Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản qua 5 năm 2007 2012 (NXB thống kê 2014) cục thống kê, 160 trang

160 37 0
  • Loading ...
1/160 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2018, 21:57

1 LỜI MỞ ĐẦU Tổng Điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2012 (viết tắt Tổng điều tra 2012)1 tiến hành theo Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27 tháng năm 2011 Thủ tướng Chính phủ, nhằm thu thập thơng tin chung thơng tin tình hình sản xuất, kinh doanh sở thuộc doanh nghiệp, đơn vị hành chính, nghiệp, sở sản xuất kinh doanh thể phi nông nghiệp sở tôn giáo, tín ngưỡng Kết thức Tổng điều tra 2012 Ban đạo Tổng điều tra Trung ương công bố tháng năm 2013 ấn phẩm "Kết Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2012" với tiêu tổng hợp Để đáp ứng yêu cầu thông tin chi tiết, Ban Chỉ đạo TĐT Trung ương biên soạn công bố 15 ấn phẩm chuyên đề khu vực loại hình đơn vị, sở kinh tế, số ngành kinh tế lĩnh vực hoạt động Ấn phẩm "Cơ sở sản xuất kinh doanh thể phi nông, lâm nghiệp thủy sản qua năm 2007 - 2012" ấn phẩm chuyên đề Ấn phẩm bao gồm số nhận định khái quát phát triển, hoạt động sở sản xuất, kinh doanh thể, đóng góp khu vực vào tăng trưởng chung kinh tế nước ta, biểu số liệu tổng hợp mạng lưới sở, lao động thuộc ngành kinh tế toàn quốc Để tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng thông tin, ấn phẩm phổ biến qua phương tiện điện tử đĩa CD, trang web Tổng cục Thống với thông tin chi tiết địa phương Với lượng thông tin lớn, nội dung phức tạp, ấn phẩm khó tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Tổng cục Thống mong nhận ý kiến đóng góp tổ chức, nhân sử dụng thông tin Nhân dịp này, Tổng cục Thống trân trọng cảm ơn Bộ, ngành, địa phương, Tổ chức, nhân đơn vị điều tra phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thống thực thành công Tổng điều tra 2012./ Đây TĐT lần thứ tư (lần thứ tiến hành vào năm 1995; lần thứ hai: năm 2002 lần thứ 3: năm 2007) PREFACE The 2012 Establishment Census (hereafter called 2012 Census)2 was conducted according to the Prime Minister’s Decision No 1271/QĐ-TTg on the 27th July 2011, to collect information on non-farm individual business establishments, administrative and non-profit, establishments and religious foundations Major results of the 2012 Census have been released by the Central Census Steering Committee in June 2013 in the publication “Results of the 2012 Establishment Census” In order to meet needs for detailed information, the Central Census Steering Committee has developed 15 monographs on different economic sectors, types, economic establishments, selected industries and their activities The publication “Non-farm individual business establishments in five years 2007-2012” is one of these monographs The publication includes an overview of the development of non-farm individual business establishments, their contribution to economic growth, and tables on local network and employees of economic sectors In order to make favorable conditions for users, the publication is also distributed via electronic publications such as CD, GSO’s website (www.gso.gov.vn) with more detailed data by province With huge amount of data and information, the development of publication may not be free from shortcomings The General Statistics Office appreciate all comments from organizations and individuals The General Statistics Office would like to take this chance to extend its sincere thanks to ministries, branches, provincial authorities, organizations, and individuals for close collaboration in conducting the 2012 Census This is the fourth census (The first was done in 1995; the second in 2002 and the third in 2007) môc lôc table of content Trang Page Lời mở đầu Forewords Phần I sở sản xuất kinh doanh thể phi nông, lâm nghiệp thủy sản qua năm 2007 - 2012 Part I Non-farm individual business establishments in five years 2007 - 2012 Phần II Các bảng số liệu Part II Tables 17 Số sở, lao động phân theo ngành kinh tế tỉnh, thành phố Number of individual business establishments, persons engaged by kinds of economic activity and by province 19 Tỷ lệ tăng (giảm) số sở, lao động phân theo ngành kinh tế tỉnh, thành phố qua năm Percentage of number of individual business establishments persons engaged by kinds of economic activity and by province compared through year 31 Số sở phân theo ngành kinh tế tỉnh, thành phố Number of individual business establishments by kinds of economic activity and by province 43 Số lao động phân theo ngành kinh tế tỉnh, thành phố Number of persons engaged by kinds of economic activity and by province 87 Số sở, lao động, vốn, TSCĐ, doanh thu Number of individual business establishment, persons engaged and capital, fixed assets, turnover 131 Tài sản cố định, tài sản lưu động, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu Fixed assets, liquid assets, accounts payable, capital of ownership 139 Phần III Phụ lục văn liên quan đến khu vực kinh tế thể Part III Annex of documents relating to the non-farm individual business sector 151 Phụ lục Annex Nội dung điều tra sở SXKD thể phi nông nghiệp 2012 Content survey of NFIDBE 2012 153 Phụ lục Annex Khái niệm giải thích số tiêu Concepts and definitions 156 Phần I sở SXKD thể phi nông, lâm nghiệp thủy sản qua năm 2007 - 2012 Part I Non-farm individual business establishments in five years 2007 - 2012 Với số lượng sở lớn, thu hút nhiều lao động, hoạt động đa dạng gắn liền với nhu cầu sinh hoạt người dân, sở sản xuất kinh doanh thể phi nông, lâm nghiệp thủy sản (sau gọi sở thể) phận quan trọng kinh tế Số liệu thu từ Tổng điều tra năm 2012 phát triển năm qua cho thấy số nét khái quát sau: sở thể tiếp tục tăng số lượng thu hút lao động mức tăng thấp giai đoạn năm trước Tính đến thời điểm 1/7/2012 nước 4,63 triệu sở thể, tăng 23,4% (tương đương gần 880 nghìn sở) thu hút 7,9 triệu lao động, tăng 20,5% so với năm 2007 Bình quân hàng năm giai đoạn 2007 - 2012, số lượng sở tăng 4,3%, lao động tăng 3,8%, thấp nhiều so với mức tăng tương đương 7,4% 8,2% bình quân năm giai đoạn 2002 - 2007 Năm 2007 bình quân 22,2 người dân sở SXKD thể, đến năm 2012 số giảm xuống 18,6, cho thấy mật độ sở thể tăng đáng kể Bảng Số lượng sở SXKD thể lao động thời kỳ 2007 - 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Số lượng sở (1000 sở) 3748 3869 3986 4125 4236 4625 Lao động (1000 người) 6594 6699 7065 7436 7558 7947 Mật độ sở (Người/cơ sở) 22,2 21,4 20,8 20,9 20,4 18,6 Chiếm tỷ trọng lớn tới 89,6% số lượng đơn vị sở thể phi nơng, lâm nghiệp đóng góp khiêm tốn GDP (khoảng 12 - 13%) Tuy nhiên hoạt động khu vực lại ý nghĩa xã hội lớn việc thu hút lao động, tạo thu nhập cho hộ gia đình, tạo doanh thu bán lẻ hàng hoá dịch vụ tiêu dùng xã hội, đặc biệt bối cảnh kinh tế nước gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động năm 2011 - 2012 Tỷ trọng doanh thu sở SXKD thể năm 2012 xu hướng tăng, đạt gần 60% tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội Xét theo vùng địa lý, mức tăng cao số lượng sở lao động thuộc vùng Tây Nguyên với 36,5% 37,5% Tiếp theo khu vực Trung du miền núi phía Bắc 28,1% 32,4% Bắc Trung duyên hải miền Trung mức tăng 24,1% 25,7% - cao mức tăng nước Bảng Số lượng sở SXKD thể lao động phân theo vùng năm 2007 sở (1000 sở) Tổng số Tốc độ tăng (%) 2012 Lao động (1000 người) sở (1000 sở) Lao động (1000 người) sở Lao động 3748 6594 4625 7947 23,4 20,8 1008 1877 1237 2263 22,7 20,6 Trung du miền núi phía Bắc 335 503 429 666 28,1 32,4 Bắc Trung Bộ duyên hải miền Trung 847 1328 1051 1669 24,1 25,7 Tây Nguyên 156 240 213 330 36,5 37,5 Đông Nam Bộ 617 1204 752 1349 21,9 12,0 Đồng sông Cửu Long 785 1442 943 1670 20,1 15,8 Đồng sơng Hồng Xét theo tình trạng đăng ký kinh doanh (ĐKKD), tỷ trọng đơn vị giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cao (31%) so với năm 2007 (27,5%), khu vực thành thị đạt 44%, khu vực nông thôn 22% Số sở chưa ĐKKD chiếm cao với 57%, cao mức 49% năm 2007 Qui mơ lao động sở giảm trình độ lao động đào tạo tăng đáng kể Do tính chất hoạt động nên qui mơ theo lao động sở SXKD thể khơng nhiều thay đổi so với năm trước đây: 56% sở lao động, 41% - lao động Quy mô lao động sở loại nhỏ, đạt 1,72 lao động/cơ sở, thấp mức 1,76 lao động/cơ sở năm 2007 Một nguyên nhân số lượng đáng kể sở thể qui mơ lao động 10 năm trước chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp Tuy giảm qui mơ trình độ lao động đào tạo khu vực năm 2012 tiến bộ: số lao động đạt trình độ từ đại học trở lên chiếm 1,9% cao tỷ lệ 1,1% năm 2007; số lao động chưa đào tạo qua đào tạo khơng chứng chiếm 86,6% - thấp tỷ lệ 92% năm 2007 10 theo) Tài sản cố định, tài sản lưu động, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu (Tiếp (Cont.) Fixed assets, liquid assets, accounts payable, capital of ownership K Năm Year A L M N P Hoạt động tài Hoạt động Hoạt động chuyên Hoạt động Giáo dục Đơn vị chính, ngân hàng kinh doanh bất mơn, khoa học hành đào tạo tính Education bảo hiểm động sản công nghệ dịch vụ hỗ trợ Unit Financial, Banking Real estate Professional, Administrative and training and insurance activities scientific and and support activities technical activities service activities B 10 Q Y tế hoạt động cứu trợ xã hội Human health and social work activities R S Nghệ thuật, vui Hoạt động chơi giải trí dịch vụ khác Arts, Other service entertainment activities and recreation 11 12 13 14 15 B Số liệu phân tích Analyzed data 146 Tỷ lệ giá trị thiết bị máy móc/Giá trị TSCĐ Rate of value of machinery and fixed assets 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tỷ lệ giá trị phương tiện vận tải/Giá trị TSCĐ Rate of value of transportation and fixed assets 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tỷ lệ giá trị nhà xưởng/Giá trị TSCĐ Rate of value of Manufactory, storage and fixed assets 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0,2 (%) 1,51 0,00 1,46 1,54 1,63 " 2,86 2,46 3,25 5,39 95,36 " 95,42 97,54 93,25 91,82 0,12 0,55 2,01 0,05 0,45 0,55 22,61 28,3 27,54 18,92 29,02 19,0 27,73 25,56 10,36 17,82 11,53 16,24 8,96 7,16 6,33 6,60 5,07 24,21 28,81 40,12 24,66 32,30 32,78 17,99 21,49 17,55 17,79 22,04 15,88 14,27 14,22 14,46 12,98 11,57 11,72 5,64 20,44 5,3 0,22 0,18 0,02 18,58 6,99 5,61 1,66 4,37 20,92 7,11 8,29 27,27 30,04 30,31 1,72 0,18 1,95 1,11 1,21 0,95 3,80 2,62 1,42 2,63 1,07 1,14 2,41 1,35 1,28 1,37 1,49 1,66 11,44 3,93 4,44 3,97 2,85 3,52 93,23 78,88 84,04 78,56 97,88 97,75 54,41 62,24 63,56 53,40 59,39 59,46 54,9 56,23 46,53 38,61 47,60 80,29 87,79 87,23 88,69 89,57 90,97 69,26 66,41 53,15 70,39 64,90 65,09 72,94 62,88 72,49 70,00 65,88 74,62 69,36 74,89 77,65 76,63 81,84 82,02 theo) Tài sản cố định, tài sản lưu động, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu (Tiếp (Cont.) Fixed assets, liquid assets, accounts payable, capital of ownership G Năm Year A 147 Tỷ lệ giá trị TSCĐ khác/Giá trị TSCĐ Rate of value of other fixed assets and fixed assets Tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn Rate of value of accounts payable and source of capital Đơn vị tính Chung ngành Unit Whole industry B Công nghiệp Industry 2007 3,55 2008 2009 H Bán buôn, bán lẻ; Vận tải, kho bãi Transportation sửa chữa ôtô, mô and storage Thương mại dịch vụ tô, xe máy xe động cơ… Trade service Wholesale and retail trade; Repair of motor vehicles motorcycles J Thông tin truyền thông Information and communication 4,49 3,29 3,61 0,7 6,39 4,95 3,93 6,37 3,45 4,01 0,23 5,06 3,96 3,21 2,11 3,47 3,26 0,18 5,01 2,76 0,00 0,00 59,09 162,72 0,00 22,10 0,00 2011 2,50 2,96 2,44 2,64 0,30 4,33 1,88 2012 1,62 0,98 1,67 2,25 0,36 1,85 0,95 2007 8,12 11,59 6,95 7,95 11,71 4,43 7,38 2008 8,16 12,92 7,22 10,42 0,00 5,05 7,14 10,36 13,01 9,75 10,48 14,69 6,4 6,75 2010 7,48 13,21 6,43 8,38 15,17 4,90 6,17 2011 14,23 42,22 7,01 8,85 15,36 6,09 6,61 2012 9,07 13,11 8,43 10,84 18,30 8,23 7,22 2010 (%) 2009 I Dịch vụ lưu trú ăn uống Accommodation and food service activities " theo) Tài sản cố định, tài sản lưu động, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu (Tiếp (Cont.) Fixed assets, liquid assets, accounts payable, capital of ownership K Năm Year A B N P Q Y tế hoạt động cứu trợ xã hội Human health and social work activities R S Nghệ thuật, vui Hoạt động chơi giải trí dịch vụ khác Arts, Other service entertainment activities and recreation 10 11 12 13 14 15 1,01 18,55 0,51 1,71 2,47 6,59 4,93 0,13 2,47 10,26 3,06 2,16 14,28 6,96 0,21 8,65 3,30 9,92 3,66 5,31 8,68 3,44 0,00 9,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 2,05 1,48 7,22 13,51 2,61 1,62 10,49 3,71 2012 1,25 0,00 10,56 3,01 0,99 7,83 2,74 2007 5,44 1,33 4,48 3,51 2,73 3,76 5,19 3,07 0,71 4,76 6,31 3,48 3,16 7,59 5,35 8,14 1,18 5,11 6,79 3,60 5,32 5,86 4,5 2010 0,43 0,50 1,19 5,51 2,77 4,34 5,38 4,42 2011 8,30 0,69 8,72 6,47 3,87 3,99 5,76 4,15 2012 7,64 0,88 6,22 8,50 7,48 4,89 8,55 4,93 1,05 2008 148 Tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn Rate of value of accounts payable and source of capital M 2007 Tỷ lệ giá trị TSCĐ khác/Giá trị TSCĐ Rate of value of other fixed assets and fixed assets L Hoạt động tài Hoạt động Hoạt động chuyên Hoạt động Giáo dục Đơn vị chính, ngân hàng kinh doanh bất mơn, khoa học hành đào tạo tính Education bảo hiểm động sản cơng nghệ dịch vụ hỗ trợ Unit Financial, Banking Real estate Professional, Administrative and training and insurance activities scientific and and support activities technical activities service activities 2009 2010 (%) 2008 2009 " theo) Tài sản cố định, tài sản lưu động, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu (Tiếp (Cont.) Fixed assets, liquid assets, accounts payable, capital of ownership G Năm Year A 149 Tỷ lệ nguồn vốn chủ sở hữu/nguồn vốn Rate of value of capital of ownership and source of capital Tỷ lệ tài sản lưu động/Nguồn vốn Rate of value of liquid assets and source of capital Đơn vị tính Chung ngành Unit Whole industry B Công nghiệp Industry H Bán buôn, bán lẻ; Vận tải, kho bãi Transportation sửa chữa ôtô, mô and storage Thương mại dịch vụ tô, xe máy xe động cơ… Trade service Wholesale and retail trade; Repair of motor vehicles motorcycles I J Dịch vụ lưu trú ăn uống Accommodation and food service activities Thông tin truyền thông Information and communication 2007 91,88 88,41 93,05 92,05 88,29 95,57 92,62 2008 91,84 87,08 92,78 89,58 100,00 94,95 92,86 2009 89,64 86,99 90,25 89,52 85,31 93,60 93,25 92,52 86,79 93,57 91,62 84,83 95,10 93,83 2011 85,77 57,78 92,99 91,15 84,64 93,91 93,39 2012 90,93 86,89 91,57 89,16 81,70 91,77 92,78 2007 37,85 45,82 35,18 50,73 12,82 23,35 11,27 2008 40,50 39,82 40,63 55,44 11,31 23,67 10,53 40,07 39,30 40,25 57,16 6,32 21,41 7,84 2010 28,70 13,21 6,43 8,38 15,17 4,90 6,17 2011 37,09 62,51 30,54 52,57 2012 28,35 39,79 -7,21 -32,86 2010 (%) 2009 " 18,08 8,55 23,02 27,66 theo) Tài sản cố định, tài sản lưu động, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu (Tiếp (Cont.) Fixed assets, liquid assets, accounts payable, capital of ownership K Năm Year A B N P 94,56 98,67 95,52 96,49 99,29 95,24 91,86 98,82 96,24 94,81 96,93 93,69 96,52 96,84 92,41 94,65 94,89 93,21 96,40 94,68 94,14 95,50 99,57 99,50 98,81 94,49 97,23 95,66 94,62 95,58 2011 91,70 99,31 91,28 93,53 96,13 96,01 94,24 95,85 2012 92,36 99,12 93,78 91,50 92,52 95,11 91,45 95,07 2007 9,01 9,23 51,31 32,06 17,44 19,75 26,44 29,64 37,45 22,50 22,02 15,78 15,60 19,08 31,19 74,01 0,00 21,97 24,36 8,66 20,04 13,85 29,32 2010 0,43 0,50 1,19 5,51 2,77 4,34 5,38 4,42 2011 58,43 28,83 25,69 13,98 21,93 2012 65,60 100,00 33,75 24,74 35,64 150 (%) 2008 2009 12 S 97,27 2010 11 R Nghệ thuật, vui Hoạt động chơi giải trí dịch vụ khác Arts, Other service entertainment activities and recreation 14 2009 10 Q Y tế hoạt động cứu trợ xã hội Human health and social work activities 13 2008 Tỷ lệ tài sản lưu động/Nguồn vốn Rate of value of liquid assets and source of capital M 2007 Tỷ lệ nguồn vốn chủ sở hữu/nguồn vốn Rate of value of capital of ownership and source of capital L Hoạt động tài Hoạt động Hoạt động chuyên Hoạt động Giáo dục Đơn vị chính, ngân hàng kinh doanh bất mơn, khoa học hành đào tạo tính Education bảo hiểm động sản cơng nghệ dịch vụ hỗ trợ Unit Financial, Banking Real estate Professional, Administrative and training and insurance activities scientific and and support activities technical activities service activities 15 " 1,87 22,70 18,32 Phần III Phụ lục văn liên quan đến khu vực kinh tế thể Part III Annex of documents relating to the non-farm individual business sector 151 152 PHỤ LỤC NỘI DUNG ĐIỀU TRA SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH THỂ PHI NÔNG NGHIỆP 2012 ANNEX CONTENT SURVEY THE NON-FARM INDIVIDUAL BUSINESS ESTABLISHMENT SURVEY 2012 Mục đích điều tra Thu thập thơng tin kết sản xuất kinh doanh sở sản xuất kinh doanh (SXKD) thể hoạt động tất ngành kinh tế quốc dân (trừ ngành nông, lâm nghiệp thuỷ sản) phạm vi nước nhằm: - Cung cấp thông tin để tính tốn suy rộng tiêu thống tổng hợp chuyên ngành giá trị sản xuất, chi phí trung gian, giá trị tăng thêm v.v khu vực kinh tế thể; - Đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ quản lý, xây dựng kế hoạch, sách phát triển sản xuất, kinh doanh khu vực thể cấp, ngành sở pháp lý sở pháp lý để tiến hành điều tra Điều 12 Luật Thống số 04/2003-QH 11, ngày 17/6/2003; vào Chương trình điều tra Thống Quốc gia; vào Quyết định số 1271/QĐTTg ngày 27/7/2011 Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 140/QĐ–BKHĐT ngày 09/02/2012 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Thời điểm Tổng điều tra - Thời điểm điều tra: 1/7/2012 (đối với số liệu năm 2011, 1/10 hàng năm số liệu năm từ 2008-2010) - Thời kỳ thu thập số liệu tổng điều tra năm 2012: Thu thập số liệu tháng đầu Purpose of survey The survey is designed to collect information about the result on individual business establishments in all economic sectors in the country (except agro-forestry and aquaculture) in order to: - Provide the basic information for generailized calculation of the combined statistical indicators and the specialized branch such as: production value, intermediary expense, added value, ect…of this sector; - Meet the requirements of serving in management, constituting the planning and policy applied to the production, business development of the individual sector for all levels and agencies Legal Basis The survey is conducted under Article 12 of the Statistics Law No.04/2003/QH11 of June 17th 2003; Programa of Statistical National; Decision No.1271/QD-TTg datet 27 July 2011 of the Prime Minister; Decision No.140/QD-BKHDT datet 09 February 2011 of MPI Time of Cencus - Time of census: On July 1st 2012 (to the figure of 2011, On July 1st annual figure from 2008 to 2010) - Period of data collection 2012: Collected data of the early months of the 153 năm ước tính 06 tháng cuối năm 2011 tùy theo tiêu khác - Thời kỳ thu thập số liệu năm từ 2008-2011: Thu thập số liệu tháng đầu năm ước tính 03 tháng cuối năm year 2011 and estimation for the remaining end months depending on various norms - Period of data collection from 2008 to 2011: Collected data of the early months of the year and estimation for the remaining end months Đối tượng điều tra Là sở SXKD thể hoạt động tất ngành kinh tế quốc dân (trừ ngành nông, lâm nghiệp thuỷ sản) (gọi tắt sở SXKD thể) thời điểm điều tra 01/7/2012 (kể sở tạm thời đóng cửa thời điểm điều tra lý thời vụ lý khác) Object of Survey The target group of the survey is nonfarm individual business, production establishments (hereinafter refferd as to NFIDBE) operating in all economic sectors (except agro-forestry and aquaculture) at the time of survey on July 1st 2012 (including the temporarily closed establishments at the time of survey because of seasonables or other reasons) Phạm vi điều tra Cuộc điều tra tiến hành 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Scope of survey The survey was conducted in 63 provinces and cities Mẫu điều tra kết SXKD thể năm hàng năm đại diện theo ngành kinh tế theo tỉnh, thành phố sở tổng thể mẫu qua khâu lập danh sách đơn vị điều tra tiến hành tháng năm 2012 A sample of survey on business results brokendown by the economic industry and the provinces and cities is based on setting list of establishments to be progressed in May 2012 Đơn vị điều tra Đơn vị điều tra sở SXKD thể, định nghĩa sau: Units of survey Units of survey are the NFIDBEs with the following definitions: - Là nơi trực tiếp diễn hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ tất ngành kinh tế quốc dân (trừ ngành nông, lâm nghiệp thủy sản), lao động chuyên nghiệp thực cơng việc SXKD đó; - It is deemed to be the place where activities of production, business, services are directly performed in all the national economic sectors (excepting agro-forestry, aquaculture are excluded) and operated by a force of skilled labourers thereof; - Thuộc sở hữu người, nhóm người hộ gia đình; chưa đăng ký hoạt động theo loại hình doanh nghiệp; - It belongs to an individual, a group of persons or a family but not yet to register for its operation as an enterprise; - địa điểm cố định; - thời gian hoạt động liên tục định kỳ theo mùa vụ theo tập quán kinh doanh - It has a defined location; - It operates continuously or periodicaly or seasonally or in the manner of business practices 154 Thiết kế mẫu điều tra - Mẫu điều tra thiết kế sau: Bước 1: Từ danh sách toàn số sở SXKD thể tỉnh, thành phố thu từ bảng nhập tin, tiến hành phân tổ toàn sở theo 111 nhóm ngành: ngành cơng nghiệp 26 ngành; vận tải kho bãi; 18 ngành; Thương mại, dịch vụ 67 ngành Ở nhóm ngành, xếp theo thứ tự sở SXKD theo độ dốc doanh thu bình quân tháng kinh doanh Bước 2: Căn vào quy mô số lượng xã, phường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành qui định số lượng sở SXKD thể cần điều tra ngành Xử lý mẫu: Khi điều tra thực tế sở mẫu chọn bị phải chọn mẫu thay theo nguyên tắc: Chọn sở ngành kinh tế cấp chi tiết tương ứng, quy mơ tương đương (theo lao động doanh thu) địa bàn với đơn vị sở mẫu bị Phương pháp điều tra Phương pháp điều tra quy định điều tra trực tiếp, nghĩa điều tra viên trực tiếp đến sở vấn ghi thông tin vào phiếu Suy rộng Suy rộng tiêu kết SXKD cho toàn tỉnh, thành phố năm tiến hành theo công thức tổng quát sau: Chỉ tiêu suy rộng phản ánh qui mơ tồn tỉnh, thành phố = Chỉ tiêu BQ sở tháng (a) x Tổng số sở SXKD tồn tỉnh, thành phố (b) x Số tháng SXKD bình quân năm (c) (a), (c) Theo điều tra chọn mẫu kết SXKD sở (b) Theo kết tổng điều tra 1/7/2012 Design for Survey sample - The sample was designed: Step 1: From the list of the NFIDBE in all province were obtained from data entry list, counterclaiming them by 111 industries: the industry sector has 26 industries, the transportation sector has 18 industries the commercial sector has 67 industries In each industry sorted by order of the NFIDBE according to slope of the everage one month revenue Step Based on the size of the number of communes in each province or city to degine number of the NFIDBE are selected on each industry Solution for missing sample: When the sample is unfortunately missed, a new sample shall be provided for replacement by the principle: to select the NFIDBE with the same branch and equivalent scale (as per laborer or turnover) and in the same area with the NFIDBE’s missing sample Data collection Data is collected during the direct interview with the surveyed establishments and note in survey form Estimation Targets of result of business in provinces, cities are estimated as follows: Estimated target reflects the city scale = Average target in an establishment in a month(a) x Total business establishments in city(b) x Average number of business months in a year(c) (a), (c) Acccording to the survey collects sample about results and costs of establishment (b) Acccording to results of the 2012 establishment census 155 PHỤ LỤC KHÁI NIỆM GIẢI THÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU ANNEX CONCEPTS AND DEFINITIONS sở sản xuất kinh doanh (SXKD) thể sở kinh tế thuộc sở hữu tư nhân, chưa đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp(1), nơi diễn hoạt động sản xuất kinh doanh thường xun, địa điểm xác định lao động chuyên nghiệp thực hoạt động kinh tế địa điểm An individual business establishment is a privately-owned economic organization which is not registered and operational under the Enterprise Law(1), where a regular business operation takes place with a definite address and at least one full-time employee Tổng số sở toàn sở SXKD thể hoạt động thời điểm điều tra (kể sở tạm ngừng hoạt động tính chất thời vụ) thuộc tất ngành kinh tế (trừ ngành nông, lâm nghiệp thuỷ sản) The total number of individual business establishments represents all individual businesses operational at the time of the survey (including businesses temporarily closed on a seasonal basis) in all economic sectors except agriculture, forestry and fishery Số sở SXKD đăng ký kinh doanh sở quan thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thường Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện, quận cấp) A Registered business establishment is an establishment granted a Business Registration Certificate by a competent agency (often district-level Business Registration Office) Số sở SXKD đăng ký kinh doanh sở miễn đăng ký kinh doanh theo qui định(2) A non-registered business establishment is an establishment exempted from registration under the law(2) 1) Theo Nghị định 109/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng năm 2004 qui định: “Hộ kinh doanh thể nhân hộ gia đình làm chủ, đăng ký kinh doanh địa điểm, sử dụng không q 10 lao động, khơng dấu chịu trách nhiệm tồn tài sản hoạt động sản xuất kinh doanh (1) Decree 109/2004/ND-CP dated April 2nd, 2004 states that “Household business is owned by either one individual or household, solely registered in one place with no more than ten employees and no seal, and responsible for its business and production.” (2) Điều 3, Nghị định 39/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2007 nhân, hoạt động thương mại cách độc lập, thường xuyên đăng ký kinh doanh (2) Article 3, Decree 39/2007/ND-CP dated March 16th 2007 states personnal involved in commercial activities independently are exempt from business registration 156 Số sở SXKD chưa đăng ký kinh doanh sở không thuộc đối tượng miễn đăng ký kinh doanh, thời điểm điều tra chưa Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Unregistered business establishments are those not exempt from business registration, and who have not yet been granted a Business Registration Certificate at the time of the survey Số sở nộp thuế sở thực nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất theo luật định VAT compliant establishments are those that have already paid the valueadded tax (VAT), tax on special sales and export tax as required by the law Tổng số lao động toàn số lao động sở trực tiếp quản lý, sử dụng trả lương, trả công trả lương, trả công The total number of employees refers to all those regularly involved in the business at the time of survey, including unpaid workers and paid workers Lao động thuê (hay lao động trả công, trả lương) người thường xuyên tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh sở trả công, trả lương theo thoả thuận với chủ sở Paid workers are those involved in the business on a regular basis and paid a salary under an agreement with the establishment owner Giá trị tài sản cố định toàn giá trị TSCĐ sử dụng vào sản xuất kinh doanh, bao gồm: giá trị nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải tài sản khác trị giá từ 10 triệu đồng thời hạn sử dụng từ năm trở lên(1) Giá trị TSCĐ tính theo giá lại thời điểm điều tra Fixed asset value is the value of all fixed assets used by the business establishment, including workshop facilities, equipment and machinery, vehicles and other assets worth over 10 million VND with the operation lasting more than one year(1) The value of fixed assets is calculated at market price at the time of survey (1) Chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định ban hành theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 Bộ trưởng Bộ Tài qui định tài sản thoả mãn điều kiện coi tài sản cố định: - Chắc chắn thu lợi ích kinh tế tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; - Nguyên giá tài sản phải xác định cách tin cậy; - thời gian sử dụng từ năm trở lên; - giá trị từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên (1) The fixed asset management, use and depreciation statute issued under Decision 206/2003/QD-BTC dated December 12th 2003 by the Minister of Finance states that the asset meeting the following four conditions is considered as fixed asset: - It is certain to gain economic benefits from its future use; - Its original value is set in a reliable manner; - It could be used for at least more than one year; - Its value is more than 10 million VND 157 10 Giá trị tài sản lưu động toàn trị giá vật tư, hàng hoá, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, khoản nợ phải thu khoản đầu tư ngắn hạn khác thời điểm điều tra 10 The value of working capital refers to the value of all materials, goods, cash, deposits, outstanding loans and other shortterm investments at the time of survey 11 Doanh thu số tiền bán sản phẩm hàng hoá cung ứng dịch vụ bao gồm khoản phụ thu phí thu thêm ngồi giá bán hàng hố, cung ứng dịch vụ mà sở kinh doanh hưởng) sau trừ khoản giảm giá, chiết khấu hàng bán thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt… (đã thu chưa thu tiền, người mua chấp nhận toán 11 Net Revenue is the money from the sale of goods or services after minus VAT, excise tax… (including additional receipts from the goods and services that the establishment enjoys) that has been collected or not yet collected, or accepted to be paid by the buyer 12 Doanh thu sở tự khai doanh thu sở SXKD khai báo với điều tra viên 12 Self-declared net revenue is the revenue that the business establishment after minus VAT, excise tax… declares to the enumerator 13 Doanh thu điều tra viên tính doanh thu điều tra viên thu qua điều tra thực tế sở SXKD (phỏng vấn chủ sở kết hợp với quan sát qui mơ tình hình kinh doanh thực tế sở SXKD điều tra) 13 The surveyed net revenue is the one about which information is collected by the enumerator during the field survey after minus VAT, excise tax… (in the form of interview and observation at the business establishment) 14 Nộp ngân sách khoản thuế, phí, lệ phí khoản nộp khác theo luật định mà sở SXKD nộp vào ngân sách nhà nước 14 Contribution to the state budget comprises taxes, fees and other payments that the business establishment made to the state budget as required by law 15 Số lao động bình quân/cơ sở (=) tổng số lao động chia (:) tổng số sở SXKD 15 Workers per establishment is the total number of workers divided by the total number of establishments 16 Nguồn vốn bình quân/cơ sở (=) tổng nguồn vốn chia (:) tổng số sở SXKD 16 Capital per establishment is the total capital divided by the total number of establishments 17 Tài sản cố định bình quân/cơ sở (=) tổng giá trị tài sản cố định chia (:) tổng số sở SXKD 17 Fixed assets per establishment is the total value of fixed assets divided by the total number of establishments 158 18 Doanh thu bình quân/lao động (=) tổng doanh thu chia (:) tổng số lao động (Các tiêu bình quân theo lao động khác tính tương tự) 18 Revenue per worker is the total revenue divided by the total number of workers (this also applies to other indicators per worker) 19 Phân theo ngành kinh tế quốc dân: Dựa vào Hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng năm 2007 Thủ tướng Chính phủ (VSIC 2007) 19 Classification by economic sector is based on the Decision No.10/2007/QĐ-TTg dated January 23rd 2007 by the Prime Minister (VSIC 2007) Mỗi sở thống vào ngành Trường hợp sở kinh doanh ngành trở lên (đa ngành) xếp vào ngành SXKD Ngành SXKD xác định theo ngành doanh thu lớn Nếu không xác định doanh thu vào số lao động thường xuyên tham gia vào ngành lớn ngành xác định ngành SXKD Each establishment is classified into only one sector If the establishment is involved in more than one economic activity, it is classified into the main sector of economic activity, which is defined as the sector from which the establishment derives most of its revenue If the main source of revenue cannot be identified, the main sector is the one that involves the largest number of regular workers 20 Phân theo tỉnh, thành phố: Dựa vào Bảng danh mục đơn vị hành ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng năm 2007 Thủ tướng Chính phủ cập nhật đến thời điểm điều tra 20 Classification by province or city is based on the List of Administrative Units issued under Decision No.10/2007/QĐ– TTg dated January 23rd 2007 by the Prime Minister is updated by the time of survey 21 Khu vực thành thị bao gồm phường, thị trấn, thị tứ tương đương 21 Urban areas include wards, towns, townlets and other equivalents 22 Khu vực nông thôn bao gồm xã 22 Rural areas include communes 23 Một số qui định: 23 Guide to notation used in the book: - Ký hiệu gạch ngang (-) tượng không phát sinh - Dash (-) means "cannot be derived" - Ký hiệu ba chấm ( ) tượng không thu thập số liệu - Three dots ( ) means "data could not be obtained" - Số không (0) nhỏ 0,1 - Zero (0) refers to "smaller than 0.1" - Số liệu chi tiết cộng lên khơng tổng số làm tròn số 159 - The detailed data sum up may not be equal to the total as a result of being rounded sở sản xuất kinh doanh thể phi nông, lâm nghiệp thủy sản qua năm 2007 - 2012 Chịu trách nhiệm xuất bản: TS TRẦN HỮU THỰC Biên tập: THÚY HẰNG - THÚY QUỲNH Trình bày: PHÒNG BIÊN TẬP Sửa in: PHÒNG BIÊN TẬP In 305 cuốn, khổ 19 26,5 cm, Nhà xuất Thống Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 42 - 2014/CXB/16 - 123/TK In xong, nộp lưu chiểu tháng năm 2014 160 ... sinh hoạt người dân, sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp thủy sản (sau gọi sở cá thể) phận quan trọng kinh tế Số liệu thu từ Tổng điều tra năm 2012 phát triển năm qua cho thấy số nét... đề khu vực loại hình đơn vị, sở kinh tế, số ngành kinh tế lĩnh vực hoạt động Ấn phẩm "Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp thủy sản qua năm 2007 - 2012" ấn phẩm chuyên đề Ấn phẩm... 64 3 75 102 860 106 194 114 55 5 112 342 114 456 118 496 Số sở - Number of establishments 57 2 35 57 236 49 8 45 58 056 58 657 55 2 65 Số lao động - Number of persons engaged 98 54 6 98 55 0 85 361
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản qua 5 năm 2007 2012 (NXB thống kê 2014) cục thống kê, 160 trang , Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản qua 5 năm 2007 2012 (NXB thống kê 2014) cục thống kê, 160 trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay