Giáo án Hóa học 11 bài 7: Nitơ

5 19 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 08:38

HĨA HỌC 11 CƠ BẢN § 7: NITƠ I Mục tiêu học - Kiến thức Biết vị trí nitơ bảng hệ thống tuần hoàn Hiểu tính chất vật lí tính chất hố học nitơ Biết ứng dụng nitơ phương pháp điều chế nitơ phòng thí nghiệm công nghiệp Kỹ - Vận dụng cấu tạo nitơ để giải thích tính chất vật lí, hố học nitơ - Rèn luyện kĩ dự đoán tính chất chất dựa vào mức oxi hố II Phương pháp giảng dạy - Sử dụng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề kết hợp với phương tiện trực quan III Chuẩn bị Giáo viên - Chuẩn bị nội dung kiến thức - Hoá chất dụng cụ làm thí nghiệm biểu diễn Học sinh - Cần chuẩn bị trước nội dung học nhà IV Tiến trình lên lớp Ổn định lớp Bài Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động Vị trí cấu hình nitơ I Vị trí cấu hình electron ngun tử GV cung cấp số thứ tự 1s22s22p3 nitơ Yêu cầu học sinh viết cấu hình xác định Nitơ thuộc chu kì nhóm vị trí nitơ bảng VA hệ thống tuần hồn Cấu tạo phân tử nitơ Viết cơng thức cấu tạo - Cấu hình electron nguyên tử : 1s22s22p3 - Nitơ thuộc chu kì nhóm VA - Cấu tạo phân tử nitơ HÓA HỌC 11 CƠ BẢN phân tử nitơ dựa vào qui N ≡ N tắc bát tử Từ cấu tạo dự đốn tính tan nước N ≡ N - Độ âm điện 3,04 oxi, flo Cho biết độ âm điện mức oxi hố nitơ Dự đốn tính chất hố học nitơ Hoạt động Tính chất vật lí Từ thực tế cho biết trạng thái màu sắc, mùi vị nitơ tự nhiên II Tính chất vật lí Độc tính nitơ - Khơng độc, tan nước Từ cấu tạo phân tử giải thích tính tan nitơ Nitơ chất khí khơng - Khơng trì sống màu, khơng mùi, khơng nước Hoạt động Tính chất vị, khơng độc hố học Ít tan nước nitơ Từ mức oxi hố có phân tử khơng phân thể có nitơ dự cực đốn tính chất hố học nitơ ? Khi thể tính oxi hố thể tính khử ? III Tính chất hố học Các mức oxi hoá nitơ Tại nitơ hoạt Nitơ có mức oxi hố trung -3 +1 +2 +3 +4 +5 động nhiệt độ thấp ? gian nên vừa có tính oxi hố vừa có tính khử Tính oxi hố thể Tính OXH tác dụng với chất khử, Tính Khử HĨA HỌC 11 CƠ BẢN tính khử thể tác Td với CK dụng với chất oxi hoá Td với COX Nitơ hoạt động hố học nhiệt độ thường Tính oxi hố nitơ biểu có liên kết ba bền, ? Cho thí nhiệt độ cao hoạt động hố học mạnh dụ minh họa Hoạt động Tính oxi hố Chú ý hướng dẫn cách gọi tên muối nitrua Tác dụng với chất khử kim loại, hiđro Phản ứng để làm Tác dụng với kim loại phòng thí nghiệm ? hoạt động mạnh Ca, Tính oxi hố Mg, Al -3 Nitơ đóng vai trò t Mg + N2 → Mg3N2 phản ứng ? o a Tác dụng với kim loại - Tác dụng với kim loại hoạt động mạnh Tạo môi trường chân không -3 -3 t Mg + N2 → Mg3N2 o Hoạt động Tính khử N2 + 3H2 → 2NH3 t o , p, xt magie nitrua Nitơ đóng vai trò chất Tính khử biểu b Tác dụng với hiđro ? cho thí dụ minh oxi hố hoạ -3 Khí NO khơng màu Nitơ thể tính khử nhanh chóng bị oxi hố tác dụng với chất oxi hoá cho sản phẩm màu nâu mạnh đỏ Hoạt động Ứng dụng +2 , p, xt → 2NH3 N2 + 3H2 t o HÓA HỌC 11 CƠ BẢN t Yêu cầu học sinh cho biết N2 + O2 → 2NO ứng dụng nitơ dựa vào hiểu biết GV cung cấp thêm số NO + O → 2NO 2 thông tin ứng dụng nitơ o Nitơ dùng để sản xuất phân đạm Tính khử +2 +2 t N2 + O2 → 2NO o nitơ monoxit (không màu) Hoạt động Trạng thái tự Thuốc nổ, tạo môi trường nhiên +4 trơ Nitơ tồn dạng NO + O2 → 2NO2 ? (màu nâu đỏ) IV Ứng dụng SGK Hoạt động Điều chế Nhắc lại kiến thức cũ Nitơ công nghiệp Nitơ tồn dạng tự sản xuất với khơng khí, oxi hợp chất diêm tiêu, Trong phòng thí nghiệm thể sinh vật nitơ điều chế Sản xuất công cách ? nghiệp phương pháp chưng phân đoạn khơng khí lỏng V Trạng thái tự nhiên Nitơ phòng thí - Dạng tự nghiệm điều chế - Dạng hợp chất cách đun nóng nhẹ dung dịch NH4NO2 Hoặc hỗn hợp dung dịch muối NH4Cl NaNO2 HÓA HỌC 11 CƠ BẢN VI Điều chế Trong cơng nghiệp - Chưng phân đoạn khơng khí lỏng Trong nghiệm phòng thí t NH4NO2 → N2 + 2H2O o t NH4Cl +NaNO2 → N2 + NaCl + 2H2O o Củng cố - Tính chất hố học nitơ ? Giải thích ngun nhân, cho thí dụ minh hoạ Dặn dò - Làm tâp SGK SBT - Chuẩn bị nội dung ... hố học Ít tan nước nitơ Từ mức oxi hố có phân tử khơng phân thể có nitơ dự cực đốn tính chất hố học nitơ ? Khi thể tính oxi hố thể tính khử ? III Tính chất hoá học Các mức oxi hoá nitơ Tại nitơ. ..HÓA HỌC 11 CƠ BẢN phân tử nitơ dựa vào qui N ≡ N tắc bát tử Từ cấu tạo dự đốn tính tan nước N ≡ N - Độ âm điện 3,04 oxi, flo Cho biết độ âm điện mức oxi hoá nitơ Dự đốn tính chất hố học nitơ. .. 2NH3 N2 + 3H2 t o HÓA HỌC 11 CƠ BẢN t Yêu cầu học sinh cho biết N2 + O2 → 2NO ứng dụng nitơ dựa vào hiểu biết GV cung cấp thêm số NO + O → 2NO 2 thông tin ứng dụng nitơ o Nitơ dùng để sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 11 bài 7: Nitơ, Giáo án Hóa học 11 bài 7: Nitơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay