Công nghiệp việt nam 20 năm đổi mới và phát triển (NXB thống kê 2006) cục thống kê, 608 trang

599 9 0
  • Loading ...
1/599 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2018, 21:57

Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi phát triÓn Vietnamese industry in 20 years of renovation and development Công Vietnamese nghiệpindustry Việt Nam in20 20năm yearsđổi of renovation phátand triển development Lời nói đầu Trải qua 20 năm đổi phát triển, kinh tế - xã hội Việt Nam có thay đổi sâu sắc Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hớng tích cực có lợi cho quốc kế dân sinh, thành phần kinh tế phát triển Ngành Công nghiệp đạt đợc bớc phát triển mạnh mẽ theo đờng lối công nghiệp hoá, đại hoá Để cung cấp đợc thông tin đầy đủ hơn, hệ thống hơn, Tổng cục Thống biên soạn công bố sách Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi phát triển nhằm phục vụ đông đảo đối tợng dùng tin nớc, nhà nghiên cứu, phân tích, hoạch định sách nhà đầu t Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi phát triển đợc xuất tập số liệu năm 1981-1985 số liệu thống công nghiệp hoàn chỉnh đợc thu thập, xử lý phân tích phạm vi nớc theo c¸c chn mùc qc tÕ Sè liƯu cn s¸ch đợc hệ thống hoá nhằm phản ánh khái quát tình hình đổi phát triển ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn 1986-2005 Cuốn sách đợc trình bày phần: Phần 1: Những khái niệm, nội dung, giải thích chung phân tổ, tiêu phạm vi số liệu Phần 2: Phân tích tổng quan phát triển công nghiệp thời kỳ 1986-2005 Phần 3: Bộ số liệu công nghiệp từ 1985-2005 đợc xếp theo tiêu: 1- Một số tiêu so sánh thời kỳ đổi (2005) với trớc ®ỉi míi (1985 vỊ tr−íc) vµ víi mét sè n−íc ASEAN 2- Chỉ số phát triển chung toàn ngành công nghiệp từ năm 1955 đến 2005 Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi phát triển foreword Over 20 years of renovation and development, Vietnamese socio-economy has made remarkable changes Economic structure changed to active direction and make profit to national welfare and the people’s livelihood, to the development of economic sectors Industrial sector achieved strong development oriented industrializa-tion and modernization To provide more complete and systematic information, “Vietnamese industry in 20 years of renovation and development” is compiled and published by General Statistics Office (GSO) to users inside and outside the country, especially researchers, policy makers as well as investors “Vietnamese industry in 20 years of renovation and development” which is published following the 5-year data book 1981-1985, is the fully industrial statistics data set collected, processed and analyzed nationwide according to international standards The data in this book has been systematized to reflect generally the Vietnamese industrial renovation and development in the period of 1986-2005 The content of the book includes parts: Part 1: Conceptions, definitions and explanatory notes related to classifications, indicators and data scope Part 2: The over view of Vietnamese industry’s development after 20-year renovation 1986-2005 Part 3: Industrial data set 1985-2005 is ordered by: 1- Some indicators of renovation period (2005) comparing the pre-renovation (before 1985) and some ASEAN nations 2- General development indexes of whole industry from 1955 to 2005 Vietnamese industry in 20 years of renovation and development 3- Cơ cấu chung toàn ngành công nghiệp từ năm 1955 đến 2005 4- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp theo giá cố định 1985-2005 - Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo bảng giá cố định 1961, 1970, 1982, 1989 1994 - Chỉ số phát triển sản xuất - Cơ cấu giá trị sản xuất 5- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp theo giá thực tế từ năm 2000-2004 - Giá trị sản xuất - Cơ cấu giá trị sản xuất 6- Sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp từ 1985-2005 - Sản phẩm chủ yếu (Chung phân theo tỉnh) - Sản phẩm bình quân đầu ngời 7- Cơ sở sản xuất công nghiệp 1985-2004 8- Lao động sở sản xuất công nghiệp 1985-2004 9- Nguồn vốn sản xuất công nghiệp 1990-2004 10- Tài sản cố định đầu t tài dài hạn ngành công nghiệp 1990-2004 11- Tỷ suất lợi nhuận đồng vốn sản xuất kinh doanh cđa doanh nghiƯp c«ng nghiƯp 2000-2004 12- Tû lệ nộp ngân sách so với doanh thu doanh nghiệp công nghiệp 2000-2004 13- Mức trang bị vốn cho lao động công nghiệp 1995-2004 14- Mức trang bị tài sản cố định cho lao động công nghiệp 1995-2004 15- Tỷ trọng ngành có công nghệ cao, trung bình thấp ngành Công nghiệp chế biến 2000-2004 Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi phát triển 3- General structure of whole industry from 1955 to 2005 4- Industrial output value at constant price 1985-2005 - Industrial output value at constant price of 1961, 1970, 1982, 1989 and 1994 - Production development index - Output value structure 5- Industrial output value at current price 1985-2005 - Industrial output value - Output value structure 6- Main industrial products from 1985 to 2005 - Main industrial products (nationwide and by provinces) - Average products 7- Industrial establishments 1985-2004 8- Employees in industrial establishments 1985-2004 9- Capital of industrial production 1990-2004 10- Industrial fixed assets and long-term investment 1990-2004 11- Profit rate of industrial enterprises 2000-2004 12- Budgetary contribution-revenue enterprises 2000-2004 rate of industrial 13- Average capital for an industrial employee 1955-2004 14- Average fixed assets for an industrial employee 1995-2004 15- Proportion of sectors having high, medium and low technology in manufacturing 2000-2004 Vietnamese industry in 20 years of renovation and development Víi néi dung nói trên, sách không giúp ngời sử dụng có nhìn tổng quát thành tựu phát triển công nghiệp Việt Nam chặng đờng đổi hội nhập quốc tế 20 năm qua mà gợi mở suy nghĩ định hớng phát triển công nghiệp nớc ta tơng lai Trong trình biên soạn chắn không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đợc nhiều ý kiến đóng góp đối tợng sử dụng thông tin nớc để giúp cho việc cải tiến công tác biên soạn số liệu thống công nghiệp ngày tốt Địa liên hệ: Vụ Thống Công nghiệp Xây dựng, số Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại : 7343793, Fax: 8438907 Tổng cục Thống Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi phát triển With above contents, the publication it is not only help users having a comprehensive view on Vietnam industrial achievements in renovation and international integration over 20 years but also guide the orientation of national industrial development in the future It is surely that there are shortcomings in compiling the publication We are looking forward to receiving valuable suggestions of all users inside and outside the country to promote industrial statistics data compilation better and better Address: Construction and Industry statistics Department, No Hoang Van Thu Street, Ba Dinh District, Hanoi city Tel: 7343793, Fax: 8438907 General statistics office Vietnamese industry in 20 years of renovation and development Phần I Những khái niệm, nội dung, giải thích chung phân tổ, tiêu phạm vi số liệu Các ký hiệu nghiệp vụ = Không có tợng = Có tợng nhng không thu thập đợc số liệu 0,0 = Nhỏ 0,1 đơn vị tính Các ký hiệu viết tắt CN = Công nghiệp DNNN = Doanh nghiệp Nhà nớc SX = Sản xuất NQD = Ngoài quốc doanh TNHH = Trách nhiệm hữu hạn TBMM = Thiết bị máy móc Cty = Công ty TP = Thành phố Phạm vi ngành công nghiệp bao gồm: - Công nghiệp khai thác mỏ - Công nghiệp chế biến - Sản xuất, tập trung phân phối điện, ga, n−íc L−u ý sư dơng sè liƯu phân tổ theo ngành theo địa phơng: Vì 20 năm danh mục phân tổ có thay đổi nên số liệu thời kỳ đợc phân theo qui định hành Cụ thể: 4.1 Phân ngành công nghiệp cấp Từ 1985-1994 phân theo 19 ngành Từ 1995-2005 phân theo 30 ngành 10 Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi phát triển part i conceptions, definitions and explanatory notes related to classifications, inclicatos and data scope Specific notations - = No appear = Appear but not collect data yet 0.0 = Less than 0.1 unit Some brief notations CN = Industry DNNN = State enterprise SX = Production NQD = Non-State TNHH = Limited TBMM = Equipment Cty = Company TP = City Scope of industrial sector: - Mining and quarrying - Manufacturing - Electricity, gas and water supply Some notes for using data by sectors and provinces: Data of each period is divided by regulations at that time because of alternative classification lists, specify: 4.1 By Industrial classification level Period of 1985-1994 classified by 19 sectors Period of 1995-2005 classified by 30 sectors Vietnamese industry in 20 years of renovation and development 11 4.2 Phân theo tỉnh, thành phố Tõ 1985-1995 ph©n theo 53 tØnh, TP Tõ 1996-2005 ph©n theo 64 tỉnh, TP Khái niệm, nội dung phơng pháp tính số tiêu thống đợc công bố sách: 5.1 Cơ sở sản xuất công nghiệp: Bao gồm doanh nghiệp công nghiệp sở công nghiệp cá thể 5.2 Doanh nghiệp Doanh nghiệp công nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có dấu, có trụ sở giao dịch ổn định, có tổ chức hạch toán kinh tế độc lập, có đầy đủ t cách pháp nhân, đợc đăng kí kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực sản xuất kinh doanh hoạt động sản xuất công nghiệp Căn vào hình thức sở hữu vốn, doanh nghiệp công nghiệp đợc chia ra: - Doanh nghiƯp nhµ n−íc: Lµ doanh nghiƯp cã 100% vốn nhà nớc (DNNNTW, DNNN địa phơng, công ty TNHH 100% vốn NN) công ty cổ phần, công ty TNHH có vốn nhà nớc chiếm 50% vốn điều lệ - Doanh nghiệp hợp tác xã: Là doanh nghiệp nhiều cá nhân tự nguyện góp vốn đồng thời ngời lao động có chung mục đích bình đẳng quan hệ sở hữu - Doanh nghiệp t nhân: Là doanh nghiệp cá nhân bỏ vốn thành lập - Công ty TNHH t nhân: Là doanh nghiệp nhiều thành viên góp vốn để thành lập doanh nghiệp thành viên chịu trách nhiệm nghĩa vụ tài sản phạm vi vốn góp (Kể công ty TNHH có vốn nhà nớc 50%) - Công ty cổ phần: Là doanh nghiệp nhiều thành viên góp vốn theo số cổ phần vốn điều lệ chịu trách nhiệm nghĩa vụ tài sản phạm vi cổ phần đợc quyền chuyển nhợng 12 Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi phát triển tính theo giá trị sản xuất (theo giá thực tế) phân theo hình thức së h÷u (At current prices) by technological by types of ownership Đơn vị tính - Unit: % Nhóm ngành công nghệ trung bình Nhóm ngành công nghệ cao Medium technology group High technology group 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 26,2 26,5 28,5 28,5 28,9 15,6 18,7 18,6 19,1 19,9 28,4 28,5 28,5 30,4 32,9 10,5 8,9 10,5 11,0 11,9 35,7 36,0 35,7 28,3 40,8 12,5 10,7 12,5 13,3 14,4 16,2 16,0 16,2 16,1 16,0 7,1 5,9 7,0 6,8 6,6 31,3 27,2 31,3 32,4 31,8 7,3 7,5 7,3 7,2 8,0 37,0 38,5 36,9 37,4 38,2 8,4 10,2 8,4 9,9 6,6 24,7 16,2 24,6 28,9 29,3 4,9 3,5 4,8 5,7 5,5 33,0 27,5 32,9 33,6 32,4 10,9 9,9 11,0 9,8 10,9 30,6 29,9 30,6 31,0 31,0 2,9 5,0 2,9 2,7 2,8 25,3 24,4 26,0 24,0 24,0 30,2 36,0 34,1 34,7 34,9 Other Một sốIndicators tiêu khác - Other Indicators 593 Tỷ trọng Các ngành công nghệ cao, trung bình thấp công nghiệp chế biến phân theo Distribution of gross output groups of manufacturing by Đơn vị tính - unit: (%) Nhóm ngành công nghệ thấp Low technology group 2000 2001 2002 2003 2004 58,2 54,8 52,9 52,4 51,2 35,3 31,8 31,8 31,2 30,6 101 Hµ Nội 38,1 36,2 31,4 28,4 26,6 103 Hải Phòng 28,1 27,9 24,0 27,7 24,2 104 VÜnh Phóc 3,6 5,2 5,0 7,1 10,2 105 Hà Tây 70,9 68,7 63,5 62,3 60,1 106 Bắc Ninh 35,3 36,9 39,4 48,4 47,5 107 Hải Dơng 31,9 30,1 26,6 25,6 29,1 109 Hng Yên 17,5 7,1 25,4 23,4 19,0 111 Hµ Nam 23,5 28,5 27,7 37,4 47,9 113 Nam Định 71,6 73,0 66,2 62,7 61,1 115 Thái Bình 70,5 73,7 75,8 73,6 78,2 117 Ninh B×nh 47,5 53,6 50,0 38,2 30,2 53,6 51,6 49,3 44,2 41,3 201 Hµ Giang 70,7 69,2 66,6 60,0 68,4 203 Cao B»ng 40,8 48,5 40,6 24,7 24,2 205 Lµo Cai 54,3 45,1 51,0 43,1 43,4 207 Bắc Kạn 75,1 74,5 74,0 66,7 55,6 209 Lạng Sơn 46,6 38,2 31,1 36,3 28,9 211 Tuyªn Quang 57,5 57,2 48,3 61,0 62,3 213 Yên Bái 71,8 65,2 60,8 55,3 60,5 215 Thái Nguyên 12,2 9,0 8,5 11,3 10,6 Tỉng sè I §ång b»ng sông Hồng Red River Delta II 594 Đông Bắc - North East Một số tiêu khác - Other Một số chỉIndicators tiêu khác tính theo giá trị sản xuất (theo giá thực tế) Của ngành vùng kinh tế tỉnh, (At current prices)by technological regions and provinces Đơn vị tính - Unit: % Nhóm ngành công nghệ trung bình Nhóm ngành công nghệ cao Medium technology group High technology group 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 26,2 26,5 28,5 28,5 28,9 15,6 18,7 18,6 19,1 19,9 Red River Delta 30,0 27,9 32,4 30,9 30,2 34,7 40,3 35,9 37,9 39,1 Hµ Néi 22,8 24,7 26,5 24,9 23,2 39,1 39,1 42,0 46,7 50,2 Hải Phòng 57,1 54,6 55,3 50,5 46,5 14,8 17,5 20,6 21,8 29,3 VÜnh Phóc 6,2 6,5 9,2 10,1 13,9 90,2 88,3 85,8 82,8 75,8 Hà Tây 21,1 21,5 26,7 29,4 29,5 8,1 9,9 9,8 8,3 10,4 B¾c Ninh 60,5 62,0 59,9 47,9 47,7 4,1 1,1 0,7 3,8 4,8 Hải Dơng 53,3 47,5 42,8 41,4 41,1 14,8 22,4 30,5 33,0 29,8 H−ng Yªn 12,3 5,2 23,7 32,6 37,2 70,2 87,7 50,9 44,0 43,9 Hµ Nam 76,3 71,5 72,3 62,6 51,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 Nam Định 20,0 21,0 26,7 27,8 25,8 8,4 6,0 7,1 9,6 13,1 Thái Bình 18,3 20,2 20,0 23,6 19,0 11,2 6,0 4,1 2,8 2,8 Ninh B×nh 52,3 45,1 48,2 58,6 67,4 0,2 1,3 1,8 3,2 2,4 Đông Bắc - North East 38,7 43,4 44,4 47,5 49,4 7,7 5,0 6,3 8,3 9,3 Hµ Giang 29,3 30,8 33,4 40,0 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cao B»ng 56,9 49,3 56,7 73,5 73,6 2,2 2,2 2,6 1,9 2,2 Lµo Cai 45,7 54,9 49,0 56,6 56,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 Bắc Cạn 24,7 25,0 25,5 33,0 44,1 0,2 0,5 0,5 0,3 0,3 Lạng Sơn 44,0 53,8 50,5 45,2 31,8 9,4 8,0 18,4 18,5 39,2 Tuyªn Quang 42,5 42,8 51,3 38,5 36,6 0,0 0,0 0,4 0,5 1,0 Yên Bái 27,5 34,2 38,6 44,7 39,5 0,7 0,6 0,6 0,0 0,0 Thái Nguyên 79,1 84,4 85,6 82,0 82,7 8,7 6,7 5,9 6,7 6,8 Tæng sè Đồng sông Hồng - Một sốIndicators tiêu khác - Other Indicators Other 595 (TiÕp biĨu) Tû träng c¸c ngành công nghệ cao, trung bình (Cont.) Distribution of gross output (At current prices) Đơn vị tính - Unit: % Nhóm ngành công nghệ thấp Low technology group 2000 2001 2002 2003 2004 217 Phó Thä 64,9 65,9 64,2 59,7 60,4 221 B¾c Giang 29,5 30,9 31,7 36,9 35,2 225 Qu¶ng Ninh 69,4 76,6 72,6 59,4 52,4 79,5 79,3 78,0 60,2 57,8 88,4 91,8 93,0 81,7 79,2 III Tây Bắc - North West 301 Lai Châu 302 Điện Biên 75,4 303 Sơn La 54,6 54,1 54,9 61,0 63,4 305 Hoà Bình 78,1 72,4 52,8 54,6 41,8 58,7 55,5 50,7 48,5 49,5 401 Thanh Ho¸ 52,6 44,9 41,7 40,0 44,4 403 NghÖ An 65,1 72,3 58,4 51,7 54,9 405 Hà Tĩnh 71,4 68,2 67,3 76,1 77,8 407 Quảng Bình 42,9 35,9 29,7 36,6 31,9 409 Quảng Trị 59,5 60,0 62,0 63,6 62,0 411 Thõa Thiªn - HuÕ 67,0 69,5 68,4 63,6 55,5 76,6 75,0 71,9 71,3 71,9 501 Đà Nẵng 63,5 57,9 54,2 54,0 49,3 503 Quảng Nam 76,7 79,7 56,9 63,6 67,4 505 Qu¶ng Ng·i 83,7 81,7 84,7 83,2 90,6 507 Bình Định 74,3 78,0 82,9 80,0 82,2 509 Phú Yên 89,9 89,5 81,6 83,7 84,8 511 Khánh Hoµ 85,7 83,0 79,7 80,4 82,3 82,7 82,3 82,6 83,1 83,2 601 Gia Lai 85,5 85,0 81,5 80,5 76,9 603 Kon Tum 78,1 73,9 85,1 80,2 80,2 IV B¾c Trung Bộ North Central Coast V Duyên hải Nam Trung Bộ South Central Coast VI Tây Nguyên Central Highlands 596 Một số chỉIndicators tiêu khác Một số tiêu khác - Other (Tiếp biểu) Tỷ trọng nhóm ngành công nghệ tính theo giá trị (Cont.) Distribution of gross output according to technological groups of Đơn vị tính - Unit: % Nhóm ngành công nghệ trung bình Nhóm ngành công nghệ cao Medium technology group High technology group 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 Phó Thä 33,8 32,3 34,3 39,3 38,6 1,3 1,8 1,5 1,0 1,0 B¾c Giang 69,7 68,0 66,3 61,2 62,5 0,8 1,0 2,0 1,9 2,3 Qu¶ng Ninh 9,7 11,5 11,2 17,3 21,0 20,9 11,8 16,2 23,4 26,6 Tây Bắc - North West 20,3 20,2 21,6 39,2 33,7 0,2 0,5 0,4 0,6 8,4 Lai Ch©u 11,6 8,2 6,9 18,3 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,3 2,3 S¬n La 45,4 45,9 45,0 39,0 36,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Hoà Bình 21,1 25,9 45,6 44,2 40,3 0,8 1,7 1,6 1,2 17,9 North Central Coast 38,7 42,5 47,2 48,2 47,1 2,7 2,1 2,1 3,2 3,5 Thanh Ho¸ 46,4 54,0 57,3 58,8 54,4 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 NghÖ An 30,4 24,3 38,4 45,6 42,1 4,5 3,3 3,2 2,7 3,0 Hµ TÜnh 24,5 27,0 26,3 18,9 17,8 4,1 4,7 6,4 5,0 4,4 Quảng Bình 53,3 60,6 68,1 47,0 52,9 3,9 3,5 2,3 16,4 15,3 Quảng Trị 37,9 36,0 34,3 33,6 35,1 2,6 4,0 3,7 2,9 3,0 Thõa Thiªn HuÕ 29,2 28,9 29,8 34,4 41,8 3,8 1,7 1,8 2,0 2,8 South Central Coast 16,0 17,1 19,2 21,1 18,1 7,4 7,9 8,9 7,6 10,0 Đà Nẵng 32,2 37,9 40,4 41,0 35,7 4,3 4,3 5,4 5,0 15,0 Qu¶ng Nam 21,1 18,6 39,6 33,6 27,9 2,2 1,7 3,5 2,8 4,7 Qu¶ng Ng·i 13,7 16,2 12,5 15,2 8,8 2,6 2,1 2,8 1,6 0,6 Bình Định 13,2 14,7 14,6 18,9 17,3 12,5 7,3 2,4 1,1 0,5 Phó Yªn 8,1 9,2 11,1 12,7 12,3 2,0 1,2 7,3 3,6 2,9 Khánh Hoà 3,7 3,2 3,1 3,8 3,5 10,7 13,9 17,2 15,7 14,3 Highlands 15,4 15,3 15,2 15,2 15,1 1,8 2,3 2,2 1,6 1,7 Gia Lai 14,5 15,0 18,5 19,5 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kon Tum 20,8 23,6 13,2 18,4 18,8 1,1 2,5 1,7 1,4 1,0 Bắc Trung Bộ - Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên - Central Một sốIndicators tiêu kh¸c - Other Indicators Other 597 (TiÕp biĨu) Tû träng ngành công nghệ cao, trung bình (Cont.) Distribution of gross output (At current prices) Đơn vị tính Unit: % Nhóm ngành công nghệ thấp Low technology group 605 Đắk Lắk 2000 2001 2002 2003 2004 71,2 76,9 79,0 88,0 84,5 606 Đắk Nông 607 Lâm Đồng 84,8 89,7 88,3 83,8 82,5 85,6 59,0 55,8 54,0 54,3 52,9 701 TP Hå ChÝ Minh 57,6 54,9 55,6 55,1 52,5 705 Ninh ThuËn 84,6 85,9 88,6 87,4 87,4 707 Bình Phớc 95,3 94,7 94,3 95,4 97,6 709 Tây Ninh 77,9 76,5 75,0 76,5 77,1 711 Bình Dơng 57,8 50,6 51,1 52,0 53,9 713 §ång Nai 62,1 58,0 49,7 52,2 51,8 715 B×nh ThuËn 78,2 81,1 73,1 70,5 68,6 717 Bà Rịa - Vũng Tàu 47,9 56,5 51,9 44,8 38,5 83,6 84,4 82,0 81,4 82,3 801 Long An 78,5 77,6 72,5 73,2 71,8 803 Đồng Tháp 81,8 80,3 73,3 72,6 72,2 805 An Giang 91,2 91,4 86,5 84,6 84,0 807 TiÒn Giang 93,0 92,3 91,2 87,8 88,7 809 VÜnh Long 50,9 51,7 46,4 48,5 46,5 811 BÕn Tre 90,6 89,4 84,6 90,1 92,7 813 Kiªn Giang 59,8 58,0 66,8 67,4 66,4 815 Cần Thơ 73,4 74,5 74,5 66,5 72,6 VII VIII Đông Nam Bộ - South East Đồng sông Cöu Long Mekong River Delta 816 HËu Giang 97,8 817 Trà Vinh 78,7 82,8 81,5 81,7 82,6 819 Sóc Trăng 98,1 98,3 98,2 96,1 96,0 821 Bạc Liêu 98,3 98,4 96,8 96,8 97,6 823 Cµ Mau 94,7 98,3 98,9 98,9 98,9 598 Một số chỉIndicators tiêu khác Một số tiêu khác - Other (Tiếp biểu) Tỷ trọng nhóm ngành công nghệ tính theo giá trị (Cont.) Distribution of gross output according to technological groups of Đơn vị tính - Unit: % Đắc Lắc Nhóm ngành công nghệ trung bình Nhóm ngành công nghệ cao Medium technology group High technology group 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 23,2 18,5 17,3 10,1 12,9 5,6 4,6 3,7 2,0 2,6 13,3 1,9 Lâm Đồng 9,7 10,5 14,4 15,6 12,5 0,6 1,2 1,8 1,9 1,9 Đông Nam Bộ - South East 27,1 27,6 28,3 28,6 29,6 13,8 16,6 17,6 17,1 17,5 TP Hå ChÝ Minh 30,3 30,2 29,9 30,0 31,8 12,0 14,9 14,5 14,8 15,7 Ninh ThuËn 14,0 13,2 10,7 12,5 12,5 1,4 0,9 0,8 0,1 0,1 B×nh Ph−íc 4,7 5,3 5,7 4,6 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 T©y Ninh 21,1 22,8 24,1 23,0 22,4 1,0 0,8 0,9 0,5 0,4 Bình Dơng 30,4 32,4 31,7 29,7 29,9 11,8 17,0 17,3 18,3 16,2 §ång Nai 16,4 18,6 21,8 22,3 21,5 21,5 23,5 28,6 25,5 26,7 B×nh ThuËn 18,7 16,8 25,0 28,2 30,5 3,1 2,2 1,9 1,3 0,8 Bà Rịa Vòng Tµu 47,8 38,0 43,7 52,7 58,8 4,3 5,5 4,3 2,5 2,7 Đồng sông Cửu Long - Mekong River Delta 14,5 13,6 15,1 16,2 15,8 1,8 2,0 2,9 2,5 1,9 Long An 15,9 14,3 15,8 18,3 19,7 5,6 8,1 11,6 8,6 8,5 Đồng Tháp 16,3 17,5 24,8 25,4 27,2 1,9 2,1 1,9 2,0 0,5 An Giang 7,4 6,8 11,2 13,0 13,7 1,4 1,8 2,3 2,5 2,3 TiÒn Giang 5,6 6,1 5,3 9,3 10,1 1,4 1,7 3,5 3,0 1,1 VÜnh Long 45,6 44,5 49,6 47,0 49,9 3,5 3,8 3,9 4,5 3,6 BÕn Tre 8,6 9,7 14,5 9,3 6,8 0,8 0,9 0,9 0,7 0,5 Kiªn Giang 38,3 40,0 31,8 30,2 31,8 1,9 1,9 1,4 2,4 1,9 Cần Thơ 24,6 23,8 21,6 30,8 26,3 2,1 1,8 3,9 2,6 1,1 1,3 1,0 Trµ Vinh 15,5 14,8 16,3 16,0 16,2 5,8 2,4 2,2 2,3 1,2 Sóc Trăng 1,9 1,7 1,8 3,9 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bạc Liêu 0,6 0,8 2,2 2,2 2,2 1,0 0,8 1,0 1,0 0,3 Cµ Mau 5,0 1,4 0,7 0,9 1,0 0,4 0,3 0,4 0,1 0,1 Mét sèIndicators chØ tiêu khác - Other Indicators Other 599 Mục lục - Contents Trang - Page Lời nói đầu Foreword Phần I Những khái niệm, nội dung, giải thích chung phân tổ, tiêu phạm vi số liÖu Part I Conceptions, definitions and explanatory notes related to classifications, inclicatos and data scope Phần II Tổng quan phát triển công nghiệp Việt Nam qua 20 năm đổi 1986 - 2005 Part II The overview of vietnamese industry’s development after 20-year renovation 1986 - 2005 Giá trị sản xt c«ng nghiƯp (1985 - 2005) Industrial output value (1985 - 2005) * * * * * * * * Một số tiêu năm 2005 so với trớc đổi (1985) ngành công nghiệp - Some indicators of the year 2005 comparing pre-renovation (1985) in industry Tû träng ngành công nghiệp tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nớc thuộc ASEAN (Tổng sản phẩm nớc = 100%) Contribution of ASEAN nations' industry to their gross domestic product (Total product of each nation = 100%) Mét số sản phẩm công nghiệp chủ yếu nớc khu vùc Major industrial products in ASEAN nations ChØ số phát triển liên hoàn sản xuất công nghiệp (Năm trớc = 100%) (Tính theo giá cố định 1961, 1970, 1982, 1989 vµ 1994) Index of industrial output value (Previous year =100%) (At constant prices of 1961, 1970, 1982, 1989 and 1994) Chỉ số phát triển định gốc số phát triển bình quân sản xuất công nghiệp (Tính theo giá cố định 1961, 1970, 1982, 1989 vµ 1994) Index and average index of industrial output value (At constant prices of 1961, 1970,1982,1989 and 1994) C¬ cÊu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo hình thức sở hữu, khu vực kinh tế cấp quản lý (Tính theo giá cố định 1961, 1970, 1982, 1989 1994) - Structure of industrial output by type ownership and by economic sector Giá trị sản xuất công nghiệp (Theo giá cố định) phân theo hình thức sở hữu - Industrial output value (At constant prices) by type of ownership Chỉ số giá trị sản xuất công nghiệp (Theo giá cố định) phân theo hình thức sở hữu (Năm trớc = 100%) - Index of industrial output value (At constant prices) by type of ownership (Previous year = 100%) Môc lôc - Contents 10 11 26 27 67 69 75 76 80 82 87 90 94 601 Trang - Page * * * * * * * * * * * * * 602 Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp (Theo giá cố định) phân theo hình thức së h÷u - Structure of industrial output value by ownership (At constant prices) 98 Giá trị sản xuất công nghiệp (Theo giá cố định) phân theo ngành công nghiệp - Industrial output value (At constant prices) by industrial activities 102 Chỉ số giá trị sản xuất công nghiệp (Theo giá cố định) phân theo ngành công nghiệp (Năm trớc = 100%) - Index of industrial output value (At constant prices) by industrial activities (Previous year = 100%) 112 C¬ cÊu giá trị sản xuất công nghiệp (Theo giá cố định) phân theo ngành công nghiệp - Structure of industrial output value (At constant prices) by industrial activities 118 Giá trị sản xuất công nghiệp (Theo giá cố định) phân theo vïng kinh tÕ vµ tØnh, TP - Industrial output value (At constant prices) by regions and provinces 124 ChØ sè giá trị sản xuất công nghiệp (Theo giá cố định) phân theo vùng kinh tế tỉnh, TP (Năm trớc =100%) - Index of industrial output value (At constant prices) by regions and provinces (Previous year = 100%) 146 C¬ cấu giá trị sản xuất công nghiệp (Theo giá cố định) phân theo vùng kinh tế - Structure of industrial output value (At constant prices) by regions 166 C¬ cÊu giá trị sản xuất công nghiệp (Theo giá cố định) vùng (tổng vùng = 100%) structure of Industrial output value (At constant prices) in each regions (total region = 100%) 170 Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp (Theo giá cố định) tỉnh, TP Structure of Industrial output value (At constant prices) by provinces 192 Giá trị sản xuất công nghiệp (Theo giá thực tế) phân theo hình thức sở hữu - Industrial output value (At current prices) by type of ownership 200 C¬ cÊu giá trị sản xuất công nghiệp (Theo giá thực tế) phân theo hình thức sở hữu - Structure of Industrial output value (At current prices) by type of ownership 202 Giá trị sản xuất công nghiệp (Theo giá thực tế) phân theo ngành công nghiệp - Industrial output value (At current prices) by industrial activities 204 Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp (Theo giá thực tế) phân theo ngành công nghiệp - Structure of Industrial output value (At current prices) by industrial activities 208 Môc lôc - Contents Trang - Page * * * * Giá trị sản xuất công nghiệp (Theo giá thực tế) phân theo vùng kinh tÕ vµ tØnh, TP - Industrial output value (At current prices) by region and provinces 212 Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp (Theo giá thực tế) tõng vïng Structure of Industrial output value (At current prices) in each region 224 Giá trị sản xuất công nghiệp (Theo giá thực tế) phân theo tỉnh, TP Industrial output value (At current prices) and provinces 228 Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp (Theo giá thực tế) phân theo tØnh, TP - Structure of Industrial output value (At current prices) by provinces 230 Sản phẩm sản xuất công nghiƯp - Industrial products (1985 - 2005) 233 * S¶n phẩm chủ yếu ngành công nghiệp - Major industrial products * Sản phẩm phân theo tỉnh, thành phố * Một số sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp bình quân đầu ngời phân theo tỉnh, thành phố - Major industrial products per capita by provinces 426 Cơ sở sản xuất ngành công nghiệp - Industrial establishment (1985 - 2004) 429 * * * * * * 234 344 - 425 Số sở sản xuất công nghiệp phân theo hình thøc së h÷u Number of industrial establishments by types of ownership 430 Số sở sản xuất công nghiệp phân theo ngành công nghiệp Number of industrial establishments by industrial activities 434 Số sở sản xuất công nghiệp phân theo vïng kinh tÕ vµ tØnh, TP Number of industrial establishments by regions and provinces 440 Lao ®éng - Employees (1985 - 2004) 461 Lao động sở sản xuất công nghiệp phân theo hình thức sở hữu - Employees in industrial sector by type of ownership 462 Lao động sở sản xuất công nghiệp phân theo ngành công nghiệp - Employees in industrial sector by industrial activities 466 Lao động sở sản xuất công nghiệp phân theo vùng kinh tế tØnh, TP - Employees in industrial sector by regions and provinces 472 Môc lôc - Contents 603 Trang - Page * * * * * * Lao động nữ sở công nghiệp phân theo hình thức sở h÷u Females in industrial sector by type of ownership 498 Tỷ lệ lao động nữ sở công nghiệp phân theo hình thức sở hữu - Percentages of female employees in industrial enterprises by type of ownership 499 Lao động nữ sở công nghiệp phân theo ngành công nghiệp - Females in industrial sector by industrial activities 500 Tỷ lệ lao động nữ sở công nghiệp phân theo ngành công nghiệp - Percentages of female employees in industrial sector by industrial activities 503 Lao động nữ sở công nghiệp phân theo vùng kinh tế tỉnh, TP - Female employees in industrial sector by regions and provinces 505 Tû lệ lao động nữ sở công nghiệp phân theo vùng kinh tế tỉnh, TP - Percentages of female in industrial sector by regions and provinces 512 Nguồn vốn tài sản cố định - Liabilities and assets (1990 - 2004) 519 Nguồn vốn sản xuất ngành công nghiệp phân theo hình thức sở hữu (Theo giá thùc tÕ) - Industrial capital resources by type of ownership (At current prices) 520 Nguồn vốn sản xuất ngành công nghiệp phân theo ngành công nghiệp (Theo giá thực tế) - Industrial capital resources by industrial activities (At current prices) 524 Nguồn vốn sản xuất ngành công nghiệp phân theo vùng kinh tế tỉnh, TP (Theo giá thực tế) - Industrial capital resources by regions and provinces (At current prices) 530 Tài sản cố định đầu t tài dài hạn ngành công nghiệp phân theo hình thức sở hữu (Theo giá thực tế lại) - Industrial fixed assets and long term financial investments by type of ownership (At remaining current prices) 544 Tài sản cố định đầu t tài dài hạn ngành công nghiệp phân theo ngành công nghiệp (Theo giá thực tế l¹i) - Industrial fixed assets and long term financial investments by industrial activities (At remaining current prices) 548 * * * * * 604 Môc lôc - Contents Trang - Page * Tài sản cố định đầu t tài dài hạn ngành công nghiệp phân theo vùng kinh tế tỉnh, TP (Theo giá thực tế lại) - Industrial fixed assets and long term financial investments by regions and provinces (At remaining current prices) Mét sè chØ tiêu khác - Other indicators * * * * * * 556 571 Tỷ suất lợi nhuận đồng vốn SXKD doanh nghiệp công nghiệp (không gồm cá thÓ) - Profit rates of enterprises in industrial sector (excluding households) 573 Tỷ lệ nộp ngân sách so với doanh thu doanh nghiệp công nghiệp (không gồm cá thể) - Rate of taxes and fees compared to turnover of enterprises in industrial sector (Excluding households) 575 Møc trang bÞ vốn cho lao động công nghiệp phân theo loại hình sở hữu - Capital resources per each employee in Industrial sector by types of ownerships 578 Møc trang bÞ tài sản cố định cho lao động công nghiệp phân theo loại hình sở hữu - Fixed assets per each employee by types of ownerships in industrial sector 585 Tỷ trọng ngành công nghệ cao, trung bình, thấp tính theo giá trị sản xuất (Theo giá thực tế) ngành công nghiệp chế biến phân theo hình thức së h÷u - Distribution of gross output (At current prices) by technological groups of manufactuning by types of ownership 592 Tỷ trọng ngành công nghệ cao, trung bình thấp tính theo giá trị sản xuất (Theo giá thực tế) ngành công nghiệp chế biến phân theo vùng kinh tÕ vµ tØnh, TP - Distribution of gross output (At current prices) by technological groups of manufacturing by regions and provinces 594 Môc lôc - Contents 605 606 Môc lục - Contents Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi phát triển Vietnamese industry in 20 years of renovation and development Chịu trách nhiệm xuất Cát Văn Thành Chịu trách nhiệm thảo Vụ Công nghiệp Xây dựng Chế in Phòng Sản xuất kinh doanh Nhà xuất Thống Mục lục - Contents 607 nhà xuất thống phòng sản xuất kinh doanh 98 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội Tel/Fax: 04.8 454 216 In 220 cuèn, khæ 16 x 24 cm Nhà xuất thống Giấy phép xt b¶n sè: 18 - 2006/CXB/25 - 59/TK cđa Cơc Xuất cấp ngày 15 tháng 12 năm 2005 In xong nộp lu chiểu tháng năm 2006 608 Môc lôc - Contents ... bớc phát triển mạnh mẽ theo đờng lối công nghiệp hoá, đại hoá Để cung cấp đợc thông tin đầy đủ hơn, hệ thống hơn, Tổng cục Thống kê biên soạn công bố sách Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi phát triển. .. Tổng quan Phát triển công nghiệp việt nam qua 20 năm đổi 1986 - 200 5 Sau 20 năm đổi phát triển, nớc ta đạt đợc thành tùu hÕt søc to lín vỊ kinh tÕ - x· hội, tạo thay đổi sâu sắc Ngành công nghiệp. .. là: 95 doanh nghiệp, năm 200 1: 86 doanh nghiệp, năm 200 2: 115 doanh nghiệp, năm 200 3: 146 doanh nghiệp, năm 200 4: 162 doanh nghiệp, sơ năm 200 5 khoảng: 180 doanh nghiệp) Số doanh nghiệp Nhà nớc
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghiệp việt nam 20 năm đổi mới và phát triển (NXB thống kê 2006) cục thống kê, 608 trang , Công nghiệp việt nam 20 năm đổi mới và phát triển (NXB thống kê 2006) cục thống kê, 608 trang

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay