2 so ke hoach giang day

18 12 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 08:33

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Bộ mơn: …………………………………………………… I TÌNH HÌNH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH VỀ BỘ MÔN Thuận lợi, khó khăn: a) Thuận lợi: b) Khó khăn: Thời khóa biểu dạy học: Thực từ ngày tháng 201 Thứ Buổi Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy SÁNG Buổi sáng thời điểm bắt đầu vào tiết 1: 7h00; tiết 2: 7h50; tiết 3: 8h55; tiết 4: 9h45 Thứ Buổi Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CHIỀU Buổi chiều thời điểm bắt đầu vào tiết 1:13h00; tiết 2: 13h50; tiết 3: 14h50; tiết 4: 15h40 Thực từ ngày tháng 201 Thứ Buổi Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy SÁNG Buổi sáng thời điểm bắt đầu vào tiết 1: 7h00; tiết 2: 7h50; tiết 3: 8h55; tiết 4: 9h45 Thứ Buổi Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CHIỀU Buổi chiều thời điểm bắt đầu vào tiết 1:13h00; tiết 2: 13h50; tiết 3: 14h50; tiết 4: 15h40 Thực từ ngày tháng 201 Thứ Buổi Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy SÁNG Buổi sáng thời điểm bắt đầu vào tiết 1: 7h00; tiết 2: 7h50; tiết 3: 8h55; tiết 4: 9h45 Thứ Buổi Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CHIỀU Buổi chiều thời điểm bắt đầu vào tiết 1:13h00; tiết 2: 13h50; tiết 3: 14h50; tiết 4: 15h40 Thực từ ngày tháng 201… Thứ Buổi Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy SÁNG Buổi sáng thời điểm bắt đầu vào tiết 1: 7h00; tiết 2: 7h50; tiết 3: 8h55; tiết 4: 9h45 Thứ Buổi Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CHIỀU Buổi chiều thời điểm bắt đầu vào tiết 1:13h00; tiết 2: 13h50; tiết 3: 14h50; tiết 4: 15h40 II KẾ HOẠCH NĂM HỌC, HỌC KỲ Chất lượng học sinh 1.1 Thống chất lượng khảo sát đầu năm Khối (Lớp) Bộ môn Giỏi (8 – 10) SL % Khá (6.5 – 7.9) SL % TB (5 – 6.4) SL % Yếu (3.5 – 4.9) SL % Kém (
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 so ke hoach giang day, 2 so ke hoach giang day

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay