Giáo án Hóa học 11 bài 7: Nitơ

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 08:40

GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN Bài 7: NITƠ I Mục tiêu cần đạt : Kiến thức: * Học sinh biết: - Vị trí bảng tuần hồn , cấu hình electron nguyên tử nguyên tố nitơ - Cấu tạo pgân tử , tính chất vật lý , ứng dụng nitơ - Điều chế nitơ phòng thí nghiệm cơng nghiệp * Học sinh hiểu được: - Phân tử nitơ bền có liên kết ba, nitơ trơ nhiệt độ thường, hoạt động mạnh nhiệt độ cao - tính chất hố đặc trưng nitơ, nitơ vừa có tính khử vừa có tính oxi hố Kĩ năng: - Dự đốn tính chất hóa học , viết phương trình phản ứng để minh họa - Viết PUHH minh hoạ cho tính chất hố học - Tính thể tích khí N2 phản ứng hố học % khí nitơ hổn hợp khơng khí Tình cảm, thái độ: - Rèn luyện thái độ làm việc khoa học, nghiêm túc - Xây dựng tính tích cực, chủ động, hợp tác, có kế hoạch tạo sở cho em u thích mơn hóa học Trọng tâm: - Cấui tạo phân tử Nitơ - Tính oxi hóa tính khử nitơ II Chuẩn bị: Bảng TH nguyên tố hóa học Hệ thống câu hỏi để học sinh hoạt động III Phương pháp: Dạy học nêu vấn đề GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN IV Tổ chức hoạt động: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG Hoạt động I Vị trí cấu hình electron nguyên tử nitơ: Dựa vào HTTH, xác định vị trí nitơ, * Ơ số 7, nhóm VA, CK: viết cấu hình electron CTCT N2 ? * Cấu hình : 1s22s22p3 * Ơ số 7, nhóm VA, chu kì * CT phân tử N2 : N = N * Cấu hình electron : 1s22s22p3 Tạo liên kết cộng hóa trị với nguyên tử khác * Cấu tạo phân tử N2 : N =N II Lí tính: Hoạt động Nêu - Chất khí , khơng màu, tính chất vật lí N2? không mùi, không vị, Ở điều kiện thường N2 : Từ đo nêu cách thu nhẹ khơng khí - Chất khí , khơng màu, khơng mùi, khơng vị, N2 ? - Hóa lỏng -196 C, hóa nhẹ khơng khí rắn -2100C - Hóa lỏng -1960C, hóa rắn -2100C - Rất tan nước - Rất tan nước - Khơng trì sống - Khơng trì sống cháy cháy * Thu cách đẩy nước III.Hóa tính: * Ở t0 thường, N2 bền (trơ) Hoạt động Từ đặc điểm cấu tạo nêu Do đặc điểm cấu tạo (có * Ở t cao, N2 nguyên tố hoạt động tính chất hóa học liên kết 3) nên nitơ bền t0 * Với nguyên tố có ĐAĐ bé nitơ? thường hidro, kim loại nitơ tạo hợp chất với số oxi hóa -3 Trong hợp chất với nguyên tố có Ở t0 cao nitơ hoạt động ĐAĐ lớn oxi, flo, nitơ có số oxi hơn, thể tính khử hóa dương tính oxi hóa Tính oxi hóa: a Với kim loại: GIÁO ÁN HĨA HỌC 11 CƠ BẢN * t0 cao : N2 tác dụng với số kim loại Ca, Mg, Al VD: N2 + 3Mg t0-> Mg3N2 t0 Viết phản ứng xảy * N2 + 3Mg -> Mg3N2 N2 Mg với N2 : chất oxi hóa H2 , xác định vai trò chất phản Mg : chất khử ứng ? * 3H2 + N2 < > 2NH3 H2 : chất khử N2 : chất oxi hóa Viết phản ứng xảy N2 với O2 , xác định vai trò N + O < 3000 > 2NO 2 chất phản ứng ? (nitơ oxit) Hoạt động 4: Tích hợp N2 : chất khử giáo dục mơi trường NO2 khí gây O2 : chất oxi hóa nhiễm mơi trường GV hướng dẫn em cách xử lí dùng bơng tẩm dung dịch kiềm b Với hidro:(t0 cao, P cao, có xúc tác) 3H2 + N2 2NH3 => Số oxi hóa nitơ giảm từ xuống -3, thể tính oxi hóa Tính khử: *Với O2 : nhiệt độ cao tia lửa điện N2 + O2 < 3000 > 2NO (nitơ monooxit) * Số oxi hóa Nitơ tăng từ đến +2, thể tính khử * NO khơng màu phản ứng với oxi khơng khí tạo NO2 có màu nâu đỏ 2NO + O2 = 2NO2 (nitơ dioxit) * Ngồi nitơ tạo số oxit khác (không điều chế trực tiếp) N2O, N2O3, N2O5 Chú ý : Khí N2 khơng phản ứng với nhóm halogen IV Ứng dụng: - Là thành phần dinh dưỡng thực vật - Là nguyên liệu tổng hợp NH 3, HNO3, phân đạm Hoạt động Nêu tóm tắt ứng dụng trạng thái tự nhiên nitơ ? - Tạo môi trường trơ cho nghành công nghiệp : luyện kim, thực phẩm, điện tử - Nitơ lỏng dùng để bảo quản máu mẫu GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN vật sinh học khác Hoạt động Nêu Học sinh tóm tắt giáo V Trạng thái tự nhiên: phương pháp điều chế viên kiểm tra lại - Ở dạng tự : chiếm 78,16% thể tích khơng N2 cơng nghiệp ? khí (4/5) gồm đồng vị 714N (99,63%) 15 N (0,37%) - dạng hợp chất : khoáng NaNO (diêm tiêu natri) VI Điều chế: Trong công nghiệp: Chưng cất phân đoạn khơng khí lỏng Khơng khí (đã loại CO2 H2O) hóa lỏng đến -1960C , N2 sơi lấy (O2 sôi -1830C) V.Củng cố dặn dò: * Củng cố : * Dặn dò : Làm tập SGK (1 đến /31) ... có Ở t0 cao nitơ hoạt động ĐAĐ lớn oxi, flo, nitơ có số oxi hơn, thể tính khử hóa dương tính oxi hóa Tính oxi hóa: a Với kim loại: GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN * t0 cao : N2 tác dụng với số kim loại... nhiên nitơ ? - Tạo môi trường trơ cho nghành công nghiệp : luyện kim, thực phẩm, điện tử - Nitơ lỏng dùng để bảo quản máu mẫu GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN vật sinh học khác Hoạt động Nêu Học sinh...GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN IV Tổ chức hoạt động: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG Hoạt động I Vị trí cấu hình electron nguyên tử nitơ: Dựa vào HTTH, xác định vị trí nitơ, * Ơ số
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 11 bài 7: Nitơ, Giáo án Hóa học 11 bài 7: Nitơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay