước giếng có nồng độ amoni ban đầu 33,39mg/L 3.5.2 Xử lí mẫu nước có chứa Mn(II) Kết hấp phụ 25mL dung dịch mẫu khối lượng vật liệu 0,05g 1,0 g trình bày bảng sau Bảng 3.15 Kết hấp phụ Mn(II) mẫu nước thải Khối lượng vật liệu hấp phụ (gam) Ccb (mg/L) q (mg/g) H (%) 0,05 8,92 0,76 14,56 1,0 6,89 0,09 34,00 Nồng độ Mn(II) mẫu: Co = 10,44 (mg/L) Nồng độ Mn(II) mẫu sau hấp phụ lần 1: C1= 6,89 (mg/L) 1,0 3,19 0,09 53,70 Nồng độ Mn(II) mẫu sau hấp phụ lần 2: C2 = 3,19 (mg/L) 1,0 0,00 0,08 100,00 Nhận xét: Kết cho thấy, dung lượng hấp phụ Mn(II) mẫu nước thực tế nhỏ so với mẫu giả Điều chứng tỏ rằng, ion lạ có mẫu gây nên hấp phụ cạnh tranh làm giảm dung lượng hấp phụ Mn(II) vật liệu Nghiên cứu bước đầu cho thấy, với 3,0g vật liệu hấp phụ hồn tồn 25mL nước thải có nồng độ Mn(II) ban đầu 10,44mg/L KẾT LUẬN sau: Dựa vào kết thực nghiệm thu được, rút số kết luận Đã chế tạo (biến tính) đá ong thành vật liệu hấp phụ Đã nghiên cứu số đặc trưng hóa lý vật liệu phương pháp IR XRD Đã khảo sát khả hấp phụ amoni, Mn(II) đá ong tự nhiên đá ong biến tính Kết cho thấy, dung lượng hấp phụ amoni Mn(II) đá ong biến tính cao so với đá ong tự nhiên Đã khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến hấp phụ amoni Mn(II) vật liệu phương pháp hấp phụ tĩnh - Dung lượng hấp phụ amoni Mn(II) tốt tỉ lệ khối lượng vật liệu thể tích dung dịch chất bị hấp phụ 1,0g/L 2,0g/L - Thời gian 180 phút amoni 120 phút Mn(II) - pH tốt 5,0 - Các ion Ca(II), Mg(II) làm giảm khả hấp phụ amoni, ion Pb(II), Zn(II), Cu(II) làm giảm khả hấp phụ Mn(II) vật liệu - Sự hấp phụ amoni Mn(II) vật liệu tuân theo mơ hình đẳng nhiệt Langmuir, dung lượng hấp phụ amoni Mn(II) cực đại đạt 68,49mg/g 39,06mg/g Đã nghiên cứu khả hấp phụ amoni mẫu nước giếng vật liệu Kết cho thấy, sau lần hấp phụ, lượng amoni 25mL mẫu nước (có nồng độ ban đầu 33,39mg/L) hấp phụ hoàn toàn với 2,0g vật liệu Đã nghiên cứu khả hấp phụ Mn(II) mẫu nước thải vật liệu Kết cho thấy, với 3,0g vật liệu hấp phụ hồn tồn 25mL nước thải chứa Mn(II) xưởng tuyển khống Cơng ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn (nồng độ Mn(II) ban đầu 10,44mg/) TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Dương Thị Tú Anh (2014), Giáo trình phương pháp phân tích lý hóa, NXB Giáo dục Trần Việt Anh (2012), “Khảo sát khả hấp phụ amoni vật liệu đá ong biến tính”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Dân lập Hải Phòng Lê Văn Cát (2002), Hấp phụ trao đổi ion kĩ thuật xử lý nước nước thải, NXB Thống Kê Lê Mạnh Cường, Nguyễn Trọng Uyển, Nghiêm Xuân Thung (2016), Nghiên cứu khả + hấp phụ NH4 , Mn(II), photphat vật liệu MnO2 nano pyroluzit, Tạp chí phân tích Hóa, Lý Sinh học, tập 21, số 4/2016, trang 117- 123 Lê Mạnh Cường, Nguyễn Trọng Uyển, Nghiêm Xuân Thung (2016), Nghiên cứu khả hấp phụ NH4 +, Mn(II), photphat vật liệu MnO2 nano laterite, Tạp chí phân tích Hóa, Lý Sinh học, tập 21, số 3/2016, trang 116-123 Lê Mạnh Cường, Nguyễn Trọng Uyển, Trần Hông Côn, (2014), Tổng hợp hỗn hợp đồng kết tủa FeOOH, MnOOH kích thước nanomet Laterit để đánh giá khả xúc tác cho phản ứng oxi hóa xanh metylen Tạp chí Hóa học, tập 5A, số 52, 204 – 207 Nguyễn Văn Dục, Nguyễn Dương Tuấn Anh (2010), “Ô nhiễm nước kim loại nặng khu vực công nghiệp Thượng Đình”, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 45, số 07, tr 280–297 Nguyễn Tinh Dung (2009), Hóa học Phân tích, phần II, Các phản ứng ion dung dịch nước, NXB GD Nguyễn Tinh Dung, Đào Thị Phương Diệp (2010), Hóa học phân tích Câu hỏi tập Cân ion dung dịch, NXB Đại học Sư phạm 10 Nguyễn Tinh Dung, Hồ Viết Quý (1991), Các phương pháp phân tích lý hóa, NXB ĐHSP Hà Nội 11 Vũ Hải Đăng (2015), “Thực trạng giải pháp kiểm sốt mơi trường biển ven bờ tỉnh Thái Bình”, Tạp chí Mơi trường, số 08, tr 135-136 12 Trần Tứ Hiếu (2003), Phân tích trắc quang phổ phấp thụ UV-Vis, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 13 Đỗ Trà Hương, Nguyễn Thị Thùy Dung (2017), “Nghiên cứu hấp phụ ion amoni sử dụng vật liệu graphit hoạt hóa KOH”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý Sinh học – tập 22, số 2/2017, tr.99-104 14 Đỗ Trà Hương (2017), “Nghiên cứu khả hấp phụ ion Mn(II) môi trường nước sử dụng vật liệu graphit hoạt hóa KOH”, Tạp chí Hóa học,tập 55, số 5E1,2, tr 44 – 48 15 Đỗ Trà Hương (2013), “Nghiên cứu khả hấp phụ Mn(II) đánh giá khả xúc tác oxi hóa xanhmetylen phân hủy metylen xanh vật liệu oxit nano ‫ ﻻ‬- Fe2O3”, Tạp chí hóa học, tập 51, số 3AB, tr.265-269 16 Quang Khải, cảnh báo “cái chết” nhà máy nước, Việt báo ngày 25/09/2007 17 Nguyễn Văn Khoa (2016), “Nghiên cứu phương pháp xác định nhanh ion amoni ứng dụng để đánh giá trạng ô nhiễm amoni số nguồn nước sinh hoạt Hà Nội”, Luận văn thặc sĩ, Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN 18 Phạm Thị Ngọc Lan (2016), “Nghiên cứu biến tính than hoạt tính chế tạo từ chế phẩm nông nghiệp làm vật liệu hấp phụ xử lý Amoni nước”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi Môi trường, số 52, tr.129 19 Vũ Tuấn Long (2011), “Nghiên cứu biến tính số vật liệu hấp phụ có nguồn gốc tự nhiên xử lí amoni nước”, Luận văn thạc sĩ khoa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 20 Hồng Nhâm (2003), Hóa học vơ (tập 2, tập 3), NXB Giáo dục 21 Trần Văn Nhân (1999), Hóa lý tập 3, NXB Giáo dục 22 Trần Văn Nhân, Nguyễn Thạc Sửu, Nguyễn Văn Tuế (2004), Giáo trình hóa lý tập 23 QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn quốc gia chất lượng nước sinh hoạt, Bộ y tế 24 QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn quốc gia nước thải công nghiệp 25 Nguyễn Nhật Quang – CNMTB K44, https://www.tai-lieu.com/o-nhiem-kim-loainang-1140, trích dẫn 03/04/2016 26 Hồ Viết Q (2007), Các phương pháp phân tích cơng cụ hóa học đại, NXB ĐHSP Hà Nội 27 Quốc Thanh, ô nhiễm sông Đồng Nai: nước dần tính an tồn; Việt báo ngày 23/07/2006 28 Bùi Viết Thắng (2013), “Mangan - cần thiết cho sống sức khỏe”, http://aladin.com.vn/mangan-can-thiet-cho-su-song-va-suc-khoe, trích dẫn 3/4/2016 29 Đào Chánh Thuận (2011), Xử lí nước nhiễm amoni, Đồ án tốt nghiệp, Viện Khoa học Môi Trường, tổng cục môi trường 30 Nguyễn Đình Triệu (2006), Các phương pháp vật lý ứng dụng hóa học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 31 Trịnh Văn Tuyên, Phạm Thị Thúy, Bùi Thị Lan Anh (2016), “Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ xơ dừa để xử lý Amoni nước thải bệnh viện” Luận văn Thạc sĩ Khoa học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 32 Ngô Thị Mai Việt, Nguyễn Hữu Hiệp (2017), Hấp phụ amoni quặng apatit Lào Cai hoạt hóa axit, Tạp chí Hố học, T.55(5e1,2), trang 124-128 33 Ngô Thị Mai Việt (2015), “Nghiên cứu khả hấp phụ Mn(II) Ni(II) vật liệu chế tạo từ sắt (III) nitrat, natri silicat photphat”, Tạp chí phân tích Hóa, Lý Sinh học, tập 20, số 4, tr 269 - 276 Tài liệu Tiếng Anh 34 Abideen Idowu Adeogun, Mopelola Abidemi Idowu, Andrew Edwin Ofudje, Sarafadeen Olateju Kareem, Sikiru Akinyeye Ahmed (2013), “Comparative biosorption of Mn(II) and Pb(II) ions on raw and oxalic acid modified maize husk: kinetic, thermodynamic and isothermal studies”, Applied Water Sci, 3:167179 35 Ayten Ates, Gửkỗen Akgỹl (2016), Modification of natural zeolite with NaOH for removal of manganese in drinking water”, Powder Technology, 287, 285-291 36 A.Maiti, J.K Basu, S De, Development of a Treated Laterite for Arsenic Adsorption: Effects of Treatment Parameters, Industrial & Engineering Chemistry Research, 49 (2010) 4873-4886 37 Chung – Kung Lee, Lai- Hui Lai, Shin- Shou Liu (2014), “Application of titanate nanotubes for amonium adsorptive removal from aqueous solution”, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineer, 45(6), pp.2950 – 2956 38 Farhad Mazloomi, Mohsen Jalali (2015), “Ammonium removal from aqueous solutions by natural Iranian zeolite in the presence of organic acids, cations and anions”, Journal of Environmental Chemical Engineering, pp.1 – 51 39 Maria G da Fonseca, Michelle M de Oliveira, Luiza N.H Arakaki (2006), “Removal of cadmium, zinc, manganese and chromium cations from aqueous solution by a clay mineral”, Journal of Hazardous Materials, B137, 288–292 40 Maria K Doula (2006), “Removal of Mn2+ ions from drinking water by using Clinoptilolite and a Clinoptilolite–Fe oxide system”, Water Research, 40, 3167- 3176 41 M.A Shavandi, Z Haddadian, M.H.S Ismail, N Abdullah, Z.Z Abidin (2012), “Removal of Fe(III), Mn(II) and Zn(II) from palm oil mill effluent (POME) by natural zeolite”, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 43, 750759 42 M Gaouar Yadi, B Benguella, N Gaouar-Benyelles, K Tizaoui (2015), Adsorption of ammonia from wastewater using low-cost bentonite/chitosan beads, Desalination and Water Treatment, 1-11 43 Karim Zare, Hamidreza Sadegh, Ramin Shahryari-ghoshekandi, Mohammad Asif, Inderjeet Tyagi, Shilpi Agarwal, Vinod Kumar Gupta (2016), “Equilibrium and kinetic study of ammonium ion adsorption by Fe3O4 nanoparticles from aqueous solutions”, Journal of Molecular Liquids 213, 345-350 44 Ramasamy Boopathy & Sekar Karthikeyan & Asit Baran Mandal & Ganesan Sekaran (2013), “Adsorption of ammonium ion by coconut shell-activated carbon from aqueous solution: kinetic, isotherm and thermodynamic studies”, Environ Sci Pollut Res (2013) 20:533–542 45 S.Mitra, L.S Thakur, V.K Rathore, P Mondal, Removal of Pb(II) and Cr(VI) by laterite soil from synthetic waste water: single and bi-component adsorption approach, Desalination and Water Treatment, 57 (2016) 18406-18416 46 T Budinova, D Savova, B.Tsyntsarski, C.O Ania, B Cabal, J.B Parra, N Petrov (2009), “Biomass waste-derived activated carbon for the removal of arsenic and manganese ions from aqueous solutions”, Applied Surface Science, 255, pp.46504657 47 Tien Duc Pham, Hoang Hiep Nguyen, Ngoc Viet Nguyen, Thanh Tu Vu, Thi Ngoc Mai Pham, Thi Hai Yen Doan, Manh Ha Nguyen, and Thi Mai Viet Ngo (2017), “Adsorptive Removal of Copper by Using Surfactant Modified Laterite Soil”, Journal of Chemistry, vol 2017, pp 1–10 48 Xiaoqiang Cui, Hulin Hao, Changkuan Zhang, Zhenli He, Xiaoe Yang (2016), “Capacity and mechanisms of ammonium and cadmium sorption on different wetland-plant derived biochars”, Science of the Total Environment 539 (2016) 566–575 ... Vì lí trên, chúng tơi thực đề tài: Nghiên cứu khả hấp phụ amoni, Mn(II) đá ong biến tính bước đầu thăm dò xử lý môi trường Trong đề tài này, tập trung nghiên cứu nội dung sau: Chế tạo (biến tính) ... nồng độ Mn(II) .22 2.5 Khảo sát khả hấp phụ amoni, Mn(II) đá ong tự nhiên đá ong biến tính .22 2.6 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ amoni Mn(II) đá ong biến tính ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HONGLATDA TAOCHANHXAY NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ AMONI, Mn(II) CỦA ĐÁ ONG BIẾN TÍNH VÀ BƯỚC ĐẦU THĂM DỊ XỬ LÍ MƠI TRƯỜNG Ngành: Hóa phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng hấp phụ amoni, Mn(II) của đá ong biến tính và bước đầu thăm dò xử lí môi trường , Nghiên cứu khả năng hấp phụ amoni, Mn(II) của đá ong biến tính và bước đầu thăm dò xử lí môi trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay