Doanh nghiệp việt nam 9 năm đầu thế kỷ 21 (NXB thống kê 2010) cục thống kê, 489 trang

489 17 0
  • Loading ...
1/489 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2018, 21:58

Tỉng cơc thèng kª General statistics office Doanh nghiƯp viƯt nam năm đầu kỷ 21 The Enterprises in Viet Nam years at the beginning of century 21 Nhà xuất thống Statistics publishing house Hà nội - 2010 LỜI CÁM ƠN Tổng cục Thống Việt Nam trân trọng cám ơn Ngân hàng Thế giới Việt Nam, cá nhân Ông Martin Rama - Cố vấn kinh tế trưởng, Ông James Anderson- Chuyên gia cao cấp quan tâm, hợp tác hỗ trợ phát triển cơng tác thống nói chung, điều tra doanh nghiệp nói riêng Tổng cục Thống nhiều năm qua hỗ trợ xuất ấn phẩm Trân trọng cám ơn ! TỔNG CỤC THỐNG THANKFULNESS The General Statistics Office Vietnam thanks so much to the World Bank in Vietnam, Mr Martin Rama – Lead Economist, Mr James Anderson, Senior Governance Specialist of the WB for their cooperation and support to the development of the statistical field in general and annual enterprise survey in particular for a long time, also their support for publishing this publication Thank you very much ! GENERAL STATISTICS OFFICE LỜI NÓI ĐẦU Năm 2008, kinh tế nước ta phải đối mặt với khó khăn khủng hoảng kinh tế tồn cầu Với việc triển khai nhóm giải pháp Chính phủ, vấn đề lạm phát kiềm chế, kinh tế vĩ mô dần ổn định, an sinh xã hội đảm bảo Chính sách thắt chặt tiền tệ Chính phủ nhằm hạn chế lạm phát phần gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững Trong bối cảnh kinh tế giới liên tục có dấu hiệu xấu đi, song kinh tế nước ta đạt tốc độ tăng trưởng 6.23%, coi tốc độ tăng trưởng khả quan, góp phần quan trọng ổn định trị trật tự an toàn xã hội Trong năm qua, Tổng cục Thống tập trung hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác điều tra thống kê, thu thập số liệu, tổng hợp phân tích kết đánh giá thực trạng doanh nghiệp thời kỳ 2000-2008 Tổng cục Thống biên soạn ấn phẩm “Doanh nghiệp Việt Nam năm đầu kỷ 21” nhằm cung cấp cho quan, nhà nghiên cứu, người dùng tin nước quốc tế tranh tổng quan thực trạng doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2000-2008 Nội dung ấn phẩm gồm phần: - Phần I: Những khái niệm giải thích chung - Phần II: Kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp năm nhìn lại - Phần III: Số liệu doanh nghiệp năm (2000-2008) Thông tin điều tra doanh nghiệp hàng năm đa dạng, phong phú Tuy nhiên, ấn phẩm chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu người dùng tin, Tổng cục Thống mong nhận ý kiến đóng góp quan người dùng tin nước quốc tế nhằm hoàn thiện ấn phẩm tốt Mọi ý kiến đóng góp xin gửi địa chỉ: Vụ Thống Công nghiệp Xây dựng, Tổng cục Thống kê, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 04.38463475; Email: congnghiep@gso.gov.vn Trân trọng cảm ơn ! TỔNG CỤC THỐNG PhÇn I Những khái niệm v giải thích chung Phạm vi số liệu Số liệu sách ny đợc tổng hợp từ nguồn số liệu doanh nghiệp thực tế hoạt động sản xuất - kinh doanh có đến thời điểm 31-12 hng năm năm từ 2000 đến 2008; thuộc ngnh kinh Số liệu đợc r soát, kiểm tra, chỉnh lý v bổ sung sở lôgic dãy số năm doanh nghiệp Doanh nghiệp Doanh nghiệp sách ny l đơn vị kinh tế thực hạch toán kinh tế độc lập, có đầy đủ t cách pháp nhân, đợc thnh lâp theo Luật Doanh nghiệp Nh nớc, Luật Hợp tác xã, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu t trực tiếp nớc ngoi theo Hiệp định kết Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nớc ngoi Cụ thể gồm loại hình doanh nghiệp sau đây: + Doanh nghiệp Nh nớc Trung ơng quản lý v Địa phơng quản lý (kể doanh nghiệp kinh tế Đảng, đon thĨ Nhμ n−íc cÊp vèn) + Doanh nghiƯp tËp thể thnh lập theo Luật Hợp tác xã + Doanh nghiệp t nhân + Công ty hợp danh + Công ty trách nhiệm hữu hạn + Công ty cổ phần (kể doanh nghiệp Nh nớc cổ phần hoá, công ty cỉ phÇn cã vèn gãp cđa Nhμ n−íc) + Doanh nghiệp 100% vốn đầu t trực tiếp nớc ngoi, doanh nghiệp liên doanh đợc thnh lập theo Luật đầu t trực tiếp nớc ngoi Riêng hợp đồng hợp tác kinh doanh đợc thống vo doanh nghiệp bên đối tác nớc Số doanh nghiệp v tiêu thống doanh nghiệp tính cho doanh nghiệp hoạt động đến ngy 31 tháng 12 hng năm, không bao gồm: + Các doanh nghiệp đợc cấp giấy phép, cấp mã số thuế nhng cha vo hoạt động sản xuất kinh doanh; + Các doanh nghiệp giải thể, sát nhập, chuyển đổi loại hình; doanh nghiệp cấp đăng kinh doanh nhng địa phơng (đã xác minh m không thấy); + Các đơn vị l doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập, nh chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, đơn vị nghiệp Nh vậy, khái niệm v số lợng doanh nghiệp sách ny hon ton khác với khái niệm v số lợng doanh nghiệp đợc cấp phép đăng kinh doanh quan cấp phép công bố, l số doanh nghiệp đợc cấp phép cộng dồn thời kỳ, gồm doanh nghiệp không hoạt động v doanh nghiệp đợc cÊp phÐp nh−ng ch−a triĨn khai; Vμ còng kh¸c víi khái niệm v số lợng doanh nghiệp đợc cấp mã số thuế Bộ Ti công bố, l doanh nghiệp đợc cấp mã số thuế, bao gồm doanh nghiệp không hoạt động, nhng nợ thuế nh nớc nên cha loại bỏ đợc v doanh nghiệp đợc cấp mã số thuế nhng cha triển khai Đơn vị doanh nghiệp đồng thời l đơn vị phân tổ số liệu tiêu theo loại hình doanh nghiệp, theo ngnh kinh tế, theo vùng v địa phơng; doanh nghiệp có nhiều đơn vị phụ thuộc đóng địa phơng khác số liệu ton doanh nghiệp đợc phân vo cho địa phơng có trụ sở doanh nghiệp đóng; doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhiều ngnh vo ngnh sản xuÊt kinh doanh chÝnh Khu vùc doanh nghiÖp nhμ nớc Gồm loại hình doanh nghiệp sau: + Doanh nghiệp 100% vốn nh nớc hoạt động theo luật doanh nghiệp nh nớc Trung ơng quản lý v Địa phơng quản lý + Doanh nghiệp 100% vốn nh nớc hoạt động theo luật doanh nghiệp, l công ty trách nhiệm hữu hạn nh nớc Trung ơng quản lý v Địa phơng quản lý + Công ty cổ phần vốn nớc m nh nớc chiếm giữ 50% vốn điều lệ Khu vực doanh nghiệp ngoμi nhμ n−íc Lμ c¸c doanh nghiƯp vèn n−íc, m nguồn vốn thuộc sở hữu tập thể, t nhân ngời nhóm ngời có sở hữu nh n−íc nh−ng chiÕm tõ 50% vèn ®iỊu lƯ trë xng Khu vùc doanh nghiƯp ngoμi nhμ n−íc gåm: + Hỵp tác xã; + Doanh nghiệp t nhân; + Công ty hợp danh; + Công ty trách nhiệm hữu hạn t nhân; + Công ty cổ phần t nhân; + Công ty cỉ phÇn cã vèn nhμ n−íc tõ 50% vèn ®iỊu lƯ trë xng Khu vùc cã vèn ®Çu t− trùc tiÕp cđa n−íc ngoμi Lμ c¸c doanh nghiƯp có vốn đầu t trực tiếp nớc ngoi, không phân biệt tỷ lệ vốn bên nớc ngoi góp l Khu vực có vốn đầu t trực tiÕp cđa n−íc ngoμi gåm: + Doanh nghiƯp 100% vèn nớc ngoi; + Doanh nghiệp liên doanh nớc ngoi với đối tác nớc Ngnh sản xuất kinh doanh Phân ngnh sách ny l vo ngnh sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp đợc phân vo ngμnh kinh tÕ nhÊt- lμ ngμnh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cđa doanh nghiƯp Ngμnh s¶n xt kinh doanh chÝnh cđa doanh nghiƯp lμ ngμnh mμ doanh nghiƯp h¹ch toán kinh tế độc lập, chiếm tỷ trọng lớn giá trị sản xuất doanh nghiệp, l ngnh sản xuất kinh doanh theo thiết kế xây dựng doanh nghiệp, l ngnh định phơng hớng v nhiƯm vơ s¶n xt kinh doanh cđa doanh nghiƯp NÕu tiêu thức không xác định đợc, ngnh sản xuất đợc xác định theo ngnh có sử dụng nhiều lao động năm Doanh thu L tổng thu nhập doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, hng hoá, cung cấp dịch vụ cho bên ngoi sau trừ khoản thuế (thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng theo phơng pháp trực tiếp phải nộp) v trừ khoản giảm trừ (chiết khấu, giảm giá hng bán, hng bán bị trả lại) Doanh thu không bao gồm: + Doanh thu hoạt động ti (trừ cho thuê thiết bị, máy móc có ngời điều khiển kèm theo); + Doanh thu hoạt động bất thờng: Thanh lý, nhợng bán ti sản, thu tiền phạt vi phạm hợp đồng, thu khoản nợ khó đòi xư lý Lao ®éng Lao ®éng cđa doanh nghiƯp lμ toμn bé sè lao ®éng doanh nghiƯp quản lý, sử dụng v trả lơng, trả công Lao động doanh nghiệp không bao gồm: + Những ngời nhËn vËt liƯu cđa doanh nghiƯp vỊ lμm t¹i gia đình họ (lao động gia đình) + Những ngời thời gian học nghề trờng, trung tâm gửi đến thực tập m doanh nghiệp không quản lý v trả lơng + Những lao động liên doanh gửi đến m doanh nghiệp không quản lý v trả lơng Với doanh nghiệp t nhân ngời l thnh viên gia đình có tham gia quản lý sản xuất trực tiếp sản xuất, nhng không nhận tiền lơng, tiền công - thu nhập họ l thu nhập hỗn hợp, bao gồm lãi kinh doanh - đợc tính l lao động doanh nghiƯp Thu nhËp cđa ng−êi lao ®éng L tổng khoản m ngời lao động nhận đợc tham gia họ vo trình sản xt kinh doanh cđa doanh nghiƯp Thu nhËp cđa ng−êi lao động bao gồm: + Tiền lơng, tiền thởng v khoản phụ cấp, thu nhập khác có tính chất nh lơng: Gồm tiền lơng, tiền công, khoản phụ cấp v tiền thởng lơng; khoản phụ cấp v thu nhập khác ngời lao động đợc hạch toán vo chi phí sản xuất, vo giá thnh sản phẩm nh phụ cấp ca 3, phụ cấp đắt đỏ, phụ cấp lại, ăn ca, trợ cấp thuê nh v khoản phụ cấp thờng xuyên, không thờng xuyên khác cho ngời lao động Bao gồm hình thøc tr¶ b»ng tiỊn, b»ng hiƯn vËt nh−: Thùc phÈm, đồ uống, nhiên liệu, quần áo (trừ quần áo bảo hộ lao động) + Bảo hiểm xã hội trả thay lơng: L khoản quan BHXH chi trả cho ngời lao ®éng cđa doanh nghiƯp thêi gian nghØ èm, thai sản, tai nạn lao động theo chế độ quy định hnh + Các khoản thu nhập khác không tính vo chi phí sản xuất kinh doanh: L khoản chi trực tiếp cho ngời lao động nhng không hạch toán vo chi phí sản xuất m nguồn chi lÊy tõ q khen th−ëng, q lỵi, lỵi nhuận chủ doanh nghiệp từ nguồn khác (qu tặng, thởng cấp ) 10 Đóng góp cđa chđ doanh nghiƯp tíi BHXH, B¶o hiĨm Y tÕ, Kinh phí Công đon L số phát sinh trích năm m chủ doanh nghiệp nộp cho ngời lao động tới quan Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế v kinh phí Công đon Đây l số trích năm, bao gồm số nộp v số cha nộp nợ quan bảo hiểm xã hội, y tế v tổ chức Công đon 11 Nguån vèn Lμ toμn bé sè vèn cña doanh nghiệp đợc hình thnh từ nguồn khác nhau: Nguồn vốn chủ sở hữu v khoản nợ phải trả cđa doanh nghiƯp Ngn vèn gåm: + Ngn vèn chđ së h÷u: Lμ toμn bé nguån vèn thuéc së h÷u chủ doanh nghiệp, thnh viên công ty liên doanh cổ đông công ty cổ phần, kinh phí quản lý đơn vị trực thuộc nộp lên + Nợ phải trả: L tổng khoản nợ phát sinh m doanh nghiệp phải trả, phải toán cho chủ nợ, bao gồm nợ tiền vay (vay ngắn hạn, vay di hạn, vay nớc, vay nớc ngoi), khoản nợ phải trả cho ngời bán, cho Nh nớc, khoản phải trả cho công nhân viên (tiền lơng, tiền phụ cấp ) v khoản phải trả khác 12 Ti sản L tổng giá trị ti sản doanh nghiệp Ti sản doanh nghiệp bao gồm: Ti sản lu động v đầu t ngắn hạn, ti sản cố định v đầu t di hạn + Ti sản lu động v đầu t ngắn hạn: L ti sản thuộc quyền së h÷u vμ sư dơng cđa doanh nghiƯp; cã thêi gian sư dơng, lu©n chun, thu håi vèn mét chu kỳ kinh doanh thời gian năm Ti sản lu động tồn dới hình thái tiền (tiền mặt, tiền gửi ngân hng, chứng có giá trị nh tiền, vng bạc đá quý), giá trị vật t hng hoá, khoản phải thu, khoản đầu t ti ngắn hạn + Ti sản cố định v đầu t di hạn: L ton giá trị lại ti sản cố định, giá trị chi phí xây dựng dở dang, khoản quỹ, cợc di hạn v khoản đầu t ti di hạn doanh nghiệp Ti sản cố định l t liệu lao động có thời gian sử dụng năm v có giá trị từ triêụ đồng trở lên Ti sản cố định bao gồm ti sản cố định hữu hình, ti sản cố định vô hình v ti sản cố định thuê tμi chÝnh 13 Lỵi nhn Lμ sè lỵi nhn thu đợc năm doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động ti v hoạt động khác phát sinh năm trớc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (lợi nhuận trớc thuế) Đây lμ tỉng lỵi nhn cđa toμn doanh nghiƯp, tøc lμ đợc bù trừ hoạt động có lãi v hoạt động bị thua lỗ 14 Nộp ngân sách L khoản thuế, phí, lệ phí v khoản nộp khác m doanh nghiệp nộp vo ngân sách Nh nớc năm Cụ thể gồm: + Các khoản thuế: Thuế GTGT bán hng nội địa, thuế GTGT hng nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế hng hoá nhập khẩu, thuế môn bi, thuế ti nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp + Các khoản phí: Chỉ tính khoản phí phải nộp cho ngân sách nh nớc, nh: Phí giám định hng hoá xuất nhập khẩu, phí kiểm dịch + Các khoản lệ phí: Chỉ tính khoản lệ phí phải nộp vo ngân sách nh nớc, nh: Lệ phí trớc bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kinh doanh, lệ phí địa chính, lệ phí bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, lệ phí cấp giấy phép xây dựng, lệ phí quản lý phơng tiện giao thông, lệ phí cấp hạn ngạch, giấy phép xuất nhập + Các khoản phụ thu v phải nộp khác Nộp ngân sách không bao gồm khoản: Đóng góp từ thiện, ủng hộ phong tro đon thể, ủng hộ xây dựng địa phơng nơi doanh nghiệp đặt địa điểm sản xuất kinh doanh Phần II KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NĂM NHÌN LẠI Luật Doanh nghiệp ban hành năm 1999, có hiệu lực từ 01/01/2000 đánh dấu bước đột phá đổi chủ trương sách Nhà nước, tạo sân chơi bình đẳng, thực thổi luồng gió cho tất loại hình doanh nghiệp thuộc tất ngành kinh tế phát triển nhanh chóng số lượng, quy mô chất lượng I DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN NHANH Ở HẦU HẾT CÁC LOẠI HÌNH Khu vực doanh nghiệp nhà nước phát triển nhanh số lượng doanh nghiệp tạo việc làm cho người lao động Tính đến thời điểm 01/01/2009, số doanh nghiệp nhà nước thực tế hoạt động 196.779 DOANH NGHIệP, chiếm 95,7% tổng số doanh nghiệp, gấp 5,6 lần năm 2000, tốc độ tăng số lượng doanh nghiệp bình quân hàng năm 24,1% Khu vực giải cho 4,72 triệu lao động có việc làm thường xuyên, chiếm 57,1% tổng số việc làm khu vực doanh nghiệp, bình quân năm tăng thêm 8,7% lao động Khu vực thu hút vốn đầu tư lớn với 42,3% tổng vốn khu vực doanh nghiệp, tài sản cố định chiếm 36,4% tạo tới 57,5% tổng doanh thu năm 2008 toàn doanh nghiệp Xét hiệu kinh doanh, khu vực chiếm tỷ trọng chi phối số doanh nghiệp, lao động, vốn kinh doanh doanh thu tiêu lợi nhuận trước thuế đóng góp cho ngân sách nhà nước năm 2008 lại có tỷ trọng thấp, với 16,6% 30,8% Rõ ràng, giai đoạn 2000-2008, khu vực doanh nghiệp nhà nước chủ yếu phát triển nhanh chiều rộng, giải nhiều việc làm, góp phần quan trọng vào việc xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cho đất nước Tuy nhiên, kết sản xuất kinh doanh cho thấy, hầu hết doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp vừa nhỏ, kinh doanh nhỏ lẻ, hiệu thấp Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi (FDI) số lượng doanh nghiệp ít, phát triển nhanh quy mô đầu tư đặc biệt đạt hiệu kinh doanh cao loại hình doanh nghiệp Tính đến thời điểm 01/01/2009, số doanh nghiệp FDI thực tế hoạt động 5.625 doanh nghiệp, chiếm 2,7% tổng số doanh nghiệp, gấp 5,3 lần số doanh nghiệp năm 2000, bình quân năm tăng 23,5% số doanh nghiệp Khu vực số lượng doanh nghiệp thu hút tới 1,83 triệu lao động, chiếm 22,2% tổng số lao động toàn doanh nghiệp, gấp 4,5 lần năm 2000, bình quân mối năm thu hút thêm 20,7% lao động Năm 2008, vốn đầu tư chiếm 16,9%, doanh thu chiếm 19,5% so với toàn doanh nghiệp, khu vực FDI lại thể khu vực đạt hiệu kinh doanh cao với lợi nhuận trước thuế chiếm tới 48,1% đóng góp cho ngân sách nhà nước chiếm tới 40,4% so với toàn doanh nghiệp So với năm 2000, lợi nhuận khu vực gấp 4,9 lần đóng góp cho ngân sách nhà nước gấp lần Rõ ràng giai đoạn 2000-2008, khu vực FDI quy mô số doanh nghiệp số lao động sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng thấp hiệu kinh doanh ngày cao Khu vực doanh nghiệp nhà nước ngày thu hẹp quy mơ theo chủ trương cổ phần hóa xếp lại nhà nước để đảm bảo kinh doanh ngày hiệu Tại thời điểm 01/01/2009, số doanh nghiệp nhà nước thực tế hoạt động 3.328 doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng thấp khu vực doanh nghiệp với 1,6%, 45% số doanh nghiệp năm 2000 Khu vực thu hút khoảng 1,71 triệu lao động, chiếm 20,7% toàn khu vực doanh nghiệp (trong tỷ lệ lao động toàn doanh nghiệp năm 2000 xấp xỉ 60%) Năm 2008, xét mặt hiệu đóng góp cho ngân sách nhà nước theo tỷ lệ vốn đầu tư khu vực doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp nhà nước tương đương Khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm 40,8% vốn, đóng góp 28,8% cho ngân sách nhà nước, khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm 42,3% vốn đóng góp 30,8% cho ngân sách nhà nước Tuy nhiên xét hiệu tạo lợi nhuận so với vốn đầu tư khu vực doanh nghiệp nhà nước hiệu Qui mô vốn hai khu vực chênh lệch không đáng kể (40,8% 42,3% so với toàn doanh nghiệp) khu vực doanh nghiệp nhà nước tạo tới 35,3% tổng lợi nhuận khu vực doanh nghiệp, khu vực nhà nước chiếm 16,6% Rõ ràng, giai đoạn 2000-2008 tiến độ cổ phần hóa, xếp lại doanh nghiệp nhà nước chậm so với kế hoạch, doanh nghiệp nhà nước quản lý, xếp lại theo hướng hiệu II DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN NHANH Ở HẦU HẾT CÁC NGÀNH KINH TẾ Doanh nghiệp ngành nơng, lâm nghiệp thủy sản q nhỏ bé, không tương xứng với quy mô phát triển kinh tế Tại thời điểm 01/01/2009, tổng số doanh nghiệp hoạt động ngành nông, lâm nghiệp thủy sản 7.266 doanh nghiệp (bao gồm hợp tác xã hoạt động ngành này), chiếm 4,2% tổng số doanh nghiệp Tuy nhiên khu vực chiếm 4,9% tổng số lao động, 1,2% vốn kinh doanh, 1,9% gía trị tài sản cố định, 0,8% doanh thu, 2,9% lợi nhuận 0,9% đóng góp cho ngân sách nhà nước Quan sát mật độ doanh nghiệp theo hai khu vực: nông thôn thành thị cho thấy, số doanh nghiệp ngành kinh tế hoạt động khu vực nơng thơn chiếm 30% tồn doanh nghiệp Trong đó, doanh nghiệp vừa nhỏ (dưới 300 lao động) chiếm 96,9%, doanh nghiệp lớn (từ 300 lao động trở lên) chiếm 3,1% Tương ứng, số doanh nghiệp khu vực thành thị chiếm 70% tổng số doanh nghiệp Trong đó, số doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm 97,3%, doanh nghiệp lớn chiếm 2,7% 14 thuế v khoản nộp ngân sách chia theo lo¹i thuÕTax and other contributions to the national budget by enterpriseS Đơn vị tính: Tỷ đồng - Unit: Billion VND Trong ®ã - Of which Tỉng sè Total Th GTGT Thuế xuất, hàng bán nội Thuế tiêu nhập địa - VAT tax thụ đặc biệt Export, of domestic Excise tax import tax goods ThuÕ thu nhËp doanh nghiệp Income tax Năm 2005 - Year 2005 71.7 63.2 5.2 Năm 2006 - Year 2006 99.1 94.7 5.5 Năm 2007 - Year 2007 124.7 107.1 0.0 6.4 Năm 2008 - Year 2008 184.1 153.2 6.3 1.6 17.3 Năm 2000 - Year 2000 152.0 91.3 2.7 0.8 15.1 Năm 2001 - Year 2001 159.5 83.2 2.9 0.5 15.4 Năm 2002 - Year 2002 180.6 99.2 3.6 2.7 23.2 Năm 2003 - Year 2003 247.2 147.8 5.5 1.3 26.3 Năm 2004 - Year 2004 311.1 168.3 43.3 2.3 34.9 Năm 2005 - Year 2005 407.5 183.8 59.4 2.8 51.0 Năm 2006 - Year 2006 508.6 264.5 65.5 3.1 Năm 2007 - Year 2007 520.9 262.8 3.5 66.3 0.0 Năm 2008 - Year 2008 534.4 193.9 76.4 5.4 67.6 Năm 2000 - Year 2000 35652.1 7315.3 3381.1 2078.4 11496.9 Năm 2001 - Year 2001 40721.2 8240.1 3843.9 2377.5 13185.8 Năm 2002 - Year 2002 56884.1 12070.8 11881.3 7250.5 11753.2 Năm 2003 - Year 2003 57777.5 22807.3 6671.3 18004.0 4907.5 Năm 2004 - Year 2004 85667.8 20157.6 20152.7 8923.5 20645.3 0.0 6.7 Tỉnh Lâm Đồng Đông Nam - South East 14 thuế v khoản nộp ngân sách chia theo loại thuếTax and other contributions to the national budget by enterpriseS Đơn vị tính: Tỷ đồng - Unit: Billion VND Trong ®ã - Of which Tỉng sè Total Thuế GTGT Thuế xuất, hàng bán nội Thuế tiêu nhập địa - VAT tax thụ đặc biệt Export, of domestic Excise tax import tax goods ThuÕ thu nhËp doanh nghiệp Income tax Năm 2005 - Year 2005 89546.3 23433.3 19994.8 9670.9 Năm 2006 - Year 2006 113346.6 17290.6 8336.9 9710.3 Năm 2007 - Year 2007 121331.9 26515.8 15762.9 9491.2 2208.0 Năm 2008 - Year 2008 177600.1 55888.6 12096.4 20962.6 19319.1 Năm 2000 - Year 2000 14091.5 4591.9 3138.6 444.5 2121.8 Năm 2001 - Year 2001 16263.0 5087.2 3535.3 818.9 2203.8 Năm 2002 - Year 2002 21430.4 8100.1 4216.8 4453.0 2761.5 Năm 2003 - Year 2003 26793.8 10108.8 5098.4 4578.6 3464.1 Năm 2004 - Year 2004 31245.0 13244.1 5676.0 4755.4 4196.1 Năm 2005 - Year 2005 37867.6 15337.8 6110.5 4971.7 4441.6 Năm 2006 - Year 2006 34559.0 10247.0 6548.1 4480.0 Năm 2007 - Year 2007 56339.1 17678.2 10611.6 7882.7 11.3 Năm 2008 - Year 2008 72149.4 35566.2 10236.2 6006.6 11117.8 Năm 2000 - Year 2000 116.3 55.2 0.1 Năm 2001 - Year 2001 115.6 28.2 0.0 2.6 12.4 Năm 2002 - Year 2002 163.0 64.9 0.0 7.5 68.3 Năm 2003 - Year 2003 261.3 100.6 0.0 7.8 163.8 Năm 2004 - Year 2004 385.9 94.9 22.9 7.7 208.8 27212.3 Thµnh Hå ChÝ Minh Tỉnh Bình Phớc 21.1 14 thuế v khoản nộp ngân sách chia theo loại thuếTax and other contributions to the national budget by enterpriseS Đơn vị tính: Tỷ ®ång - Unit: Billion VND Trong ®ã - Of which Tổng số Total Thuế GTGT Thuế xuất, hàng bán nội Thuế tiêu nhập địa - VAT tax thụ ®Ỉc biƯt Export, of domestic Excise tax import tax goods ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Income tax Năm 2005 - Year 2005 513.6 156.4 25.0 2.2 Năm 2006 - Year 2006 514.2 211.3 22.3 4.9 Năm 2007 - Year 2007 666.2 282.7 1.4 21.6 0.4 Năm 2008 - Year 2008 942.1 445.5 0.3 7.6 277.5 Năm 2000 - Year 2000 270.0 176.4 0.1 4.3 95.7 Năm 2001 - Year 2001 315.4 182.0 0.1 9.5 100.4 Năm 2002 - Year 2002 449.7 233.4 0.1 24.0 86.5 Năm 2003 - Year 2003 512.3 296.8 0.1 21.3 112.5 Năm 2004 - Year 2004 649.7 258.6 129.9 12.5 114.9 Năm 2005 - Year 2005 784.9 308.5 148.9 12.2 144.0 Năm 2006 - Year 2006 927.5 338.8 163.6 31.7 Năm 2007 - Year 2007 917.6 358.9 30.1 184.2 Năm 2008 - Year 2008 1067.4 518.3 217.0 35.7 211.6 Năm 2000 - Year 2000 1140.2 602.2 82.4 30.4 132.6 Năm 2001 - Year 2001 1450.8 617.4 103.7 24.8 156.5 Năm 2002 - Year 2002 2041.9 863.5 128.7 460.8 343.3 Năm 2003 - Year 2003 2763.4 1368.4 53.0 536.3 486.0 Năm 2004 - Year 2004 4446.9 2091.1 422.6 882.4 590.6 244.2 TØnh T©y Ninh Tỉnh Bình Dơng 14 thuế v khoản nộp ngân sách chia theo loại thuếTax and other contributions to the national budget by enterpriseS Đơn vị tính: Tỷ ®ång - Unit: Billion VND Trong ®ã - Of which Tổng số Total Thuế GTGT Thuế xuất, hàng bán nội Thuế tiêu nhập địa - VAT tax thụ đặc biÖt Export, of domestic Excise tax import tax goods ThuÕ thu nhập doanh nghiệp Income tax Năm 2005 - Year 2005 5612.5 2933.9 504.4 1059.2 Năm 2006 - Year 2006 6331.8 2073.6 535.6 1476.6 Năm 2007 - Year 2007 8479.9 3151.7 2059.8 427.5 4.9 Năm 2008 - Year 2008 11885.3 6749.7 537.6 1379.6 1584.6 Năm 2000 - Year 2000 2085.4 1007.6 157.2 207.3 220.1 Năm 2001 - Year 2001 2080.8 1332.6 202.8 215.0 327.8 Năm 2002 - Year 2002 3660.8 1823.5 234.4 988.2 607.1 Năm 2003 - Year 2003 4988.3 2153.2 297.9 958.6 563.0 Năm 2004 - Year 2004 6551.4 3077.0 488.9 1293.6 993.7 Năm 2005 - Year 2005 6573.4 3210.2 658.8 1309.3 766.2 Năm 2006 - Year 2006 6445.0 2215.0 695.1 1220.0 Năm 2007 - Year 2007 9720.1 3098.5 2380.1 806.9 5.2 Năm 2008 - Year 2008 12406.7 8326.9 920.4 2229.0 1655.3 Năm 2000 - Year 2000 17948.7 882.0 2.7 1391.9 8905.5 Năm 2001 - Year 2001 20495.6 992.7 2.0 1306.7 10385.0 Năm 2002 - Year 2002 29138.3 985.3 7301.2 1317.1 7886.5 Năm 2003 - Year 2003 22458.4 8779.5 1221.9 11901.3 118.1 Năm 2004 - Year 2004 42388.9 1392.0 13412.4 1972.0 14541.3 737.4 TØnh Đồng Nai Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu 14 thuế v khoản nộp ngân sách chia theo loại thuÕTax and other contributions to the national budget by enterpriseS Đơn vị tính: Tỷ đồng - Unit: Billion VND Trong ®ã - Of which Tæng sè Total ThuÕ GTGT ThuÕ xuất, hàng bán nội Thuế tiêu nhập địa - VAT tax thụ đặc biệt Export, of domestic Excise tax import tax goods ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Income tax Năm 2005 - Year 2005 38194.2 1486.4 12547.3 2316.3 Năm 2006 - Year 2006 64569.0 2205.0 372.2 2497.1 Năm 2007 - Year 2007 45208.9 1945.9 679.9 168.3 2186.1 Năm 2008 - Year 2008 79149.3 4282.1 185.0 11304.1 4472.4 Năm 2000 - Year 2000 3287.5 1835.4 288.2 71.8 739.3 Năm 2001 - Year 2001 3678.7 1875.7 380.7 91.4 776.4 Năm 2002 - Year 2002 4778.5 2579.4 424.7 351.1 865.7 Năm 2003 - Year 2003 5297.1 2816.4 497.7 152.0 970.5 Năm 2004 - Year 2004 6957.6 2744.9 1471.5 136.5 1184.2 Năm 2005 - Year 2005 8330.6 3848.4 1915.1 177.0 1169.9 Năm 2006 - Year 2006 9332.8 4042.3 1999.6 304.9 Năm 2007 - Year 2007 10866.7 4959.1 1315.1 2002.7 2.0 Năm 2008 - Year 2008 15202.5 9333.4 2757.5 422.5 2128.1 Năm 2000 - Year 2000 341.7 230.3 0.3 11.7 28.7 Năm 2001 - Year 2001 423.7 242.3 45.9 28.6 92.3 Năm 2002 - Year 2002 584.2 283.1 66.2 21.7 79.8 Năm 2003 - Year 2003 696.3 351.2 83.8 17.9 85.6 Năm 2004 - Year 2004 950.6 -32.3 181.7 33.3 108.0 20878.9 Đồng sông Cửu long - Mekong River Delta TØnh Long An 14 thuÕ vμ c¸c khoản nộp ngân sách chia theo loại thuếTax and other contributions to the national budget by enterpriseS Đơn vị tÝnh: Tû ®ång - Unit: Billion VND Trong ®ã - Of which Tæng sè Total ThuÕ GTGT ThuÕ xuÊt, hàng bán nội Thuế tiêu nhập địa - VAT tax thụ đặc biệt Export, of domestic Excise tax import tax goods ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Income tax Năm 2005 - Year 2005 964.8 385.2 217.7 41.7 Năm 2006 - Year 2006 1077.3 463.3 219.5 79.0 Năm 2007 - Year 2007 1317.2 552.4 211.1 260.2 0.9 Năm 2008 - Year 2008 1932.6 1149.2 272.3 77.2 310.1 Năm 2000 - Year 2000 543.9 360.8 21.8 17.0 74.6 Năm 2001 - Year 2001 520.4 233.4 32.0 6.0 49.0 Năm 2002 - Year 2002 768.5 401.4 26.3 117.8 94.1 Năm 2003 - Year 2003 710.9 427.5 28.8 5.0 89.1 Năm 2004 - Year 2004 859.7 436.6 158.3 27.7 155.1 Năm 2005 - Year 2005 1074.5 601.7 218.8 31.3 95.4 Năm 2006 - Year 2006 1381.0 365.3 249.3 66.2 Năm 2007 - Year 2007 1676.6 360.0 562.7 290.1 Năm 2008 - Year 2008 2400.0 1696.9 381.1 133.2 160.8 Năm 2000 - Year 2000 308.3 152.1 22.5 15.7 87.9 Năm 2001 - Year 2001 338.8 190.9 29.1 1.3 92.9 Năm 2002 - Year 2002 396.4 210.5 32.1 7.4 115.3 Năm 2003 - Year 2003 549.6 306.5 45.2 7.7 130.6 Năm 2004 - Year 2004 679.3 299.3 140.4 7.7 191.8 76.4 Tỉnh Đồng Tháp Tỉnh An Giang 14 thuế v khoản nộp ngân sách chia theo loại thuếTax and other contributions to the national budget by enterpriseS Đơn vị tÝnh: Tû ®ång - Unit: Billion VND Trong ®ã - Of which Tæng sè Total ThuÕ GTGT ThuÕ xuÊt, hàng bán nội Thuế tiêu nhập địa - VAT tax thụ đặc biệt Export, of domestic Excise tax import tax goods ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Income tax Năm 2005 - Year 2005 893.8 314.3 171.1 4.1 Năm 2006 - Year 2006 916.3 424.4 157.7 11.1 Năm 2007 - Year 2007 1200.4 648.6 32.3 189.1 0.3 Năm 2008 - Year 2008 1456.0 807.8 202.2 39.6 391.8 Năm 2000 - Year 2000 398.2 189.5 72.4 4.8 85.6 Năm 2001 - Year 2001 379.4 159.8 88.2 0.3 95.1 Năm 2002 - Year 2002 404.1 194.8 71.4 2.0 65.3 Năm 2003 - Year 2003 533.9 260.3 89.8 4.6 74.5 Năm 2004 - Year 2004 635.8 235.2 197.5 6.3 75.5 Năm 2005 - Year 2005 743.0 299.5 219.2 3.7 150.8 Năm 2006 - Year 2006 858.1 398.1 237.2 6.8 Năm 2007 - Year 2007 624.8 493.6 84.3 178.9 Năm 2008 - Year 2008 1078.4 659.4 347.3 7.9 124.5 Năm 2000 - Year 2000 242.8 143.6 26.1 1.1 77.1 Năm 2001 - Year 2001 270.0 138.2 0.4 0.0 77.9 Năm 2002 - Year 2002 299.4 172.6 33.3 8.0 83.4 Năm 2003 - Year 2003 386.3 192.1 36.1 10.5 90.8 Năm 2004 - Year 2004 450.7 176.0 152.0 4.8 103.5 205.7 TØnh TiỊn Giang TØnh VÜnh Long 14 th vμ c¸c khoản nộp ngân sách chia theo loại thuếTax and other contributions to the national budget by enterpriseS Đơn vị tÝnh: Tû ®ång - Unit: Billion VND Trong ®ã - Of which Tæng sè Total ThuÕ GTGT ThuÕ xuÊt, hàng bán nội Thuế tiêu nhập địa - VAT tax thụ đặc biệt Export, of domestic Excise tax import tax goods ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Income tax Năm 2005 - Year 2005 512.4 205.4 181.2 8.1 Năm 2006 - Year 2006 423.3 205.3 147.2 9.9 Năm 2007 - Year 2007 681.6 242.2 35.8 205.0 0.2 Năm 2008 - Year 2008 941.1 432.9 255.4 17.7 97.2 Năm 2000 - Year 2000 199.6 115.3 56.9 2.8 13.4 Năm 2001 - Year 2001 246.0 122.3 59.6 12.2 41.7 Năm 2002 - Year 2002 254.3 150.2 64.9 6.8 52.2 Năm 2003 - Year 2003 382.8 163.0 61.3 6.4 92.9 Năm 2004 - Year 2004 397.7 132.6 140.4 8.6 59.4 Năm 2005 - Year 2005 473.1 162.7 171.6 3.8 53.1 Năm 2006 - Year 2006 496.2 190.6 187.8 4.0 Năm 2007 - Year 2007 670.0 216.7 15.9 211.8 -0.1 Năm 2008 - Year 2008 923.7 279.6 210.5 10.5 93.3 Năm 2000 - Year 2000 396.1 208.9 0.2 1.2 178.8 Năm 2001 - Year 2001 361.9 167.5 0.2 0.3 152.1 Năm 2002 - Year 2002 391.3 199.7 0.3 0.8 126.4 Năm 2003 - Year 2003 248.1 114.8 0.6 0.9 108.3 Năm 2004 - Year 2004 414.1 203.7 89.1 0.7 106.3 109.7 TØnh BÕn Tre TØnh Kiªn Giang 14 thuÕ vμ khoản nộp ngân sách chia theo loại thuếTax and other contributions to the national budget by enterpriseS Đơn vị tính: Tỷ đồng - Unit: Billion VND Trong - Of which Tæng sè Total ThuÕ GTGT ThuÕ xuất, hàng bán nội Thuế tiêu nhập địa - VAT tax thụ đặc biệt Export, of domestic Excise tax import tax goods ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Income tax Năm 2005 - Year 2005 496.3 254.6 108.4 3.4 Năm 2006 - Year 2006 640.6 339.4 134.0 1.1 Năm 2007 - Year 2007 727.6 459.0 -54.2 127.0 0.3 Năm 2008 - Year 2008 896.7 632.3 143.6 3.3 287.0 Năm 2000 - Year 2000 435.9 217.3 48.1 9.9 74.0 Năm 2001 - Year 2001 675.7 309.0 69.5 37.1 72.8 Năm 2002 - Year 2002 959.0 484.8 72.6 172.7 120.3 Năm 2003 - Year 2003 819.8 335.1 93.7 84.2 75.1 Năm 2004 - Year 2004 1207.0 711.7 168.9 36.8 122.9 Năm 2005 - Year 2005 1502.4 867.7 256.4 41.0 137.0 Năm 2006 - Year 2006 1481.4 511.4 339.9 98.7 Năm 2007 - Year 2007 1718.9 569.9 421.3 328.1 -0.1 Năm 2008 - Year 2008 3242.1 1862.3 566.1 121.4 374.5 Năm 2003 - Year 2003 28.0 35.2 0.5 11.4 Năm 2004 - Year 2004 80.6 51.2 34.6 0.1 47.5 Năm 2005 - Year 2005 135.1 76.0 44.9 0.7 19.8 Năm 2006 - Year 2006 168.1 103.0 59.2 0.7 Năm 2007 - Year 2007 227.4 116.7 0.3 59.9 125.5 TØnh Cần Thơ Tỉnh Hậu Giang 14 thuế v khoản nộp ngân sách chia theo loại thuếTax and other contributions to the national budget by enterpriseS Đơn vị tính: Tû ®ång - Unit: Billion VND Trong ®ã - Of which Tổng số Total Năm 2008 - Year 2008 Thuế GTGT Thuế xuất, hàng bán nội Thuế tiêu nhập địa - VAT tax thụ đặc biệt Export, of domestic Excise tax import tax goods ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Income tax 253.2 145.8 69.2 0.8 27.5 Năm 2000 - Year 2000 79.5 53.2 0.1 1.3 23.8 Năm 2001 - Year 2001 93.8 60.2 1.0 1.1 29.7 Năm 2002 - Year 2002 112.8 78.5 0.0 0.9 20.1 Năm 2003 - Year 2003 150.9 90.9 0.1 1.1 49.4 Năm 2004 - Year 2004 216.4 105.8 53.9 3.2 34.1 Năm 2005 - Year 2005 247.3 119.1 62.1 2.9 30.0 Năm 2006 - Year 2006 346.7 117.8 66.6 2.2 Năm 2007 - Year 2007 123.3 89.2 0.6 0.3 0.0 Năm 2008 - Year 2008 300.7 162.2 75.1 2.2 47.8 Năm 2000 - Year 2000 123.2 25.3 39.6 Năm 2001 - Year 2001 149.6 84.6 54.3 0.3 27.2 Năm 2002 - Year 2002 185.1 125.1 57.4 3.9 27.9 Năm 2003 - Year 2003 228.3 160.9 58.0 4.2 38.1 Năm 2004 - Year 2004 307.8 167.8 118.1 3.2 40.0 Năm 2005 - Year 2005 400.0 186.3 122.9 24.1 32.3 Năm 2006 - Year 2006 531.2 348.0 133.7 22.8 Năm 2007 - Year 2007 565.9 309.9 2.7 136.4 TØnh Trµ Vinh Tỉnh Sóc Trăng 16.8 14 thuế v khoản nộp ngân sách chia theo loại thuếTax and other contributions to the national budget by enterpriseS Đơn vị tính: Tỷ ®ång - Unit: Billion VND Trong ®ã - Of which Tổng số Total Năm 2008 - Year 2008 Thuế GTGT Thuế xuất, hàng bán nội Thuế tiêu nhập địa - VAT tax thụ đặc biệt Export, of domestic Excise tax import tax goods ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Income tax 520.8 245.7 168.7 2.6 41.8 Năm 2000 - Year 2000 107.8 72.0 0.2 6.2 44.2 Năm 2001 - Year 2001 53.2 44.9 0.2 0.4 9.4 Năm 2002 - Year 2002 162.4 74.4 0.0 2.2 36.5 Năm 2003 - Year 2003 180.7 131.3 0.1 6.1 33.0 Năm 2004 - Year 2004 371.7 118.2 0.2 0.9 63.9 Năm 2005 - Year 2005 373.2 148.7 95.1 0.3 48.8 Năm 2006 - Year 2006 423.8 199.2 0.0 Năm 2007 - Year 2007 576.4 270.4 0.2 Năm 2008 - Year 2008 220.2 375.8 0.2 Năm 2000 - Year 2000 110.4 67.1 0.2 0.0 34.5 Năm 2001 - Year 2001 166.1 122.7 0.3 3.8 36.4 Năm 2002 - Year 2002 260.9 204.0 0.2 6.8 44.3 Năm 2003 - Year 2003 381.7 247.6 0.3 2.9 91.6 Năm 2004 - Year 2004 386.3 139.1 36.3 3.2 76.3 Năm 2005 - Year 2005 514.7 227.1 45.8 12.0 85.4 Năm 2006 - Year 2006 588.8 376.6 67.5 2.4 Năm 2007 - Year 2007 756.7 630.6 2.0 15.7 Tỉnh Bạc Liêu 0.0 50.8 Tỉnh Cà Mau 0.6 14 thuế v khoản nộp ngân sách chia theo loại thuếTax and other contributions to the national budget by enterpriseS Đơn vị tính: Tỷ đồng - Unit: Billion VND Trong ®ã - Of which Tỉng sè Total Năm 2008 - Year 2008 Thuế GTGT Thuế xuất, hàng bán nội Thuế tiêu nhập địa - VAT tax thụ đặc biệt Export, of domestic Excise tax import tax goods ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Income tax 1037.0 883.4 65.9 6.0 121.0 Năm 2000 - Year 2000 5257.4 1943.0 27.2 111.9 2780.2 Năm 2001 - Year 2001 7011.6 2306.1 37.3 127.2 2432.6 Năm 2002 - Year 2002 7777.7 2745.9 37.3 103.8 3443.9 Năm 2003 - Year 2003 8927.9 3026.4 68.6 79.8 3227.0 Năm 2004 - Year 2004 7175.1 2236.4 68.4 43.0 4485.3 Năm 2005 - Year 2005 9943.4 3461.8 122.5 110.9 5160.4 Năm 2006 - Year 2006 10522.5 2910.2 133.9 140.6 Năm 2007 - Year 2007 11894.5 5169.1 122.5 130.5 Năm 2008 - Year 2008 11658.2 4300.9 130.6 125.1 Không phân vùng - None Region 2574.2 15 Doanh thu cđa c¸c doanh nghiệp - Net turnover of enterprises Đơn vị tính: Tỷ ®ång - Unit: A Tæng sè - Total Chia theo Vùng, Địa phơng - By Regions and Provinces Đồng sông hồng - Red River Delta Thành phố Hà Nội - Thanh Ha Noi Thành phố Hải Phòng - Hai Phong TØnh VÜnh Phóc - Vinh Phuc TØnh Hà Tây - Ha Tay Tỉnh Bắc Ninh - Bac Ninh Tỉnh Hải Dơng - Hai Duong Tỉnh Hng Yên - Hung Yen TØnh Hµ Nam - Ha Nam TØnh Nam Định - Nam Dinh Tỉnh Thái Bình - Thai Binh Tỉnh Ninh Bình - Ninh Binh Tỉnh Quảng Ninh - Quang Ninh Trung du miỊn nói phÝa b¾c - Northern midlands and moutain areas TØnh Hµ Giang - Ha Giang TØnh Cao B»ng - Cao Bang TØnh Lµo Cai - Lao Cai Tỉnh Bắc Kạn - Bac Kan Tỉnh Lạng Sơn - Lang Son Tỉnh Tuyên Quang - Tuyen Quang Tỉnh Yên Bái - Yen Bai Tỉnh Thái Nguyªn - Thai Nguyen TØnh Phó Thä - Phu Tho Tỉnh Bắc Giang - Bac Giang Tỉnh Lai Châu - Lai Chau Tỉnh Điện Biên - Dien Bien Tỉnh Sơn La - Son La Tỉnh Hòa Bình - Hoa Binh Bắc trung v Duyên hải miền trung - North Central Coast and South Central Coast TØnh Thanh Hãa - Thanh Hoa 2006 2007 Billion VND 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2008 809786 936215 1212234 1457371 1751270 2221392 2743148 3566611 5315444 218950 149385 20885 7251 5254 3537 5232 3351 1823 3683 2120 1122 15309 261784 178779 27096 7634 6467 4058 5499 3003 2343 5302 2570 1537 17497 321482 215814 35274 10653 8821 4175 7292 4312 2382 6535 3137 1939 21148 383749 245087 44518 13908 11351 5493 10703 7371 3103 7495 4011 3206 27504 481545 306704 52745 17059 14568 7887 12450 11597 3851 9034 5749 4326 35576 610912 390671 59905 22620 17609 10280 16215 14424 4890 10859 6582 5931 50926 753817 471682 75853 30543 20925 14554 21254 20348 6060 13122 7990 8192 63294 1022213 622132 107341 47967 47127 24772 30691 29124 8644 17353 11244 12406 63412 1444403 940695 155043 60989 22194 572 685 1091 164 3246 624 997 4105 6234 2709 472 25961 689 667 1488 196 3632 792 1091 5796 6912 2560 581 33429 995 1033 2007 318 4973 994 1421 7660 8231 3031 905 590 705 751 805 946 914 37875 1113 1305 2506 400 2017 1178 1626 10538 9387 4026 158 1112 1297 1213 48739 1224 1693 2948 552 2321 1530 2145 14530 11482 5155 322 1405 1597 1835 55972 1116 1901 3411 760 2500 1865 2338 16024 13597 6445 508 1160 2189 2159 70170 1370 2342 4281 886 3044 2104 3021 21487 15621 7760 705 1316 3692 2542 97301 1811 2536 7333 1188 4035 2756 3953 32623 20860 10056 1002 1791 3863 3493 144291 2794 3911 10633 1389 6699 3909 5364 50927 28586 14156 1408 2529 6644 5342 70146 5922 83582 8134 99044 9549 119686 11639 145582 14060 168206 15841 200536 19248 257963 24127 348877 34112 33807 45755 36803 13053 24151 18861 24920 90327 15 Doanh thu cđa c¸c doanh nghiƯp - Net turnover of enterprises Đơn vị tính: Tỷ đồng - Unit: 2000 A Tỉnh NghƯ An - Nghe An TØnh Hµ TÜnh - Ha Tinh Tỉnh Quảng Bình - Quang Binh Tỉnh Quảng Trị - Quang Tri TØnh Thõa Thiªn - HuÕ - Thua Thien - Hue Thành phố Đà Nẵng - Da Nang TØnh Qu¶ng Nam - Quang Nam TØnh Qu¶ng Ng·i - Quang Ngai Tỉnh Bình Định - Binh Dinh Tỉnh Phú Yên - Phu Yen Tỉnh Khánh Hòa - Khanh Hoa TØnh Ninh ThuËn - Ninh Thuan TØnh B×nh ThuËn - Binh Thuan Tây nguyên - Central Highlands Tỉnh Kon Tum - Kon Tum TØnh Gia Lai - Gia Lai Tỉnh Đắk Lắk - Dak Lak Tỉnh Đắk Nông - Dak Nong Tỉnh Lâm Đồng - Lam Dong Đông Nam bé - South East Thµnh Hå ChÝ Minh - Thanh Ho Chi Minh TØnh B×nh Ph−íc - Binh Phuoc Tỉnh Tây Ninh - Tay Ninh Tỉnh Bình Dơng - Binh Duong Tỉnh Đồng Nai - Dong Nai Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu - Ba Ria - Vung Tau Đồng sông Cửu long - Mekong River Delta TØnh Long An - Long An TØnh §ång Th¸p - Dong Thap TØnh An Giang - An Giang TØnh TiÒn Giang - Tien Giang TØnh VÜnh Long - Vinh Long TØnh BÕn Tre - Ben Tre TØnh Kiªn Giang - Kien Giang 2001 2002 5188 1094 1950 2459 4056 22177 2446 2342 6503 4193 7824 1165 2826 17378 686 5815 7724 7983 1526 2131 1996 4670 24463 2722 2468 7086 4082 11189 1428 3705 14515 786 4220 6324 9251 2401 2823 2372 5694 28166 3582 2913 8225 4453 14024 1635 3956 16605 1170 4923 6919 3154 331925 203056 1641 3556 19723 50605 53344 83032 7022 6618 10431 7090 4355 3676 6797 3184 384413 233068 2240 4796 26621 64720 52969 89427 7209 6789 10707 8585 4475 4075 7221 3593 547957 369046 3564 6404 40935 67748 60259 106300 8909 8406 11752 10055 5343 4529 8222 2003 2004 2005 12625 2463 3619 2737 6507 31422 4688 3497 10689 4933 18223 2192 4451 24622 1437 6698 10899 893 4694 667706 443352 4734 8293 56055 79974 75299 121036 11140 9730 13961 11803 6003 5120 9262 15009 3241 4894 3051 7320 37452 5631 4508 13672 4595 22778 2827 6545 35425 1784 9758 15330 1358 7196 758765 454604 6976 10556 78170 106280 102178 153542 14056 13663 18572 14072 6754 6174 13581 17869 3717 5589 3904 8660 40604 7999 5366 15370 5304 26575 3260 8147 42983 2114 11184 17850 2601 9234 972088 557431 8407 13920 99762 131226 161343 190273 18400 16786 21744 17155 8632 7378 14626 2006 21896 4544 6596 5350 11333 43252 9804 7575 18653 5839 32830 3740 9876 62004 2845 14168 26940 4446 13605 1200201 685819 10726 19064 131382 177287 175923 227407 25137 20038 26236 20379 10045 9925 18870 2007 28770 6557 9005 6777 14150 55600 12987 10535 24959 8631 37607 4563 13695 84463 4130 18270 37279 6330 18454 1569964 957514 14604 22791 186389 213711 174955 283972 33456 27629 34486 24339 12894 12289 22110 Billion VND 2008 40815 9059 12702 9095 18590 71038 22526 15055 33259 10998 46541 6763 18325 112019 5856 27018 50237 7191 21718 2569408 1717328 20718 33692 251858 284483 261330 389233 48932 39053 47242 33311 20089 14889 31623 15 Doanh thu cña doanh nghiệp - Net turnover of enterprises Đơn vị tính: Tỷ đồng - Unit: 2000 A Tỉnh Cần Thơ - Can Tho TØnh HËu Giang - Hau Giang TØnh Trà Vinh - Tra Vinh Tỉnh Sóc Trăng - Soc Trang Tỉnh Bạc Liêu - Bac Lieu Tỉnh Cà Mau - Ca Mau Không phân vùng - None Region 2001 2002 14942 16619 20015 2057 7475 2856 9713 66160 2421 6865 3468 10992 76533 3018 7705 4785 13562 87417 Billion VND 2003 2004 2005 2006 2007 2008 18321 2991 3541 7943 4912 16308 102698 24153 4002 4169 9168 5554 19624 127672 30957 4637 5466 10664 11085 22744 180959 39110 5197 6116 12928 7147 26278 229014 46261 6729 7058 14444 8850 33426 250735 67612 9180 9150 24964 8236 34952 307212 ... Tổng cục Thống kê biên soạn ấn phẩm Doanh nghiệp Việt Nam năm đầu kỷ 21 nhằm cung cấp cho quan, nhà nghiên cứu, người dùng tin nước quốc tế tranh tổng quan thực trạng doanh nghiệp Việt Nam giai... dựng địa phơng nơi doanh nghiệp đặt địa điểm sản xuất kinh doanh Phn II KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NĂM NHÌN LẠI Luật Doanh nghiệp ban hành năm 199 9, có hiệu lực từ... kinh doanh đợc thống kê vo doanh nghiệp bên ®èi t¸c n−íc Sè doanh nghiƯp vμ c¸c chØ tiêu thống kê doanh nghiệp tính cho doanh nghiệp hoạt động đến ngy 31 tháng 12 hng năm, không bao gồm: + Các doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Doanh nghiệp việt nam 9 năm đầu thế kỷ 21 (NXB thống kê 2010) cục thống kê, 489 trang , Doanh nghiệp việt nam 9 năm đầu thế kỷ 21 (NXB thống kê 2010) cục thống kê, 489 trang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay