Báo cáo điều tra lao động việc làm quý 3 năm 2014 (NXB hà nội 2014) cục tống kê, 53 trang

53 11 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2018, 21:57

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ TỔNG CỤC THỐNG KÊ BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý năm 2014 Nội, 2014 GIỚI THIỆU Ngày 15 tháng 11 năm 2013, Tổng cục trƣởng Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 1241/QĐ-TCTK Điều tra lao động việc làm năm 2014 Mục đích điều tra nhằm thu thập thông tin thị trƣờng lao động năm 2014, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, phục vụ việc đánh giá biến động thị trƣờng lao động quý năm phản ánh ảnh hƣởng tình hình kinh tế lên thị trƣờng lao động nƣớc ta Các thông tin tổng hợp đại diện cho nƣớc, khu vực thành thị nông thôn, vùng kinh tế - xã hội, Nội thành phố Hồ Chí Minh sau quý điều tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng năm điều tra Báo cáo trình bày kết chủ yếu Điều tra lao động việc làm q năm 2014 có tính kế thừa so sánh với số liệu điều tra lao động việc làm hàng năm trƣớc Tổng cục Thống kê, nhằm cung cấp thông tin lao động việc làm cho ngƣời sử dụng Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin hoạt động liên quan đến thị trƣờng lao động ngƣời từ 15 tuổi trở lên, tiêu thị trƣờng lao động nêu báo cáo chủ yếu đƣợc tính cho nhóm ngƣời từ 15 tuổi trở lên Bên cạnh đó, có nhu cầu lớn việc sử dụng tiêu thị trƣờng lao động nhóm ngƣời độ tuổi lao động (nam từ 15 đến hết 59 tuổi nữ từ 15 đến hết 54 tuổi) nên kết điều tra nhóm tuổi đƣợc tính riêng cho số tiêu chủ yếu thất nghiệp thiếu việc làm Cuộc điều tra Lao động Việc làm năm 2014 nhận đƣợc hỗ trợ kỹ thuật tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Tổng cục Thống kê đánh giá cao hỗ trợ mong tiếp tục nhận đƣợc hỗ trợ ILO cho điều tra tới Tổng cục Thống kê hy vọng báo cáo đáp ứng đƣợc yêu cầu thông tin nhà hoạch định sách kinh tế - xã hội, đặc biệt ngƣời làm công tác liên quan đến lĩnh vực lao động việc làm Chúng mong nhận đƣợc ý kiến xây dựng bạn đọc Trân trọng cảm ơn Ý kiến đóng góp thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ: Vụ Thống kê Dân số Lao động, Tổng cục Thống kê, 6B Hoàng Diệu, Nội Điện thoại: +(84 4) 38 230 100, 38 230 129; Fax: +(84 4) 37 339 287; Email: dansolaodong@gso.gov.vn TỔNG CỤC THỐNG KÊ MỤC LỤC Giới thiệu Mục lục I TÓM TẮT II KẾT QUẢ CHỦ YẾU Lực lượng lao động 1.1 Quy mô lực lƣợng lao động tỷ lệ tham gia lực lƣợng lao động 1.2 Cơ cấu tuổi lực lƣợng lao động 10 Việc làm 10 Thiếu việc làm thất nghiệp 13 3.1 Số ngƣời thiếu việc làm số ngƣời thất nghiệp 13 3.2 Tỷ lệ thiếu việc làm tỷ lệ thất nghiệp 15 III BIỂU TỔNG HỢP 18 I TĨM TẮT Tính đến thời điểm 1/10/2014, nƣớc có 69,7 triệu ngƣời từ 15 tuổi trở lên, có 54,3 triệu ngƣời thuộc lực lƣợng lao động Mặc dù tiến trình thị hóa diễn nƣớc ta, nhƣng 70% lực lƣợng lao động nƣớc ta tập trung khu vực nông thôn Tỷ lệ tham gia lực lƣợng lao động 77,9% Tỷ lệ tham gia lực lƣợng lao động dân số khu vực nông thôn (81,7%) cao khu vực thành thị (70,4%) Bên cạnh đó, có chênh lệch đáng kể tỷ lệ tham gia lực lƣợng lao động nam nữ, tỷ lệ tham gia lực lƣợng lao động nữ 73,5% thấp điểm phần trăm so với tỷ lệ tham gia lực lƣợng lao động nam Lực lƣợng lao động nƣớc bao gồm 53,3 triệu ngƣời có việc làm 1,05 triệu ngƣời thất nghiệp Quý năm 2014, tỷ số việc làm dân số 76,4%, có chênh lệch đáng kể tỷ số việc làm dân số thành thị nông thôn Tỷ số việc làm dân số thành thị 68,3%, thấp số nông thôn 12,2 điểm phần trăm Đến thời điểm 1/10/2014, nƣớc có 1161,9 nghìn ngƣời thiếu việc làm Trong đó, tỷ lệ thiếu việc làm nơng thơn chủ yếu, có tới 85,6% ngƣời thiếu việc làm sinh sống khu vực nơng thơn Nhìn chung, tỷ lệ thất nghiệp độ tuổi lao động mức thấp (2,17%), đến thời điểm 1/10/2014, nƣớc có 1,05 triệu ngƣời thất nghiệp Trong quý năm 2014, tỷ lệ thất nghiệp niên 15-24 tuổi 7,02% N ế u x é t v ề t ỷ t r ọ n g t h ì số ngƣời thất nghiệp độ tuổi thành niên chiếm cao nhất, với t ỷ lệ 51,8%, tỷ trọng khu vực thành thị (44,2%) thấp khu vực nơng thơn (58,6%) Trong đó, số ngƣời thiếu việc làm từ 15-24 tuổi chiếm 21,9% tổng số ngƣời thiếu việc làm Một số tiêu chủ yếu thị trường lao động Quý năm 2013 Chỉ tiêu Dân số từ 15+ (nghìn người) Nam Nữ Thành thị Nông thôn Lực lượng lao động (nghìn người) Nam Nữ Thành thị Nơng thơn Cơ cấu tuổi lực lượng lao động (%) 15-19 tuổi 20-24 tuổi 25-29 tuổi 30-34 tuổi 35-39 tuổi 40-44 tuổi 45-49 tuổi 50-54 tuổi 55-59 tuổi 60-64 tuổi 65 tuổi trở lên Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (%) Nam Nữ Thành thị Nông thôn Số người làm việc (nghìn người) Nam Nữ Thành thị Nông thôn Tỷ số việc làm dân số (%) Nam Nữ Thành thị Nông thôn Tiền lương bình qn lao động làm cơng ăn lương (nghìn đồng) Nam Nữ Thành thị Nơng thơn Quý năm 2014 Quý năm 2014 Quý năm 2014 69 156,4 69 179,4 69 313,3 69 691,5 33 618,1 35 538,3 23 074,8 46 081,6 33 543,0 35 636,4 22 804,2 46 375,2 33 695,9 35 617,4 22 911,6 46 401,7 33 974,4 35 717,1 23 149,6 46 541,9 53 855,9 27 730,4 26 125,5 16 281,8 37 574,1 53 580,9 27 511,7 26 069,3 16 028,3 37 552,7 53 714,5 27 584,8 26 129,8 16 030,2 37 684,4 54 307,2 28 042,5 26 264,7 16 296,3 38 010,9 100,0 100,0 100,0 100,0 5,4 9,6 11,8 12,0 12,1 12,1 11,7 10,2 7,2 4,1 3,9 4,7 9,4 11,9 12,2 12,1 12,3 11,7 10,1 7,6 4,0 4,0 4,6 9,4 11,7 12,2 12,2 12,3 11,3 10,5 7,4 4,2 4,0 4,9 9,3 11,6 12,2 12,0 12,2 11,2 10,6 7,6 4,4 4,0 77,9 77,5 77,5 77,9 82,5 73,5 70,6 81,5 82,0 73,2 70,3 81,0 81,9 73,4 70,0 81,2 82,5 73,5 70,4 81,7 52 737,7 52 526,2 52 838,4 53 258,4 27 150,0 25 587,7 15 741,3 36 996,4 26 957,3 25 568,9 15 479,7 37 046,6 27 104,6 25 733,8 15 548,9 37 289,5 27 464,0 25 794,4 15 805,9 37 452,5 76,3 80,8 72,0 68,2 80,3 75,9 80,4 71,7 67,9 79,9 76,2 80,4 72,3 67,9 80,4 76,4 80,8 72,2 68,3 80,5 072 729 335 439 238 832 765 489 903 492 726 908 509 092 119 700 631 164 179 835 Quý năm 2013 Chỉ tiêu Số người thiếu việc làm (nghìn người) Nam Nữ Thành thị Nơng thơn Quý năm 2014 Quý năm 2014 Quý năm 2014 321,0 737,4 583,6 199,5 121,5 386,1 760,7 625,4 220,5 165,6 140,2 627,3 513,0 155,7 984,5 161,9 631,6 530,3 167,2 994,7 2,50 2,64 2,16 2,18 2,72 2,28 1,27 3,03 2,82 2,45 1,42 3,15 2,31 1,99 1,00 2,64 2,3 2,06 1,06 2,66 2,64 2,78 2,25 2,30 2,82 2,42 1,30 3,24 2,92 2,62 1,45 3,37 2,42 2,05 1,05 2,77 2,4 2,18 1,12 2,83 118,1 054,7 876,1 048,8 580,4 537,8 540,4 577,7 554,4 500,3 548,6 506,1 480,1 396,0 481,2 394,8 578,5 470,3 490,4 558,4 2,08 1,97 1,63 1,93 2,09 2,06 3,32 1,54 2,01 1,92 3,42 1,35 1,74 1,52 3,00 1,05 2,06 1,79 3,01 1,47 2,32 2,21 1,84 2,17 2,25 2,40 3,59 1,74 2,17 2,25 3,72 1,53 1,88 1,79 3,26 1,20 2,22 2,11 3,27 1,67 14 Số thất nghiệp niên (nghìn người) 562,0 504,7 384,7 543,8 Nam Nữ Thành thị Nông thôn 15 Tỷ lệ thất nghiệp niên (%) 270,6 291,5 225,4 336,6 233,7 271,0 225,9 278,8 201,1 183,6 191,4 193,3 275,7 268,1 216,6 327,2 6,94 6,66 5,09 7,02 6,08 8,00 11,48 5,49 5,66 7,86 12,31 4,85 4,85 5,38 10,65 3,35 6,48 7,68 11,27 5,62 Tỷ lệ thiếu việc làm (%) Nam Nữ Thành thị Nông thôn 10 Tỷ lệ thiếu việc làm độ tuổi lao động (%) Nam Nữ Thành thị Nơng thơn 11 Số người thất nghiệp (nghìn người) Nam Nữ Thành thị Nông thôn 12 Tỷ lệ thất nghiệp (%) Nam Nữ Thành thị Nông thôn 13 Tỷ lệ thất nghiệp độ tuổi lao động (%) Nam Nữ Thành thị Nông thôn Nam Nữ Thành thị Nơng thơn Ghi chú: Các tiêu tính cho người từ 15 tuổi trở lên, trừ tiêu tỷ lệ thất nghiệp thiếu việc làm độ tuổi lao động tính cho nữ từ 15-54 tuổi nam từ 15-59 tuổi tiêu liên quan đến niên tính cho người từ 15-24 tuổi II KẾT QUẢ CHỦ YẾU Lực lượng lao động 1.1 Quy mô, phân bố lực lượng lao động tỷ lệ tham gia lực lượng lao động Đến thời điểm 1/10/2014, lực lƣợng lao động từ 15 tuổi trở lên nƣớc 54,3 triệu ngƣời Mặc dù có tăng lên đáng kể tỷ trọng lực lƣợng lao động khu vực thành thị, nhƣng đến 70% lực lƣợng lao động nƣớc ta tập trung khu vực nông thôn Lực lƣợng lao động Nội Thành phố Hồ Chí Minh chiếm gần 15% lực lƣợng lao động nƣớc Tỷ trọng nam nữ tham gia lực lƣợng lao động nƣớc khơng có q nhiều khác biệt, tƣơng ứng 48,4% nữ 51,6% nam Biểu 1: Tỷ trọng lực lượng lao động tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, quý năm 2014 Đơn vị tính: Phần trăm Nơi cƣ trú/vùng Tỷ trọng lực lƣợng lao động Chung Nam Nữ 100,0 100,0 Thành thị 30,0 Nông thôn Tỷ lệ tham gia LLLĐ % Nữ Chung 100,0 48,4 77,9 82,5 73,5 30,5 29,5 47,5 70,4 76,5 64,7 70,0 69,5 70,5 48,7 81,7 85,5 78,0 Trung du miền núi phía Bắc 13,9 13,5 14,4 50,0 87,0 88,8 85,3 Đồng sông Hồng (*) 15,2 14,5 16,0 50,9 77,4 79,1 75,9 Bắc Trung Duyên hải miền Trung 22,0 21,6 22,5 49,4 80,6 83,5 77,8 Tây Nguyên 6,2 6,4 6,1 47,3 85,2 88,7 81,6 Đông Nam (*) 8,7 8,8 8,5 47,7 77,9 84,3 71,9 19,0 20,1 17,8 45,3 76,5 84,8 68,4 Nội 7,1 7,0 7,2 49,1 71,0 74,5 67,6 Thành phố Hồ Chí Minh 7,8 8,2 7,5 46,1 65,1 73,9 57,1 Cả nước Nam Nữ Các vùng Đồng sông Cửu Long (*) Đồng sông Hồng không bao gồm Nội Đông Nam khơng bao gồm thành phố Hồ Chí Minh Trong phạm vi nƣớc, tỷ lệ tham gia lực lƣợng lao động chung 77,9% Tỷ lệ tham gia lực lƣợng lao động dân số khu vực nông thôn (81,7%) cao khu vực thành thị (70,4%) Có chênh lệch đáng kể tỷ lệ tham gia lực lƣợng lao động nam nữ, tỷ lệ tham gia lực lƣợng lao động nữ 73,4% thấp 8,5 điểm phần trăm so với tỷ lệ tham gia lực 10 Biểu 11 (tiếp theo) Stt Vùng kinh tế - xã hội Đơn vị tính: Nghìn đồng Q năm 2013 (Thời điểm 1/1/2014) Chung 33 NÔNG THÔN V1 Trung du miền núi phía Bắc V2 Đồng sông Hồng (*) V3 Bắc Trung Bộ Duyên Hải miền Trung V4 Tây Nguyên V5 Đông Nam Bộ (*) V6 Đồng sông Cửu Long V7 Nội V8 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Nữ Quý năm 2014 (Thời điểm 1/4/2014) Chung Nam Nữ Quý năm 2014 (Thời điểm 1/7/2014) Chung Nam Nữ Quý năm 2014 (Thời điểm 1/10/2014) Chung Nam Nữ 528 656 326 908 046 710 700 862 453 835 999 578 788 713 918 330 168 580 128 058 244 204 152 294 757 922 504 018 204 750 871 084 575 989 163 758 351 484 088 539 737 205 611 780 275 863 069 436 327 420 204 494 795 137 497 643 291 678 671 688 969 156 715 571 789 315 995 097 869 069 245 855 969 157 668 175 325 964 046 314 637 200 466 777 846 009 614 756 880 578 285 428 077 095 169 980 172 448 949 135 285 941 355 557 114 379 609 074 Lưu ý: (*) ĐB sông Hồng không bao gồm Nội Đông Nam Bộ không bao gồm Tp Hồ Chí Minh 39 Biểu 12 TIỀN LƢƠNG BÌNH QN/THÁNG CỦA LAO ĐỘNG LÀM CƠNG ĂN LƢƠNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN CHIA THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NƠNG THƠN VÀ TRÌNH ĐỘ CHUN MƠN KỸ THUẬT Đơn vị tính: Nghìn đồng Stt Trình độ chun mơn kỹ thuật Quý năm 2013 (Thời điểm 1/1/2014) Chung 34 TỔNG SỐ Khơng có trình độ CMKT Dạy nghề Trung cấp chuyên nghiệp Cao đẳng Đại học trở lên THÀNH THỊ Khơng có trình độ CMKT Dạy nghề Trung cấp chuyên nghiệp Cao đẳng Đại học trở lên NÔNG THÔN Khơng có trình độ CMKT Dạy nghề Trung cấp chuyên nghiệp Cao đẳng Đại học trở lên Nam Nữ Quý năm 2014 (Thời điểm 1/4/2014) Chung Nam Nữ Quý năm 2014 (Thời điểm 1/7/2014) Chung Nam Nữ Quý năm 2014 (Thời điểm 1/10/2014) Chung Nam Nữ 119 291 872 729 903 492 335 509 092 439 631 164 330 492 078 709 839 517 477 631 246 617 762 396 577 706 100 427 605 813 817 965 269 965 172 163 354 565 167 903 141 684 590 859 340 721 991 477 761 078 576 378 663 213 994 100 929 966 213 814 483 061 831 505 128 809 633 221 983 675 302 961 876 174 492 726 999 378 119 374 798 179 468 806 768 960 517 287 444 084 897 042 709 045 209 825 895 055 304 922 106 288 231 376 711 200 387 542 709 010 479 432 703 200 970 323 654 961 286 692 928 378 658 781 208 531 297 393 238 153 523 911 886 499 151 072 635 406 024 606 366 093 742 343 528 656 326 908 046 710 700 862 453 835 999 578 095 267 798 387 528 167 250 429 956 382 535 128 251 348 887 883 055 289 384 541 778 731 966 720 050 236 862 412 656 173 231 436 034 475 717 235 614 805 504 043 203 951 733 847 664 792 902 729 505 890 129 092 737 470 664 232 071 658 205 059 40 Biểu 13 TIỀN LƢƠNG BÌNH QN/THÁNG CỦA LAO ĐỘNG LÀM CƠNG ĂN LƢƠNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN CHIA THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NƠNG THƠN, LOẠI HÌNH KINH TẾ VÀ KHU VỰC KINH TẾ Đơn vị tính: Nghìn đồng Stt Loại hình kinh tế/khu vực kinh tế Quý năm 2013 (Thời điểm 1/1/2014) Chung 35 TỔNG SỐ Loại hình kinh tế Nhà nƣớc Ngồi nhà nƣớc Có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi Khu vực kinh tế Nơng, lâm nghiệp thủy sản Công nghiệp xây dựng Dịch vụ THÀNH THỊ Loại hình kinh tế Nhà nƣớc Ngồi nhà nƣớc Có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi Khu vực kinh tế Nơng, lâm nghiệp thủy sản Công nghiệp xây dựng Dịch vụ Nam Nữ Quý năm 2014 (Thời điểm 1/4/2014) Chung Nam Nữ Quý năm 2014 (Thời điểm 1/7/2014) Chung Nam Nữ Quý năm 2014 (Thời điểm 1/10/2014) Chung Nam Nữ 119 291 872 729 903 492 335 509 092 4439 4631 4164 107 344 824 890 192 546 403 651 109 5413 5692 5072 546 786 094 978 224 539 714 942 301 3861 4102 3404 694 184 428 663 340 301 922 566 576 5051 5719 4713 624 914 114 913 219 387 703 027 120 2777 3075 2160 904 079 622 537 699 289 129 311 841 4251 4449 3942 733 957 461 378 635 082 944 170 680 4998 5263 4679 876 174 492 726 999 378 119 374 798 5179 5468 4806 696 152 151 630 052 129 004 365 568 5999 6399 5503 189 465 747 874 164 415 387 609 046 4461 4728 4043 277 724 994 580 053 278 465 086 071 5739 6370 5335 114 374 464 186 446 473 201 520 434 3428 3718 2655 516 767 166 466 728 086 773 027 410 4895 5148 4532 256 655 790 058 417 651 464 778 113 5474 5847 5044 41 Biểu 13 (tiếp theo) Stt Loại hình kinh tế/khu vực kinh tế Đơn vị tính: Nghìn đồng Q năm 2013 (Thời điểm 1/1/2014) Chung 36 NƠNG THƠN Loại hình kinh tế Nhà nƣớc Ngoài nhà nƣớc Có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi Khu vực kinh tế Nông, lâm nghiệp thủy sản Công nghiệp xây dựng Dịch vụ Nam Nữ Quý năm 2014 (Thời điểm 1/4/2014) Chung Nam Nữ Quý năm 2014 (Thời điểm 1/7/2014) Chung Nam Nữ Quý năm 2014 (Thời điểm 1/10/2014) Chung Nam Nữ 528 656 326 908 046 710 700 862 453 3835 3999 3578 367 325 417 912 004 813 588 665 499 4611 4710 4494 166 420 635 409 668 909 306 575 764 3488 3754 2914 115 527 924 828 524 515 393 936 147 4423 4909 4229 538 822 068 867 173 376 623 938 080 2658 2947 2086 528 693 239 945 066 751 731 896 454 3864 4051 3556 022 050 986 396 528 240 192 331 020 4299 4445 4112 42 Biểu 14 SỐ NGƢỜI THIẾU VIỆC LÀM TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN CHIA THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NƠNG THƠN VÀ VÙNG KINH TẾ - XÃ HỘI Đơn vị tính: Nghìn người Stt Vùng kinh tế - xã hội 37 TỔNG SỐ V1 Trung du miền núi phía Bắc V2 Đồng sơng Hồng (*) V3 Bắc Trung Bộ Duyên Hải miền Trung V4 Tây Nguyên V5 Đông Nam Bộ (*) V6 Đồng sông Cửu Long V7 Nội V8 Thành phố Hồ Chí Minh THÀNH THỊ V1 Trung du miền núi phía Bắc V2 Đồng sơng Hồng (*) V3 Bắc Trung Bộ Duyên Hải miền Trung V4 Tây Nguyên V5 Đông Nam Bộ (*) V6 Đồng sông Cửu Long V7 Nội V8 Thành phố Hồ Chí Minh Quý năm 2013 (Thời điểm 1/1/2014) Quý năm 2014 (Thời điểm 1/4/2014) Quý năm 2014 (Thời điểm 1/7/2014) Quý năm 2014 (Thời điểm 1/10/2014) Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Nam Nữ 1328,4 707,7 620,7 1386,1 760,7 625,4 1140,2 627,3 513,0 161,9 631,6 530,3 106,7 61,0 45,7 110,0 60,5 49,5 94,6 63,2 31,4 81,2 49,0 32,2 256,7 128,1 128,7 281,0 149,3 131,8 304,5 153,8 150,7 203,8 103,0 100,9 346,0 174,1 171,9 354,9 176,9 178,0 229,8 117,2 112,5 249,6 119,1 130,5 52,9 29,6 23,3 73,1 45,7 27,4 74,3 48,4 25,9 118,3 69,4 48,9 73,6 46,5 27,1 46,2 31,8 14,4 30,4 19,2 11,2 52,4 29,3 23,1 461,9 250,6 211,3 479,9 272,1 207,9 377,0 210,4 166,6 407,8 240,3 167,5 29,0 16,6 12,4 29,2 17,9 11,3 27,3 13,5 13,8 41,9 17,1 24,8 1,4 1,1 0,3 11,7 6,5 5,2 2,4 1,5 0,8 6,9 4,4 2,5 194,6 111,6 83,0 220,5 133,9 86,5 155,7 93,7 62,0 167,2 93,7 73,5 9,2 4,5 4,8 13,7 8,9 4,8 10,3 6,9 3,4 10,5 5,7 4,8 26,5 14,7 11,8 41,2 26,1 15,2 31,4 14,4 17,0 29,5 15,8 13,6 67,6 40,6 27,1 61,0 32,8 28,1 41,7 20,9 20,8 36,0 19,1 17,0 11,5 6,9 4,7 14,1 8,8 5,3 13,4 9,3 4,1 21,5 11,0 10,5 9,9 5,6 4,3 9,4 5,7 3,6 8,4 7,1 1,3 9,8 5,0 4,8 64,2 36,1 28,1 68,2 44,5 23,7 46,1 31,6 14,5 49,9 31,3 18,6 4,4 2,1 2,3 1,2 0,6 0,6 2,1 2,1 0,0 3,3 1,6 1,7 1,1 1,1 00 11,7 6,5 5,2 2,4 1,5 0,8 6,7 4,2 2,5 43 Chung Biểu 14 (tiếp theo) Stt Vùng kinh tế - xã hội 38 NƠNG THƠN V1 Trung du miền núi phía Bắc V2 Đồng sông Hồng (*) V3 Bắc Trung Bộ Duyên Hải miền Trung V4 Tây Nguyên V5 Đông Nam Bộ (*) V6 Đồng sông Cửu Long V7 Nội V8 Thành phố Hồ Chí Minh Đơn vị tính: Nghìn người Q năm 2013 (Thời điểm 1/1/2014) Quý năm 2014 (Thời điểm 1/4/2014) Quý năm 2014 (Thời điểm 1/7/2014) Quý năm 2014 (Thời điểm 1/10/2014) Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ 1133,8 596,1 537,7 1165,6 626,7 538,9 984,5 533,5 451,0 994,7 537,9 456,8 97,5 56,6 40,9 96,3 51,6 44,7 84,3 56,4 28,0 70,7 43,2 27,5 230,2 113,3 116,9 239,8 123,2 116,6 273,1 139,4 133,7 174,3 87,1 87,2 278,4 133,6 144,8 293,9 144,1 149,8 188,1 96,4 91,7 213,5 100,0 113,5 41,4 22,8 18,6 59,0 36,9 22,1 60,9 39,1 21,8 96,8 58,4 38,4 63,7 40,9 22,8 36,8 26,1 10,8 22,0 12,0 9,9 42,6 24,3 18,3 397,7 214,5 183,2 411,7 227,6 184,1 330,8 178,8 152,0 357,9 209,0 148,9 24,6 14,5 10,1 28,0 17,3 10,7 25,3 11,4 13,8 38,6 15,5 23,1 0,3 00 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 Lưu ý: (*) ĐB sông Hồng không bao gồm Nội Đông Nam Bộ không bao gồm Tp Hồ Chí Minh 44 Biểu 15 SỐ NGƢỜI THIẾU VIỆC LÀM TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN CHIA THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NƠNG THƠN, LOẠI HÌNH VÀ KHU VỰC KINH TẾ Đơn vị tính: Nghìn người Stt Loại hình kinh tế/khu vực kinh tế Quý năm 2013 (Thời điểm 1/1/2014) Quý năm 2014 (Thời điểm 1/4/2014) Quý năm 2014 (Thời điểm 1/7/2014) Quý năm 2014 (Thời điểm 1/10/2014) Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ 1328,4 707,7 620,7 1386,1 760,7 625,4 1140,2 627,3 513,0 161,9 8,7 5,2 3,5 25,1 13,7 11,4 23,0 10,4 1316,8 699,7 617,1 1353,5 743,8 609,7 1109,8 615,2 Có vốn đầu tƣ nƣớc 0,8 0,7 0,1 0,3 0,1 0,2 2,5 1,7 0,8 Không xác định 2,0 2,0 0,0 7,1 3,0 4,1 5,0 0,0 1007,5 503,3 504,2 1047,1 548,3 498,8 811,0 Công nghiệp xây dựng 144,0 104,2 39,8 144,1 94,7 49,4 Dịch vụ 176,9 100,2 76,8 194,9 117,7 0,0 0,0 00, 0,0 0,0 TỔNG SỐ Nam Nữ 631,6 530,3 13,0 8,2 4,8 494,7 147,7 622,3 525,4 0,0 0,0 0,0 5,0 1,2 1,1 0,1 415,3 395,7 868,9 438,9 430,0 152,8 110,0 42,8 128,3 94,9 33,3 77,2 174,9 101,7 73,2 164,8 97,8 67,0 0,0 1,5 0,2 1,2 0,0 0,0 0,0 Chung Loại hình kinh tế Nhà nƣớc 39 Ngoài nhà nƣớc 12,6 Khu vực kinh tế Nông, lâm nghiệp thủy sản Không xác định 45 Biểu 15 (tiếp theo) Stt Loại hình kinh tế/khu vực kinh tế 40 THÀNH THỊ Loại hình kinh tế Nhà nƣớc Ngồi nhà nƣớc Có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi Khơng xác định Khu vực kinh tế Nông, lâm nghiệp thủy sản Công nghiệp xây dựng Dịch vụ Khơng xác định NƠNG THƠN Loại hình kinh tế Nhà nƣớc Ngồi nhà nƣớc Có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi Khơng xác định Khu vực kinh tế Nông, lâm nghiệp thủy sản Công nghiệp xây dựng Dịch vụ Khơng xác định Đơn vị tính: Nghìn người Q năm 2013 (Thời điểm 1/1/2014) Chung Nam Nữ 194,6 111,6 5,0 Quý năm 2014 (Thời điểm 1/4/2014) Nữ Quý năm 2014 (Thời điểm 1/7/2014) Nam Nữ Chung Nam Nữ Chung Nam 83,0 220,5 133,9 86,5 155,7 93,7 62,0 167,2 93,7 73,5 2,2 2,8 8,1 4,3 3,8 11,5 5,3 6,2 7,6 4,3 3,3 189,4 109,3 80,1 212,1 129,5 82,6 141,9 86,7 55,2 159,5 89,4 70,1 0,1 0,0 0,1 0,3 0,1 0,2 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00, 0,0 0,6 0,0 0,6 0,1 0,0 0,1 94,0 48,1 46,0 90,3 50,8 39,6 63,6 36,7 27,0 72,7 36,3 36,5 36,6 26,8 9,8 49,1 35,1 14,0 31,7 23,8 7,9 33,0 23,2 9,8 64,0 36,7 27,3 81,1 48,1 33,0 60,2 33,0 27,1 61,4 34,2 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1133,8 596,1 537,7 1165,6 626,7 538,9 984,5 533,5 451,0 994,7 537,9 456,8 3,7 3,0 0,7 17,1 9,5 7,6 11,5 5,1 6,4 5,4 3,9 1,5 1127,4 590,4 537,0 1141,4 614,3 527,1 967,9 528,4 439,4 988,3 532,9 455,3 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 7,1 3,0 4,1 4,4 0,0 4,4 1,1 1,1 0,0 913,4 455,2 458,2 956,7 497,5 459,2 747,4 378,6 368,8 796,1 402,6 393,5 107,4 77,4 30,0 95,0 59,6 35,4 121,1 86,2 34,9 95,3 71,7 23,6 113,0 63,5 49,5 113,9 69,6 44,2 114,7 68,7 46,1 103,4 63,6 39,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 46 Chung Quý năm 2014 (Thời điểm 1/10/2014) Biểu 16 SỐ NGƢỜI THẤT NGHIỆP TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN CHIA THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NÔNG THÔN VÀ VÙNG KINH TẾ - XÃ HỘI Đơn vị tính: Nghìn người Stt Vùng kinh tế - xã hội 41 TỔNG SỐ V1 Trung du miền núi phía Bắc V2 Đồng sơng Hồng (*) V3 Bắc Trung Bộ Duyên Hải miền Trung V4 Tây Nguyên V5 Đông Nam Bộ (*) V6 Đồng sông Cửu Long V7 Nội V8 Thành phố Hồ Chí Minh THÀNH THỊ V1 Trung du miền núi phía Bắc V2 Đồng sông Hồng (*) V3 Bắc Trung Bộ Duyên Hải miền Trung V4 Tây Nguyên V5 Đông Nam Bộ (*) V6 Đồng sông Cửu Long V7 Nội V8 Thành phố Hồ Chí Minh Quý năm 2013 (Thời điểm 1/1/2014) Quý năm 2014 (Thời điểm 1/4/2014) Chung Nam Nữ 905,8 474,0 431,8 054,7 50,0 30,5 19,5 132,6 76,8 209,5 Quý năm 2014 (Thời điểm 1/7/2014) Quý năm 2014 (Thời điểm 1/10/2014) Nam Nữ Chung Nam Nữ Nam Nữ 554,4 500,3 876,1 480,1 396,0 048,8 578,5 470,3 53,8 32,8 21,1 44,5 27,0 17,5 57,2 33,9 23,3 55,7 131,9 78,4 53,5 113,6 76,8 36,8 166,7 95,3 71,4 97,4 112,1 246,4 108,8 137,6 190,4 84,2 106,2 243,4 131,9 111,5 30,8 10,6 20,2 43,3 15,3 28,0 28,1 11,3 16,8 39,7 19,8 19,9 54,0 23,7 30,4 100,4 54,6 45,9 67,4 35,4 32,1 68,2 33,2 35,1 187,8 70,7 117,1 207,4 92,6 114,9 168,6 66,5 102,1 189,7 74,2 115,5 136,1 97,8 38,3 143,3 102,7 40,6 133,3 90,9 42,5 151,7 100,4 51,4 105,0 66,5 38,5 128,1 69,2 58,9 130,1 88,1 42,0 132,1 89,9 42,2 477,8 278,2 199,7 548,6 305,6 243,0 481,2 291,0 190,2 490,4 299,2 191,2 21,7 11,9 9,9 25,2 14,0 11,2 21,6 13,1 8,5 26,8 15,5 11,3 64,8 37,2 27,6 67,5 37,9 29,6 49,5 28,6 20,9 56,4 34,8 21,6 98,7 51,5 47,2 107,6 47,4 60,2 86,8 41,7 45,0 98,6 50,3 48,2 14,2 4,8 9,4 23,2 11,9 11,3 15,3 8,4 6,8 12,6 6,4 6,2 22,4 10,3 12,1 57,5 34,9 22,6 37,4 23,2 14,2 25,6 13,1 12,5 60,1 28,1 32,0 58,5 31,4 27,2 63,5 31,7 31,8 59,3 30,6 28,7 102,0 74,6 27,5 99,1 70,0 29,1 91,1 63,5 27,6 95,0 67,2 27,8 93,7 59,7 34,0 109,9 58,2 51,7 116,2 80,8 35,5 116,2 81,2 34,9 Chung 47 Chung Biểu 16 (tiếp theo) Stt Vùng kinh tế - xã hội 42 NƠNG THƠN V1 Trung du miền núi phía Bắc V2 Đồng sông Hồng (*) V3 Bắc Trung Bộ Duyên Hải miền Trung V4 Tây Nguyên V5 Đông Nam Bộ (*) V6 Đồng sông Cửu Long V7 Nội V8 Thành phố Hồ Chí Minh Đơn vị tính: Nghìn người Q năm 2013 (Thời điểm 1/1/2014) Quý năm 2014 (Thời điểm 1/4/2014) Quý năm 2014 (Thời điểm 1/7/2014) Quý năm 2014 (Thời điểm 1/10/2014) Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ 428,0 195,8 232,2 506,1 248,7 257,4 394,8 189,1 205,8 558,4 279,2 279,1 28,3 18,6 9,6 28,6 18,8 9,8 22,9 13,9 9,0 30,4 18,4 12,1 67,7 39,6 28,2 64,4 40,5 23,9 64,1 48,1 16,0 110,3 60,5 49,8 110,7 45,9 64,9 138,8 61,4 77,4 103,7 42,5 61,2 144,8 81,6 63,3 16,6 5,7 10,9 20,2 3,5 16,7 12,9 2,9 10,0 27,1 13,3 13,7 31,6 13,3 18,3 42,9 19,7 23,2 30,0 12,1 17,9 42,6 20,0 22,5 127,7 42,6 85,1 148,9 61,2 87,7 105,1 34,8 70,4 130,4 43,5 86,8 34,1 23,2 10,8 44,2 32,7 11,5 42,3 27,4 14,9 56,8 33,2 23,6 11,3 6,8 4,5 18,1 11,0 7,2 13,9 7,4 6,5 16,0 8,7 7,3 Lưu ý: (*) ĐB sông Hồng không bao gồm Nội Đông Nam Bộ không bao gồm Tp Hồ Chí Minh 48 Biểu 17 SỐ NGƢỜI THẤT NGHIỆP TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN CHIA THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NƠNG THƠN VÀ TRÌNH ĐỘ CHUN MƠN KỸ THUẬT Đơn vị tính: Nghìn người Stt Trình độ chun mơn kỹ thuật Quý năm 2013 (Thời điểm 1/1/2014) 43 Chung Nam Nữ TỔNG SỐ Khơng có trình độ CMKT Dạy nghề Trung cấp chuyên nghiệp Cao đẳng Đại học trở lên Không xác định 905,8 474,0 532,9 Quý năm 2014 (Thời điểm 1/4/2014) Quý năm 2014 (Thời điểm 1/7/2014) Nam Nữ Chung Nam Nữ 431,8 054,7 554,4 500,3 876,1 480,1 261,7 271,2 638,2 338,1 300,1 518,8 79,2 68,2 11,0 93,3 77,3 15,9 62,9 29,4 33,5 81,0 31,7 49,3 Chung Quý năm 2014 (Thời điểm 1/10/2014) Nam Nữ 396,0 048,8 578,5 470,3 282 236,7 615,4 344,2 271,1 70,0 57,9 12,1 79,8 69,1 10,7 73,2 31,1 42,1 88,5 34,4 54,1 Chung 71,7 31,0 40,7 79,1 27,3 51,8 62,0 31,6 30,4 90,1 33,8 56,3 158,3 83,1 75,2 162,4 79,8 82,6 147,8 75,1 72,7 174,5 96,8 77,7 0,9 0,5 0,4 0,8 0,1 0,6 4,2 2,2 2,0 0,5 0,1 0,4 THÀNH THỊ Không có trình độ CMKT Dạy nghề Trung cấp chuyên nghiệp Cao đẳng Đại học trở lên Không xác định 477,8 278,2 199,7 548,6 305,6 243,0 481,2 291,0 190,2 490,4 299,2 191,2 249,4 149,7 99,8 306,9 173,9 133,0 260,0 154,9 105,1 267,2 169,0 98,2 49,2 43,0 6,2 56,8 44,0 12,8 46,0 38,3 7,7 43,9 36,7 7,2 33,3 17,5 15,8 42,2 19,6 22,6 44,0 22,4 21,6 38,2 17,5 20,7 35,0 13,9 21,1 33,4 14,7 18,7 31,9 16,7 15,2 33,4 15,1 18,3 110,3 53,5 56,7 109,2 53,2 56,0 96,7 56,6 40,1 107,3 60,8 46,4 0,6 0,5 0,0 0,1 0,1 0,0 2,7 2,2 0,5 0,3 0,1 0,2 NÔNG THÔN Khơng có trình độ CMKT Dạy nghề Trung cấp chuyên nghiệp Cao đẳng Đại học trở lên 428,0 195,8 232,2 506,1 248,7 257,4 394,8 189,1 205,8 558,4 279,2 279,1 283,5 112,1 171,4 331,3 164,2 167,1 258,8 127,2 131,6 348,1 175,2 172,9 30,0 25,2 4,7 36,5 33,4 3,1 24,1 19,7 4,4 35,8 32,3 3,5 29,6 11,9 17,7 38,7 12,1 26,7 29,2 8,7 20,5 50,3 16,9 33,3 36,6 17,1 19,6 45,7 12,5 33,2 30,1 14,9 15,1 56,7 18,8 37,9 48,0 29,6 18,4 53,2 26,6 26,6 51,1 18,5 32,6 67,2 35,9 31,3 0,4 0,0 0,4 0,6 0,0 0,6 1,5 0,0 1,5 0,2 0,0 0,2 Không xác định 49 Biểu 18 SỐ NGƢỜI THẤT NGHIỆP TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN CHIA THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NƠNG THƠN VÀ NHĨM TUỔI Đơn vị tính: Nghìn người Nhóm tuổi Q năm 2013 (Thời điểm 1/1/2014) Chung Quý năm 2014 (Thời điểm 1/4/2014) Nữ Nam Chung Nam Quý năm 2014 (Thời điểm 1/7/2014) Nữ Chung Nam Quý năm 2014 (Thời điểm 1/10/2014) Nữ Chung Nam Nữ 905,8 474,0 431,8 054,7 554,4 500,3 876,1 480,1 396,0 048,8 578,5 470,3 15 - 19 tuổi 130,6 60,0 70,7 133,1 79,4 53,7 96,7 57,3 39,3 170,8 96,3 74,5 20 - 24 tuổi 319,7 143,6 176,1 371,7 154,3 217,4 288,0 143,7 144,3 373,0 179,4 193,6 25 - 29 tuổi 136,7 67,7 69,0 174,7 77,0 97,7 174,9 76,1 98,8 173,6 89,8 83,8 30 - 34 tuổi 56,7 20,2 36,5 82,5 37,0 45,4 63,9 36,4 27,5 68,2 31,6 36,6 35 - 39 tuổi 50,7 28,8 22,0 53,2 36,5 16,8 41,3 18,6 22,7 52,4 24,5 27,9 40 - 44 tuổi 40,4 22,7 17,7 45,7 33,5 12,2 48,5 24,4 24,1 42,2 23,6 18,6 45 - 49 tuổi 34,9 22,8 12,2 48,6 29,5 19,1 38,3 21,1 17,2 23,9 14,2 9,7 50 - 54 tuổi 58,9 36,0 22,9 70,1 39,2 30,9 55,6 36,7 18,9 53,7 34,8 18,8 55 - 59 tuổi 71,0 71,0 00 70,0 66,0 4,0 65,6 64,5 1,1 81,3 78,4 2,9 60 - 64 tuổi 5,0 1,3 3,7 4,6 1,5 3,1 2,3 1,3 1,0 6,7 5,7 1,0 65 tuổi trở lên 1,1 00 1,1 0,5 0,3 0,2 0,9 0,0 0,9 2,9 0,0 2,9 TỔNG SỐ 44 50 Biểu 18 (tiếp theo) Nhóm tuổi Đơn vị tính: Nghìn người Q năm 2013 (Thời điểm 1/1/2014) Chung Nam Quý năm 2014 (Thời điểm 1/4/2014) Nữ Chung Nam Quý năm 2014 (Thời điểm 1/7/2014) Nữ Chung Nam Quý năm 2014 (Thời điểm 1/10/2014) Nữ Chung Nam Nữ 45 THÀNH THỊ 15 - 19 tuổi 20 - 24 tuổi 25 - 29 tuổi 30 - 34 tuổi 35 - 39 tuổi 40 - 44 tuổi 45 - 49 tuổi 50 - 54 tuổi 55 - 59 tuổi 60 - 64 tuổi 65 tuổi trở lên 477,8 278,2 199,7 548,6 305,6 243,0 481,2 291,0 190,2 490,4 299,2 191,2 39,3 167,4 24,5 80,0 14,8 87,4 51,7 174,3 28,9 76,8 22,8 97,4 43,3 148,2 24,2 77,1 19,1 71,1 64,7 152,0 42,0 75,9 22,7 76,1 76,3 36,7 39,6 92,2 42,9 49,3 85,5 44,6 41,0 81,4 45,5 35,9 28,8 10,2 18,6 45,4 20,9 24,6 42,4 25,6 16,7 31,3 16,0 15,3 27,0 16,1 10,9 36,8 26,0 10,9 19,1 10,4 8,7 25,0 13,2 11,8 20,9 12,9 8,1 25,9 17,3 8,6 34 19,0 15,1 18,6 13,1 5,5 18,9 14,2 4,6 32,8 22,0 10,7 19,1 15,1 3,9 18,2 11,9 6,2 39,0 24,5 14,5 42,5 25,3 17,2 36,9 24,3 12,6 37,6 23,5 14,1 57,8 57,8 0,00 46,3 45,1 1,3 51,8 50,8 1,1 59,3 57,3 1,9 2,4 1,3 1,2 0,1 0,1 0,0 0,6 0,0 0,6 1,8 0,8 1,0 0,0 0,0 0,00 0,5 0,3 0,2 0,4 0,0 0,4 0,7 0,0 0,7 NÔNG THÔN 15 - 19 tuổi 20 - 24 tuổi 25 - 29 tuổi 30 - 34 tuổi 35 - 39 tuổi 40 - 44 tuổi 45 - 49 tuổi 50 - 54 tuổi 55 - 59 tuổi 60 - 64 tuổi 428,0 195,8 232,2 506,1 248,7 257,4 394,8 189,1 205,8 558,4 279,2 279,1 65 tuổi trở lên 91,3 35,5 55,9 81,4 50,5 30,9 53,4 33,2 20,2 106,1 54,3 51,8 152,3 63,5 88,8 197,4 77,5 119,9 139,9 66,6 73,3 221,1 103,6 117,5 60,4 28,0 31,0 10,1 29,4 17,9 82,5 37,0 34,2 16,2 48,4 20,8 89,4 21,5 31,5 10,7 57,9 10,8 92,3 37,0 44,4 15,7 47,9 21,3 23,8 12,7 11,1 16,4 10,5 5,9 22,2 8,2 14,0 27,4 11,3 16,1 19,4 9,8 9,6 19,8 16,2 3,5 14,5 5,4 9,1 23,6 10,5 13,2 16,1 8,5 7,6 15,8 7,5 8,3 19,2 5,9 13,3 5,7 2,2 3,5 19,9 11,5 8,4 27,5 13,9 13,6 18,7 12,4 6,3 16,0 11,3 4,7 13,2 13,2 0,0 23,7 21,0 2,7 13,7 13,7 0,0 22,0 21,1 0,9 2,6 0,0 2,6 4,5 1,3 3,1 1,8 1,3 0,5 4,9 4,9 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 2,2 0,0 2,2 51 Biểu 19 TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA THANH NIÊN (TỪ 15-24 TUỔI) CHIA THEO GIỚI TÍNH VÀ THÀNH THỊ/NƠNG THƠN Q năm 2013 (Thời điểm 1/1/2014) Quý năm 2014 (Thời điểm 1/4/2014) Quý năm 2014 (Thời điểm 1/7/2014) Quý năm 2014 (Thời điểm 1/10/2014) Chỉ tiêu Nữ 862,6 261,8 13 147,0 804,6 342,3 13 082,8 794,1 288,8 12 942,8 802,9 139,9 Thành thị 073,8 019,7 054,1 999,6 004,5 995,1 963,1 006,9 956,2 015,9 052,8 963,1 Nông thôn 050,6 842,9 207,6 147,4 800,2 347,2 119,7 787,2 332,5 926,9 750,1 176,8 Số niên có việc làm (Nghìn người) Thành thị 115,3 963,1 152,3 074,9 897,7 177,2 174,4 945,0 229,4 200,2 977,4 222,9 644,5 859,8 784,7 609,7 837,9 771,9 606,2 828,5 777,7 705,0 896,1 808,9 Nông thôn 470,8 103,2 367,5 465,2 059,9 405,3 568,2 116,5 451,7 495,3 081,3 414,0 Số niên thất nghiệp (Nghìn người) Thành thị 450,3 203,5 246,8 504,7 233,7 271,0 384,7 201,1 183,6 543,8 275,7 268,1 206,7 104,5 102,2 225,9 105,7 120,2 191,4 101,3 90,2 216,6 117,9 98,7 Nông thôn 243,6 99,0 144,6 278,8 128,0 150,8 193,3 99,8 93,5 327,2 157,8 169,3 Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (%) 57.65 60.71 54.28 576.53 60.71 54.37 57.78 61.03 54.27 60.28 63.15 57.11 Thành thị 45.44 47.74 43.18 45.89 47.07 44.71 45.36 46.33 44.37 48.11 49.72 46.44 Nông thôn 63.14 66.12 59.70 62.79 66.41 58.80 63.18 67.19 58.75 65.76 68.98 62.13 Tỷ lệ thất nghiệp (%) 5.95 11.17 4.88 10.84 7.26 11.52 6.66 12.31 5.66 11.20 7.86 13.48 5.09 10.65 4.85 10.89 5.38 10.39 7.02 11.27 6.48 11.63 7.68 10.88 4.26 3.09 5.76 4.85 4.02 5.90 3.35 3.10 3.67 5.62 4.87 6.56 46 Nông thôn 52 Chung Nam Chung Nam Nữ 13 124,3 Thành thị Nam Nữ Nam Dân số niên (Nghìn người) Chung Nữ Chung 53 ... Năm 2010 Năm 2011 Quý năm 2011 Quý năm 2011 Quý năm 2011 Quý năm 2011 Năm 2012 Quý năm 2012 Quý năm 2012 Quý năm 2012 Quý năm 2012 Năm 20 13 Quý năm 20 13 Quý năm 20 13 Quý năm 20 13 Quý năm 20 13. .. Quý năm 2014 Quý năm 2014 Quý năm 2014 69 156,4 69 179,4 69 31 3 ,3 69 691,5 33 618,1 35 538 ,3 23 074,8 46 081,6 33 5 43, 0 35 636 ,4 22 804,2 46 37 5,2 33 695,9 35 617,4 22 911,6 46 401,7 33 974,4 35 ... 2488 ,3 1 434 ,5 10 53, 7 669,9 507,1 162,8 2696,2 236 1,2 5070,8 2711,6 235 9 ,3 074,1 746,0 32 8,1 636 2,1 33 02,1 30 60,0 6276 ,3 32 63, 3 30 13, 0 30 5 ,3 318,5 986,8 32 05 ,3 6525,5 32 61,6 32 63, 9 65 53, 7 32 77,8 32 75,9
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo điều tra lao động việc làm quý 3 năm 2014 (NXB hà nội 2014) cục tống kê, 53 trang , Báo cáo điều tra lao động việc làm quý 3 năm 2014 (NXB hà nội 2014) cục tống kê, 53 trang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay