Du an bom tuoi vay von quy ho tro phat trien HTX binh thanh c TX long my

8 10 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 09:06

Nghị quyết số 26NQTW Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nêu rõ quan điểm “Các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải được giải quyết đồng bộ, gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước…” và “Phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân phải dựa trên cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc DỰ ÁN VAY VỐN QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TỈNH HẬU GIANG - Tên dự án: Đầu tư may máy móc, thiết bị mở rộng dịch vụ bơm tưới - Họ tên chủ dự án: Trần Văn Ghi - Địa liên hệ: Khu vực Bình Thạnh C, Phường Bình Thạnh, TX Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang - Điện thoại: 0907.705.620 - Địa điểm thực dự án: Khu vực Bình Thạnh C, Phường Bình Thạnh, TX Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang I BỐI CẢNH Đặc điểm tình hình hợp tác xã - Thành lập ngày 13/7/2017 - Giấy chứng nhận đăng ký số: 640807000018 - Số điện thoại: 0907.705.620 - Vốn điều lệ đăng ký: 375.000.000 đ - Số thành viên tham gia: 10 - Diện tích sản xuất khu vực HTX: 344,5 Bối cảnh kinh tế - xã hội Trong năm qua, nhờ chủ trương sách Đảng Nhà nước đổi kinh tế tập trung bao cấp sang chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần, đa dạng hố hình thức sở hữu, có kinh tế hợp tác với nhiều hình thức đa dạng, mà nòng cốt hợp tác xã Chính nhờ chủ trương đắn đó, kinh tế đất nước phát triển, đời sống đại đa số nhân dân cải thiện Nghị số 26-NQ/TW Hội nghị Ban chấp hành Trung ương (khoá X) nông nghiệp, nông dân, nông thôn nêu rõ quan điểm “Các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải giải đồng bộ, gắn với trình đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trình cơng nghiệp hố, đại hố đất nước…” “Phát triển nông nghiệp, nông thôn nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nông dân phải dựa chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” Trong năm qua, với nỗ lực hệ thống trị, Nhân dân cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Hậu Giang tổ chức thực liệt đồng nhóm giải pháp đề ra, tiếp tục trì ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh có chuyển biến tích cực Đề án chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi việc thực liên kết theo chuỗi giá trị triển khai tích cực, từ sản xuất tiêu thụ lúa gạo, thủy sản ăn trái có chuyển biến, nơng sản hàng hóa giá, phận nơng dân có lãi nhiều Phát triển doanh nghiệp có bước chuyển biến mạnh mẽ, giá trị xuất nhập tăng cao so kỳ Thương mại, dịch vụ phát triển ôn định Đầu tư cơng tiếp tục tái cấu, tình trạng đầu tư dàn trải khắc phục thông qua việc triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội lĩnh vực xã hội khác quan tâm đạt kết định An ninh trị trật tự xã hội bảo đảm, công tác cải cách hành đấu tranh phòng, chống tham nhũng trọng, đơn thư khiếu nại giảm Bên cạnh mặt được, số vấn đề tồn khó khăn, thách thức như: - Biến đổi khí hậu - Nước biển dâng, thiên tai, dịch bệnh trồng vật nuôi,… tiếp tục gây ảnh hưởng lớn sản xuất nông nghiệp - Thị trường nông sản chịu áp lực lớn thị trường bên ngoài, đặc biệt chất lượng, số lượng, giá cả, an toàn vệ sinh thực phẩm - Vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nơng thơn nhiều khó khăn chưa đáp ứng đủ u cầu - Trình độ sản xuất nơng dân nguồn nhân lực phục vụ cho cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn hụt hẫng chưa đáp ứng yêu cầu - Liên kết vùng, liên kết theo chuỗi giá trị, đổi quan hệ sản xuất, ứng dụng công nghệ cao để đưa hàm lượng chất xám vào giá trị hàng nông sản,… vấn đề thách thức năm tới - Khu vực kinh tế tập thể tỉnh nói chung, địa bàn Thị xã nhà nói riêng gặp khơng khó khăn định, chất lượng, hiệu hoạt động hợp tác xã, tổ hợp tác thấp, chưa phát huy hết tiềm sẵng có, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, song tình hình chung Nếu kinh tế hợp tác xã nhà biết phát huy phát triển hướng yếu tố động lực để đổi tư duy, nâng cao trình độ sản xuất phương diện cho người nông dân khu vực đem lại hiệu kinh tế cao khu vực nông nghiệp nông thôn, tiếp tục tạo tảng để thúc đẩy trình xây dựng nông thôn địa bàn, đáp ứng yêu cầu giai đoạn cơng nghiệp hố đại hố nông nghiệp nông thôn Đứng trước thuận lợi, thách thức nêu trên, nắm bắt thuận lợi, hội địa phương, bên cạnh việc HTX tự vươn lên nội lực mình, song cần có kết hợp với ngoại lực, có tranh thủ với Nhà nước thơng qua sách ban hành Thực Chương trình số 04/CTr-UBND ngày 20/5/2011 UBND tỉnh Hậu Giang phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 – 2015; Kế hoạch hành động thực Đề án “Tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững” địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011 – 2015; Kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 – 2020, tập thể HTX mạnh dạn xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh nhằm tranh thủ hỗ trợ từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Các pháp lý: - Luật HTX năm 2012 có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 - Nghị Hội nghị Ban chấp hành Trung ương (khóa IX) tiếp tục đối mới, phát triển nâng cao hiệu kinh tế tập thể - Kết luận số 56-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2013 Bộ trị đẩy mạnh thực Nghị Hội nghị Ban chấp hành Trung ương (khóa IX) tiếp tục đối mới, phát triển nâng cao hiệu kinh tế tập thể - Nghị số 26-NQ/TW Hội nghị Ban chấp hành Trung ương (khố X) nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn - Quyết định số 2261-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020; - Quyết định số 445-TTg Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt đề án thí điểm hồn thiện, nhân rộng mơ hình HTX kiểu vùng ĐBSCL giai đoạn 2016 – 2020; - Các sách về: tiếp cận vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX theo Quyết định số 246/2006 Thủ tướng phủ, Quyết định số 60/2007 Bộ Tài chính; Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng HTX Nông nghiệp (Thông tư số 15/2016 Bộ NN & PTNT); Chính sách tín dụng phục vụ phát triển Nông nghiệp, nông thôn (Nghị định số 55/2015 Thủ tướng Chính phủ); Kế hoạch số 688 Sở NN & PTNT tỉnh Hậu Giang việc triển khai thực sách hỗ trợ phát triển HTX tỉnh lĩnh vực nông nghiệp địa bàn tỉnh Hậu Giang; Kế hoạch số 82 hỗ trợ phát triển HTX NN năm 2018 địa bàn tỉnh Hậu Giang… Khả phát triển hợp tác xã dự án: - Mở rộng phát triển dịch vụ cung cấp cho thành viên, giảm giá thành sản xuất cho nông dân, tăng doanh thu, lợi nhuận, tham gia vào trình ổn định bền vững cấu kinh tế địa phương - Cung cấp dịch vụ ổn định, kịp thời, tạo niềm tin cho nông dân an tâm sản xuất, giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho nơng dân khu vực gieo xạ hàng năm lịch thời vụ, cải tạo nâng cao suất canh tác - Góp phần thúc đẩy nhanh trình chuyển dịch cấu nông nghiệp kinh tế nông thôn, theo hướng xây dựng, hình thành vùng sản xuất chuyên canh, tập trung có sản lượng hàng hóa qui mơ lớn, ổn định sở phát huy lợi tự nhiên loại trồng, vật nuôi; gắn kết tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị theo qui trình sản xuất nơng sản có thị trường hiệu kinh tế cao; tăng cường công tác chuyển giao công nghệ sản xuất, bảo quản chế biến; Nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho cư dân nông thơn, đảm bảo an ninh lương thực, góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo III NỘI DUNG ÁN Chủ thể dự án: - Tên gọi Hợp tác xã: Hợp tác xã nơng nghiệp Bình Thạnh C - Ngành nghề đăng ký: + Bơm tưới + Sản xuất, cung ứng lúa giống + Mua bán vật tư nông nghiệp + Tín dụng nội + Liên kết bao tiêu sản phẩm Nguồn vốn hoạt động - Tổng số: 375.000.000 đồng Chia ra: + Vốn hoạt động: 375.0000.000 đồng + Vốn cố định: không Năng lực sản xuất: - Tổ chức máy: + Hội đồng quản trị: 03 + Kiểm soát viê: 01 + Kế toán: 01 + Thủ quỹ: 01 - Tài sản cố định: + 02 trạm bơm điện (tài sản công trợ) + 01 trạm bơm máy dầu (tài sản HTX tự đầu tư) 4 Nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển hợp tác xã Hiện HTX Nhà nước đầu tư giao 02 trạm bơm điện, HTX tự đầu tư 01 trạm bơm máy dầu với diện tích Tuy nhiên, dịch vụ chưa đáp ứng hết nhu cầu khu vực HTX, HTX dự kiến mở rộng diện tích phục vụ, nâng tổng số diện tích phục vụ bơm tưới lên 234ha, bao trùm tồn diện tích khu vực a Ước định mức đầu tư nhu cầu vốn đầu tư ban đầu: (Đvt: đồng) Stt Nội dung Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền I VỐN ĐẦU TƯ BAN ĐẦU 381.000.000 Máy xe 60.000.000 180.000.000 Hộp số 20.000.000 60.000.000 Nền máy 15.000.000 45.000.000 Ống bơm 20.000.000 60.000.000 Trẹt 12.000.000 36.000.000 b Nhu cầu vốn đầu tư: (Đvt: đồng) Stt Đơn vị tính Tỷ lệ (~%) Nội dung Số tiền Vốn đối ứng đồng 58% 221.000.000 Vốn vay đồng 42% 160.000.000 Thời gian vay năm Số vốn xin vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã: - Tổng số vốn xin vay: 160.000.000 đồng (tương đương 42% so với tổng số vốn thực dự án) - Lãi suất: 0,43%/tháng Tài sản đảm bảo vốn vay: Quyền sử dụng đất: - Số BX 050947, diện tích 5.950 m2, tọa lạc Khu vực Bình Thạnh C, Phường Bình Thạnh, Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang - Số BX 05094, diện tích 1.5430 m2, tọa lạc Khu vực Bình Thạnh C, Phường Bình Thạnh, Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang IV HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN Bảng doanh thu dự kiến: (Đvt: đồng) Stt Nội dung Đơn vị tính Bơm tưới Số lượng Giá thành 468 1.100.000 Thành tiền 514.800.000 Bảng chiết tính chi phí dự kiến: Stt Nội dung II CHI PHÍ Lương cho cán quản lý, nhân viên Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 415.450.000 53.000.000 - Giám đốc người/năm 5.000.000 5.000.000 - Phó giám đốc người/năm 4.000.000 8.000.000 - Kế toán người/năm 4.000.000 4.000.000 - Thủ quỹ người/năm 4.000.000 4.000.000 - Công nhân vận hành máy người/năm 4.000.000 32.000.000 Dầu, nhớt(tính 02 vụ/năm) ha/năm 468 400.000 187.200.000 Khấu hao máy móc, thiết bị (04 năm) %/năm 25 381.000.000 95.250.000 Khấu hao máy móc, thiết bị đầu tư trước triệu/năm 60.000.000 60.000.000 Chi phí khác triệu/năm 20.000.000 20.000.000 Bảng hạch toán dự kiến qua năm: Stt Hạch toán năm Năm đầu tư Năm Năm hoạt động Năm Năm Năm Vay dài hạn Tổng doanh thu 514.800.000 514.800.000 514.800.000 Tổng chi phí 415.450.000 415.450.000 415.450.000 Trả nợ vay 50.000.000 50.000.000 60.000.000 Lãi vay 8.256.000 5.676.000 3.096.000 41.094.000 43.674.000 36.254.000 160.000.000 Lợi nhuận năm (=2 - (3+4)) Khả thu hồi vốn: Sau nhận vốn vay, HTX tiến hành mua máy thiết bị hỗ trợ sẵng sàng bắt tay vào để phục vụ Với nguồn vốn đầu tư ban đầu 381.000.000 đồng, kết hợp với nguồn lực sẵng có HTX tạo doanh thu 946.400.000 đồng Sau trừ tất chi phí đầu vào khoản chi phí hợp lý khác, phần thu tạm tính cho năm 87.694.000 đồng Phần lãi HTX trích lập quỹ phân phối lãi theo quy định hành Nhà nước gồm: Quỹ phát triển sản xuất, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khác…, phân phối ưu tiên theo mức độ sử dụng dịch vụ chia theo tỷ lệ vốn góp Hiệu dự án: - Mở rộng phát triển dịch vụ cung cấp cho thành viên đảm bảo theo yêu cầu Luật HTX năm 2012 - Giảm giá thành sản xuất cho nông dân, tăng doanh thu, lợi nhuận, tham gia vào trình ổn định bền vững cấu kinh tế địa phương - Cung cấp dịch vụ ổn định, kịp thời, tạo niềm tin cho nông dân an tâm sản xuất, giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân khu vực gieo xạ hàng năm lịch thời vụ, hỗ trợ nhằm góp phần giảm tổn thất thu hoạch - Có đóng góp vào ngân sách nhà nước thơng qua thực nghĩa vụ thuế (đối với khoản phải nộp) V PHẦN CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN Thay mặt tập thể, xin cam kết: - Sử dụng vốn mục đích nêu dự án - Đảm bảo thời hạn hoàn trả vốn - Thực đầy đủ nghĩa vụ nhà nước XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ Bình Thạnh C, ngày 25 tháng 10 năm 2017 CHỦ DỰ ÁN ... thách th c nêu trên, nắm bắt thuận lợi, hội địa phương, bên c nh vi c HTX tự vươn lên nội l c mình, song c n c kết hợp với ngoại l c, c tranh thủ với Nhà nư c thơng qua sách ban hành Th c Chương... tin cho nông dân an tâm sản xuất, giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân khu v c gieo xạ hàng năm lịch thời vụ, c i tạo nâng cao suất canh t c - Góp phần th c đẩy nhanh trình chuyển... diện tích Tuy nhiên, dịch vụ chưa đáp ứng hết nhu c u khu v c HTX, HTX dự kiến mở rộng diện tích ph c vụ, nâng tổng số diện tích ph c vụ bơm tưới lên 234ha, bao trùm tồn diện tích khu v c a Ư c định
- Xem thêm -

Xem thêm: Du an bom tuoi vay von quy ho tro phat trien HTX binh thanh c TX long my, Du an bom tuoi vay von quy ho tro phat trien HTX binh thanh c TX long my

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay