Giáo án Hóa học 11 bài 6: Thực hành tính chất Axit bazo. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 09:21

GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN BÀI 6: BÀI THỰC HÀNH 1: Tính axit - bazơ ; phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li I Mục tiêu: Kiến thức: Học sinh nắm vững quy tắc an tồn PTN hóa học Củng cố kiến thức axit, bazơ điều kiện xảy phản ứng trao đổi ion dd chất điện li Kĩ năng: Rèn luyện kĩ sử dụng dụng cụ , hóa chất , tiến hành thành cơng , an tồn thí nghiệm hóa học : Quan sát tượng thí nghiệm, giải thích rút nhận xét; Viết tường trình thí nghiệm II Chuẩn bị: Dụng cụ thí nghiệm: Ống nghiệm; mặt kính đồng hồ; ống nhỏ giọt; đũa thủy tinh; giá thí nghiệm; thìa xúc hóa chất Hóa chất : Các dd : NH3, HCl, CH3COOH, NaOH, CaCl2đặc, Na2CO3đặc , phenolphtalein, giấy thị pH (vạn năng) Yêu cầu học sinh ôn tập kiến thức học để làm thí nghiệm III Tiến hành thí nghiệm: HOẠT ĐỘNG GV Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm: HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN I Thí nghiệm 1: Tính axit - bazơ: I Thí nghiệm 1: Tính axit - bazơ: II Thí nghiệm 2: Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất Tiến hành thí nghiệm, quan II Thí nghiệm 2: Phản ứng trao đổi ion điện li sát tượng , giải thích dung dịch chất điện li viết tường trình Tạo kết tủa Tạo kết tủa Tạo chất khí Tạo chất khí Tạo chất điện li yếu Tạo chất điện li yếu III Viết tường trình thí nghiệm: III Viết tường trình thí nghiệm: BẢNG TƯỜNG TRÌNH THÍ NGHIỆM Tên thí nghiệm Dụng cụ hóa chất Mặt kính Tính axitbazơ mẫu pH ddHCl 0,10M Nội dung tiến hành Hiện tượng - Đặt mẫu pH Mẫu pH lên mặt kính có dd HCl đổi màu - Nhỏ giọt so với ddHCl 0,10M mẫu lên Giải thích , phương trình phản ứng - Dung dịch HCl 0,10M có [H+] = 1,0.10-1M - pH dd HCl 1, dd có mơi trường axit nên làm giấy pH đổi màu so với mẫu ban đầu Ghi GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN - Ống nghiệm Có kết tủa chứa 2ml dd trắng xuất dd CaCl2 , Na2CO3 đặc Na2CO3 đặc không - Thêm ml dd tan CaCl2 vào ống nghiệm - Có kết hợp CO32- Ca2+ dd chất điện li tạo kết tủa tách khỏi dd Ống nghiệm - Axit HCl axit mạnh hòa tan CaCO3 , giải phóng CO2 Ống nghiệm - Lọc kết tủa Kết tủa Phản CaCO3 thí tan dd HCl, ứng nghiệm có khí bay CaCO thí trao đổi nghiệm - Thêm từ từ dd ion HCl vào kết tủa - P/ư : CO32- + Ca2+ = CaCO3↓ - P/ư: CaCO3 + 2H+ = Ca2+ + CO2↑+ H2O Ống nghiệm - Cho 2ml dd NaOH vào ống dd NaOH, nghiệm 2, thêm chất thị tiếp vào giọt phenolphtalein chất thị phenolphtalein - Lúc đầu chưa thêm HCl thấy ống nghiệm có màu hồng - Thêm từ từ dd HCl vào dd Thêm ống nghiệm HCl vào thấy màu hồng nhạt dần sau màu, dd suốt Hoạt động : Tích hợp giáo dục mơi trường - dd NaOH có mơi trường kiềm nên làm phenolphtalein từ khơng màu hóa hồng, ta thấy dd có màu hồng - Khi thêm HCl, NaOH phản ứng giảm nồng độ OH- , màu hồng nhạt dần - Khi NaOH trung hòa , dd thu có mơi trường trung tính, dd trở nên khơng màu suốt - P/ư : H+ + OH- = H2O GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN Xử chất thải sau thí nghiệm IV.Củng cố dặn dò: Đọc để chuẩn bị cho tiết học sau ... nghiệm 2: Phản ứng trao đổi ion điện li sát tượng , giải thích dung dịch chất điện li viết tường trình Tạo kết tủa Tạo kết tủa Tạo chất khí Tạo chất khí Tạo chất điện li yếu Tạo chất điện li yếu...GIÁO ÁN HĨA HỌC 11 CƠ BẢN I Thí nghiệm 1: Tính axit - bazơ: I Thí nghiệm 1: Tính axit - bazơ: II Thí nghiệm 2: Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất Tiến hành thí nghiệm, quan... thích , phương trình phản ứng - Dung dịch HCl 0,10M có [H+] = 1,0.10-1M - pH dd HCl 1, dd có mơi trường axit nên làm giấy pH đổi màu so với mẫu ban đầu Ghi GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN - Ống nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 11 bài 6: Thực hành tính chất Axit bazo. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li, Giáo án Hóa học 11 bài 6: Thực hành tính chất Axit bazo. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay