Báo cáo điều tra lao động việc làm 9 tháng đầu năm 2012 (NXB thống kê 2012) tổng cục thống kê, 65 trang

65 9 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2018, 21:56

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỔNG CỤC THỐNG KÊ BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM tháng đầu năm 2012 Hà Nội, 2012   ii GIỚI THIỆU Ngày tháng 12 năm 2011, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 810/QĐ-TCTK Điều tra lao động việc làm năm 2012, Phương án điều tra ban hành kèm theo Quyết định Mục đích điều tra nhằm thu thập thông tin thị trường lao động năm 2012 có tính kế thừa so sánh với số liệu điều tra lao động việc làm hàng năm trước Tổng cục Thống kê, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, phục vụ việc đánh giá biến động thị trường lao động quý năm giám sát ảnh hưởng biến động kinh tế lên thị trường lao động nước ta Các thông tin tổng hợp đại diện cho nước, khu vực thành thị nông thôn, vùng kinh tế - xã hội, Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh sau quý điều tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm điều tra Báo cáo trình bày kết chủ yếu Điều tra lao động việc làm quý đầu năm 2012, nhằm cung cấp thông tin lao động việc làm cho người sử dụng Tổng cục Thống kê hy vọng báo cáo đáp ứng yêu cầu thông tin người làm cơng tác nghiên cứu hoạch định sách kinh tế - xã hội, đặc biệt người làm công tác liên quan đến vấn đề lao động việc làm Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin hoạt động liên quan đến thị trường lao động người từ 15 tuổi trở lên, tiêu thị trường lao động nêu báo cáo chủ yếu tính cho nhóm người từ 15 tuổi trở lên Do nước ta có nhu cầu sử dụng tiêu thị trường lao động nhóm người độ tuổi lao động (nam từ 15 đến hết 59 tuổi nữ từ 15 đến hết 54 tuổi) nên kết nhóm tuổi tính riêng cho số tiêu chủ yếu thất nghiệp thiếu việc làm Cuộc điều tra Lao động Việc làm năm 2012 nhận hỗ trợ kỹ thuật tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Tổng cục Thống kê đánh giá cao hỗ trợ mong tiếp tục nhận hỗ trợ ILO cho điều tra tới   iii Tổng cục Thống kê hy vọng báo cáo đáp ứng yêu cầu thông tin nhà hoạch định sách kinh tế - xã hội, đặc biệt người làm công tác liên quan đến vấn đề lao động việc làm mong nhận ý kiến xây dựng bạn đọc Ý kiến đóng góp thơng tin chi tiết, xin liên hệ theo địa sau đây: Vụ Thống kê Dân số Lao động, Tổng cục Thống kê, 6B Hoàng Diệu, Hà Nội Điện thoại: +(84 4) 38 230 100, 38 433 353; Fax: +(84 4) 37 339 287; Email: dansolaodong@gso.gov.vn TỔNG CỤC THỐNG KÊ   iv MỤC LỤC Giới thiệu iii Mục lục v I TÓM TẮT II KẾT QUẢ CHỦ YẾU Lực lượng lao động 1.1 Tỷ trọng lực lượng lao động tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 1.2 Cơ cấu tuổi lực lượng lao động Việc làm Thiếu việc làm thất nghiệp 3.1 Số người thiếu việc làm số người thất nghiệp 3.2 Tỷ lệ thiếu việc làm tỷ lệ thất nghiệp 11 III CÁC BIỂU TỔNG HỢP 15   v     vi I TĨM TẮT • Tính đến thời điểm 1/10/2012, dân số nước có 68,7 triệu người từ 15 tuổi trở lên, có 53,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên thuộc lực lượng lao động (bao gồm 52,1 triệu người có việc làm gần triệu người thất nghiệp) Lực lượng lao động khu vực nông thơn chủ yếu chiếm 69,4% • Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nông thôn cao thành thị Ở cấp toàn quốc, tỷ lệ quý cao quý quý cao quý Đối với khu vực thành thị, tỷ lệ gần không thay đổi q • Lao động có việc làm q so với quý tăng 1,1 triệu người, chủ yếu tăng Đồng sông Hồng (286 nghìn lao động), Trung du miền núi phía Bắc (tăng 252 nghìn lao động) Bắc Trung Dun hải miền Trung (tăng 212 nghìn lao động) • Tỷ số việc làm dân số từ 15 tuổi trở lên tháng đầu năm 2012 75,4%, có chênh lệch đáng kể thành thị nông thôn, nam nữ Tỷ số quý tăng so với quý tất vùng, quý so với quý tăng lên ba vùng: Trung du miền núi phía Bắc, Đồng sơng Hồng Bắc Trung Duyên hải miền Trung; vùng lại giảm • Lao động khu vực "Có vốn đầu tư nước ngoài" khu vực "Nhà nước" có xu hướng giảm dần qua quý năm 2012 Ngược lại, khu vực "Ngoài nhà nước" lại tăng mạnh • Đến thời điểm 1/10/2012, nước có 984 nghìn người thất nghiệp 1369 nghìn người thiếu việc làm • Xu hướng biến động số người thất nghiệp số người thiếu việc làm tháng đầu năm 2012 diễn giống khu vực thành thị, nông thôn, nam, nữ hầu hết vùng kinh tế - xã hội Sự biến động diễn theo xu hướng, quý giảm so với quý quý tăng trở lại • Trong tháng đầu năm 2012, số người thất nghiệp từ 15-24 tuổi chiếm gần nửa (46,8%) tổng số người thất nghiệp, tỷ trọng khu vực thành thị 38,1% khu vực nông thôn 56,2% Trong đó, số   người thiếu việc làm từ 15-24 tuổi chiếm 24,2% tổng số người thiếu việc làm khơng có khác biệt nhiều thành thị nơng thơn • Tỷ lệ thiếu việc làm lao động nông thôn cao khu vực thành thị Tỷ lệ thiếu việc làm nước diễn theo xu hướng cao tháng đầu năm thấp tháng cuối năm Đáng ý tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị có xu hướng tăng lên so với năm 2011 • Những tháng đầu năm 2012, tỷ lệ thất nghiệp nước ta không cao, cụ thể tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị quý năm 2012 cao chút so với quý quý năm 2011 (3,46% so với 3,43% 2,99%) Một số tiêu chủ yếu thị trường lao động, tháng đầu năm 2012 Chỉ tiêu Dân số 15+ (nghìn người) Nam Nữ Thành thị Nơng thơn Lực lượng lao động (nghìn người) Nam Nữ Thành thị Nơng thơn Lao động có việc làm (nghìn người) Nam Nữ Thành thị Nơng thơn Thất nghiệp (nghìn người) Nam Nữ Thành thị Nơng thơn Thiếu việc làm (nghìn người) Nam Nữ Thành thị Nơng thơn   Bình qn tháng đầu năm Q (1/4) Quý (1/7) 68 396 68 011 68 362 68 742 33 222 33 038 33 180 33 379 35 174 34 973 35 182 35 363 22 904 22 476 22 800 23 025 45 492 45 535 45 562 45 717 52 520 51 978 52 581 53 098 26 996 26 701 26 981 27 313 25 524 25 277 25 600 25 785 16 066 15 773 16 038 16 154 36 454 36 205 36 543 36 944 51 567 50 998 51 699 52 114 26 565 26 234 26 596 26 873 25 002 24 764 25 103 25 241 15 572 15 263 15 574 15 658 35 995 35 735 36 125 36 456 953 981 882 984 431 466 385 439 522 515 497 545 494 510 464 496 459 471 418 488 347 494 175 369 746 828 666 754 601 666 509 615 246 321 182 225 101 173 993 144 Quý (1/10) Chỉ tiêu Thu nhập bình qn người làm cơng ăn lương (Nghìn đồng) Nam Nữ Thành thị Nông thôn Cơ cấu tuổi lực lượng lao động (%) 15-19 tuổi 20-24 tuổi 25-29 tuổi 30-34 tuổi 35-39 tuổi 40-44 tuổi 45-49 tuổi 50-54 tuổi 55-59 tuổi 60-64 tuổi 65 tuổi trở lên Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (%) Nam Nữ Thành thị Nông thôn Tỷ số việc làm dân số từ 15 tuổi trở lên(%) Nam Nữ Thành thị Nông thôn 10 Tỷ lệ thiếu việc làm độ tuổi lao động (%) Nam Nữ Thành thị Nông thôn 11 Tỷ lệ thất nghiệp độ tuổi lao động (%) Nam Nữ Thành thị Nông thôn   Bình quân tháng đầu năm Quý (1/4) Quý (1/7) 747 905 573 766 920 073 764 924 496 667 293 532 464 802 211 401 138 157 036 220 100,0 100,0 100,0 100,0 5,3 5,3 5,1 5,3 10,1 10,1 10,1 9,8 12,3 12,5 12,2 12,2 12,0 12,0 12,1 11,9 12,5 12,8 12,4 12,4 12,3 12,2 12,3 12,3 11,9 12,0 12,0 12,0 9,7 9,6 9,8 9,9 6,6 6,5 6,6 6,7 3,6 3,4 3,7 3,8 Quý (1/10) 3,6 3,6 3,8 3,7 76,8 76,4 76,9 77,2 81,3 80,8 81,3 81,8 72,6 72,3 72,8 72,9 70,1 70,2 70,3 70,2 80,1 79,5 80,2 80,8 75,4 75,0 75,6 75,8 80,0 79,4 80,2 80,5 71,1 70,8 71,4 71,4 68,0 67,9 68,3 68,0 79,1 78,5 79,3 79,7 2,74 3,09 2,39 2,75 2,93 3,29 2,61 2,94 2,53 2,85 2,14 2,52 1,60 2,14 1,19 1,46 3,26 3,51 2,93 3,33 2,01 2,08 1,87 2,06 1,71 1,86 1,54 1,72 2,36 2,34 2,25 2,45 3,30 3,46 3,12 3,31 1,42 1,46 1,29 1,48 II KẾT QUẢ CHỦ YẾU Lực lượng lao động 1.1 Tỷ trọng lực lượng lao động tỷ lệ tham gia lực lượng lao động Trong vòng ba thập kỷ qua, có tăng lên đáng kể tỷ trọng lực lượng lao động khu vực thành thị, đến 69,4% lực lượng lao động nước ta tập trung khu vực nông thôn Trong tổng số lực lượng lao động nước, nữ giới chiếm tỷ trọng thấp nam giới (48,6% nữ giới so với 51,4% nam giới) Biểu 1: Tỷ trọng lực lượng lao động tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, tháng đầu năm 2012 Đơn vị tính: % Nơi cư trú/vùng Tỷ trọng lực lượng lao động tháng đầu năm 2012 Chung Nam Cả nước Thành thị Nông thôn Các vùng Trung du miền núi phía Bắc Đồng sông Hồng (*) Bắc Trung DH miền Trung Tây Nguyên Đông Nam (*) Đồng sông Cửu Long Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động % Nữ Chung Quý Quý Quý 100,0 100,0 100,0 48,6 76,8 76,4 76,9 77,2 30,6 30,7 30,5 48,5 70,1 70,2 70,3 70,2 69,4 69,3 69,5 48,7 80,1 79,5 80,2 80,8 13,8 13,4 14,2 50,1 84,3 83,7 84,2 85,3 15,3 14,7 15,9 50,5 75,6 74,5 75,5 76,9 21,6 21,1 22,0 49,6 77,7 77,4 77,7 78,3 6,0 6,1 5,9 48,0 83,1 82,9 83,4 83,0 8,7 8,8 8,5 47,7 77,9 77,7 78,4 78,1 19,8 20,9 18,7 45,8 77,6 77,2 78,0 77,7 7,0 6,9 7,2 49,6 69,8 69,7 69,9 70,1 7,8 8,1 7,6 47,0 65,7 66,4 65,8 65,1 (*) Đồng sông Hồng không bao gồm Hà Nội Đông Nam không bao gồm thành phố Hồ Chí Minh Đến thời điểm 1/10/2012, 56,6% tổng số lực lượng lao động nước tập trung vùng Đồng sông Hồng, Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung, Đồng sông Cửu Long Như vậy, khu vực nông thôn vùng kinh tế - xã hội nơi cần có chương trình khai thác nguồn lực lao động, tạo việc làm đào tạo nghề năm tới   45 Vùng kinh tế - xã hội 536.1 50.6 90.2 142.0 37.0 18.0 185.8 11.2 1.3 88.1 196.6 285.9 58.0 29.1 318.2 25.4 2.4 Nam 003.6 Chung 1.1 14.1 132.4 11.0 21.0 143.8 106.4 37.6 467.5 Nữ Quý năm 2011 (Thời điểm 1/1/2012) 5.8 19.8 367.3 60.6 61.7 271.5 207.6 116.1 110.4 Chung 4.2 8.9 224.1 41.7 40.6 146.3 100.7 70.8 637.2 Nam 1.7 10.9 143.2 18.9 21.1 125.2 106.9 45.3 473.2 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/4/2012) Lưu ý: (*) ĐB sông Hồng không bao gồm Hà Nội Đông Nam Bộ không bao gồm Tp Hồ Chí Minh NƠNG THƠN V1 Trung du miền núi phía Bắc V2 Đồng sơng Hồng (*) V3 Bắc Trung Bộ Duyên Hải miền Trung V4 Tây Nguyên V5 Đông Nam Bộ (*) V6 Đồng sông Cửu Long V7 Hà Nội V8 Thành phố Hồ Chí Minh Stt Biểu 15 (tiếp theo) 4.2 28.0 336.1 42.9 46.5 181.7 214.8 76.8 931.1 Chung 1.4 17.6 220.6 26.6 33.6 101.1 107.9 45.0 553.8 Nam 2.9 10.4 115.5 16.3 12.9 80.6 106.9 31.8 377.3 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/7/2012) 1.4 31.7 346.9 39.3 71.1 250.2 200.6 123.5 064.7 Chung 0.6 17.5 215.9 21.2 43.2 146.6 107.5 61.6 614.1 Nam 0.8 14.2 131.0 18.2 27.9 103.6 93.0 61.9 450.7 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/10/2012) Đơn vị tính: Nghìn người 46 Loại hình kinh tế/khu vực kinh tế 6.6 Không xác định 153.1 Dịch vụ 0.0 113.4 Công nghiệp xây dựng Không xác định 990.9 Nông, lâm nghiệp thủy sản Khu vực kinh tế 1.0 234.4 15.5 257.5 Chung Có vốn đầu tư nước ngồi Ngồi nhà nước Nhà nước Loại hình kinh tế TỔNG SỐ Stt 0.0 80.8 70.2 512.3 6.0 0.4 649.5 7.4 663.3 Nam 0.0 72.3 43.3 478.6 0.5 0.6 584.9 8.1 594.2 Nữ Quý năm 2011 (Thời điểm 1/1/2012) 0.0 246.9 189.4 058.0 3.6 22.3 446.3 22.0 494.3 Chung 0.0 149.1 123.8 555.0 0.0 9.5 806.1 12.3 827.9 Nam 0.0 97.8 65.6 503.0 3.6 12.8 640.3 9.7 666.4 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/4/2012) 0.0 173.4 127.3 873.7 6.0 1.3 153.6 13.6 174.5 Chung 0.0 105.7 89.7 471.0 4.0 1.3 651.1 10.0 666.5 Nam 0.0 67.7 37.6 402.8 2.0 0.0 502.5 3.6 508.1 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/7/2012) 0.0 185.5 161.7 021.8 0.0 2.2 355.2 11.6 368.9 Chung 0.0 108.6 103.8 542.1 0.0 0.5 748.1 5.8 754.4 Nam 0.0 76.9 57.9 479.8 0.0 1.7 607.1 5.7 614.5 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/10/2012) Đơn vị tính: Nghìn người SỐ NGƯỜI THIẾU VIỆC LÀM TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN CHIA THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NƠNG THƠN, LOẠI HÌNH VÀ KHU VỰC KINH TẾ, THÁNG ĐẦU NĂM 2012 Biểu 16 47 Loại hình kinh tế/khu vực kinh tế NƠNG THƠN Loại hình kinh tế Nhà nước Ngồi nhà nước Có vốn đầu tư nước ngồi Khơng xác định Khu vực kinh tế Nông, lâm nghiệp thủy sản Công nghiệp xây dựng Dịch vụ Không xác định THÀNH THỊ Loại hình kinh tế Nhà nước Ngồi nhà nước Có vốn đầu tư nước ngồi Khơng xác định Khu vực kinh tế Nông, lâm nghiệp thủy sản Công nghiệp xây dựng Dịch vụ Không xác định Stt Biểu 16 (tiếp theo) 550.8 3.8 541.7 0.0 5.2 463.3 45.3 42.1 0.0 053.3 7.1 040.5 0.0 5.6 900.4 75.6 77.3 0.0 0.0 49.0 90.5 0.0 0.8 0.9 38.7 0.4 1.0 75.8 107.8 193.9 24.8 3.6 8.4 37.9 112.6 Nam 204.2 Chung 0.0 35.2 30.2 437.1 0.4 0.0 498.8 3.3 502.5 0.0 37.1 13.0 41.5 0.1 0.6 86.1 4.8 91.6 Nữ Quý năm 2011 (Thời điểm 1/1/2012) 0.0 128.2 96.0 949.3 3.4 0.0 160.3 9.8 173.5 0.0 118.7 93.4 108.7 0.2 22.3 286.0 12.2 320.8 Chung 0.0 84.4 70.3 497.9 0.0 0.0 647.1 5.5 652.6 0.0 64.7 53.5 57.1 0.0 9.5 159.0 6.8 175.3 Nam 0.0 43.8 25.7 451.4 3.4 0.0 513.3 4.3 520.9 0.0 54.0 39.9 51.6 0.2 12.8 127.0 5.4 145.4 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/4/2012) 0.0 100.5 91.0 800.6 3.0 1.3 981.3 6.4 992.0 0.0 73.0 36.4 73.1 3.0 0.0 172.3 7.2 182.5 Chung 0.0 69.0 65.3 438.0 2.0 1.3 563.8 5.3 572.3 0.0 36.7 24.4 33.0 2.1 0.0 87.4 4.7 94.2 Nam 0.0 31.4 25.6 362.6 1.1 0.0 417.6 1.1 419.7 0.0 36.3 12.0 40.1 1.0 0.0 84.9 2.5 88.3 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/7/2012) 0.0 106.9 112.9 923.8 0.0 2.2 134.5 7.0 143.7 0.0 78.6 48.7 98.0 0.0 0.0 220.7 4.6 225.3 Chung 0.0 65.9 69.8 494.9 0.0 0.5 627.0 3.0 630.6 0.0 42.7 34.0 47.2 0.0 0.0 121.1 2.8 123.8 Nam 0.0 41.0 43.1 429.0 0.0 1.7 507.5 3.9 513.1 0.0 35.9 14.7 50.8 0.0 0.0 99.6 1.8 101.4 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/10/2012) Đơn vị tính: Nghìn người 48 Loại hình kinh tế/khu vực kinh tế 6.3 Không xác định 145.1 Dịch vụ 0.0 109.3 Công nghiệp xây dựng Không xác định 940.6 Nông, lâm nghiệp thủy sản Khu vực kinh tế 1.0 172.9 14.7 195.0 Chung Có vốn đầu tư nước ngồi Ngồi nhà nước Nhà nước Loại hình kinh tế TỔNG SỐ Stt 0.0 80.2 69.6 496.4 5.8 0.4 632.7 7.2 646.2 Nam 0.0 64.9 39.7 444.1 0.5 0.6 540.2 7.5 548.8 Nữ Quý năm 2011 (Thời điểm 1/1/2012) 0.0 234.9 182.3 994.8 3.6 22.3 365.9 20.1 412.0 Chung 0.0 145.5 118.5 540.9 0.0 9.5 784.1 11.3 804.9 Nam 0.0 89.4 63.8 453.9 3.6 12.8 581.8 8.8 607.1 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/4/2012) 0.0 167.6 122.5 811.6 5.9 1.3 082.4 12.2 101.8 Chung 0.0 103.9 88.5 450.6 4.0 1.3 628.4 9.3 642.9 Nam 0.0 63.7 34.1 361.0 1.9 0.0 454.0 2.9 458.9 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/7/2012) 0.0 180.8 152.9 941.5 0.0 2.2 261.5 11.4 275.1 Chung 0.0 107.6 101.0 524.3 0.0 0.5 726.6 5.8 733.0 Nam 0.0 73.1 51.9 417.2 0.0 1.7 534.9 5.6 542.2 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/10/2012) Đơn vị tính: Nghìn người SỐ NGƯỜI THIẾU VIỆC LÀM TRONG TUỔI LAO ĐỘNG CHIA THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NƠNG THƠN, LOẠI HÌNH KINH TẾ VÀ KHU VỰC KINH TẾ, THÁNG ĐẦU NĂM 2012 Biểu 17 49 Loại hình kinh tế/khu vực kinh tế NƠNG THƠN Loại hình kinh tế Nhà nước Ngồi nhà nước Có vốn đầu tư nước ngồi Không xác định Khu vực kinh tế Nông, lâm nghiệp thủy sản Công nghiệp xây dựng Dịch vụ Không xác định THÀNH THỊ Loại hình kinh tế Nhà nước Ngồi nhà nước Có vốn đầu tư nước ngồi Khơng xác định Khu vực kinh tế Nông, lâm nghiệp thủy sản Công nghiệp xây dựng Dịch vụ Không xác định Stt Biểu 17 (tiếp theo) 536.1 3.8 527.1 0.0 5.2 448.7 45.3 42.1 0.0 003.6 7.1 990.9 0.0 5.6 855.2 73.8 74.6 0.0 0.0 47.7 85.4 0.0 0.6 0.7 38.1 0.4 1.0 70.5 105.7 182.1 24.2 3.4 7.5 35.5 110.0 Nam 191.3 Chung 0.0 32.5 28.5 406.5 0.4 0.0 463.8 3.3 467.5 0.0 32.4 11.2 37.6 0.1 0.6 76.4 4.2 81.3 Nữ Quý năm 2011 (Thời điểm 1/1/2012) 0.0 124.6 90.7 895.1 3.4 0.0 097.4 9.6 110.4 0.0 110.3 91.6 99.7 0.2 22.3 268.5 10.5 301.6 Chung 0.0 84.2 65.8 487.1 0.0 0.0 631.9 5.3 637.2 0.0 61.3 52.7 53.8 0.0 9.5 152.2 5.9 167.7 Nam 0.0 40.4 24.8 408.0 3.4 0.0 465.5 4.3 473.2 0.0 49.0 39.0 45.9 0.2 12.8 116.3 4.5 133.9 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/4/2012) 0.0 99.3 87.8 744.0 3.0 1.3 920.4 6.4 931.1 0.0 68.4 34.7 67.6 2.9 0.0 162.0 5.8 170.6 Chung 0.0 69.0 64.9 419.9 2.0 1.3 545.3 5.3 553.8 0.0 34.9 23.5 30.7 2.1 0.0 83.1 4.0 89.1 Nam 0.0 30.3 22.9 324.2 1.1 0.0 375.1 1.1 377.3 0.0 33.5 11.2 36.9 0.8 0.0 78.9 1.8 81.6 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/7/2012) 0.0 104.8 106.1 853.8 0.0 2.2 055.5 7.0 064.7 0.0 76.0 46.8 87.6 0.0 0.0 206.0 4.4 210.4 Chung 0.0 65.9 68.0 480.1 0.0 0.5 610.5 3.0 614.1 0.0 41.8 33.0 44.1 0.0 0.0 116.1 2.8 118.9 Nam 0.0 38.9 38.1 373.7 0.0 1.7 445.0 3.9 450.7 0.0 34.2 13.8 43.5 0.0 0.0 89.8 1.7 91.5 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/10/2012) Đơn vị tính: Nghìn người 50 Vùng kinh tế - xã hội THÀNH THỊ V1 Trung du miền núi phía Bắc V2 Đồng sơng Hồng (*) V3 Bắc Trung Bộ Duyên Hải miền Trung V4 Tây Nguyên V5 Đông Nam Bộ (*) V6 Đồng sông Cửu Long V7 Hà Nội V8 Thành phố Hồ Chí Minh TỔNG SỐ V1 Trung du miền núi phía Bắc V2 Đồng sơng Hồng (*) V3 Bắc Trung Bộ Duyên Hải miền Trung V4 Tây Nguyên V5 Đông Nam Bộ (*) V6 Đồng sông Cửu Long V7 Hà Nội V8 Thành phố Hồ Chí Minh Stt 5.1 10.0 24.4 19.3 58.1 14.0 33.1 63.5 40.9 128.1 63.6 147.3 45.7 28.1 58.4 92.6 77.4 219.2 23.7 23.5 63.7 48.1 9.1 32.4 10.7 96.9 197.0 20.4 43.8 98.7 196.9 17.1 36.4 440.8 359.4 Nam 853.0 Chung 70.0 21.7 39.1 23.1 8.9 47.0 24.4 9.8 243.9 83.7 30.3 141.8 40.2 23.3 100.0 54.9 19.3 493.6 Nữ Quý năm 2011 (Thời điểm 1/1/2012) 155.8 43.0 64.1 36.0 17.3 107.1 59.2 27.8 510.4 173.7 68.0 208.4 82.4 44.3 219.9 130.4 53.4 980.6 Chung 67.5 23.3 31.5 19.0 6.7 54.7 34.5 14.1 251.3 77.3 38.3 70.0 43.0 17.9 114.7 74.9 30.3 466.4 Nam 88.3 19.8 32.6 17.0 10.6 52.4 24.7 13.6 259.1 96.5 29.7 138.4 39.3 26.4 105.2 55.6 23.1 514.1 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/4/2012) 118.4 49.9 66.0 32.5 14.5 95.6 63.6 23.1 463.6 133.8 68.8 197.6 77.8 39.4 192.5 125.9 46.5 882.3 Chung 60.9 23.0 24.7 12.2 5.6 45.9 33.5 12.6 218.2 70.5 28.8 55.2 31.1 14.2 89.1 71.7 24.3 385.0 Nam 57.5 27.0 41.4 20.4 8.9 49.6 30.1 10.5 245.4 63.3 39.9 142.4 46.7 25.2 103.3 54.2 22.2 497.2 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/7/2012) 132.9 54.2 70.5 21.5 18.2 108.8 63.5 26.8 496.4 148.3 85.4 211.5 59.2 52.0 249.5 128.3 49.8 984.0 Chung 61.6 27.1 31.9 12.4 6.0 50.9 31.8 14.1 235.8 71.2 42.6 68.4 28.8 19.1 111.6 73.4 24.3 439.4 Nam 71.4 27.2 38.6 9.1 12.1 57.9 31.6 12.8 260.6 77.1 42.8 143.1 30.4 32.9 138.0 54.9 25.4 544.6 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/10/2012) Đơn vị tính: Nghìn người SỐ NGƯỜI THẤT NGHIỆP TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN CHIA THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NƠNG THƠN VÀ VÙNG KINH TẾ - XÃ HỘI, THÁNG ĐẦU NĂM 2012 Biểu 18 51 Vùng kinh tế - xã hội 162.6 6.4 20.1 51.2 4.0 13.5 53.0 8.8 5.5 16.0 50.6 104.3 18.4 30.6 155.7 17.5 19.1 Nam 412.3 Chung 13.6 8.7 102.8 17.1 14.4 53.1 30.5 9.6 249.7 Nữ Quý năm 2011 (Thời điểm 1/1/2012) 17.9 25.0 144.3 46.3 27.0 112.8 71.2 25.6 470.2 Chung 9.7 15.1 38.5 24.0 11.3 60.0 40.4 16.1 215.2 Nam 8.2 9.9 105.8 22.3 15.7 52.8 30.8 9.5 255.0 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/4/2012) Lưu ý: (*) ĐB sông Hồng không bao gồm Hà Nội Đông Nam Bộ không bao gồm Tp Hồ Chí Minh NƠNG THƠN V1 Trung du miền núi phía Bắc V2 Đồng sơng Hồng (*) V3 Bắc Trung Bộ Duyên Hải miền Trung V4 Tây Nguyên V5 Đông Nam Bộ (*) V6 Đồng sông Cửu Long V7 Hà Nội V8 Thành phố Hồ Chí Minh Stt Biểu 18 (tiếp theo) 15.4 18.9 131.6 45.2 25.0 96.9 62.3 23.3 418.7 Chung 9.7 5.9 30.5 18.9 8.6 43.2 38.2 11.7 166.8 Nam 5.8 13.0 101.0 26.3 16.3 53.7 24.1 11.7 251.9 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/7/2012) 15.4 31.2 141.0 37.8 33.9 140.7 64.8 22.9 487.6 Chung 9.6 15.5 36.4 16.4 13.1 60.7 41.6 10.3 203.6 Nam 5.7 15.7 104.5 21.3 20.8 80.1 23.2 12.7 284.0 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/10/2012) Đơn vị tính: Nghìn người 52 Vùng kinh tế - xã hội THÀNH THỊ V1 Trung du miền núi phía Bắc V2 Đồng sơng Hồng (*) V3 Bắc Trung Bộ Duyên Hải miền Trung V4 Tây Nguyên V5 Đông Nam Bộ (*) V6 Đồng sông Cửu Long V7 Hà Nội V8 Thành phố Hồ Chí Minh TỔNG SỐ V1 Trung du miền núi phía Bắc V2 Đồng sơng Hồng (*) V3 Bắc Trung Bộ Duyên Hải miền Trung V4 Tây Nguyên V5 Đông Nam Bộ (*) V6 Đồng sông Cửu Long V7 Hà Nội V8 Thành phố Hồ Chí Minh Stt 5.1 9.9 24.2 19.3 57.7 13.8 32.9 62.1 40.7 126.8 63.2 145.9 45.4 28.1 58.2 91.9 77.2 217.0 23.3 23.2 63.3 47.4 9.1 32.2 10.6 96.2 195.7 20.3 43.4 98.1 195.4 17.0 36.3 436.0 357.2 Nam 846.6 Chung 69.1 21.4 38.0 23.0 8.8 46.5 24.1 9.7 240.6 82.7 30.1 139.8 40.1 23.2 99.6 54.7 19.3 489.4 Nữ Quý năm 2011 (Thời điểm 1/1/2012) 155.8 43.0 63.5 35.3 17.3 103.9 59.2 27.5 505.7 173.7 68.0 206.8 81.6 44.3 216.0 130.4 53.1 974.1 Chung 67.5 23.3 31.2 19.0 6.7 52.9 34.5 13.9 249.1 77.3 38.3 69.8 43.0 17.9 112.9 74.9 30.1 464.2 Nam 88.3 19.8 32.3 16.3 10.6 51.0 24.7 13.6 256.6 96.5 29.7 137.1 38.6 26.4 103.1 55.6 23.0 509.9 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/4/2012) 118.4 49.9 65.0 32.5 14.5 94.5 63.6 23.1 461.5 133.8 68.8 196.1 77.8 37.7 190.5 125.9 46.4 877.1 Chung 60.9 23.0 24.4 12.2 5.6 45.5 33.5 12.6 217.6 70.5 28.8 55.0 31.1 14.2 88.7 71.7 24.2 384.4 Nam 57.5 27.0 40.6 20.4 8.9 49.0 30.1 10.5 243.9 63.3 39.9 141.1 46.7 23.5 101.8 54.2 22.2 492.7 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/7/2012) 132.9 53.4 70.2 21.5 18.0 107.5 63.5 26.6 493.5 148.3 83.0 211.1 58.2 51.9 247.3 126.4 49.4 975.7 Chung 61.6 27.1 31.8 12.4 5.9 50.2 31.8 14.0 234.7 71.2 41.7 68.2 28.8 18.9 110.9 72.4 24.2 436.4 Nam 71.4 26.3 38.4 9.1 12.1 57.3 31.6 12.6 258.8 77.1 41.3 142.9 29.4 32.9 136.5 54.0 25.2 539.3 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/10/2012) Đơn vị tính: Nghìn người SỐ NGƯỜI THẤT NGHIỆP TRONG TUỔI LAO ĐỘNG CHIA THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NƠNG THƠN VÀ VÙNG KINH TẾ - XÃ HỘI, THÁNG ĐẦU NĂM 2012 Biểu 19 53 Vùng kinh tế - xã hội 161.8 6.4 20.1 50.8 4.0 13.3 53.0 8.8 5.5 16.0 50.6 103.8 18.4 30.4 154.8 17.5 19.1 Nam 410.6 Chung 13.6 8.7 101.8 17.1 14.4 53.1 30.5 9.6 248.8 Nữ Quý năm 2011 (Thời điểm 1/1/2012) 17.9 25.0 143.3 46.3 27.0 112.1 71.2 25.6 468.5 Chung 9.7 15.1 38.5 24.0 11.3 60.0 40.4 16.1 215.2 Nam 8.2 9.9 104.8 22.3 15.7 52.1 30.8 9.5 253.3 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/4/2012) Lưu ý: (*) ĐB sông Hồng không bao gồm Hà Nội Đông Nam Bộ không bao gồm Tp Hồ Chí Minh NƠNG THƠN V1 Trung du miền núi phía Bắc V2 Đồng sơng Hồng (*) V3 Bắc Trung Bộ Duyên Hải miền Trung V4 Tây Nguyên V5 Đông Nam Bộ (*) V6 Đồng sông Cửu Long V7 Hà Nội V8 Thành phố Hồ Chí Minh Stt Biểu 19 (tiếp theo) 15.4 18.9 131.0 45.2 23.3 96.0 62.3 23.3 415.6 Chung 9.7 5.9 30.5 18.9 8.6 43.2 38.2 11.7 166.8 Nam 5.8 13.0 100.5 26.3 14.6 52.8 24.1 11.7 248.8 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/7/2012) 15.4 29.6 141.0 36.8 33.9 139.8 62.9 22.8 482.1 Chung 9.6 14.7 36.4 16.4 13.1 60.7 40.5 10.3 201.7 Nam 5.7 14.9 104.5 20.4 20.8 79.2 22.4 12.6 280.5 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/10/2012) Đơn vị tính: Nghìn người 54 Trình độ chun môn kỹ thuật 42.2 77.5 0.7 Cao đẳng Đại học trở lên Không xác định 32.6 28.1 20.7 53.1 0.7 Trung cấp chuyên nghiệp Cao đẳng Đại học trở lên Không xác định 305.5 Dạy nghề Khơng có trình độ CMKT 440.8 46.9 Trung cấp chuyên nghiệp THÀNH THỊ 53.5 632.2 853.0 Chung Dạy nghề Khơng có trình độ CMKT TỔNG SỐ Stt 0.0 22.5 6.5 10.4 24.2 133.2 196.9 0.0 32.6 14.1 16.9 39.4 256.5 359.4 Nam 0.7 30.6 14.2 17.7 8.4 172.3 243.9 0.7 44.9 28.1 30.0 14.2 375.7 493.6 Nữ Quý năm 2011 (Thời điểm 1/1/2012) 0.0 62.1 19.4 30.7 33.5 364.6 510.4 1.1 97.9 37.3 66.2 61.7 716.3 980.6 Chung 0.0 33.0 7.2 7.9 26.7 176.5 251.3 0.0 50.2 15.9 26.0 50.4 323.9 466.4 Nam 0.0 29.1 12.2 22.8 6.9 188.1 259.1 1.1 47.7 21.4 40.2 11.2 392.4 514.1 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/4/2012) 1.6 56.5 29.4 32.7 27.4 316.1 463.6 3.8 74.0 57.5 59.7 56.3 631.0 882.3 Chung 1.3 26.8 12.5 10.5 19.3 147.8 218.2 1.8 32.5 24.4 22.3 42.3 261.6 385.0 Nam 0.3 29.6 16.8 22.2 8.1 168.3 245.4 2.0 41.5 33.0 37.3 13.9 369.4 497.2 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/7/2012) 0.0 72.6 28.5 37.5 40.4 317.5 496.4 4.9 111.1 55.4 65.5 69.1 678.0 984.0 Chung 0.0 34.6 11.8 15.6 28.7 145.1 235.8 0.0 53.3 20.3 25.8 48.2 291.8 439.4 Nam 0.0 38.0 16.7 21.8 11.7 172.3 260.6 4.9 57.8 35.2 39.7 20.9 386.2 544.6 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/10/2012) Đơn vị tính: Nghìn người SỐ NGƯỜI THẤT NGHIỆP TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN CHIA THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NƠNG THƠN VÀ TRÌNH ĐỘ CHUN MƠN KỸ THUẬT, THÁNG ĐẦU NĂM 2012 Biểu 20 55 Trình độ chun mơn kỹ thuật 20.9 18.7 21.5 24.5 0.0 Trung cấp chuyên nghiệp Cao đẳng Đại học trở lên Không xác định 326.7 412.3 Chung 0.0 10.1 7.6 6.5 15.1 123.2 162.6 Nam 0.0 14.4 13.9 12.2 5.8 203.5 249.7 Nữ Quý năm 2011 (Thời điểm 1/1/2012) Dạy nghề Khơng có trình độ CMKT NƠNG THƠN Stt Biểu 20 (tiếp theo) 1.1 35.8 17.9 35.5 28.1 351.7 470.2 Chung 0.0 17.2 8.7 18.1 23.8 147.4 215.2 Nam 1.1 18.6 9.2 17.4 4.4 204.3 255.0 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/4/2012) 2.2 17.6 28.1 26.9 28.9 314.9 418.7 Chung 0.6 5.7 11.9 11.8 23.0 113.8 166.8 Nam 1.7 11.9 16.2 15.1 5.9 201.1 251.9 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/7/2012) 4.9 38.5 26.9 28.0 28.7 360.6 487.6 Chung 0.0 18.7 8.5 10.2 19.5 146.7 203.6 Nam 4.9 19.8 18.4 17.8 9.2 213.9 284.0 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/10/2012) Đơn vị tính: Nghìn người 56 Trình độ chun mơn kỹ thuật 41.9 77.5 0.7 Cao đẳng Đại học trở lên Không xác định 32.5 28.1 20.5 53.0 0.7 Trung cấp chuyên nghiệp Cao đẳng Đại học trở lên Không xác định 301.2 Dạy nghề Khơng có trình độ CMKT 436.0 46.9 Trung cấp chuyên nghiệp THÀNH THỊ 53.4 626.3 846.6 Chung Dạy nghề Khơng có trình độ CMKT TỔNG SỐ Stt 0.0 22.5 6.2 10.4 24.2 132.0 195.4 0.0 32.6 13.8 16.9 39.4 254.5 357.2 Nam 0.7 30.5 14.2 17.7 8.2 169.2 240.6 0.7 44.9 28.1 30.0 14.0 371.7 489.4 Nữ Quý năm 2011 (Thời điểm 1/1/2012) 0.0 62.0 19.4 30.6 33.4 360.2 505.7 1.1 97.8 37.3 66.1 61.6 710.2 974.1 Chung 0.0 32.9 7.2 7.9 26.7 174.4 249.1 0.0 50.1 15.9 26.0 50.4 321.8 464.2 Nam 0.0 29.1 12.2 22.7 6.8 185.8 256.6 1.1 47.7 21.4 40.1 11.1 388.4 509.9 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/4/2012) 1.6 55.8 29.4 32.4 27.4 315.0 461.5 2.1 73.4 57.5 59.3 56.3 628.5 877.1 Chung 1.3 26.4 12.5 10.5 19.3 147.5 217.6 1.8 32.2 24.4 22.3 42.3 261.3 384.4 Nam 0.3 29.4 16.8 21.9 8.1 167.5 243.9 0.3 41.2 33.0 37.0 13.9 367.2 492.7 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/7/2012) 0.0 72.5 28.5 37.3 40.0 315.3 493.5 4.9 110.1 54.7 65.3 68.7 672.0 975.7 Chung 0.0 34.5 11.8 15.6 28.7 144.1 234.7 0.0 52.4 20.3 25.8 48.2 289.8 436.4 Nam 0.0 38.0 16.7 21.7 11.3 171.2 258.8 4.9 57.8 34.4 39.5 20.5 382.2 539.3 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/10/2012) Đơn vị tính: Nghìn người SỐ NGƯỜI THẤT NGHIỆP TRONG TUỔI LAO ĐỘNG CHIA THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NƠNG THƠN VÀ TRÌNH ĐỘ CHUN MƠN KỸ THUẬT, THÁNG ĐẦU NĂM 2012 Biểu 21 57 Trình độ chuyên môn kỹ thuật 20.9 18.7 21.5 24.5 0.0 Trung cấp chuyên nghiệp Cao đẳng Đại học trở lên Không xác định 325.0 410.6 Chung 0.0 10.1 7.6 6.5 15.1 122.5 161.8 Nam 0.0 14.4 13.9 12.2 5.8 202.5 248.8 Nữ Quý năm 2011 (Thời điểm 1/1/2012) Dạy nghề Khơng có trình độ CMKT NÔNG THÔN Stt Biểu 21 (tiếp theo) 1.1 35.8 17.9 35.5 28.1 350.0 468.5 Chung 0.0 17.2 8.7 18.1 23.8 147.4 215.2 Nam 1.1 18.6 9.2 17.4 4.4 202.6 253.3 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/4/2012) 0.6 17.6 28.1 26.9 28.9 313.5 415.6 Chung 0.6 5.7 11.9 11.8 23.0 113.8 166.8 Nam 0.0 11.9 16.2 15.1 5.9 199.7 248.8 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/7/2012) 4.9 37.7 26.2 28.0 28.7 356.7 482.1 Chung 0.0 17.9 8.5 10.2 19.5 145.6 201.7 Nam 4.9 19.8 17.7 17.8 9.2 211.1 280.5 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/10/2012) Đơn vị tính: Nghìn người 58 110.2 229.8 148.6 73.7 54.9 57.0 59.1 69.7 45.5 2.7 1.7 20 - 24 tuổi 25 - 29 tuổi 30 - 34 tuổi 35 - 39 tuổi 40 - 44 tuổi 45 - 49 tuổi 50 - 54 tuổi 55 - 59 tuổi 60 - 64 tuổi 65 tuổi trở lên 853.0 Chung 15 - 19 tuổi TỔNG SỐ Nhóm tuổi 0.9 1.3 43.6 28.5 22.2 20.6 20.2 21.5 48.4 97.6 54.5 359.4 Nam 0.8 1.4 2.0 41.3 36.9 36.4 34.7 52.1 100.2 132.2 55.7 493.6 Nữ Quý năm 2011 (Thời điểm 1/1/2012) 1.1 3.5 40.7 57.8 58.1 51.8 61.2 86.4 164.5 286.5 168.8 980.6 Chung 0.6 1.7 39.0 25.8 25.2 22.1 22.5 35.3 68.6 134.4 91.3 466.4 Nam 0.6 1.9 1.8 32.1 32.9 29.7 38.7 51.1 95.9 152.1 77.5 514.1 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/4/2012) 1.0 1.1 30.4 72.5 40.3 40.0 45.3 71.3 165.5 271.7 143.2 882.3 Chung 0.2 0.4 27.2 28.0 20.1 15.0 19.6 28.1 72.6 108.0 65.8 385.0 Nam 0.7 0.7 3.1 44.5 20.3 24.9 25.7 43.2 93.0 163.7 77.4 497.2 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/7/2012) 2.8 2.7 39.3 91.7 42.0 50.2 53.4 69.3 175.1 291.3 166.1 984.0 Chung 2.0 1.0 36.5 41.0 15.0 16.8 17.4 20.6 77.4 128.7 83.0 439.4 Nam 0.8 1.7 2.8 50.7 27.0 33.4 36.0 48.7 97.8 162.6 83.1 544.6 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/10/2012) Đơn vị tính: Nghìn người SỐ NGƯỜI THẤT NGHIỆP TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN CHIA THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ/NƠNG THƠN VÀ NHĨM TUỔI, THÁNG ĐẦU NĂM 2012 Biểu 22 59 NÔNG THÔN 15 - 19 tuổi 20 - 24 tuổi 25 - 29 tuổi 30 - 34 tuổi 35 - 39 tuổi 40 - 44 tuổi 45 - 49 tuổi 50 - 54 tuổi 55 - 59 tuổi 60 - 64 tuổi 65 tuổi trở lên THÀNH THỊ 15 - 19 tuổi 20 - 24 tuổi 25 - 29 tuổi 30 - 34 tuổi 35 - 39 tuổi 40 - 44 tuổi 45 - 49 tuổi 50 - 54 tuổi 55 - 59 tuổi 60 - 64 tuổi 65 tuổi trở lên Nhóm tuổi Biểu 22 (tiếp theo) 27.3 45.6 30.9 14.7 12.5 11.0 12.8 19.5 21.1 1.1 0.4 45.0 108.3 75.6 46.0 34.3 33.6 29.2 42.8 23.1 1.5 1.3 38.0 27.2 52.0 17.5 6.9 7.7 9.7 9.4 9.0 22.5 0.2 0.5 65.2 121.5 72.9 27.6 20.6 23.4 29.9 26.9 22.5 1.2 0.5 0.0 0.9 0.0 18.0 20.5 13.7 12.8 20.7 55.4 69.5 249.7 0.8 0.5 2.0 23.3 16.4 22.7 21.9 31.4 44.7 62.7 17.7 243.9 Nữ 162.6 412.3 196.9 Nam 440.8 Chung Quý năm 2011 (Thời điểm 1/1/2012) 0.5 1.0 13.2 16.8 13.6 18.6 19.8 39.4 82.6 155.2 109.6 470.2 0.7 2.5 27.5 41.1 44.5 33.2 41.4 47.0 81.9 131.4 59.2 510.4 Chung 0.0 0.0 13.0 7.0 8.5 7.1 6.3 18.1 30.5 70.5 54.2 215.2 0.6 1.7 26.0 18.8 16.7 15.1 16.2 17.2 38.1 63.9 37.1 251.3 Nam 0.5 1.0 0.2 9.8 5.1 11.5 13.4 21.2 52.2 84.7 55.4 255.0 0.1 0.9 1.5 22.3 27.8 18.2 25.2 29.8 43.8 67.5 22.1 259.1 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/4/2012) 0.6 0.0 11.4 31.7 14.1 15.7 12.5 24.9 72.7 142.4 92.8 418.7 0.4 1.1 19.0 40.8 26.3 24.3 32.8 46.4 92.8 129.3 50.4 463.6 Chung 0.0 0.0 8.9 10.1 5.8 4.2 3.4 9.7 29.5 57.4 37.9 166.8 0.2 0.4 18.4 17.9 14.3 10.8 16.2 18.4 43.1 50.7 27.9 218.2 Nam 0.6 0.0 2.5 21.7 8.3 11.4 9.1 15.2 43.3 85.0 54.8 251.9 0.2 0.7 0.6 22.9 12.0 13.5 16.6 28.0 49.7 78.7 22.6 245.4 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/7/2012) 2.7 1.7 14.4 36.4 17.2 21.3 18.1 32.4 75.3 157.9 110.1 487.6 0.1 1.0 24.9 55.2 24.8 28.9 35.3 37.0 99.8 133.4 56.0 496.4 Chung 1.9 0.0 13.4 19.4 7.2 4.5 4.0 8.0 30.9 65.1 49.2 203.6 0.1 1.0 23.1 21.5 7.9 12.3 13.4 12.6 46.5 63.6 33.8 235.8 Nam 0.8 1.7 1.0 17.0 10.0 16.8 14.0 24.4 44.4 92.9 60.9 284.0 0.0 0.0 1.8 33.7 17.0 16.6 22.0 24.3 53.3 69.8 22.2 260.6 Nữ Quý năm 2012 (Thời điểm 1/10/2012) Đơn vị tính: Nghìn người ... đoạn 20 09- 2012 Đơn vị tính: % Tỷ lệ thiếu việc làm Tổng số Năm 20 09 Năm 2010 Năm 2011 Quý năm 2011 Quý năm 2011 Quý năm 2011 Quý năm 2011 tháng đầu năm 2012 Quý năm 2012 Quý năm 2012 Quý năm 2012. .. 35- 39 40-44 45- 49 50-54 55- 59 60-64 65+   Việc làm Biểu 2: Tỷ trọng lao động có việc làm tỷ số việc làm dân số, tháng đầu năm 2012 Đơn vị tính: % Nơi cư trú/vùng Tỷ trọng lao động có việc làm tháng. .. Ngày tháng 12 năm 2011, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 810/QĐ-TCTK Điều tra lao động việc làm năm 2012, Phương án điều tra ban hành kèm theo Quyết định Mục đích điều tra
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo điều tra lao động việc làm 9 tháng đầu năm 2012 (NXB thống kê 2012) tổng cục thống kê, 65 trang , Báo cáo điều tra lao động việc làm 9 tháng đầu năm 2012 (NXB thống kê 2012) tổng cục thống kê, 65 trang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay