Định lượng đồng thời paracetamol, clopheninamin maleat và vitamin B1 trong thuốc Pabemin, Baby plex, Paracetamol F.B bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và quang phổ hấp thụ phân tử (Luận văn thạc sĩ)

110 18 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2018, 23:22

Định lượng đồng thời paracetamol, clopheninamin maleat và vitamin B1 trong thuốc Pabemin, Baby plex, Paracetamol F.B bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và quang phổ hấp thụ phân tửĐịnh lượng đồng thời paracetamol, clopheninamin maleat và vitamin B1 trong thuốc Pabemin, Baby plex, Paracetamol F.B bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và quang phổ hấp thụ phân tửĐịnh lượng đồng thời paracetamol, clopheninamin maleat và vitamin B1 trong thuốc Pabemin, Baby plex, Paracetamol F.B bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và quang phổ hấp thụ phân tửĐịnh lượng đồng thời paracetamol, clopheninamin maleat và vitamin B1 trong thuốc Pabemin, Baby plex, Paracetamol F.B bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và quang phổ hấp thụ phân tửĐịnh lượng đồng thời paracetamol, clopheninamin maleat và vitamin B1 trong thuốc Pabemin, Baby plex, Paracetamol F.B bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và quang phổ hấp thụ phân tửĐịnh lượng đồng thời paracetamol, clopheninamin maleat và vitamin B1 trong thuốc Pabemin, Baby plex, Paracetamol F.B bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và quang phổ hấp thụ phân tửĐịnh lượng đồng thời paracetamol, clopheninamin maleat và vitamin B1 trong thuốc Pabemin, Baby plex, Paracetamol F.B bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và quang phổ hấp thụ phân tử ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOÀNG THỊ NGỌC XUÂN ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI PARACETAMOL, CLOPHENINAMIN MALEAT VITAMIN B1 TRONG THUỐC PABEMIN, BABY PLEX, PARACETAMOL F.B BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC LỎNG HIỆU NĂNG CAO QUANG PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ Hóa phân tích Mã ngành: 44 01 18 LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC Hướng dẫn khoa học: PGS.TS Mai Xuân Trường THÁI NGUYÊN - NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng bất một công trình Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 04 năm 2018 Tác giả luận văn Hoàng Thị Ngọc Xuân Xác nhận giáo viên hướng dẫn Xác nhận trưởng khoa chuyên môn PGS.TS Mai Xuân Trường PGS.TS Nguyễn Thị Hiền Lan i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực luận văn tác giả nhận rất nhiều quan tâm, động viên giúp đỡ thầy giáo, cô giáo, bạn bè gia đình Tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Khoa Hóa học, Phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, thầy cô giáo tham gia giảng dạy cung cấp kiến thức giúp suốt trình học tập nghiên cứu Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS Mai Xuân Trường người tận tình hướng dẫn bảo giúp đỡ suốt trình nghiên cứu, thực hồn thành luận văn Cuối tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè đồng nghiệp người bên tôi, đợng viên khuyến khích tơi q trình thực luận văn Với khối lượng công việc lớn, thời gian nghiên cứu có hạn, khả nghiên cứu hạn chế, chắn luận văn tránh khỏi thiếu sót Tác giả rất mong nhận ý kiến đóng góp từ thầy giáo, cô giáo bạn đọc Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 04 năm 2018 Tác giả Hoàng Thị Ngọc Xuân ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan phương pháp sắc lỏng hiệu cao 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Nguyên tắc 1.1.4 Một số đại lượng đặc trưng phân tích sắc 1.1.5 Hệ thống máy HPLC 1.2 Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử 1.2.1 Định luật Bughe – Lămbe – Bia 1.2.2 Các bước tiến hành phép đo UV-Vis 11 1.3 Phương pháp lọc Kalman 12 1.4 Tổng quan chất phân tích thuốc Pabemin, Baby Plex Paracetamol F.B 13 1.4.1 Paracetamol 13 1.4.2 Clopheninamin maleat 15 1.4.3 Vitamin B1 17 1.5 Một số loại chế phẩm chứa paracetamol, clopheninamin maleat vitamin B1 20 1.5.1 Thuốc Paracetamol F.B 20 1.5.2 Thuốc Babyplex 20 1.5.3 Thuốc Pabemin 21 iii 1.6 Kết xác định một số chất theo phương pháp HPLC theo phương pháp UV- Vis………………………………………………… 21 1.6.1 Một số kết xác định thành phần theo phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử 21 1.6.2 Một số kết xác định thành phần theo phương pháp sắc lỏng hiệu cao 25 Chương 2: THỰC NGHIỆM 32 2.1 Đối tượng nghiên cứu 32 2.2 Phương pháp nghiên cứu 32 2.2.1 Phương pháp sắc lỏng hiệu cao 32 2.2.2 Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử 33 2.3 Phương pháp xử lý số liệu 33 2.3.1 Các phương pháp để xử lý kết phân tích 33 2.3.2 Các đại lượng đặc trưng để xử lý kết phân tích 34 2.4 Thiết bị, dụng cụ hóa chất 35 2.4.1 Thiết bị 35 2.4.2 Dụng cụ 36 2.4.3 Hóa chất 36 2.5 Chuẩn bị dung môi để hòa tan mẫu thuốc 38 2.6 Chuẩn bị dung dịch chuẩn cho phương pháp HPLC 38 2.7 Chuẩn bị dung dịch thuốc cho phương pháp HPLC 39 2.8 Chuẩn bị dung dịch chuẩn cho phương pháp UV-Vis 40 2.9 Chuẩn bị dung dịch thuốc cho phương pháp UV-Vis 40 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 40 3.1 Phương pháp HPLC 43 3.1.1 Xây dựng điều kiện để xác định đồng thời chất PRC, CPM vitamin B1 43 3.1.2 Đánh giá phương pháp định lượng 46 iv 3.1.3 Khảo sát độ phép xác định PRC, CPM B1 theo phương pháp thêm chuẩn 51 3.1.4 Xác định PRC, CPM B1 thuốc Paracetamol F.B, Baby Plex, Pabemin 51 3.2 Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử 60 3.2.1 Khảo sát phổ hấp thụ phân tử paracetamol, clopheninamin maleat vitamin B1 61 3.2.2 Kiểm tra tính cộng tính độ hấp thụ quang dung dịch hỗn hợp 62 3.2.3 Khảo sát khoảng tuyến tính tuân theo định luật Bughe – Lămbe – Bia PRC, CPM B1 xác định số LOD LOQ 65 3.2.4 Khảo sát đánh giá độ tin cậy phương pháp nghiên cứu mẫu tự pha 71 3.2.6 Xác định hàm lượng PRC, B1 CPM thuốc Baby Plex đánh giá độ phép phân tích theo phương pháp thêm chuẩn 82 3.2.7 Xác định hàm lượng PRC, CPM B1 thuốc Pabemin đánh giá độ phép phân tích theo phương pháp thêm chuẩn 87 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC 1: Độ hấp thụ quang PRC, B1 hỗn hợp mợt số bước sóng 97 PHỤ LỤC 2: Độ hấp thụ quang PRC, CPM hỗn hợp mợt số bước sóng 98 PHỤ LỤC 3: Độ hấp thụ quang B1, CPM hỗn hợp một số bước sóng 99 PHỤ LỤC 4: Độ hấp thụ quang hỗn hợp PRC, B1 CPM một số bước sóng 100 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt Tiếng Anh Viết tắt Paraxetamon Paracetamol PRC Clopheninamin maleat Chlorpheniramine maleate CPM Vitamin B1 Thiamine nitrat (clorua) Phương pháp sắc kí lỏng High Performance Liquid hiệu cao Chromatography Giới hạn phát Limit Of Detection LOD Giới hạn định lượng Limit Of Quantity LOQ Sai số tương đối Relative Error RE Độ thu hồi Recovery Rev Độ lệch chuẩn Standard Deviation iv vi B1 HPLC S hay SD DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng Giá trị đại lượng đặc trưng ………………………………… 47 Bảng Kết khảo sát thời gian lưu ………………………………… 47 Bảng 3 Kết khảo sát diện tích pic 47 Bảng Mối tương quan nồng độ diện tích pic PRC, CPM B1………………………………………… ……………………… ………46 Bảng Kết khảo sát độ lặp lại 48 Bảng Kết phân tích thuốc Paracetamol F.B……………….……….49 Bảng Kết phân tích thuốc Baby Plex ………………………………59 Bảng Kết phân tích thuốc Pabemin……………………………… 51 Bảng Kết khảo sát độ 53 Bảng 10 Kết khảo sát độ đúng………… ………………………… 55 Bảng 11 Kết khảo sát độ đúng……………………………………….56 Bảng 12 Độ hấp thụ quang dung dịch PRC giá trị nồng độ … 66 Bảng 13 Kết xác định LOD LOQ PRC 68 Bảng 14 Sự phụ thuộc độ hấp thụ quang CPM theo nồng độ 69 Bảng 15 Kết tính LOD LOQ CPM 69 Bảng 16 Sự phụ thuộc độ hấp thụ quang B1 theo nồng độ 70 Bảng 17 Kết tính LOD LOQ B1 67 Bảng 18 Pha chế dung dịch hỗn hợp PRC CPM 68 Bảng 19 Kết tính nồng độ, sai số PRC CPM hỗn hợp……………………………………………………………….…………69 Bảng 20 Pha chế dung dịch hỗn hợp PRC B1 70 Bảng 21 Kết tính nồng độ, sai số PRC B1 hỗn hợp………………………………………………………………………… 71 Bảng 22 Pha chế dung dịch hỗn hợp CPM B1 72 Bảng 23 Kết tính nồng độ, sai số CPM B1 hỗn hợp… 76 Bảng 22 Pha dung dịch chuẩn PRC, B1, CPM hỗn hợp………74 Bảng 25 Kết tính nồng độ, sai số PRC, CPM B1 77 v vii Bảng 26 Kết tính nồng độ, sai số PRC, B1 CPM mẫu thuốc Paracetamol F.B 79 Bảng 27 Thành phần dung dịch chuẩn PRC, B1 CPM thêm vào dung dịch mẫu thuốc Paracetamol F.B 78 Bảng 28 Kết xác định độ thu hồi PRC, CPM B1 mẫu thuốc Paracetamol F.B…………………………………………………… 79 Bảng 29 Kết tính nồng độ, sai số PRC, CPM B1 mẫu thuốc Baby Plex 80 Bảng 30 Thành phần dung dịch chuẩn PRC, B1 CPM thêm vào dung dịch mẫu thuốc Baby Plex……………………………………… …82 Bảng 31 Kết xác định độ thu hồi PRC, CPM B1 mẫu thuốc Baby Plex………………………………….……………………… 83 Bảng 32 Kết tính nồng độ, sai số PRC, B1 CPM mẫu thuốc Pabemin 84 Bảng 33 Thành phần dung dịch chuẩn PRC, B1 CPM thêm vào dung dịch mẫu thuốc Pabemin 86 Bảng 34 Kết xác định độ thu hồi PRC, B1 CPM mẫu thuốc Pabemin………………………………………….……….…… ……87 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1 Thời gian lưu cấu tử phân tích Hình Hiệu tách cột Hình Sơ đồ hệ thống HPLC Hình Máy quang phổ khả kiến (UV – Vis) …………………………… Hình Dạng bào chế paracetamol 14 Hình Các dạng bào chế clopheninamin maleat 17 Hình Các dạng bào chế vitamin B1 19 Hình Sắc kí đồ hỗn hợp PRC, CPM B1 với pha động tỉ lệ 7:93 (a) 87:13 (b) .44 Hình Sắc kí đồ hỗn hợp PRC, CPM B1 với bước sóng 216 nm bước sóng 250 nm 44 Hình 3 Sắc đồ hỗn hợp PRC, CPM B1 với tốc đợ dòng 1,2 mL/phút 45 Hình Sắc kí đồ PRC (400 µg/mL) (a) CPM (10 µg/mL) (b) 46 Hình Sắc kí đồ B1 (100 µg/mL) (a) hỗn hợp B1, CPM PRC (b) 46 Hình Đồ thị biểu diễn phụ thuộc tuyến tính nồng độ diện tích pic PRC (a), B1 (b), CPM (c)……………………………….……….….47 Hình Phổ hấp thụ quang dung dịch chuẩn PRC (1), B1 (2) CPM (3)…………………………………………………………… …… 57 Hình Phổ hấp thụ quang PRC nồng độ 0,250,0 g/mL……… 62 Hình Đường hồi quy tuyến tính biểu diễn phụ thuộc độ hấp thụ quang vào nồng độ PRC (a), B1 (b), CPM (c)……………………… 63 Hình 10 Phổ hấp thụ quang CPM nồng đợ 0,250,0 g/mL… ….64 Hình 11 Phổ hấp thụ quang B1 nồng độ 0,2 50,0 g/mL……… 66 viix Bảng 31 Kết xác định độ thu hồi PRC, CPM B1 mẫu thuốc Baby Plex Rev% Rev% Rev% CPRC CB1 CCPM - 99,5 - - - - 100,7 - - - 2,17 - - 99,1 - - - 4,21 - - 99,7 - - 0,06 - - 2,03 - - 98,5 - - 0,06 - - 4,04 - - 99,5 - 0,19 0,05 - 1,19 2,04 - 98,9 99,3 - 0,19 0,05 - 4,17 4,02 - 99,4 99,3 6,47 0,21 0,06 7,47 1,19 2,03 99,8 99,1 98,9 10 6,58 0,21 0,07 8,58 4,19 4,00 99,6 99,6 98,5 Mẫu C0PRC C0B1 C0CPM CT PRC CT B1 CT CPM 6,49 - - 7,49 - 6,58 - - 8,60 - 0,19 - - 0,22 - Số liệu thống kê PRC X = 99,9; S=0,548; %RSD=0,55% B1 X = 99,3; S=0,316; %RSD=0,32% CPM X = 99,0; S=0,434; %RSD=0,44% Trong bảng 3.31 thì: C0PRC, C0B1 C0CPM (μg/mL) hàm lượng PRC, B1 CPM dung dịch gốc thuốc Baby Plex xác định theo phương pháp lọc Kalman CT PRC, CT B1 CT CPM (μg/mL) hàm lượng PRC, B1 CPM xác định thuốc sau thêm chuẩn theo phương pháp lọc Kalman RE(%) CPRC, RE(%) CB1, RE(%) CCPM sai số phép xác định hàm lượng PRC, B1 CPM 86 3.2.7 Xác định hàm lượng PRC, CPM B1 thuốc Pabemin đánh giá độ phép phân tích theo phương pháp thêm chuẩn 3.2.7.1 Xác định hàm lượng PRC, CPM B1 thuốc Pabemin Tiến hành định lượng đồng thời PRC, CPM B1 thuốc bột uống Pabemin sản xuất công ty cổ phần dược phẩm Cửu long, 150 Đường 14/9 – P5, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam Số đăng ký:VD-16868-12 Số lô SX: 09170 Ngày sản xuất: 17/01/2017 Hạn sử dụng: 17/01/2020 Pha dung dịch thuốc có tỉ lệ nồng độ PRC: B1: CPM 3,25:0,1:0,02; 4,875:0,15:0,03; 6,5:0,2:0,04; 8,125:0,25:0,05; 16,25: 0,5: 0,1 (Pha mục 2.9), sau đó thực phép đo độ hấp thụ quang với khoảng bước sóng từ 210-300 nm, 0,5 nm ghi một giá trị Từ kết đo độ hấp thụ quang, sử dụng chương trình lọc Kalman để tính toán thu kết bảng 3.32 Bảng 32 Kết tính nồng độ, sai số PRC, B1 CPM mẫu thuốc Pabemin RE% RE% RE% CPRC CB1 CCPM 0,04 -1,3 30,0 80,0 0,17 0,05 -1,3 12,0 70,0 6,65 0,25 0,06 2,3 24,0 40,0 0,05 8,13 0,23 0,07 0,1 -9,6 30,0 0,10 16,23 0,59 0,12 -0,1 17,0 15,0 Mẫu C0PRC C0B1 C0CPM CPRC CB1 CCPM 3,25 0,10 0,02 3,21 0,13 4,87 0,15 0,03 4,81 6,50 0,20 0,04 8,13 0,25 16,25 0,50 Trong bảng 3.32 thì: C0PRC, C0B1 C0CPM (μg/mL) hàm lượng PRC, B1 CPM mẫu thuốc Pabemin CPRC, CB1 CCPM (μg/mL) hàm lượng PRC, B1 CPM xác định theo phương pháp lọc Kalman 87 RE(%) CPRC, RE(%) CB1, RE(%) CCPM sai số phép xác định hàm lượng PRC, B1 CPM Nhận xét: Từ kết xác định PRC, B1 CPM bảng 3.32 nhận thấy, hàm lượng cấu tử PRC (có nồng độ lớn) mắc sai số 3% đó hàm lượng cấu tử CPM (có nồng độ nhỏ) mắc sai số lớn nhất đến 80%, hàm lượng cấu tử B1 (có nồng độ nhỏ) mắc sai số lớn nhất 30% Qua đó, cấu tử có hàm lượng nhỏ thuốc xác định gặp khó khăn mắc sai số lớn, cấu tử có nồng độ lớn thì có thể xác định vì mắc sai số nhỏ Chính vì để xác định đồng thời hàm lượng PRC, B1, CPM mẫu thuốc Pabemin chính xác ta sử dụng phương pháp thêm chuẩn 3.2.7.2 Đánh giá độ phép phân tích theo phương pháp thêm chuẩn Đánh giá độ phương pháp cách thêm vào mẫu phân tích một lượng chính xác PRC, CPM B1 biết nồng độ Đo phổ tính độ thu hồi PRC, CPM B1 mẫu qua đó đánh giá độ tin cậy phép phân tích Cân xác 1,2658g bợt thuốc Pabemin tương đương 1/2 viên (chứa 162,5 mg PRC; 5,0 mg B1 1,0 mg CPM) sau đó thêm vào lượng thuốc lượng PRC, B1, CPM theo bảng 3.37, hòa tan dung dịch HCl 0,1M sau đó rung siêu âm khoảng 15 phút, định mức thành 100ml Lọc, bỏ khoảng 40 mL dung dịch đầu, lấy 10 mL dung dịch lọc định mức dung dịch HCl 0,1M thành 100 mL Tiếp tục lấy 10 mL dung dịch định mức dung dịch HCl 0,1M thành 100 mL thu dung dịch  10 Tiếp tục lấy 40 mL dung dịch  10 định mức dung dịch HCl 0,1M thành 100 mL thu mẫu  10 chứa hàm lượng PRC, B1, CPM bảng 3.33 (theo lí thuyết) Các thí nghiệm lặp lại lần lấy giá trị trung bình 88 Bảng 33 Thành phần dung dịch chuẩn PRC, B1 CPM thêm vào dung dịch mẫu thuốc Pabemin mPRC mB1 mCPM CPRC CB1 CCPM (mg) (mg) (mg) (g/mL) (g/mL) (g/mL) 25,0 - - 7,50 0,20 0,04 50,0 - - 8,50 0,20 0,04 - 50,0 - 6,50 2,20 0,04 - 100,0 - 6,50 4,20 0,04 - - 50,0 6,50 0,20 2,04 - - 100,0 6,50 0,20 4,04 - 25,0 50,0 6,50 1,20 2,04 - 100,0 100,0 6,50 4,20 4,04 25,0 25,0 50,0 7,50 1,20 2,04 10 50,0 100,0 100,0 8,50 4,20 4,04 Mẫu Trong bảng 3.33 thì: mPRC; mB1; mCPM lượng PRC, B1 CPM thêm vào mẫu thuốc Pabemin CPRC, CB1, CCPM hàm lượng PRC, B1 CPM (g/mL) thuốc sau thêm chuẩn theo lí thuyết Sau chuẩn bị mẫu xong đem đo phổ bước sóng 210-300 nm, từ kết đo độ hấp thụ quang tiến hành xác định hàm lượng PRC, B1, CPM theo chương trình lọc Kalman, qua đó tính độ thu hồi chúng Kết trình bày bảng 3.34 Bảng 34 Kết xác định độ thu hồi PRC, B1 CPM mẫu thuốc Pabemin 89 Rev% Rev% Rev% CPRC CB1 CCPM - 100,6 - - - - 99,4 - - - 2,18 - - 99,7 - - - 4,18 - - 99,4 - - 0,06 - - 2,03 - - 98,6 - - 0,06 - - 4,05 - - 99,6 - 0,19 0,05 - 1,17 2,02 - 98,2 98,7 - 0,22 0,06 - 4,21 4,05 - 99,9 99,7 6,52 0,20 0,06 7,51 1,18 2,03 99,5 98,7 98,4 10 6,48 0,20 0,05 8,47 4,13 4,03 99,4 98,3 99.6 Mẫu C0PRC C0B1 C0CPM CT PRC CT B1 CT CPM 6,57 - - 7,58 - 6,47 - - 8,46 - 0,20 - - 0,21 - Số liệu thống kê PRC X = 99,7; S=0,585; %RSD=0,59% B1 X = 99,0; S=0,731; %RSD=0,74% CPM X = 99,1; S=0,593; %RSD=0,60% Trong bảng 3.34 thì: C0PRC, C0B1 C0CPM (μg/mL) hàm lượng PRC, B1 CPM dung dịch gốc thuốc Pabemin xác định theo phương pháp lọc Kalman CT PRC, CT B1 CT CPM (μg/mL) hàm lượng PRC, B1 CPM xác định thuốc sau thêm chuẩn theo phương pháp lọc Kalman RE(%) CPRC, RE(%) CB1, RE(%) CCPM sai số phép xác định hàm lượng PRC, B1 CPM Nhận xét: Qua bảng 3.34 cho thấy độ thu hồi PRC từ 99,4% đến 100,6%, B1 từ 98,2% đến 99,9% CPM từ 98,4% đến 99,7% Độ thu hồi PRC, B1 CPM mắc sai số nhỏ (
- Xem thêm -

Xem thêm: Định lượng đồng thời paracetamol, clopheninamin maleat và vitamin B1 trong thuốc Pabemin, Baby plex, Paracetamol F.B bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và quang phổ hấp thụ phân tử (Luận văn thạc sĩ), Định lượng đồng thời paracetamol, clopheninamin maleat và vitamin B1 trong thuốc Pabemin, Baby plex, Paracetamol F.B bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và quang phổ hấp thụ phân tử (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay