Báo cáo điều tra lao động việc làm quý 2 năm 2015 (NXB hà nội 2015) cục tống kê, 39 trang

39 11 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2018, 21:56

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỔNG CỤC THỐNG KÊ BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Quý năm 2015 Nội, 2015 GIỚI THIỆU Ngày 10 tháng 11 năm 2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 1287/QĐ-TCTK Điều tra lao động việc làm năm 2015, kèm theo Phương án điều tra Mục đích điều tra nhằm thu thập thơng tin tình trạng tham gia thị trường lao động năm 2015 người từ 15 tuổi trở lên sống Việt Nam làm sở tổng hợp, biên soạn tiêu thống kê quốc gia lao động, việc làm, thất nghiệp thu nhập người lao động Qua giúp cấp, ngành đánh giá so sánh biến động thị trường lao động quý năm với điều tra lao động việc làm hàng năm tiến hành trước Tổng cục Thống kê; xây dựng, hoạch định sách phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh phù hợp với xu hướng phát triển thị trường lao động Thêm vào đó, tiếp cận áp dụng khuyến nghị Tổ chức Lao động Quốc tế lao động việc làm, đặc biệt “lao động chưa sử dụng hết” vào thực tiễn Việt Nam Số liệu tổng hợp theo quý cho cấp toàn quốc vùng năm cho cấp tỉnh/thành phố Báo cáo trình bày kết chủ yếu Điều tra Lao động Việc làm quý năm 2015, nhằm cung cấp thông tin lao động việc làm cho người sử dụng Do phạm vi thu thập thông tin liên quan đến thị trường lao động người từ 15 tuổi trở lên sống Việt Nam, tiêu lao động việc làm Báo cáo chủ yếu tính cho nhóm người từ 15 tuổi trở lên Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, đánh giá phân tích thơng tin lao động việc làm nhóm người độ tuổi lao động (nam từ 15 đến hết 59 tuổi nữ từ 15 đến hết 54 tuổi) nên Báo cáo trình bày số tiêu lao động chủ yếu nhóm đối tượng Cuộc điều tra Lao động Việc làm năm 2015 nhận hỗ trợ kỹ thuật tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Tổng cục Thống kê đánh giá cao hỗ trợ mong tiếp tục nhận hỗ trợ ILO cho điều tra tới Tổng cục Thống kê hy vọng báo cáo đáp ứng yêu cầu thơng tin nhà hoạch định sách kinh tế - xã hội, đặc biệt người làm công tác liên quan đến vấn đề lao động việc làm mong nhận ý kiến xây dựng bạn đọc Trân trọng cảm ơn./ Ý kiến đóng góp thơng tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ: Vụ Thống kê Dân số Lao động, Tổng cục Thống kê, 6B Hoàng Diệu, Nội Điện thoại: +(84 4) 38 230 100, 38 433 353; Fax: +(84 4) 37 339 287; Email: dansolaodong@gso.gov.vn TỔNG CỤC THỐNG KÊ MỤC LỤC Giới thiệu Mục lục I TÓM TẮT II KẾT QUẢ CHỦ YẾU Lực lượng lao động 1.1 Quy mô lực lượng lao động tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 1.2 Cơ cấu tuổi lực lượng lao động Việc làm 10 Thiếu việc làm thất nghiệp 12 3.1 Số lao động thiếu việc làm thất nghiệp 12 3.2 Tỷ lệ thiếu việc làm tỷ lệ thất nghiệp 15 III BIỂU TỔNG HỢP 18 I TĨM TẮT • Tính đến q năm 2015, nước có 70,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên, có 53,7 triệu người thuộc lực lượng lao động Mặc dù tiến trình thị hóa Việt Nam diễn đến lao động nông thôn xem đông đảo, chiếm gần 69,7 % lực lượng lao động • Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 76,2 % Khác biệt mức độ tham gia hoạt động kinh tế khu vực thành thị nơng thơn đáng kể, khoảng 10,7 điểm phần trăm (69,1% 79,8%) Bên cạnh đó, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nam nữ có chênh lệch Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nữ 71,2 %, thấp tới 10,5 điểm phần trăm so với tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nam (81,7%) • Đến quý năm 2015, nước có 52,5 triệu lao độngviệc làm 1,17 triệu lao động thất nghiệp • Tỷ số việc làm dân số 15+ 74,5% Có chênh lệch đáng kể tỷ số việc làm dân số thành thị nông thôn Tỷ số việc làm dân số thành thị 66,8%, thấp tỷ số khu vực nông thơn khoảng 11,6 điểm phần trăm • Nếu dựa theo số làm việc, nước có 897,8 nghìn lao động thiếu việc làm Lao động thiếu việc làm giảm 319,5 nghìn người so với Quý năm 2015 Trong đó, 85,1 % lao động thiếu việc làm sinh sống khu vực nơng thơn • Trong quý năm 2015, tỷ lệ thất nghiệp chung giảm nhẹ so với quý I (2.19%), số lao động thất nghiệp tăng 301,1 nghìn người so với kỳ năm 2014 đến quý năm 2015 1177,2 nghìn người • Tỷ lệ thất nghiệp niên 15-24 tuổi 6,68% Số lao động thất nghiệp niên chiếm tới 50.3% tổng số lao động thất nghiệp nước Trong đó, tỷ trọng khu vực thành thị thấp khu vực nông thôn (45,1% 54,9%) Lao động niên thiếu việc làm chiếm phần tư tổng số lao động thiếu việc làm nước Một số tiêu chủ yếu thị trường lao động Quý năm 2014 69 691,5 Quý năm 2014 70 057,9 Quý năm 2015 69 750,2 Quý năm 2015 70 859,5 Nam Nữ Thành thị Nông thôn 33 974,4 35 717,1 23 149,6 46 541,9 34 022,3 36 035,6 23 250,2 46 807,6 33 928,5 35 821,7 23 957,0 45 793,2 34 145,4 36 714,1 23 592,4 47 267,1 Lực lượng lao động (nghìn người) 54 307,2 54 426,5 53 643,9 53 707,4 Nam Nữ Thành thị Nông thôn 28 042,5 26 264,7 16 296,3 38 010,9 27 968,9 26 457,5 16 357,2 38 069,3 27 819,3 25 824,6 16 941,2 36 702,7 27 658 26 049,4 16 262,5 37 444,9 Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (%) 77,9 78,0 77,3 76.2 Nam Nữ Thành thị Nông thôn 82,5 73,5 70,4 81,7 82,6 73,6 70,5 81,7 82,6 72,4 70,9 80,7 81,7 71,2 69,1 79,8 Số người làm việc (nghìn người) 53258,4 53440 ,2 52 427,0 52 530,2 Nam Nữ Thành thị Nông thôn Tỷ số việc làm dân số 15+ (%) Nam Nữ Thành thị Nông thơn Tiền lương bình qn lao động làm cơng ăn lương (nghìn đồng) Nam Nữ Thành thị Nơng thơn Số người thiếu việc làm theo (nghìn người) 27 464,0 25 794,4 15805,9 37452,5 76,4 80,8 72,2 68,3 80,5 4439 27461 ,8 25978 ,4 15877 ,6 37562 ,5 76,5 81,1 72,2 68,4 80,6 4397 27 174,2 25 252,9 16 387,9 36 039,2 75,6 80,7 70,8 68,6 79,2 4895 27 012,4 25 517,8 15 725,1 36 805,1 74,5 79,8 69,7 66,8 4631 4164 5179 3835 4576 4144 5139 3807 5034 4706 5723 4190 4692 4136 5254 3837 1161,9 1185,4 217,3 897,8 631,6 530,3 167,2 994,7 625,7 559,6 185,6 999,8 658,4 558,9 185,8 031,5 466,4 431,4 133,2 764,6 Chỉ tiêu Dân số từ 15+ (nghìn người) Nam Nữ Thành thị Nông thôn 78,4 4458 Quý năm 2014 2,18 Quý năm 2014 Quý năm 2015 Quý năm 2015 2,22 2,33 1,71 Nam Nữ Thành thị Nông thôn 2,3 2,06 1,06 2,66 2,28 2,15 1,17 2,66 2,43 2,22 1,14 2,87 1,73 1,69 0,85 2,10 Tỷ lệ thiếu việc làm theo độ tuổi lao động (%) 2,30 2,32 2,43 1,8 Nam Nữ Thành thị Nông thôn 2,4 2,18 1,12 2,83 2,35 2,29 1,20 2,82 2,52 2,34 1,15 3,05 1,81 1,79 0,90 2,23 1048,8 578,5 470,3 490,4 558,4 986,3 507,1 479,2 479,6 506,8 216,9 645,1 571,8 553,3 663,6 177,2 645,6 531,6 537,4 639,8 11 Tỷ lệ thất nghiệp (%) 1,93 1,81 2,27 2,19 Nam Nữ Thành thị Nông thôn 12 Tỷ lệ thất nghiệp độ tuổi lao động (%) Nam Nữ Thành thị Nông thôn 2,06 1,79 3,01 1,47 2,17 2,22 2,11 3,27 1,67 1,81 1,81 2,93 1,33 2,05 1,96 2,15 3,21 1,52 2,32 2,21 3,27 1,81 2,43 2,42 2,45 3,43 1,95 2,33 2,04 3,30 1,71 2.42 2,48 2,34 3,53 1,91 13 Số thất nghiệp niên (nghìn người) 543,8 448,4 586,2 592,6 Nam Nữ Thành thị Nông thôn 275,7 268,1 216,6 327,2 195,8 252,6 195,2 253,2 300,5 285,7 263,4 322,8 314,8 277,8 267,3 325,3 7,02 6,17 6,60 6,68 6,48 7,68 11,27 5,62 4,97 7,59 10,43 4,69 6,25 7,03 10,95 4,99 6,54 6,84 11,84 4,91 Chỉ tiêu Tỷ lệ thiếu việc làm theo (%) 10 Số người thất nghiệp (nghìn người) Nam Nữ Thành thị Nơng thơn 14 Tỷ lệ thất nghiệp niên (%) Nam Nữ Thành thị Nơng thơn Ghi chú: Các tiêu tính cho người từ 15 tuổi trở lên, trừ tiêu tỷ lệ thất nghiệp thiếu việc làm độ tuổi lao động tính cho nữ từ 15-54 tuổi nam từ 15-59 tuổi tiêu liên quan đến niên tính cho người từ 15-24 tuổi II KẾT QUẢ CHỦ YẾU Lực lượng lao động 1.1 Quy mô phân bố lực lượng lao động tỷ lệ tham gia lực lượng lao động Đến quý năm 2015 lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên nước 53,7 triệu người Mặc dù có tăng lên tỷ trọng lực lượng lao động khu vực thành thị, đến gần 69,7% lực lượng lao động nước ta tập trung khu vực nông thơn Ba vùng có thị phần lao động lớn theo thứ tự Đồng sông Hồng, Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung Đồng sông Cửu Long chiếm giữ tới 62,9% tổng lực lượng lao động nước Lao động nữ có khoảng 26,05 triệu người tương ứng với 48,5% tổng lực lượng lao động quý năm 2015 Biểu 1: Tỷ trọng lực lượng lao động tỷ lệ tham gia lực lượng lao động theo thành thị/nông thôn vùng kinh tế xã hội, quý năm 2015 Đơn vị tính: Phần trăm Tỷ trọng lực lượng lao động Tỷ lệ tham gia LLLĐ Đặc trưng Chung Nam Nữ % Nữ Cả nước 100,0 100,0 100,0 Thành thị 30,3 30,3 Nông thôn 69,7 Trung du miền núi phía Bắc Đồng sơng Hồng Chung Nam Nữ 48,5 76.2 81,7 71,2 30,2 48,4 69,1 75,6 63,3 69,6 69,8 48,6 79,8 84,6 75,2 13,9 13,4 14,5 50,4 84,2 86,2 82,3 21,6 20,5 22,9 51,2 73,4 76,1 71 Các vùng Trong đó: Nội Bắc Trung Duyên hải miền Trung Tây Nguyên 7,0 6,7 7,3 50,5 69,4 72,4 66,8 22,1 21,6 22,5 49,5 77,5 81,9 73,4 6,5 6,5 6,6 49,0 83,7 87,6 80 Đông Nam 16,6 17,5 15,7 45,9 72,1 80,5 64,2 Trong đó: Tp Hồ Chí Minh 8,0 8,3 7,6 46,2 67,9 76,8 59,9 Đồng sông Cửu Long 19,2 20,5 17,8 45,0 74,3 83,9 65,2 Ở cấp toàn quốc, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 76,2% Mức độ tham gia lực lượng lao động dân số khu vực thành thị nơng thơn khác biệt đáng kể, khoảng 10,7 điểm phần trăm (69,1% 79,8%) Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nữ 71,2 %, thấp tới 10,5 điểm phần trăm so với lao động nam (81,7%) Đáng ý, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động hai vùng miền núi Trung du miền núi phía Bắc (84,2%) Tây Nguyên (83,7%) đạt cao nước tỷ lệ thấp lại thuộc hai vùng Đồng sơng Hồng Đơng Nam nơi có hai trung tâm kinh tế - xã hội lớn nước Nội Thành phố Hồ Chí Minh 1.2 Cơ cấu tuổi lực lượng lao động Cơ cấu lực lượng lao động theo nhóm tuổi mặt vừa phản ánh tình trạng nhân học mặt thể tình hình kinh tế - xã hội Lực lượng lao động nước ta tương đối trẻ, với thị phần đáng kể nhóm lao động tuổi từ 15-39 (hiện chiếm khoảng 52,2%) Hình 1: Phân bổ phần trăm lực lượng lao động theo nhóm tuổi thành thị/nông thôn, quý năm 2015 % 16 14 12 10 thành thị nông thôn 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 + Nhóm tuổi Hình khác biệt đáng kể phân bố lực lượng lao động theo nhóm tuổi khu vực thành thị nơng thơn Tỷ trọng nhóm lao động trẻ (15-24) nhóm lao động già (55 tuổi trở lên) khu vực thành thị thấp so với khu vực nơng thơn Ngược lại, tỷ trọng nhóm lao động (25-54) khu vực thành thị lại cao khu vực nông thôn Điều phản ánh thực tế nhóm dân số trẻ khu vực thành thị gia nhập thị trường lao động muộn có thời gian học dài lao động khu vực nông thôn gia nhập sớm lại rời khỏi lực lượng lao động muộn hơn, phần ảnh hưởng đặc điểm loại hình việc làm nông thôn Việc làm Biểu phân bố số lao độngviệc làm tỷ số việc làm dân số 15+ chia theo giới tính vùng lấy mẫu (bao gồm vùng kinh tế xã hội thành phố lớn) quý năm 2015 Trong tổng số 52,5 triệu lao độngviệc làm nước, lao động khu vực nông thôn chiếm khoảng 70,1% (tương ứng khoảng 36,8 triệu người) lao động nữ chiếm khoảng 48,6% (tương ứng gần 25,3 triệu người) So sánh vùng kinh tế xã hội, Bắc Trung Duyên hải miền Trung vùng có thị phần lao độngviệc làm lớn nước (khoảng 22 % tổng số lao độngviệc nước), Đồng sông Hồng Đồng sông Cửu Long (lần lượt 21,7% 19,1%) Biểu 2: Tỷ trọng lao độngviệc làm tỷ số việc làm dân số theo thành thị/nông thôn vùng kinh tế xã hội, quý năm 2015 Đơn vị tính: Phần trăm Tỷ trọng lao độngviệc làm Đặc trưng Chung Cả nước Thành thị Nông thôn Các vùng Trung du miền núi phía Bắc Đồng sơng Hồng Trong đó: Nội Bắc Trung Duyên hải miền Trung Tây Ngun Đơng Nam Trong đó: Tp Hồ Chí Minh Đồng sông Cửu Long Nam 100,0 100,0 29,9 30 70,1 70 Nữ % Nữ 100,0 29,9 70,1 Tỷ số việc làm dân số Chung Nam Nữ 48,6 48,5 48,6 74,5 66,8 78,4 79,8 72,9 83,1 69,7 61,3 74,0 14,1 13,5 14,7 50,6 83,4 85,1 81,7 21,7 7,0 20,5 6,7 23 7,3 51,5 50,7 71,9 68,2 74,2 70,8 70,0 65,9 22,0 21,5 22,5 49,8 75,6 79,6 71,9 6,6 16,5 7,9 19,1 6,6 17,4 8,3 20,5 6,6 15,5 7,5 17,6 49,0 45,7 46,1 44,8 82,8 69,9 65,9 72,3 86,7 78,2 74,6 82 79,1 62,1 58,0 63,2 Cụ thể, Quý năm 2015 số lao độngviệc làm ước tính đạt 52,5 triệu người, tăng khoảng 103 nghìn lao động (hay tăng 0,2 %) so với quý năm 2015 Trong tổng số vùng kinh tế xã hội, có vùng có số lao độngviệc làm quý năm 2015 thấp so với quý năm 2015 (dao động từ 1% 7,2%) Mức giảm số lao độngviệc làm cao thuộc vùng Đồng sông Cửu Long (-7,2%), vùng Đơng Nam Bộ (-3,6%) Trong vùng có số lao độngviệc làm tăng so với quý I, mức tăng cao thuộc vùng Tây Nguyên (5,3%), Trung du miền núi phía Bắc (3,2%) 10 Biểu LAO ĐỘNGVIỆC LÀM TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN CHIA THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NƠNG THƠN VÀ LOẠI HÌNH KINH TẾ Đơn vị tính: Nghìn người Loại hình kinh tế Q năm 2014 Chung Nam 53 258,4 27 464,0 349,4 Ngồi nhà nước Có vốn đầu tư nước ngồi Không xác định THÀNH THỊ Quý năm 2014 Nữ 25 978,4 52 427,0 27 174,2 967,0 564,9 334,1 45 573,5 143,3 23 685,4 716,2 21 888,1 427,1 109,3 191,5 93,2 261,0 544,9 15 877,6 083,7 704,5 379,2 Ngồi nhà nước Có vốn đầu tư nước ngồi Khơng xác định 11 686,2 148,9 996,3 NƠNG THƠN Nhà nước Nhà nước Ngồi nhà nước Có vốn đầu tư nước ngồi Khơng xác định 25 794,4 53 440,2 27 461,8 938,5 410,9 531,9 45 609,4 094,9 23 727,7 702,4 21 881,7 392,5 204,6 95,4 15 805,9 Quý năm 2015 Nữ Nam Nhà nước Nam Nữ Chung TOÀN QUỐC Chung Quý năm 2015 Nữ Chung Nam 25 252,9 52 530,2 27 012,4 25 517,8 789,9 544,2 001,2 572,5 428,7 44 736,4 345,8 23 604,5 774,8 21 131,9 571,0 45 467,3 057,6 23 732,7 705,7 21 734,6 351,8 98,3 10,7 5,0 5,8 4,2 1,5 2,7 365,1 512,5 16 387,9 470,7 917,2 15 725,1 098,8 626,3 119,6 699,3 420,3 052,5 599,8 452,6 843,0 466,0 377,0 537,3 11 723,9 241,8 482,1 12 356,2 523,4 832,7 11 924,4 291,8 632,6 387,9 608,3 982,6 396,1 586,5 976,8 346,8 629,9 955,9 340,3 615,6 39,8 19,8 20,0 51,5 27,9 23,6 2,5 0,6 1,9 1,8 0,9 0,9 37 452,5 19 203,0 18 249,5 37 562,5 19 096,7 18 465,9 36 039,2 18 703,5 17 335,7 36 805,1 18 913,6 17 891,5 265,7 234,0 031,7 412,3 267,7 144,6 281,6 190,1 091,6 158,2 106,5 051,7 33 923,3 17 578,9 16 344,4 33 849,6 17 443,6 16 406,0 32 380,3 17 081,1 15 299,1 33 542,9 17 441,0 16 102,0 098,6 314,5 784,2 160,7 320,1 840,6 369,1 428,0 941,1 101,7 365,5 736,2 164,9 75,6 89,3 140,0 65,3 74,7 8,2 4,3 3,9 2,4 0,6 1,8 Lưu ý: Không bao gồm người 15+ không sống Viêt Nam (không thuộc diện điều tra) Biểu LAO ĐỘNGVIỆC LÀM TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN CHIA THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NÔNG THÔN VÀ VỊ THẾ VIỆC LÀM Đơn vị tính: Nghìn người Vị việc làm Q năm 2014 Quý năm 2014 Quý năm 2015 Quý năm 2015 Chung 53 258,4 037,9 21 981,1 Nam 27 464,0 742,1 11 091,5 Nữ 25 794,4 295,8 10 889,5 Chung 53 440,2 073,2 21 599,2 Nam 27 461,8 771,4 10 846,9 Nữ 25 978,4 301,8 10 752,3 Chung 52 427 ,0 564 ,4 22 084 ,3 Nam 27 174 ,2 073 ,0 11 533 ,7 Nữ 25 252 ,9 491 ,4 10 550 ,6 Chung 52 530,2 489,5 21 031,8 Nam 27 012,4 017,0 10 866,7 Nữ 25 517,8 472,5 10 165,1 Lao động gia đình khơng hưởng lương/cơng 11 501,1 606,7 894,4 11 282,7 431,7 851,0 944 ,6 140 ,8 803 ,8 604,2 330,8 273,4 Làm công ăn lương Xã viên hợp tác xã Không xác định THÀNH THỊ Chủ sở Tự làm 18 713,4 8,9 16,0 15 805,9 580,6 142,8 11 009,9 5,8 8,0 261,0 375,6 406,8 703,5 3,1 8,1 544,9 205,0 736,0 19 462,5 10,2 12,3 15 877,6 584,0 043,5 11 397,9 6,7 7,1 365,1 375,0 383,2 064,6 3,5 5,2 512,5 209,0 660,2 19 814 ,1 15 ,5 ,3 16 387 ,9 840 ,6 842 ,9 11 410 ,6 14 ,1 ,0 470 ,7 534 ,5 310 ,1 403 ,4 ,4 ,3 917 ,2 306 ,1 532 ,8 20 389,2 9,5 6,0 15 725,1 762,5 530,1 11 788,0 6,3 3,7 098,8 469,2 140,1 601,3 3,3 2,2 626,3 293,3 390,0 690,3 759,6 930,7 652,9 751,9 901,0 561 ,5 634 ,7 926 ,8 496,3 609,5 886,8 388,3 2,4 1,6 37 452,5 457,3 16 838,3 716,7 1,9 0,5 19 203,0 366,6 684,8 671,6 0,5 1,0 18 249,5 90,7 153,5 592,7 2,5 2,0 37 562,5 489,1 16 555,8 852,1 2,3 0,5 19 096,7 396,4 463,7 740,5 0,2 1,5 18 465,9 92,7 092,1 133 ,1 ,8 ,9 36 039 ,2 723 ,8 17 241 ,4 983 ,1 ,0 ,2 18 703 ,5 538 ,4 223 ,6 150 ,0 ,8 ,7 17 335 ,7 185 ,3 017 ,8 3,3 929,6 3,3 36 805,1 727,0 16 501,7 1,8 875,8 2,3 18 913,6 547,8 726,6 1,5 053,8 1,0 17 891,5 179,3 775,1 810,8 847,1 963,7 629,8 679,7 950,0 383 ,1 506 ,0 877 ,0 107,9 721,3 386,6 10 325,1 6,5 14,5 293,2 3,9 7,5 031,9 2,6 7,0 10 869,8 7,7 10,3 545,8 4,4 6,6 324,0 3,3 3,7 10 681 ,0 ,6 ,4 427 ,5 ,1 ,8 253 ,4 ,5 ,6 11 459,6 6,2 2,7 912,1 4,4 1,4 547,5 1,7 1,3 TOÀN QUỐC Chủ sở Tự làm Lao động gia đình khơng hưởng lương/công Làm công ăn lương Xã viên hợp tác xã Khơng xác định NƠNG THƠN Chủ sở Tự làm Lao động gia đình không hưởng lương/công Làm công ăn lương Xã viên hợp tác xã Không xác định Lưu ý: Không bao gồm người 15+ không sống Viêt Nam (không thuộc diện điều tra) Biểu LAO ĐỘNGVIỆC LÀM TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN CHIA THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NƠNG THƠN VÀ NGHỀ NGHIỆP Đơn vị tính: Nghìn người Nghề nghiệp TỒN QUỐC Nhà lãnh đạo Chuyên môn kỹ thuật bậc cao Quý năm 2014 Chung Nam 53 258,4 27 464,0 527,7 409,2 161,9 493,1 Nữ 25 794,4 118,5 668,8 Quý năm 2014 Chung Nam 53 440,2 27 461,8 600,6 466,1 175,6 511,8 Nữ 25 978,4 134,5 663,8 Quý năm 2015 Chung Nam 52 427,0 27 174,2 681,0 505,0 468,9 628,3 Nữ 25 252,9 176,0 840,7 Quý năm 2015 Chung Nam 52 530,2 27 012,4 540,4 399,4 371,6 523,1 Nữ 25 517,8 141,0 848,5 Chuyên môn kỹ thuật bậc trung 554,9 753,4 801,4 703,0 776,9 926,1 756,7 792,0 964,6 637,3 755,4 881,9 Nhân viên Dịch vụ cá nhân, bảo vệ bán hàng 925,8 491,8 434,0 901,0 500,3 400,7 967,0 489,2 477,8 916,2 460,1 456,1 468,4 169,6 298,8 723,8 291,9 431,9 755,4 386,9 368,5 657,9 352,7 305,2 601,0 857,5 743,6 498,7 742,1 756,6 076,2 030,9 045,3 387,1 205,9 181,2 535,8 511,7 024,1 673,7 633,6 040,1 820,2 755,6 064,6 242,6 427,1 815,5 999,1 466,6 532,5 122,6 509,2 613,5 641,2 694,1 947,0 327,0 556,5 770,5 21 341,0 142,7 15 805,9 321,5 192,0 10 191,2 120,1 261,0 247,1 077,5 11 149,8 22,7 544,9 74,4 114,6 20 923,2 118,0 15 877,6 335,3 182,8 927,7 102,3 365,1 257,2 091,2 10 995,5 15,7 512,5 78,1 091,6 20 183,0 77,5 16 387,9 406,4 395,6 820,6 71,6 470,7 296,8 138,2 10 362,4 5,8 917,2 109,6 257,4 21 339,5 110,5 15 725,1 322,3 319,5 10 226,5 105,5 098,8 234,7 060,9 11 113,1 5,0 626,3 87,6 258,6 Chuyên môn kỹ thuật bậc trung 789,5 373,4 416,1 860,6 400,6 460,0 920,9 418,1 502,8 856,1 393,9 462,2 Nhân viên Dịch vụ cá nhân, bảo vệ bán hàng 525,3 249,4 275,9 504,9 252,2 252,7 562,9 262,1 300,8 540,7 252,9 287,8 389,3 663,2 726,1 378,6 670,1 708,5 588,2 769,5 818,7 398,5 693,0 705,5 797,9 493,5 304,3 774,5 498,6 275,9 647,2 437,2 210,0 629,4 421,8 207,6 163,7 492,4 671,3 190,2 527,3 662,9 266,6 576,5 690,1 126,8 492,0 634,8 844,0 216,1 628,0 890,5 253,2 637,3 030,6 269,3 761,3 867,3 172,7 694,5 700,3 82,4 37 452,5 206,2 969,9 377,5 70,9 19 203,0 162,0 415,6 322,8 11,5 18 249,5 44,1 554,3 680,1 80,0 37 562,5 265,3 992,8 345,4 69,3 19 096,7 208,9 420,6 334,7 10,7 18 465,9 56,4 572,2 513,3 56,1 36 039,2 274,6 073,3 252,7 50,3 18 703,5 208,2 490,0 260,6 5,8 17 335,7 66,4 583,3 596,1 68,5 36 805,1 218,1 052,1 312,7 64,3 18 913,6 164,7 462,2 283,4 4,2 17 891,5 53,4 589,9 Chuyên môn kỹ thuật bậc trung 765,4 380,0 385,4 842,3 376,3 466,0 835,8 374,0 461,8 781,2 361,6 419,7 Nhân viên Dịch vụ cá nhân, bảo vệ bán hàng 400,5 242,4 158,1 396,1 248,1 148,0 404,1 227,1 177,0 375,5 207,3 168,2 079,0 506,4 572,7 345,1 621,7 723,4 167,2 617,4 549,8 259,4 659,7 599,7 803,2 363,9 439,3 724,2 243,6 480,7 429,0 593,7 835,4 757,7 784,1 973,6 372,2 019,3 352,9 483,5 106,3 377,2 553,6 179,1 374,5 115,8 935,1 180,7 155,0 250,5 904,6 232,1 256,0 976,1 610,6 424,8 185,7 459,7 383,8 075,9 18 640,7 60,5 813,6 49,2 827,0 11,3 18 243,1 38,0 582,3 33,0 660,8 5,0 17 669,7 21,4 567,9 21,4 101,8 0,0 18 743,5 42,1 913,8 41,2 829,6 0,9 Nghề nông, lâm, ngư nghiệp Thợ thủ công thợ khác có liên Thợ lắp ráp vận hành máy móc thiết bị Nghề giản đơn 10 Không phân loại THÀNH THỊ Nhà lãnh đạo Chuyên môn kỹ thuật bậc cao Nghề nông, lâm, ngư nghiệp Thợ thủ công thợ khác có liên Thợ lắp ráp vận hành máy móc thiết bị Nghề giản đơn 10 Khơng phân loại NÔNG THÔN Nhà lãnh đạo Chuyên môn kỹ thuật bậc cao Nghề nông, lâm, ngư nghiệp Thợ thủ công thợ khác có liên Thợ lắp ráp vận hành máy móc thiết bị Nghề giản đơn 10 Khơng phân loại Lưu ý: Không bao gồm người 15+ không sống Viêt Nam (không thuộc diện điều tra) Biểu 10 LAO ĐỘNGVIỆC LÀM TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN CHIA THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NƠNG THƠN VÀ NGÀNH KINH TẾ Đơn vị tính: Nghìn người Ngành kinh tế TỒN QUỐC Khu vực nơng, lâm nghiệp thủy sản A Nông, lâm, thủy sản Khu vực cơng nghiệp xây dựng B Khai khống C Cơng nghiệp chế biến, chế tạo D Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước điều hòa E Cung cấp nước, hoạt quản lý xử lý rác thải, F Xây dựng Khu vực dịch vụ G Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy H Vận tải kho bãi I dịch vụ lưu trú ĕn uống J Thông tin truyền thơng K Hoạt tài chính, ngân hàng bảo hiểm L Hoạt kinh doanh bất sản M Hoạt chuyên môn, khoa học cơng nghệ N Hoạt hành dịch vụ hỗ trợ O Hoạt ĐCS, tổ chức CT-XH, QLNN, ANQP, P Giáo dục đào tạo Q Y tế hoạt trợ giúp xã hội R Nghệ thuật, vui chơi giải trí S Hoạt dịch vụ khác T Hoạt làm thuê công việc hoạt gia đình U Hoạt tổ chức quan quốc tế Không xác định Quý năm 2014 Chung Nam 53 258,4 27 464,0 Nữ 25 794,4 Quý năm 2014 Chung Nam 53 440,2 27 461,8 Nữ 25 978,4 Quý năm 2015 Chung Nam 52 427,0 27 174,2 Nữ 25 252,9 Quý năm 2015 Chung Nam 52 530,2 27 012,4 Nữ 25 517,8 24 792,0 12 297,5 12 494,5 24 182,5 11 843,3 12 339,2 23 589,3 11 818,8 11 770,5 23 477,6 11 617,8 11 859,8 24 792,0 12 297,5 12 494,5 24 182,5 11 843,3 12 339,2 23 589,3 11 818,8 11 770,5 23 477,6 11 617,8 11 859,8 11 574,6 960,1 614,5 11 942,7 211,6 731,1 11 270,5 660,2 610,2 11 627,5 912,8 714,7 233,8 881,5 176,2 695,1 57,6 186,4 248,6 949,4 201,0 687,1 47,5 262,3 200,9 863,0 163,7 624,0 37,2 239,1 224,3 036,9 163,8 756,3 60,5 280,5 157,8 134,1 23,7 141,1 116,7 24,3 127,0 104,7 22,2 126,3 102,9 23,4 127,0 72,5 54,5 100,0 53,9 46,1 119,0 68,2 50,8 116,9 71,0 45,9 174,5 16 849,0 882,2 178,0 292,3 670,9 503,6 17 308,1 152,8 402,4 350,8 905,7 960,6 17 560,9 699,5 538,7 261,1 022,2 123,1 17 424,2 818,7 480,9 304,4 943,3 471,2 724,5 746,7 762,2 918,1 844,1 671,4 907,2 764,2 624,3 890,5 733,8 594,3 330,3 441,9 716,7 152,4 613,5 565,6 325,4 415,8 700,7 149,8 624,7 612,2 430,4 465,4 810,1 146,9 620,3 625,8 475,0 479,4 815,5 146,4 659,5 322,4 208,8 113,5 321,2 205,2 116,1 352,2 221,4 130,8 325,4 203,5 122,0 313,4 142,4 170,9 364,8 182,1 182,7 346,8 164,6 182,2 376,8 179,3 197,5 162,6 86,7 75,9 167,8 95,8 72,0 180,1 105,5 74,5 152,6 84,1 68,5 224,8 144,8 80,0 218,3 148,9 69,4 228,2 145,6 82,6 231,2 154,0 77,3 252,3 158,0 94,3 263,1 177,7 85,4 268,0 167,4 100,6 278,1 179,3 98,8 665,9 227,5 438,4 749,0 289,9 459,1 694,3 211,8 482,5 623,2 173,7 449,4 819,1 547,0 272,1 877,8 510,6 367,2 863,4 511,6 351,9 807,2 474,1 333,1 469,4 191,1 278,3 465,6 172,0 293,6 550,2 203,7 346,5 541,4 205,9 335,4 277,3 146,8 130,6 253,1 139,6 113,5 299,9 147,8 152,0 269,8 138,3 131,4 763,5 428,0 335,5 780,3 433,5 346,8 854,3 466,3 388,0 894,4 491,8 402,6 180,0 13,8 166,1 192,5 12,4 180,1 205,9 9,4 196,5 195,4 9,4 185,9 2,5 0,0 2,5 1,4 0,0 1,4 3,8 1,0 2,8 3,8 2,1 1,7 42,9 28,5 14,5 6,8 4,5 2,3 6,3 4,2 2,1 0,9 0,9 0,0 Biểu 10 (tiếp theo) Ngành kinh tế THÀNH THỊ Khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản A Nông, lâm, thủy sản Khu vực cơng nghiệp xây dựng B Khai khống C Cơng nghiệp chế biến, chế tạo D Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước E Cung cấp nước, hoạt quản lý xử lý rác thải, F Xây dựng Khu vực dịch vụ G Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy H Vận tải kho bãi I dịch vụ lưu trú ĕn uống J Thông tin truyền thơng K Hoạt tài chính, ngân hàng bảo hiểm L Hoạt kinh doanh bất sản M Hoạt chuyên môn, khoa học công nghệ N Hoạt hành dịch vụ hỗ trợ O Hoạt ĐCS, tổ chức CT-XH, QLNN, ANQP, P Giáo dục đào tạo Q Y tế hoạt trợ giúp xã hội R Nghệ thuật, vui chơi giải trí S Hoạt dịch vụ khác T Hoạt làm thuê công việc hoạt gia đình U Hoạt tổ chức quan quốc tế Không xác định Đơn vị tính: Nghìn người Q năm 2014 Chung Nam 15 805,9 261,0 Nữ 544,9 Quý năm 2014 Chung Nam 15 877,6 365,1 Nữ 512,5 Quý năm 2015 Chung Nam 16 387,9 470,7 Nữ 917,2 Quý năm 2015 Chung Nam 15 725,1 098,8 Nữ 626,3 309,9 272,9 037,1 268,1 243,6 024,6 050,2 141,1 909,2 008,5 107,7 900,8 309,9 272,9 037,1 268,1 243,6 024,6 050,2 141,1 909,2 008,5 107,7 900,8 265,9 498,0 767,9 347,3 572,8 774,4 147,4 380,7 766,6 252,5 429,3 823,1 128,9 92,5 36,5 127,9 93,6 34,2 94,6 68,4 26,2 97,4 69,0 28,5 052,6 479,1 573,5 081,6 505,9 575,8 041,9 452,7 589,3 114,9 468,9 646,0 92,9 78,3 14,5 88,2 70,6 17,5 84,6 66,8 17,7 77,5 61,3 16,2 74,0 40,4 33,6 64,7 36,7 27,9 79,3 45,5 33,9 65,8 39,2 26,6 917,5 220,6 807,7 486,2 109,8 734,4 984,9 259,5 866,0 547,0 119,0 712,5 847,0 10 187,9 747,4 947,8 99,6 240,1 896,8 464,2 790,9 561,9 105,9 902,3 169,0 371,2 797,8 232,0 421,5 810,5 519,8 559,3 957,7 282,0 437,5 844,5 859,3 433,8 245,6 772,3 450,1 159,1 87,1 983,7 86,5 861,3 347,6 242,3 772,9 427,5 154,2 88,5 920,1 88,0 940,4 569,2 276,0 838,2 533,8 170,5 109,1 031,2 106,2 885,1 462,3 242,8 784,5 497,5 145,4 100,7 964,8 97,3 254,2 114,5 139,7 290,9 136,8 154,2 292,3 133,5 158,6 305,1 144,6 160,5 130,6 64,7 65,8 132,6 75,4 57,2 148,1 87,1 61,2 118,7 59,5 59,2 174,1 105,2 68,9 168,5 113,8 54,7 186,3 113,3 73,5 166,5 104,4 62,2 172,5 103,5 69,1 190,8 126,2 64,6 187,5 112,5 75,4 180,9 111,8 69,1 920,4 640,5 279,9 916,5 635,8 280,8 011,5 685,5 329,4 920,4 624,0 296,5 911,9 285,4 626,4 919,5 271,7 647,8 964,3 261,2 699,3 873,3 227,0 646,3 295,8 120,7 175,1 289,9 110,4 179,6 352,4 126,6 225,0 328,8 113,4 215,4 163,1 83,6 79,4 158,5 89,2 69,3 181,6 94,0 87,7 162,8 86,1 76,8 398,3 211,7 186,5 405,2 209,8 195,5 442,7 225,7 217,3 436,6 220,2 216,4 90,2 3,7 86,5 102,3 1,9 100,4 113,5 5,5 107,1 95,6 4,3 91,3 1,8 0,0 1,8 1,4 0,0 1,4 2,2 0,9 1,3 3,1 1,6 1,4 9,5 3,9 5,6 2,7 1,7 1,0 2,4 1,1 1,4 0,0 0,0 0,0 Đơn vị tính: Nghìn người Biểu 10 (tiếp theo) Ngành kinh tế NƠNG THƠN Khu vực nơng, lâm nghiệp thủy sản A Nông, lâm, thủy sản Khu vực cơng nghiệp xây dựng B Khai khống C Cơng nghiệp chế biến, chế tạo D Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước E Cung cấp nước, hoạt quản lý xử lý rác thải, F Xây dựng Khu vực dịch vụ G Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy H Vận tải kho bãi I dịch vụ lưu trú ĕn uống J Thông tin truyền thơng K Hoạt tài chính, ngân hàng bảo hiểm L Hoạt kinh doanh bất sản M Hoạt chuyên môn, khoa học công nghệ N Hoạt hành dịch vụ hỗ trợ O Hoạt ĐCS, tổ chức CT-XH, QLNN, ANQP, P Giáo dục đào tạo Q Y tế hoạt trợ giúp xã hội R Nghệ thuật, vui chơi giải trí S Hoạt dịch vụ khác T Hoạt làm thuê công việc hoạt gia đình U Hoạt tổ chức quan quốc tế Không xác định Quý năm 2014 Chung Nam 37 452,5 19 203,0 Nữ 18 249,5 Quý năm 2014 Chung Nam 37 562,5 19 096,7 Nữ 18 465,9 Quý năm 2015 Chung Nam 36 039,1 18 703,5 Nữ 17 335,7 Quý năm 2015 Chung Nam 36 805,1 18 913,6 Nữ 17 891,5 22 482,0 11 024,6 11 457,4 21 914,4 10 599,8 11 314,6 21 539,1 10 677,8 10 861,3 21 469,1 10 510,2 10 958,9 22 482,0 11 024,6 11 457,4 21 914,4 10 599,8 11 314,6 21 539,1 10 677,8 10 861,3 21 469,1 10 510,2 10 958,9 308,7 462,1 846,6 595,4 638,7 956,7 123,1 279,5 843,6 375,0 483,4 891,6 104,9 83,7 21,1 120,7 107,4 13,3 106,3 95,3 11,0 126,9 94,9 32,0 828,9 216,0 612,9 867,7 181,2 686,5 821,1 171,4 649,9 921,9 287,4 634,5 64,9 55,7 9,2 52,9 46,1 6,8 42,4 37,9 4,4 48,7 41,6 7,1 53,0 32,1 20,9 35,4 17,2 18,2 39,7 22,8 16,9 51,2 31,8 19,4 257,0 628,4 074,5 691,8 182,5 936,5 518,7 048,7 286,8 855,4 231,8 193,3 113,6 373,0 952,1 590,9 161,5 782,1 226,3 960,1 027,8 919,1 198,5 041,0 302,2 353,4 948,9 530,2 496,7 033,5 151,6 347,9 806,5 342,2 453,0 889,3 735,0 896,5 669,6 266,7 65,4 629,8 704,3 977,8 643,0 273,2 61,3 704,6 671,8 861,2 627,2 276,2 37,8 589,1 740,7 012,7 695,0 318,0 45,7 694,7 76,8 49,8 27,0 79,0 50,9 28,0 76,1 50,9 24,5 82,7 58,0 24,6 59,1 27,9 31,2 73,9 45,4 28,5 54,5 31,1 23,5 71,7 34,7 37,0 32,0 21,9 10,1 35,2 20,4 14,8 32,0 18,4 13,3 33,8 24,5 9,3 50,7 39,6 11,1 49,8 35,0 14,7 41,9 32,3 9,1 64,7 49,6 15,1 79,8 54,5 25,3 72,3 51,5 20,8 80,4 54,9 25,2 97,2 67,5 29,7 745,5 587,0 158,5 832,4 654,1 178,3 682,8 526,3 153,1 702,7 549,8 153,0 907,2 261,5 645,7 958,3 238,9 719,4 899,1 250,4 652,6 933,9 247,1 686,8 173,7 70,4 103,3 175,6 61,6 114,0 197,8 77,1 121,5 212,5 92,5 120,0 114,3 63,2 51,1 94,6 50,4 44,2 118,2 53,8 64,3 106,9 52,2 54,7 365,2 216,2 149,0 375,1 223,8 151,3 411,6 240,6 170,7 457,8 271,6 186,2 89,8 10,1 79,7 90,2 10,5 79,8 92,4 3,9 89,5 99,8 5,1 94,7 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 1,6 0,1 1,5 0,7 0,5 0,3 33,5 24,5 8,9 4,1 2,7 1,3 3,9 3,1 0,7 0,9 0,9 0,0 Lưu ý: Không bao gồm người 15+ không sống Viêt Nam (không thuộc diện điều tra) Biểu 11 LƯƠNG BÌNH QUÂN THÁNG CỦA LAO ĐỘNG LÀM CÔNG ĂN LƯƠNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN CHIA THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NƠNG THƠN VÀ VÙNG KINH TẾ - XÃ HỘI Đơn vị tính: Nghìn đồng Q năm 2014 Vùng kinh tế xã hội Chung Nam Quý năm 2014 Nữ Chung Nam Quý năm 2015 Nữ Chung Nam Quý năm 2015 Nữ Chung Nữ Nam TỒN QUỐC V1 Trung du miền núi phía Bắc V2 Đồng sông Hồng (*) 439 557 323 631 533 543 164 593 037 397 581 296 576 516 542 144 676 974 895 477 435 034 485 677 706 464 113 458 312 248 693 287 567 136 349 848 V3 Bắc Trung Bộ Duyên Hải miền Trung 114 340 706 913 097 602 501 431 609 010 248 630 V4 Tây Nguyên V5 Đông Nam Bộ (*) V6 Đồng sông Cửu Long V7 Nội V8 Thành phố Hồ Chí Minh THÀNH THỊ V1 Trung du miền núi phía Bắc V2 Đồng sơng Hồng (*) 175 689 452 302 508 179 233 051 319 951 703 455 831 468 395 397 971 386 047 101 096 806 047 622 100 755 523 334 302 139 217 050 247 053 716 551 581 444 380 450 884 416 213 051 929 743 028 551 626 528 947 045 957 723 452 316 811 796 151 433 264 070 778 793 370 209 622 579 606 304 081 769 934 850 586 422 754 254 077 916 181 151 856 758 111 617 227 401 623 471 163 028 322 817 912 395 V3 Bắc Trung Bộ Duyên Hải miền Trung 529 853 061 530 842 083 825 180 384 636 025 123 V4 Tây Nguyên V5 Đông Nam Bộ (*) V6 Đồng sông Cửu Long V7 Nội V8 Thành phố Hồ Chí Minh NƠNG THƠN V1 Trung du miền núi phía Bắc V2 Đồng sông Hồng (*) 667 286 996 366 741 835 204 989 943 669 210 750 089 999 152 163 262 867 644 931 301 578 294 758 673 357 984 479 467 807 273 965 923 760 257 942 768 930 152 154 303 915 550 948 065 621 469 711 012 108 508 103 247 190 027 056 231 385 817 700 640 233 982 240 699 762 008 449 825 125 103 794 595 253 168 419 022 837 934 948 901 607 519 954 474 040 899 229 190 815 610 851 535 529 994 571 V3 Bắc Trung Bộ Duyên Hải miền Trung 863 069 436 564 715 280 297 026 786 634 835 275 V4 Tây Nguyên V5 Đông Nam Bộ (*) V6 Đồng sông Cửu Long V7 Nội V8 Thành phố Hồ Chí Minh 678 069 200 095 379 671 245 466 169 609 688 855 777 980 074 594 144 308 093 443 646 360 466 207 615 520 889 054 922 209 192 823 674 517 765 326 044 825 782 922 013 575 436 152 535 431 434 331 300 680 612 686 563 536 973 212 110 968 993 103 Lưu ý: (*) ĐB sông Hồng không bao gồm Nội Đông Nam Bộ không bao gồm Tp Hồ Chí Minh Khơng bao gồm người 15+ không sống Viêt Nam (không thuộc diện điều tra) Biểu 12 LƯƠNG BÌNH QUÂN THÁNG CỦA LAO ĐỘNG LÀM CÔNG ĂN LƯƠNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN CHIA THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NƠNG THƠN VÀ TRÌNH ĐỘ CHUN MƠN KỸ THUẬT Đơn vị tính: Nghìn đồng Q năm 2014 Quý năm 2014 Quý năm 2015 Quý năm 2015 Trình độ CMKT Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ TOÀN QUỐC 439 631 164 397 576 144 895 034 706 458 693 136 Khơng có trình độ CMKT 617 762 396 636 787 408 007 070 916 677 861 407 Dạy nghề từ tháng trở lên 965 172 163 889 021 377 411 579 558 123 294 140 Trung cấp chuyên nghiệp 721 991 477 610 924 335 819 226 464 503 904 165 Cao đẳng chuyên nghiệp 966 213 814 923 147 788 033 382 812 787 221 509 Đại học trở lên 675 302 961 612 177 974 278 785 752 693 404 981 THÀNH THỊ 179 468 806 139 444 743 723 070 304 254 617 817 Khơng có trình độ CMKT 045 209 825 059 242 819 493 628 331 120 361 814 Dạy nghề từ tháng trở lên 200 387 542 259 464 572 941 156 928 412 600 482 Trung cấp chuyên nghiệp 961 286 692 933 356 589 383 968 937 959 585 520 Cao đẳng chuyên nghiệp 153 523 911 053 329 865 517 032 185 016 461 729 Đại học trở lên 093 742 343 059 664 334 660 407 875 177 945 405 NÔNG THÔN 835 999 578 807 930 621 190 233 125 837 040 529 Khơng có trình độ CMKT 382 535 128 408 563 156 724 783 630 446 623 165 Dạy nghề từ tháng trở lên 731 966 720 465 546 090 886 023 148 839 007 702 Trung cấp chuyên nghiệp 475 717 235 306 546 079 262 591 936 066 365 767 Cao đẳng chuyên nghiệp 792 902 729 802 950 721 609 799 492 570 992 301 Đại học trở lên 658 205 059 582 946 222 359 252 465 548 113 989 Lưu ý: Không bao gồm người 15+ không sống Viêt Nam (không thuộc diện điều tra) Biểu 13 LƯƠNG BÌNH QUÂN THÁNG CỦA LAO ĐỘNG LÀM CÔNG ĂN LƯƠNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN CHIA THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NƠNG THƠN, LOẠI HÌNH KINH TẾ VÀ KHU VỰC KINH TẾ Đơn vị tính: Nghìn đồng Quý năm 2014 Loại hình kinh tế/Khu vực kinh tế Chung TOÀN QUỐC Nam Quý năm 2014 Nữ Chung Nam Quý năm 2015 Nữ Chung Nam Quý năm 2015 Nữ Chung Nam Nữ 439,0 631,0 164,0 397,0 576,0 144,0 895,0 034,0 706,0 457,8 692,6 135,9 Nhà nước 413,0 692,0 072,0 323,0 571,0 034,0 872,0 094,0 630,0 322,6 702,3 920,5 Ngoài nhà nước 861,0 102,0 404,0 860,0 104,0 395,0 349,0 540,0 997,0 035,7 298,1 573,0 Có vốn đầu tư nước 051,0 719,0 713,0 946,0 527,0 654,0 529,0 285,0 158,0 099,3 785,1 741,7 Nông, lâm nghiệp thủy sản 777,0 075,0 160,0 851,0 147,0 281,0 802,0 956,0 430,0 843,0 180,2 237,9 Công nghiệp xây dựng 251,0 449,0 942,0 243,0 416,0 970,0 639,0 787,0 423,0 365,8 593,2 025,0 Dịch vụ 998,0 263,0 679,0 912,0 163,0 614,0 278,0 451,0 068,0 958,9 260,5 606,3 THÀNH THỊ 179,0 468,0 806,0 139,0 444,0 743,0 723,0 070,0 304,0 254,1 617,2 817,2 Nhà nước 999,0 399,0 503,0 946,0 393,0 408,0 568,0 108,0 973,0 004,9 585,5 387,3 Ngoài nhà nước 461,0 728,0 043,0 480,0 773,0 012,0 094,0 409,0 628,0 762,9 054,1 329,1 Có vốn đầu tư nước 739,0 370,0 335,0 565,0 025,0 254,0 387,0 116,0 987,0 665,4 543,8 180,3 Nông, lâm nghiệp thủy sản 428,0 718,0 655,0 455,0 793,0 547,0 551,0 725,0 053,0 579,4 919,4 686,6 Công nghiệp xây dựng 895,0 148,0 532,0 894,0 162,0 508,0 583,0 914,0 150,0 016,1 362,2 557,6 Dịch vụ 474,0 847,0 044,0 410,0 794,0 964,0 852,0 236,0 425,0 522,4 957,8 053,4 NÔNG THÔN 835,0 999,0 578,0 807,0 930,0 621,0 190,0 233,0 125,0 837,2 040,3 528,5 Nhà nước 611,0 710,0 494,0 514,0 463,0 572,0 941,0 725,0 175,0 425,1 534,5 309,9 Ngoài nhà nước 488,0 754,0 914,0 476,0 731,0 932,0 810,0 993,0 413,0 580,8 871,2 009,2 Có vốn đầu tư nước 423,0 909,0 229,0 415,0 902,0 230,0 917,0 610,0 603,0 603,8 072,2 371,7 Nông, lâm nghiệp thủy sản 658,0 947,0 086,0 746,0 020,0 246,0 641,0 780,0 314,0 719,0 036,9 181,9 Công nghiệp xây dựng 864,0 051,0 556,0 853,0 994,0 619,0 084,0 170,0 951,0 978,1 170,2 667,9 Dịch vụ 299,0 445,0 112,0 209,0 289,0 111,0 460,0 430,0 500,0 178,8 377,8 918,0 Loại hình kinh tế Khu vực kinh tế Loại hình kinh tế Khu vực kinh tế Loại hình kinh tế Khu vực kinh tế Lưu ý: Không bao gồm người 15+ không sống Viêt Nam (không thuộc diện điều tra) Biểu 14 LAO ĐỘNG THIẾU VIỆC LÀM TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN CHIA THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NƠNG THƠN VÀ VÙNG KINH TẾ - XÃ HỘI Đơn vị tính: Nghìn người Vùng kinh tế xã hội TOÀN QUỐC V1 Trung du miền núi phía Bắc Quý năm 2014 Chung Nam 161,9 631,6 Nữ 530,3 Quý năm 2014 Chung Nam 185,4 625,7 Nữ 559,6 Quý năm 2015 Chung Nam 217.3 658.4 Nữ 558.9 Quý năm 2015 Chung Nam 897,8 466,4 Nữ 431,4 81,2 49,0 32,2 108,5 60,8 47,7 135,0 68.2 66.8 93,8 50,7 43,1 203,8 103,0 100,9 220,7 108,9 111,8 195.8 94.4 101.3 139,9 64,6 75,3 249,6 119,1 130,5 318,7 134,8 183,9 367.8 221.2 146.6 249,8 133,8 116,0 118,3 52,4 407,8 41,9 6,9 167,2 69,4 29,3 240,3 17,1 4,4 93,7 48,9 23,1 167,5 24,8 2,5 73,5 47,3 47,7 399,0 40,4 3,1 185,6 24,9 32,9 238,4 24,0 1,1 106,7 22,4 14,9 160,6 16,4 2,0 78,9 55.7 48.8 362.6 34.9 16.7 185.8 31,0 27.1 192.8 14.1 9.5 94.7 24.7 21.6 169.8 20.8 7.2 91.1 69,7 27,7 271,7 32,1 13,3 133,2 35,5 18,5 142,5 13,6 7,4 71,7 34,2 9,2 129,1 18,5 5,9 61,5 V1 Trung du miền núi phía Bắc 10,5 5,7 4,8 11,1 5,7 5,4 12.6 7.1 5.4 9,1 5,3 3,9 V2 Đồng sông Hồng (*) 29,5 15,8 13,6 32,5 18,8 13,7 19.6 9.7 9.9 17,1 7,9 9,2 36,0 19,1 17,0 61,7 32,4 29,3 54.6 26,0 28.6 36,6 20,3 16,3 21,5 9,8 49,9 3,3 6,7 994,7 11,0 5,0 31,3 1,6 4,2 537,9 10,5 4,8 18,6 1,7 2,5 456,8 15,9 8,5 52,1 0,6 3,1 999,8 10,0 6,7 31,3 0,6 1,1 519,0 5,9 1,9 20,8 0,0 2,0 480,8 7.7 10.4 45.1 19.1 16.7 031.5 4.6 5.5 25.9 6.4 9.5 563.7 3.1 4.9 19.2 12.7 7.2 467.8 10,9 5,0 31,2 9,9 13,3 764,6 6,3 3,4 19,5 1,7 7,4 394,7 4,6 1,6 11,8 8,3 5,9 369,9 70,7 43,2 27,5 97,4 55,1 42,3 122.5 61.1 61.4 84,6 45,4 39,2 174,3 87,1 87,2 188,2 90,1 98,2 176.2 84.7 91.4 122,8 56,7 66,1 213,5 100,0 113,5 256,9 102,3 154,6 313.2 195.2 118,0 213,2 113,5 99,7 96,8 42,6 357,9 38,6 0,3 58,4 24,3 209,0 15,5 0,3 38,4 18,3 148,9 23,1 0,0 31,4 39,2 346,9 39,8 0,0 14,9 26,2 207,1 23,4 0,0 16,5 13,0 139,8 16,4 0,0 48,0 38.4 317.5 15.8 0,0 26.4 21.6 166.9 7.7 0,0 21.6 16.7 150.6 8,0 0,0 58,8 22,7 240,4 22,1 0,0 29,2 15,0 123,1 11,9 0,0 29,6 7,6 117,4 10,2 0,0 V2 Đồng sông Hồng (*) V3 Bắc Trung Bộ Duyên Hải miền Trung V4 Tây Nguyên V5 Đông Nam Bộ (*) V6 Đồng sông Cửu Long V7 Nội V8 Thành phố Hồ Chí Minh THÀNH THỊ V3 Bắc Trung Bộ Duyên Hải miền Trung V4 Tây Nguyên V5 Đông Nam Bộ (*) V6 Đồng sông Cửu Long V7 Nội V8 Thành phố Hồ Chí Minh NƠNG THƠN V1 Trung du miền núi phía Bắc V2 Đồng sông Hồng (*) V3 Bắc Trung Bộ Duyên Hải miền Trung V4 Tây Nguyên V5 Đông Nam Bộ (*) V6 Đồng sông Cửu Long V7 Nội V8 Thành phố Hồ Chí Minh Lưu ý: (*) ĐB sông Hồng không bao gồm Nội Đông Nam Bộ khơng bao gồm Tp Hồ Chí Minh Khơng bao gồm người 15+ không sống Viêt Nam (không thuộc diện điều tra) Biểu 15 LAO ĐỘNG THIẾU VIỆC LÀM TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN CHIA THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NƠNG THƠN, LOẠI HÌNH VÀ KHU VỰC KINH TẾ Đơn vị tính: Nghìn người Loại hình kinh tế/Khu vực kinh tế Quý năm 2014 Quý năm 2014 Quý năm 2015 Quý năm 2015 Chung 161,9 Nam 631,6 Nữ 530,3 Chung 185,4 Nam 625,7 Nữ 559,6 Chung 217,3 Nam 658,4 Nữ 558,9 Chung 897,8 Nam 466,4 Nữ 431,4 13,0 147,7 0,0 1,2 8,2 622,3 0,0 1,1 4,8 525,4 0,0 0,1 21,9 152,5 0,7 10,2 16,7 603,4 0,1 5,5 5,2 549,1 0,6 4,7 20,6 195,0 1,4 0,4 10,0 648,1 0,0 0,4 10,6 546,9 1,4 0,0 8,5 888,0 1,4 0,0 4,7 461,0 0,8 0,0 3,8 427,0 0,6 0,0 868,9 438,9 430,0 920,8 459,9 460,9 922,0 496,8 425,2 703,5 352,1 351,4 Công nghiệp xây dựng 128,3 94,9 33,3 105,8 65,3 40,5 86,1 49,0 37,1 49,3 29,4 19,8 Dịch vụ Khơng xác định THÀNH THỊ Loại hình kinh tế Nhà nước Ngồi nhà nước Có vốn đầu tư nước ngồi Khơng xác định Khu vực kinh tế 164,8 0,0 167,2 97,8 0,0 93,7 67,0 0,0 73,5 158,8 0,0 185,6 100,6 0,0 106,7 58,2 0,0 78,9 209,3 0,0 185,8 112,6 0,0 94,7 96,7 0,0 91,1 145,0 0,0 133,2 84,9 0,0 71,7 60,2 0,0 61,5 7,6 159,5 0,0 0,1 4,3 89,4 0,0 0,0 3,3 70,1 0,0 0,1 5,7 178,5 0,7 0,7 4,3 102,1 0,1 0,2 1,4 76,4 0,6 0,5 6,4 179,0 0,5 0,0 3,2 91,6 0,0 0,0 3,2 87,4 0,5 0,0 6,5 126,7 0,0 0,0 4,0 67,7 0,0 0,0 2,5 59,0 0,0 0,0 Nông, lâm nghiệp dịch vụ 72,7 36,3 36,5 88,3 46,2 42,2 60,3 32,3 28,0 50,1 27,7 22,4 Công nghiệp xây dựng 33,0 23,2 9,8 31,2 21,4 9,8 27,4 14,1 13,3 13,0 7,2 5,9 61,4 0,0 994,7 34,2 0,0 537,9 27,2 0,0 456,8 66,1 0,0 999,8 39,1 0,0 519,0 26,9 0,0 480,8 98,1 0,0 031,5 48,3 0,0 563,7 49,8 0,0 467,8 70,1 0,0 764,6 36,9 0,0 394,7 33,2 0,0 369,9 5,4 988,3 0,0 1,1 3,9 532,9 0,0 1,1 1,5 455,3 0,0 0,0 16,2 974,1 0,0 9,6 12,3 501,4 0,0 5,3 3,9 472,7 0,0 4,2 14,2 016,0 1,0 0,4 6,8 556,5 0,0 0,4 7,4 459,5 1,0 0,0 2,0 761,2 1,4 0,0 0,7 393,2 0,8 0,0 1,3 368,0 0,6 0,0 796,1 402,6 393,5 832,5 413,7 418,8 861,7 464,5 397,2 653,4 324,5 329,0 95,3 71,7 23,6 74,6 43,9 30,7 58,7 34,9 23,8 36,2 22,3 14,0 103,4 0,0 63,6 0,0 39,8 0,0 92,8 0,0 61,5 0,0 31,3 0,0 111,1 0,0 64,3 0,0 46,8 0,0 75,0 0,0 48,0 0,0 27,0 0,0 TOÀN QUỐC Loại hình kinh tế Nhà nước Ngồi nhà nước Có vốn đầu tư nước ngồi Khơng xác định Khu vực kinh tế Nông, lâm nghiệp dịch vụ Dịch vụ Khơng xác định NƠNG THƠN Loại hình kinh tế Nhà nước Ngồi nhà nước Có vốn đầu tư nước ngồi Không xác định Khu vực kinh tế Nông, lâm nghiệp dịch vụ Công nghiệp xây dựng Dịch vụ Không xác định Lưu ý: Không bao gồm người 15+ không sống Viêt Nam (không thuộc diện điều tra) Biểu 16 LAO ĐỘNG THẤT NGHIỆP TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN CHIA THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NƠNG THƠN VÀ VÙNG KINH TẾ - XÃ HỘI Đơn vị tính: Nghìn người Q năm 2014 Vùng kinh tế xã hội Chung TOÀN QUỐC Nam Quý năm 2014 Nữ Chung Nam Quý năm 2015 Nữ Chung Nam Quý năm 2015 Nữ Chung Nam Nữ 048,8 578,5 470,3 986,3 507,1 479,2 216,9 645,1 571,8 177,2 645,6 531,6 57.2 33.9 23.3 48.8 29.2 19.6 78.1 43,0 35.1 75,0 46,6 28,5 V2 Đồng sông Hồng 318.4 195.7 122.8 301.6 173.7 127.9 280,0 165.8 114.3 233,4 143,3 90,1 V3 Bắc Trung Bộ Duyên Hải miền Trung 243.4 131.9 111.5 220.4 105.7 114.7 304.6 165.6 139,0 292,1 174,2 117,9 39.7 19.8 19.9 39.3 17.1 22.2 38.1 15.7 22.4 36,8 17,7 19,0 V5 Đông Nam Bộ 200.3 123.1 77.3 179.3 101.3 78,0 260.5 131.2 129.3 272,8 136,7 136,1 V6 Đồng sông Cửu Long 189.7 74.2 115.5 196.8 80,0 116.8 255.5 123.9 131.6 267,1 127,1 140,0 THÀNH THỊ 490,4 299,2 191,2 479,6 272,9 206,6 553,3 293,7 259,6 537,4 295,7 241,7 26.8 15.5 11.3 25.2 15.1 10.1 31.9 17,0 14.9 32,7 17,6 15,2 151.4 102,0 49.4 143.8 93.7 50.1 110.7 61.6 49.1 109,6 62,2 47,4 V3 Bắc Trung Bộ Duyên Hải miền Trung 98.6 50.3 48.2 90.1 41.8 48.4 126.1 73,0 53.1 128,3 73,8 54,5 V4 Tây Nguyên 12.6 6.4 6.2 15.6 6.1 9.6 19.4 9.7 9.7 22,4 13,0 9,4 141.8 94.3 47.4 142.6 86.1 56.4 185.5 92.6 92.9 170,6 86,3 84,2 59.3 30.6 28.7 62.3 30.2 32.1 79.7 39.9 39.9 73,7 42,7 31,0 558,4 279,2 279,1 506,8 234,2 272,6 663,6 351,4 312,2 639,8 349,9 289,9 30.4 18.4 12.1 23.6 14.1 9.6 46.2 26,0 20.2 42,3 29,0 13,3 V2 Đồng sông Hồng 167.1 93.7 73.4 157.9 80.1 77.8 169.4 104.2 65.2 123,8 81,1 42,7 V3 Bắc Trung Bộ Duyên Hải miền Trung 144.8 81.6 63.3 130.3 64,0 66.3 178.5 92.6 85.9 163,7 100,3 63,4 V4 Tây Nguyên 27.1 13.3 13.7 23.7 11.1 12.7 18.8 6,0 12.7 14,3 4,7 9,6 V5 Đông Nam Bộ 58.6 28.7 29.8 36.8 15.3 21.5 75,0 38.7 36.3 102,3 50,4 51,9 130.4 43.5 86.8 134.5 49.8 84.7 175.8 84,0 91.8 193,4 84,4 109,0 V1 Trung du miền núi phía Bắc V4 Tây Nguyên V1 Trung du miền núi phía Bắc V2 Đồng sơng Hồng V5 Đơng Nam Bộ V6 Đồng sơng Cửu Long NƠNG THƠN V1 Trung du miền núi phía Bắc V6 Đồng sông Cửu Long Lưu ý: Không bao gồm người 15+ không sống Viêt Nam (không thuộc diện điều tra) Biểu 17 LAO ĐỘNG THẤT NGHIỆP TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN CHIA THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NƠNG THƠN VÀ TRÌNH ĐỘ CHUN MƠN KỸ THUẬT Đơn vị tính: Nghìn người Q năm 2014 Trình độ CMKT Chung TOÀN QUỐC Quý năm 2014 Nữ Nam Chung Quý năm 2015 Nữ Nam Chung Quý năm 2015 Nữ Nam Chung Nam Nữ 048,80 578,5 470,3 986,3 507,1 479,2 216,90 645,1 571,8 177,2 645,6 531,6 Khơng có trình độ CMKT 615,4 344,2 271,1 608,2 328,3 279,8 771,5 434,3 337,1 708,8 418,8 289,9 Dạy nghề từ tháng trở lên 79,8 69,1 10,7 61 50,9 10,1 83,3 64,3 19,1 80,7 61,1 19,6 Trung cấp chuyên nghiệp 88,5 34,4 54,1 73,4 27,1 46,3 77,1 27,7 49,4 92,6 39,0 53,7 Cao đẳng chuyên nghiệp 90,1 33,8 56,3 74,7 22,7 52,1 101 33 68 93,5 36,8 56,7 174,5 96,8 77,7 165,6 75,3 90,2 181,4 83,4 98 201,2 89,7 111,5 0,5 0,1 0,4 3,4 2,8 0,6 2,6 2,4 0,2 0,4 0,3 0,1 THÀNH THỊ 490,4 299,2 191,2 479,6 272,9 206,6 553,3 293,7 259,6 537,4 295,7 241,7 Khơng có trình độ CMKT 267,2 169 98,2 274,7 167 107,7 308,5 178,4 130,1 262,3 162,8 99,4 Dạy nghề từ tháng trở lên 43,9 36,7 7,2 35,7 29,1 6,6 40,1 28,9 11,2 46,4 33,9 12,5 Trung cấp chuyên nghiệp 38,2 17,5 20,7 35,2 16,5 18,7 41,6 17 24,7 48,0 21,2 26,8 Cao đẳng chuyên nghiệp 33,4 15,1 18,3 30,1 11,6 18,5 50,6 14,8 35,7 53,3 18,8 34,5 107,3 60,8 46,4 101,5 46,7 54,8 111,6 54 57,6 127,0 58,7 68,4 0,3 0,1 0,2 2,5 2,1 0,4 0,9 0,7 0,2 0,4 0,3 0,1 NÔNG THÔN 558,4 279,2 279,1 506,8 234,2 272,6 663,6 351,4 312,2 639,8 349,9 289,9 Khơng có trình độ CMKT 348,1 175,2 172,9 333,5 161,3 172,1 463 256 207 446,5 256,0 190,5 Dạy nghề từ tháng trở lên 35,8 32,3 3,5 25,4 21,9 3,5 43,2 35,4 7,8 34,3 27,1 7,1 Trung cấp chuyên nghiệp 50,3 16,9 33,3 38,2 10,6 27,7 35,4 10,7 24,7 44,7 17,8 26,9 Cao đẳng chuyên nghiệp 56,7 18,8 37,9 44,7 11,1 33,6 50,4 18,2 32,3 40,2 18,0 22,2 Đại học trở lên 67,2 35,9 31,3 64,1 28,7 35,4 69,8 29,4 40,4 74,1 31,0 43,1 Không xác định 0,2 0,2 0,9 0,7 0,2 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 Đại học trở lên Không xác định Đại học trở lên Không xác định Lưu ý: Không bao gồm người 15+ không sống Viêt Nam (không thuộc diện điều tra) Biểu 18 LAO ĐỘNG THẤT NGHIỆP TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN CHIA THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NƠNG THƠN VÀ NHĨM TUỔI Đơn vị tính: Nghìn người Nhóm tuổi TỒN QUỐC 15 - 19 tuổi 20 - 24 tuổi 25 - 29 tuổi 30 - 34 tuổi 35 - 39 tuổi 40 - 44 tuổi 45 - 49 tuổi 50 - 54 tuổi 55 - 59 tuổi 60 - 64 tuổi 65 tuổi trở lên THÀNH THỊ 15 - 19 tuổi 20 - 24 tuổi 25 - 29 tuổi 30 - 34 tuổi 35 - 39 tuổi 40 - 44 tuổi 45 - 49 tuổi 50 - 54 tuổi 55 - 59 tuổi 60 - 64 tuổi 65 tuổi trở lên NÔNG THÔN 15 - 19 tuổi 20 - 24 tuổi 25 - 29 tuổi 30 - 34 tuổi 35 - 39 tuổi 40 - 44 tuổi 45 - 49 tuổi 50 - 54 tuổi 55 - 59 tuổi 60 - 64 tuổi 65 tuổi trở lên Quý năm 2014 Chung 048,80 170,8 373 173,6 68,2 52,4 42,2 23,9 53,7 81,3 6,7 2,9 490,4 64,7 152 81,4 31,3 25 18,6 18,2 37,6 59,3 1,8 0,7 558,4 106,1 221,1 92,3 37 27,4 23,6 5,7 16 22 4,9 2,2 Nam 578,5 96,3 179,4 89,8 31,6 24,5 23,6 14,2 34,8 78,4 5,7 299,2 42 75,9 45,5 16 13,2 13,1 11,9 23,5 57,3 0,8 279,2 54,3 103,6 44,4 15,7 11,3 10,5 2,2 11,3 21,1 4,9 Quý năm 2014 Nữ 470,3 74,5 193,6 83,8 36,6 27,9 18,6 9,7 18,8 2,9 2,9 191,2 22,7 76,1 35,9 15,3 11,8 5,5 6,2 14,1 1,9 0,7 279,1 51,8 117,5 47,9 21,3 16,1 13,2 3,5 4,7 0,9 2,2 Chung 986,3 127,7 320,7 157,1 68,9 54,9 49,7 36,3 82,6 81,3 3,1 4,1 479,6 56,3 138,9 83,6 37,2 24,9 15,9 22,9 48,6 50,4 0,8 506,8 71,4 181,8 73,5 31,7 29,9 33,7 13,4 34 30,9 2,4 4,1 Nam 507,1 65,8 130 70,2 26,1 24,7 34,3 17 56,7 77,4 1,9 272,9 34,7 61,5 43 14,8 12 9,1 12,4 36,1 48,6 0,6 234,2 31,1 68,6 27,2 11,3 12,7 25,1 4,6 20,5 28,8 2,4 1,9 Quý năm 2015 Nữ 479,2 61,9 190,7 86,9 42,8 30,1 15,4 19,3 25,9 3,9 0,1 2,1 206,6 21,6 77,4 40,6 22,4 12,9 6,8 10,5 12,5 1,8 0,1 272,6 40,3 113,3 46,3 20,4 17,2 8,6 8,8 13,5 2,1 2,1 Chung 216,90 141,8 444,4 163,3 125,4 68,4 63,8 67,9 61 43,2 18,4 19,3 553,3 56,2 207,3 83 60,1 37 30,6 27,3 23,2 18,9 5,3 4,6 663.6 85.6 237.2 80.3 65.2 31.4 33.2 40.6 37.9 24.2 13.2 14.7 Lưu ý: Không bao gồm người 15+ không sống Viêt Nam (không thuộc diện điều tra) Nam 645,1 84,4 216,1 89,2 67,4 36,1 33,9 40,7 31,1 23,7 10,8 11,7 293,7 33,5 93,2 46,5 31,9 21,1 16 18,3 17,1 9,6 3,9 2,7 351.4 50.9 122.9 42.7 35.5 15 17.9 22.4 14.1 14.2 6.8 Quý năm 2015 Nữ 571,8 57,3 228,4 74,1 58 32,3 29,9 27,2 29,9 19,4 7,7 7,6 259,6 22,6 114,1 36,5 28,2 15,9 14,6 6,1 9,4 1,3 1,9 312.2 34.7 114.3 37.6 29.7 16.4 15.3 18.2 23.8 10.1 6.3 5.7 Chung 1177,2 166,0 426,6 206,5 105,5 72,2 65,4 53,8 33,1 24,4 14,6 9,2 537,4 65,5 201,8 97,0 51,4 29,4 35,9 19,8 16,3 13,0 5,4 2,0 639,8 100,5 224,7 109,5 54,1 42,9 29,5 34,1 16,8 11,4 9,2 7,2 Nam 645,6 103,9 210,9 113,8 55,7 43,1 33,5 33,9 21,0 15,5 7,4 6,8 295,7 40,3 97,3 53,6 26,4 17,2 19,7 14,7 12,1 8,7 3,7 2,0 349,9 63,6 113,6 60,1 29,3 25,9 13,8 19,2 8,9 6,8 3,7 4,8 Nữ 531,6 62,1 215,6 92,7 49,8 29,1 31,9 19,9 12,0 8,9 7,1 2,3 241,7 25,2 104,5 43,3 25,0 12,1 16,2 5,1 4,2 4,3 1,7 0,0 289,9 36,9 111,1 49,4 24,8 16,9 15,7 14,9 7,9 4,5 5,5 2,3 Biểu 19 TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA THANH NIÊN (TỪ 15-24 TUỔI) CHIA THEO GIỚI TÍNH VÀ THÀNH THỊ/NÔNG THÔN Phân tổ Quý năm 2014 Quý năm 2014 Quý năm 2015 Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Chung Nam 12 942,8 802,9 139,9 12 511,5 498,7 012,9 14 693,3 473,5 Thành thị 015,9 052,8 963,1 940,4 001,3 939,2 858,5 Nông thôn 926,9 750,1 176,8 571,1 497,4 073,7 Số có việc làm (Nghìn người) 200,2 977,4 222,9 823,0 747,7 Thành thị 705,0 896,1 808,9 676,3 Nông thôn 495,3 081,3 414,0 Số thất nghiệp (Nghìn người) 543,8 275,7 Thành thị 216,6 Nông thôn Quý năm 2015 Nam Nữ 219,8 15 531,0 878,4 652,5 328,1 530,4 890,0 361,7 528,4 834,8 145,4 689,4 10 640,9 516,7 124,2 075,3 288,7 511,1 777,5 284,4 501,7 782,7 888,0 788,3 141,6 044,9 096,6 990,7 012,2 978,5 146,7 859,7 287,0 147,1 466,2 680,9 293,7 489,6 804,1 268,1 448,4 195,8 252,6 586,2 300,5 285,7 592,6 314,8 277,8 117,9 98,7 195,2 96,2 99,0 263,4 126,7 136,7 267,3 137,5 129,8 327,2 157,8 169,3 253,2 99,7 153,6 322,8 173,7 149,0 325,3 177,3 148,0 Tỷ lệ tham gia HĐKT niên (%) 60,3 63,2 57,1 58,1 60,7 55,4 60,5 64,5 56,3 57,2 61,1 53,1 Thành thị 48,1 49,7 46,4 47,5 49,2 45,8 49,5 50,4 48,8 46,2 48,7 43,8 Nông thôn 65,8 69,0 62,1 63,0 65,8 59,9 65,9 70,8 60,4 62,2 66,5 57,6 7,0 6,5 7,7 6,2 5,0 7,6 6,6 6,2 7,0 6,68 6,54 6,84 Thành thị 11,3 11,6 10,9 10,4 9,8 11,2 11,0 10,8 11,1 11,84 12,0 11,7 Nông thôn 5,6 4,9 6,6 4,7 3,4 6,3 5,0 4,8 5,3 4,91 4,8 5,0 Dân số niên (Nghìn người) Tỷ lệ thất nghiệp niên (%) Lưu ý: Không bao gồm người 15+ không sống Viêt Nam (không thuộc diện điều tra) Nữ Chung ... 1 /20 15 Quý 2/ 2015 Quý 3 /20 14 Quý 4 /20 14 Quý 1 /20 15 Quý 2/ 2015 Cả nước 2, 30 2, 32 2,43 1,8 2, 17 2, 05 2, 43 2, 42 Thành thị 1, 12 1 ,20 1,15 0,9 3 ,27 3 ,21 3,43 3,53 Nông thôn 2, 83 2, 82 3,04 2, 23 1,67 1, 52. .. 20 09 Năm 20 10 Năm 20 11 Năm 20 12 Năm 20 13 Năm 20 14 Quý năm 20 14 Quý năm 20 14 Quý năm 20 14 5,41 3,57 2, 96 2, 74 2, 75 2, 40 2, 78 2, 25 2, 30 3,19 1, 82 1,58 1,56 1,48 1 ,20 1,45 1,05 1, 12 6,30 4 ,26 3,56... 3 ,27 3,31 2, 96 3,37 2, 77 2, 83 2, 90 2, 88 2, 22 1,96 2, 18 2, 10 2, 21 1,84 2, 17 4,60 4 ,29 3,60 3 ,21 3,59 3,40 3, 72 3 ,26 3 ,27 2, 25 2, 30 1,60 1 ,39 1,54 1,49 1,53 1 ,20 1,67 Quý năm 20 14 2, 32 1 ,20 2, 82
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo điều tra lao động việc làm quý 2 năm 2015 (NXB hà nội 2015) cục tống kê, 39 trang , Báo cáo điều tra lao động việc làm quý 2 năm 2015 (NXB hà nội 2015) cục tống kê, 39 trang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay