So theo doi day thay

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 08:36

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO GÒ QUAO TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN GÒ QUAO .   SỔ THEO DÕI DẠY THAY Năm Học: 2017- 2018 THEO DÕI DẠY THAY TỔ TOÁN Năm học 2017 – 2018 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ngày Họ và tên giáo viên nghi Lý Họ và tên giáo viên Số dạy thay tiết Lớp Ghi THEO DÕI DẠY THAY Năm học 2017 – 2018 STT 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 10 37 11 Họ và tên giáo Lý viên nghi Nguyễn Thị Ái Tang 26/8/2016 Nương cha Tang 26/8/2016 Nguyễn Quyết cha Tang 26/8/2016 Lê Thị Thoa cha Tang 26/8/2016 Lê Thị Thoa cha Nguyễn Thị Ái Tang 27/8/2016 Nương cha Tang 27/8/2016 Nguyễn Quyết cha Nguyễn Hồng Nằm 13/9/2016 Nhung viện Nguyễn Hiếu Tập 16/9/2016 Nghĩa huấn Nguyễn Hiếu Tập 16/9/2016 Nghĩa huấn Nguyễn Hồng Nằm 17/9/2016 Nhung viện Nguyễn Hồng Nằm 19/9/2016 Nhung viện Nguyễn Hồng Nằm 20/9/2016 Nhung viện Nguyễn Hồng Nằm 24/9/2016 Nhung viện Nguyễn Hồng Nằm 26/9/2016 Nhung viện Nguyễn Hồng Nằm 27/9/2016 Nhung viện Nguyễn Hồng Nằm 1/10/2016 Nhung viện Nguyễn Hồng Nằm 4/10/2016 Nhung viện Nguyễn Hồng Nằm 8/10/2016 Nhung viện Ngày Họ và tên giáo viên dạy thay Số tiết Lớp Lương Văn Thông 8A1,4 Phạm Quốc Sự 8A1,3,4 Nguyễn Trung Thăng 9A3,4,5 Phạm Văn Ngạn 8A2,5 Lương Văn Thông 9A1,3 Phạm Quốc Sự 8A5 Nguyễn Duy Khang 6A3 9A4,5 Nguyễn Trung Thăng 9A5 Phạm Quốc Sự 7A1,2 Nguyễn Duy Khang 9A5 Nguyễn Duy Khang 9A4 Nguyễn Duy Khang 6A3 9A4 Nguyễn Duy Khang 9A3,5 Nguyễn Duy Khang 9A4 Nguyễn Duy Khang 6A3 9A4 Nguyễn Duy Khang 9A3,5 Nguyễn Duy Khang 6A3 9A4 Nguyễn Duy Khang 9A3,5 Ghi THEO DÕI DẠY THAY Năm học 2017 – 2018 STT Ngày 38 15/10/2016 13 39 26/10/2016 14 40 11/11/2016 15 41 28/11/2016 42 43 44 45 46 10 47 48 49 50 51 28/11/2016 29/11/2016 06/12/2016 12/12/2016 11/02/2017 21/02/2017 23/02/2017 24/02/2017 21/02/2017 21/02/2017 52 28/3/2017 13 53 26/4/2017 Họ và tên giáo viên nghi Nguyễn Thị Huỳnh Mai Nguyễn Hoài Bảo Phạm Thị Đỏ Nguyễn Thị Huỳnh Mai Nguyễn Kim Quy Nguyễn Thị Huỳnh Mai Nguyễn Hiếu Nghĩa Nguyễn Kim Quy Nguyễn Hiếu Nghĩa Đỗ Thị Phương Loan Đỗ Thị Phương Loan Đỗ Thị Phương Loan Đỗ Thị Phương Loan Đỗ Thị Phương Loan Nguyễn Bé Nhiệm Nguyễn Trung Thăng Lý Tập huấn Tập huấn Tập huấn Tập huấn Tập huấn Tập huấn Thi STKHKT Thanh tra VPA Hội trại Học Đảng viên Học Đảng viên Học ĐTĐảng Tập huấn Họ và tên giáo viên dạy thay Số tiết Nguyễn Kim Thúy Trương Trần Phương Thảo Nguyễn Trung Thăng Lớp 9A3 6A3 6A2 9A4 Nguyễn Kim Thúy 9A1 Nguyễn Duy Khang 6A3 Nguyễn Kim Thúy 9A1 7A1 6A3 7A1,2 Trương Trần Phương Thảo Nguyễn Duy Khang Phạm Văn Ngạn Nguyễn Văn Chung Nguyễn Văn Chung Nguyễn Văn Chung Nguyễn Văn Chung Nguyễn Văn Chung Nguyễn Duy Khang Trương Trần Phương Thảo 4 4 7A3,6 8A1,4,5 7A3,4 8A2,5 7A1,4 8A3,4 7A1,5 8A1,5 7A2,5 8A2,3 7A3,1 8A3 7A1,3,4 HIỆU TRƯỞNG Ghi .. .THEO DÕI DẠY THAY TỔ TOÁN Năm học 2017 – 2018 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ngày Họ và tên giáo viên nghi Lý Họ và tên giáo viên Số dạy thay tiết Lớp Ghi THEO DÕI DẠY THAY Năm... Khang 6A3 9A4 Nguyễn Duy Khang 9A3,5 Nguyễn Duy Khang 6A3 9A4 Nguyễn Duy Khang 9A3,5 Ghi THEO DÕI DẠY THAY Năm học 2017 – 2018 STT Ngày 38 15/10/2016 13 39 26/10/2016 14 40 11/11/2016 15 41... Nằm 4/10/2016 Nhung viện Nguyễn Hồng Nằm 8/10/2016 Nhung viện Ngày Họ và tên giáo viên dạy thay Số tiết Lớp Lương Văn Thông 8A1,4 Phạm Quốc Sự 8A1,3,4 Nguyễn Trung Thăng 9A3,4,5 Phạm Văn
- Xem thêm -

Xem thêm: So theo doi day thay, So theo doi day thay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay