Doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2006 2011 (NXB thống kê 2013) cục thống kê, 450 trang

450 11 0
  • Loading ...
1/450 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2018, 21:58

LỜI NÓI ĐẦU Doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) đóng vai trò quan trọng kinh tế nước ta, tạo nhiều việc làm, giúp trì tỷ lệ thất nghiệp thấp Việt Nam năm qua đóng góp ngày nhiều cho ngân sách quốc gia Những năm gần đây, Nhà nước có nhiều sách khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV phát triển Để đáp ứng nhu cầu nhà quản lý, nghiên cứu người dùng tin, Tổng cục Thống biên soạn công bố ấn phẩm “Doanh nghiệp nhỏ vừa giai đoạn 2006-2011” Ấn phẩm dựa sở cập nhật, tổng hợp thông tin thu từ điều tra doanh nghiệp hàng năm Tổng cục Thống Nội dung ấn phẩm gồm phần: Phần I: Tổng quan phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa giai đoạn 2006-2011 Phần II: Số liệu doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam giai đoạn 2006-2011 Tổng cục Thống mong nhận ý kiến đóng góp quan, nhà nghiên cứu người dùng tin nước quốc tế để ấn phẩm phục vụ tốt nhu cầu sử dụng thông tin TỔNG CỤC THỐNG MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Phần I: TỔNG QUAN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA GIAI ĐOẠN 2006-2011 Doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) Các doanh nghiệp đóng góp phần khơng nhỏ cho phát triển kinh tế DNNVV phát triển nhanh số lượng 10 Hiệu sản xuất kinh doanh DNNVV 12 Phần II: SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006-2011 17 I PHÂN THEO LOẠI HÌNH KINH TẾ NGÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH 19 Số lượng doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thời điểm 31/12 hàng năm phân theo tiêu chí lao động 19 Một số tiêu doanh nghiệp nhỏ vừa thời điểm 31/12 hàng năm phân theo tiêu chí lao động 31 Một số tiêu doanh nghiệp vừa thời điểm 31/12 hàng năm phân theo tiêu chí lao động 43 Một số tiêu doanh nghiệp nhỏ thời điểm 31/12 hàng năm phân theo tiêu chí lao động 55 Một số tiêu doanh nghiệp siêu nhỏ thời điểm 31/12 hàng năm phân theo tiêu chí lao động 67 Số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thời điểm 31/12 hàng năm phân theo tiêu chí nguồn vốn 79 Một số tiêu doanh nghiệp nhỏ vừa thời điểm 31/12 hàng năm phân theo tiêu chí nguồn vốn 91 Một số tiêu doanh nghiệp vừa thời điểm 31/12 hàng năm phân theo tiêu chí nguồn vốn 103 Một số tiêu doanh nghiệp nhỏ thời điểm 31/12 hàng năm phân theo tiêu chí nguồn vốn 115 II PHÂN THEO VÙNG KINH TẾ ĐỊA PHƢƠNG 127 Số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thời điểm 31/12 hàng năm phân theo tiêu chí lao động 127 Một số tiêu doanh nghiệp nhỏ vừa thời điểm 31/12 hàng năm phân theo tiêu chí lao động 163 Một số tiêu doanh nghiệp vừa thời điểm 31/12 hàng năm phân theo tiêu chí lao động 199 Một số tiêu doanh nghiệp nhỏ thời điểm 31/12 hàng năm phân theo tiêu chí lao động 235 Một số tiêu doanh nghiệp siêu nhỏ thời điểm 31/12 hàng năm phân theo tiêu chí lao động 271 Số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thời điểm 31/12 hàng năm phân theo tiêu chí nguồn vốn 307 Một số tiêu doanh nghiệp nhỏ vừa thời điểm 31/12 hàng năm phân theo tiêu chí nguồn vốn 343 Một số tiêu doanh nghiệp vừa thời điểm 31/12 hàng năm phân theo tiêu chí nguồn vốn 379 Một số tiêu doanh nghiệp nhỏ thời điểm 31/12 hàng năm phân theo tiêu chí nguồn vốn 415 Phần I TỔNG QUAN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA GIAI ĐOẠN 2006-2011 Doanh nghiệp nhỏ vừa doanh nghiệp có quy mô nhỏ vốn, lao động Theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 Chính phủ, tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa sau: Bảng 1: Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa Khu vực Quy mô DN siêu nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Lao động Vốn Lao động I Khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản (A) ≤10 ≤ 20 tỷ Trên 10 đến 200 II Khu vực công nghiệp xây dựng (B-F) ≤10 ≤ 20 tỷ III Khu vực dịch vụ (G-U) ≤10 ≤ 10 tỷ Doanh nghiệp vừa Vốn Lao động Trên 20 tỷ Trên 200 đến 100 tỷ đến 300 Trên 100 tỷ Trên 300 Trên 10 đến 200 Trên 20 tỷ Trên 200 đến 100 tỷ đến 300 Trên 100 tỷ Trên 300 Trên 10 đến 50 Trên 10 tỷ Trên 50 đến 50 tỷ đến 100 Trên 50 tỷ Trên 100 Vốn Lao động Doanh nghiệp lớn Doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) Các doanh nghiệp đóng góp phần khơng nhỏ cho phát triển kinh tế DNNVV trở thành phận quan trọng kinh tế Việt Nam Kết điều tra doanh nghiệp năm 2011 cho thấy, DNNVV chiếm đến 97,6% tổng số doanh nghiệp nước, DNNVV đóng góp đáng kể vào Tổng thu nhập quốc dân, tạo công ăn việc làm, huy động nguồn vốn nước cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giải vấn đề xã hội Ngồi ra, q trình vận hành, DNNVV tạo đội ngũ doanh nhân công nhân với kiến thức tay nghề ngày nâng cao hoàn thiện Thời điểm 31/12/2011 tổng số doanh nghiệp ngành Thống điều tra, thu 324691 DN Theo tiêu chí lao động, số DN lớn 7750 DN, chiếm 2,4%, số DNNVVlà 316941 DN, chiếm 97,6% (trong DN vừa 6853 DN, chiếm 2,1%, DN nhỏ 93356 DN, chiếm 28,8% DN siêu nhỏ 216732 DN, chiếm tỷ lệ cao với 66,8%) Trong DNNVV, số DN nữ làm giám đốc chiếm 25%, lại 75% số DN nam làm giám đốc Biểu đồ 1: Cơ cấu DNNVV giai đoạn 2006 đến 2011 (%) Theo khu vực kinh tế, số DN hoạt động lĩnh vực dịch vụ chiếm tỷ lệ cao với 220095 DN (chiếm 67,8% số DN toàn kinh tế) Cũng khu vực này, số DN lớn chiếm 48,6%, DNNVV chiếm 68,3% tỷ lệ DN siêu nhỏ khu vực chiếm tỷ lệ cao với 77,5% Trong tỷ lệ DN siêu nhỏ khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản 0,68% khu vực công nghiệp xây dựng 21,8% tổng số doanh nghiệp siêu nhỏ năm 2011 Khu vực Đông Nam Bộ khu vực có số DN nói chung số DNNVV nói riêng lớn nước Tổng số DN vùng Đông Nam Bộ thời điểm 31/12/2011 128590 DN, chiếm 39,6% tổng số doanh nghiệp nước (trong TP HCM có 104299 DN, chiếm 32,6% tổng số doanh nghiệp nước) Số DNNVV vùng 122466 DN, chiếm 39,6% tổng số DNNVV nước Tiếp đến vùng Đồng sơng Hồng có 103518 DN, chiếm 31,9% tổng số DNNVV nước (trong Hà Nội có 72455 DN, chiếm 22,3% tổng số DNNVV nước) Số DNNVV vùng 100896 DN, chiếm 31,8% tổng số DNNVV nước Theo quy mô vốn, thời điểm 31/12/2011 số doanh nghiệp lớn 15369 DN, chiếm 4,7%, số DNNVV 309322 DN, chiếm 95,3% (trong DN vừa 39421 DN chiếm 12,1% tổng số DN; DN nhỏ 269901 DN, chiếm 83,1% tổng số DN) Bảng 2: Số lƣợng tỷ lệ loại hình doanh nghiệp năm 2011 phân tổ theo quy mô lao động quy mô vốn Doanh nghiệp nhỏ vừa Theo quy mô lao động Số lượng Tổng số 316.941 Tỷ lệ (%) Theo quy mô vốn Số lượng Tỷ lệ (%) 100,0 309.322 Doanh nghiệp lớn Theo quy mô lao động Số lượng Theo quy mô vốn Tỷ lệ Số lượng (%) Tỷ lệ (%) 100,0 7.750 100,0 15.369 100,0 Chia theo khu vực: - Nông, lâm nghiệp thủy sản 3.197 1,01 3.113 1,01 111 1,43 195 1,27 - Công nghiệp xây dựng 97.415 30,7 95.458 30,9 3.873 50,0 5.830 37,9 - Dịch vụ 68,3 210.750 68,1 3.766 48,6 9.340 60,8 216.329 Lao động làm việc DNNVV thời điểm 31/12/2011 đạt tới số 5,06 triệu người, gấp 2,07 lần năm 2006 Khu vực DNNVV nhà nước khu vực thu hút nhiều lao động với 4,48 triệu người (chiếm 88,6% toàn DNNVV), gấp 2,23 lần năm 2006, bình quân giai đoạn 2006-2011 năm thu hút thêm 17,4% lao động Tiếp đến khu vực doanh nghiệp FDI thời điểm 31/12/2011 thu hút 0,4 triệu lao động (chiếm 8% tổng số DNNVV), gấp 1,7 lần năm 2006, bình quân giai đoạn 2006-2011 năm thu hút thêm 11,1% lao động Khu vực DN nhà nước thời điểm 31/12/2011 số lao động giảm xuống 0,17 triệu (chiếm 3,4% toàn DNNVV), giảm 10,1% so với năm 2006, bình quân giai đoạn 2006-2011 lao động năm giảm 2,1% Khu vực DNNVV đóng góp quan trọng tăng nhanh vào ngân sách quốc gia năm qua Năm 2006 DNNVV đóng góp vào ngân sách nhà nước 45 nghìn tỷ đồng, năm 2011 tăng lên 177,8 nghìn tỷ đồng, DNNVV khu vực ngồi nhà nước đóng góp 115 nghìn tỷ đồng, chiếm 64,6% tổng mức đóng góp khối DNNVV DNNVV phát triển nhanh số lƣợng Số lượng DNNVV tăng nhanh từ năm 2006 đến năm 2011, cụ thể: Số DNNVV năm 2011 tăng gấp gần 2,64 lần năm 2006, bình quân 20062011 năm tăng 21,4% Đặc biệt doanh nghiệp siêu nhỏ tăng nhanh năm qua, cụ thể năm 2006 nước có 76303 DN siêu nhỏ, đến năm 2011 tăng lên 216732 DN, gấp 2,8 lần năm 2006 Biểu đồ 2: Sự phát triển doanh nghiệp Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2011 Doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm tỷ trọng lớn (66,8% tổng số doanh nghiệp nhỏ vừa), khối doanh nghiệp lại đóng góp khơng nhiều số lao động việc làm đặc biệt giai đoạn từ 2006 đến 2011 doanh nghiệp siêu nhỏ kinh doanh khơng có lãi Cụ thể năm 2011 DN siêu nhỏ tạo 21% lao động việc làm, tổng thu nhập người lao động chiếm 17,1%, doanh thu chiếm 24,5% 10 đóng góp cho ngân sách nhà nước chiếm 14,5% tổng đóng góp khối DNNVV Bảng 3: Tỷ trọng số tiêu doanh nghiệp siêu nhỏ tổng số DNNVV Đơn vị tính: % Năm Số doanh nghiệp Số lao động có đến 31/12 Tổng thu nhập Doanh thu Thuế khoản nộp ngân sách 2011 66,75 21,07 17,09 24,58 14,52 2010 67,15 22,61 22,55 25,45 24,74 2009 66,24 22,98 22,80 29,27 25,83 2008 62,52 20,42 19,96 30,35 21,97 2007 61,22 18,16 17,22 24,68 18,17 2006 61,00 18,26 16,75 26,82 18,06 Tính đến thời điểm 31/12/2011 số doanh nghiệp nhà nước thực tế hoạt động 3265 doanh nghiệp, DNNVV khu vực 1960 doanh nghiệp, khu vực có tỷ trọng DNNVV thấp ba khu vực kinh tế Quá trình xếp, tái cấu doanh nghiệp nhà nước thực theo nhiều hình thức như: Sáp nhập, hợp nhất, cổ phần hóa, giao, bán, khốn kinh doanh, cho th, chuyển thành đơn vị nghiệp, chuyển thành công ty TNHH thành viên mà trọng tâm cổ phần hóa Vì vậy, qui mơ khu vực doanh nghiệp nhà nước ngày thu hẹp Cụ thể, số lượng doanh nghiệp nhà nước năm 2011 giảm 11,7% so với năm 2006, doanh nghiệp lớn giảm mạnh tới 23,2%, DNNVV khu vực giảm nhẹ với 0,2% Từ năm 2006 đến năm 2011 số lượng DNNVV tăng nhanh hai lĩnh vực dịch vụ cơng nghiệp - xây dựng, năm 2011 DNNVV khu vực dịch vụ tăng 2,84 lần, doanh nghiệp siêu nhỏ tăng 2,9 lần so với năm 2006, tốc độ tăng bình quân hàng năm từ 2006-2011 23,3% số lượng DNNVV khối chiếm đến 68,3% tổng số DNNVV nước DNNVV lĩnh vực công nghiệp - xây dựng năm 2011 tăng 2,33 lần so với năm 2006, tăng bình quân hàng năm 18,5% năm 2011 số lượng DNNVV khu vực chiếm 30,7% tổng số DNNVV 11 Năm 2011 số lượng DNNVV tăng trưởng nhanh hai trung tâm kinh tế lớn nước Cụ thể: Hà Nội số DNNVV chiếm 22,4% nước, số DNNVV năm 2011 gấp 3,44 lần so với năm 2006, tốc độ tăng bình qn hàng năm 28%; Thành phố Hồ Chí Minh số DNNVV năm 2011 chiếm 32,3% nước, số DNNVV năm 2011 gấp 2,9 lần so với năm 2006 tốc độ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2006-2011 23,7% Biểu đồ 3: Cơ cấu ngành kinh tế DNNVV năm 2011 (%) Hiệu sản xuất kinh doanh DNNVV Bảng 4: Thu nhập bình quân ngƣời lao động DNNVV (1000 đồng/tháng) 2006 2011 Bình qn tồn khu vực doanh nghiệp 1.996 4.829 Bình quân doanh nghiệp nhỏ vừa 1.556 3.942 - DN nhà nước 2.001 5.389 - DN ngồi nhà nước 1.386 3.598 - DN có vốn ĐTNN (FDI) 2.635 7.055 - Nông, lâm nghiệp, thủy sản 1.220 3.425 - Công nghiệp xây dựng 1.472 3.800 - Dịch vụ 1.748 4.176 2.1 DNNVV chia theo loại hình kinh tế: 2.2 DNNVV chia theo khu vực kinh tế: 12 ... tính: Doanh nghiệp Tổng số A Doanh nghiệp lớn Doanh nghiệp nhỏ vừa Tổng số Chia Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp siêu nhỏ DNNVV nữ làm chủ Khu vực doanh nghiệp Nhà nước 20 2011 312.416... TỔNG QUAN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA GIAI ĐOẠN 2006- 2011 Doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) Các doanh nghiệp đóng góp phần khơng nhỏ cho phát triển kinh tế... tính: Doanh nghiệp Tổng số A Doanh nghiệp lớn Doanh nghiệp nhỏ vừa Tổng số Chia DNNVV nữ làm chủ Doanh nghiệp siêu nhỏ Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp nhỏ CHIA THEO NGÀNH KINH TẾ CẤP I Nông nghiệp,
- Xem thêm -

Xem thêm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2006 2011 (NXB thống kê 2013) cục thống kê, 450 trang , Doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2006 2011 (NXB thống kê 2013) cục thống kê, 450 trang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay