Giáo án Hóa học 11 bài 7: Nitơ

6 12 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 08:42

GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 BÀI 7: NITƠ I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: a HS biết được: - Vị trí bảng tuần hồn , cấu hình electron ngun tử nguyên tố nitơ - Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (trạng thái, màu, mùi, tỉ khối, tính tan), ứng dụng chính, trạng thái tự nhiên; điều chế nitơ phòng thí nghiệm cơng nghiệp b HS hiểu được: - Phân tử nitơ bền có liên kết ba, nên nitơ trơ nhiệt độ thường, hoạt động nhiệt độ cao - Tính chất hố học đặc trưng nitơ: tính oxi hoá (tác dụng với kim loại mạnh, với hiđro), ngồi nitơ có tính khử (tác dụng với oxi) 2.Kĩ năng: - Dự đốn tính chất, kiểm tra dự đốn kết luận tính chất hố học nitơ - Viết PTHH minh hoạ tính chất hố học - Tính thể tích khí nitơ đktc phản ứng hố học; tính % thể tích nitơ hỗn hợp khí 3.Thái độ: Vận dụng kiến thức nitơ, giải thích tượng tự nhiên II TRỌNG TÂM: - Cấu tạo phân tử nitơ - Tính oxi hố tính khử nitơ GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 III CHUẨN BỊ: Giáo viên: Chuẩn bị giảng Học sinh: Học bài, làm tập, soạn IV PHƯƠNG PHÁP: - Gv đặt vấn đề - Hs tự giải vấn đề hướng dẫn gv - Kết hợp sách giáo khoa để HS tự chiếm lĩnh kiến thức V TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục Kiểm tra cũ: Không Nội dung: HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS NỘI DUNG Hoạt động 1:Vị trí cấu hình electron ngun tử Mục tiêu: Biết vị trí nitơ BTH, khả liên kết, CTPT nitơ Hoạt động 1: I Vị trí cấu hình e nguyên tử: - Gv: Yêu cầu học sinh viết cấu - Cấu hình e N: 1s 22s22p3 có 5e lớp hình e 7N ngồi + Từ cấu hình e, xác định vị trí - Vị trí N BTH: Ơ thứ 7, nhóm VA, N BTH chu kì + Dựa vào cấu hình e, cho biết - Phân tử N gồm ngtử N, liên kết với loại liên kết hình thành liên kết CHT khơng cực GIÁO ÁN HĨA HỌC 11 phân tử N2? - CTCT: N �N + Viết CTCT Hoạt động 2: II Tính chất vật lí: Sgk - Gv : N2 có tính chất vật lý ? Hs : Nghiên cứu sgk trả lời câu hỏi (Trạng thái, màu sắc, mùi vị, tỷ khối so với kk, to sơi, tính tan H2O, khả trì cháy, hô hấp) Hoạt động 3: - Gv: Nitơ phi kim hoạt III Tính chất hố học: động (ĐAĐ 3) to - Ở to thường N2 trơ mặt hoá học thường trơ mặt hoá học, - Ở to cao N2 trở nên hoạt động sao? SOXH N dạng đơn chất - Các trạng thái oxi hố: -3; 0; +1; +2; +3; +4; bao nhiêu? Ngồi ra, N có +5 Tuỳ thuộc ĐAĐ chất p/ư mà N thể tính khử hay tính oxi hố trạng thái oxi hố nào? - Gv: ? Dựa vào SOXH  TCHH N2? - SOXH N hợp chất CHT: -3, +1, +2 , +3, +4 , +5 - Dựa vào thay đổi SOXH N  Dự đoán tính chất hố học GIÁO ÁN HĨA HỌC 11 N2 - Gv kết luận: + Ở to thường N2 trơ mặt hố học Tính oxi hố: + Ở to cao N2 trở nên hoạt động a Tác dụng với kim loại mạnh.(Li,Ca,Mg,Al tác dụng với nhiều tạo nitrua kim loại) chất -3 + N2 thể tính khử tính oxi hoá Li + N2  Li3N o - Gv: Hãy xét xem N2 thể t -3 tính khử hay tính oxi hố Mg + N2  Mg3N2 trường hợp nào? o - Gv: Thông báo phản ứng b Tác dụng với hiđrô: t cao,P cao, xt N2 với H2 kim loại hoạt động o -3 Hs: Xác định SOXH N trước t , p , xt ��� � NH3 N2 + H2 ��� � sau phản ứng cho biết vai trò N2 phản ứng Tính khử: o - Gv:Thông báo pứ N2 O2 - Tác dụng với oxi : 3000OC hồ quang Hs: Xác định SOXH N trước điện sau pứ cho biết vai trò N2 O +2 pứ 3000 C ��� � N2 + O2 ���� 2NO - Gv nhấn mạnh: Pứ xảy khó khăn cần to cao pứ - NO dễ dàng kết hợp với O2 tạo NO2 (màu thuận nghịch NO dễ dàng kết nâu đỏ), hợp với O2  NO2 màu nâu đỏ NO + O2 � NO2 - Gv thông tin: Pư N2 O2 - Một số oxít khác N: NO2, N2O3, N2O5 có sấm sét chúng khơng điều chế trực tiếp từ N O - Gv: Một số oxit khác N: * Kết luận: N2 thể tính khử tác dụng o GIÁO ÁN HĨA HỌC 11 N2O , N2O3, N2O5, chúng khơng với nguyên tố có ĐAĐ lớn thể điều chế trực tiếp từ phản ứng tính khử tác dụng với nguyên tố ĐAĐ nhỏ N2 O2 - Gv kết luận: N2 thể tính khử tác dụng với ngtố có ĐAĐ lớn thể tính khử tác dụng với ngtố ĐAĐ nhỏ Hoạt động 4: - Gv:? Trong tự nhiên Nitơ có đâu dạng tồn ? IV Trạng thái thiên nhiên: SGK Hs: Nghiên cứu sgk để trả lời V Ứng dụng: SGK - Gv: ? Nitơ có ứng dụng ? Hs: Nghiên cứu kiến thức thực tế sgk Hoạt động 5: - Gv:? Người ta điều chế N2 cách nào? Hs: Tìm hiểu sgk trả lời VI Điều chế: a Trong CN: Chưng cất phân đoạn kk lỏng b Trong PTN: t NH4NO2 �� � N2 + H2O o t NH4Cl + NaNO2 �� � NaCl + N2 + 2H2O o GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 Củng cố: Bài tập: Cần lấy lít N2 H2 (đkc) để điều chế 51 gam NH3, biết hiệu suất phản ứng 25 %? VI Dặn dò: - Học bài, làm tập - Soạn bài: Amoniac muối amoni VII Rút kinh nghiệm: ...GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 III CHUẨN BỊ: Giáo viên: Chuẩn bị giảng Học sinh: Học bài, làm tập, soạn IV PHƯƠNG PHÁP: - Gv đặt vấn đề - Hs tự giải vấn đề hướng dẫn gv - Kết hợp sách giáo khoa... NaCl + N2 + 2H2O o GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 Củng cố: Bài tập: Cần lấy lít N2 H2 (đkc) để điều chế 51 gam NH3, biết hiệu suất phản ứng 25 %? VI Dặn dò: - Học bài, làm tập - Soạn bài: Amoniac muối amoni... , +3, +4 , +5 - Dựa vào thay đổi SOXH N  Dự đốn tính chất hố học GIÁO ÁN HĨA HỌC 11 N2 - Gv kết luận: + Ở to thường N2 trơ mặt hố học Tính oxi hoá: + Ở to cao N2 trở nên hoạt động a Tác dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 11 bài 7: Nitơ, Giáo án Hóa học 11 bài 7: Nitơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay