Báo cáo điều tra lao động và việc làm việt nam 1 9 2009 (NXB hà nội 2010) cục thống kê, 348 trang

348 21 0
  • Loading ...
1/348 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2018, 21:55

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỔNG CỤC THỐNG KÊ MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT GENERAL STATISTICS OFFICE BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM Việt Nam 1/9/2009 REPORT ON LABOUR FORCE SURVEY Viet Nam 1/9/2009 HÀ NỘI, 2010 L ỜI NĨI ĐẦU FOREWORD Báo cáo trình bày kết chủ yếu Điều tra lao động việc làm Tổng cục Thống kê (TCTK) tiến hành tháng năm 2009 nhằm thu thập thông tin thị trường lao động năm 2009 có tính so sánh với số liệu điều tra lao động - việc làm hàng năm trước Tổng cục Thống kê phù hợp với chuẩn mực quốc tế để áp dụng thường xuyên từ năm 2010 Đồng thời điều tra phục vụ việc giám sát ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu lên thị trường lao động nước ta Theo dự kiến, thông tin thu thập đại diện cho nước, khu vực thành thị, nông thôn, vùng kinh tế - xã hội (gọi tắt vùng) hai thành phố lớn Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh The report has introduced major findings from the Labor Force Survey (LFS) conducted in September 2009 by General Statistics Office (GSO) in order to collect basic information on labor market in 2009, comparable with previous annual labour force surveys, in accordance with international standards to be used since 2010 In addition, the survey will support for assessing the impacts of the global economic downturn to the labour market It was expected that the data taken from the survey would represent to the national level, urban/rural, six social-economic zones (called region for short) as well as two main cities - Hanoi and Hochiminh city Nhân dịp này, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới nhà tài trợ Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Ngân hàng Thế giới (WB), dự án SIDA Thụy Điển có hỗ trợ tài quý báu để tiến hành điều tra Chúng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bà Margarita F Guerrero, chuyên gia quốc tế UNDP, ông John F (Jack) Bregger, chuyên gia quốc tế Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Dự án DIAL, đặc biệt TS Francois Roubaud, TS Mireille Razafindrakoto, TS Jean Pierre Cling, Viện Nghiên cứu Phát triển (IRD) Pháp đóng góp chuyên môn sâu sắc cho thiết kế mẫu phiếu điều tra Taking this opportunity we would like to extend our sincere thanks to the United Nation Development Program - UNDP, Worldbank - WB and SIDA project for their valuable financial supports to conduct the survey We gratefully acknowledge Ms Magaritta F Guerrero, international expert of UNDP, Mr John F (Jack) Bregger, international expert of ILO and DIAL Project, particularly Dr Francois Roubaud, Dr Mireille Razafindrakoto, Dr Jean-Pierre Cling from French Research Institute for Development (IRD), for their profound technical comments to survey questionnaire and sample design iii iv MỤC LỤC TABLE OF CONTENT CÁC CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG CHỦ YẾU - KEY LABOUR INDICATORS 01 PHẦN I: CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH - PART I: MAJOR FINDINGS 05 Lực lượng lao động - The labor force 07 1.1 Mức độ tham gia lực lượng lao động - Labour force participation 07 1.2 Vài nét lực lượng lao động - Profile of the Labour Force 10 a Nhóm tuổi - Age group 10 b Trình độ chun mơn kỹ thuật - Qualification 11 Việc làm - Employment 12 2.1 Tỷ số việc làm dân số - Employment to population ratio 13 2.2 Cơ cấu lao động có việc làm theo loại hình kinh tế - Composition of employed population by type of economic sector 14 2.3 Cơ cấu lao động có việc làm theo ngành kinh tế - Composition of employed population by kind of economic activity 17 2.4 Cơ cấu lao động theo vị việc làm - Composition of employed population by employment status 21 2.5 Cơ cấu lao động có việc làm theo nghề - Composition of employed population by occupation 23 2.6 Thu nhập - Income 25 2.7 Số làm việc - Hours worked 31 Thất nghiệp - Unemployment 32 3.1 Một số đặc trưng lao động thất nghiệp - Profile of the unemployed population 32 a Nhóm tuổi - Age group 36 b Trình độ chun mơn kỹ thuật - Technical qualification attained 37 c Tình trạng nhân - Marital status 38 3.2 Tỷ lệ thất nghiệp - Unemployment rate 39 3.3 Cách thức tìm việc - Mode of job search 43 Dân số không hoạt động kinh tế - Economically inactive population 46 v PHẦN II: PHẠM VI CỦA CUỘC ĐIỀU TRA VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN - PART II: COVERAGE OF THE SURVEY AND METHODOLOGY 49 Giới thiệu - Introduction 51 Mục đích phạm vi - Ojective and coverage 51 Nội dung điều tra - Contents of the survey 52 Các định nghĩa khái niệm - Definitions and concepts 53 (1) Hộ - Household 53 (2) Thời kỳ tham chiếu - Reference Period 53 (3) Trình độ chuyên môn kỹ thuật - Technical/Qualification Level 53 (4) Tình trạng hoạt động - Activity Status 56 (5) Người có việc làm - Employed Persons 57 (6) Người thất nghiệp (khơng có việc làm) - Unemployed Persons (out of job) 57 (7) Tỷ lệ thất nghiệp - Unemployment Rate 58 (8) Người thiếu việc làm - Underemployed Persons 58 (9) Tỷ lệ thiếu việc làm - Underemployment Rate 58 (10) Độ dài thời gian thất nghiệp - Duration of unemployment 58 (11) Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đặc trưng theo tuổi - giới tính - Age-Sex Specific Labour Force Participation Rate 58 (12) Tỷ số việc làm dân số - Employment to population ration 59 (13) Tỷ lệ có việc làm (đang làm việc) - Employment rate 59 (14) Vị việc làm - Employment status 59 (15) Nghề nghiệp - Occupation 60 (16) Ngành kinh tế - Industry 61 (17) Thu nhập bình quân tháng - Average Monthly Income 61 (18) Số làm - Hours worked 61 (19) Lao động thối chí - Discouraged Workers 62 Thiết kế tổ chức điều tra - Planning and organizing for the fieldwork 62 Thiết kế mẫu quyền số - Sample design and base design weights 64 PHẦN III: PHỤ LỤC - PART III: APPENDICES 71 PHẦN IV: CÁC BIỂU TỔNG HỢP - PART IV: TABULATED TABLES 109 vi CÁC BIỂU PHÂN TÍCH TABLES FOR ANALYSIS Biểu – Table 1.1 Biểu – Table 1.2 Biểu – Table 1.3 Biểu – Table 2.1 Biểu – Table 2.2 Biểu – Table 2.3 Biểu – Table 2.4 Biểu – Table 2.5 Biểu – Table 2.6 Biểu – Table 2.7 Cơ cấu lực lượng lao động theo giới tính qua điều tra 2007, 2008 2009 Structure of labour force by sex through the surveys 2007, 2008 and 2009 07 Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động dân số từ 15 tuổi trở lên theo thành thị/nông thôn, vùng thành phố lớn, 1/9/2009 Labour force participation rate of population aged 15 and over by urban/rural, region and main city, 1/9/2009 .08 Tỷ lệ qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật (CMKT) dân số hoạt động kinh tế từ 15 tuổi trở lên theo giới tính, thành thị/nơng thơn, vùng thành phố lớn, 1/9/2009 Percentage of economically acitve population aged 15 and over, who have undergone and completed a vocational/professional training by sex, urban/rural, region and main city, 1/9/2009 11 Tỷ trọng lao động có việc làm từ 15 tuổi trở lên theo loại hình kinh tế qua hai điều tra 1/4/1999 1/9/2009 Percentage distribution of employed population aged 15 and over by economic sector through the surveys 1/4/1999 and 1/9/2009 15 Tỷ trọng lao động có việc làm từ 15 tuổi trở lên theo giới tính loại hình kinh tế, 1/9/2009 Percentage distribution of employed population aged 15 and over by sex and economic sector, 1/9/2009 16 Tỷ trọng lao động có việc làm từ 15 tuổi trở lên theo loại hình kinh tế nhóm tuổi, 1/9/2009 Percentage distribution of employed population by economic sector and age group, 1/9/2009 16 Tỷ trọng lao động có việc làm từ 15 tuổi trở lên theo khu vực kinh tế qua hai điều tra 1/7/1999 1/9/2009 Percentage distribution of employed population aged 15 and over by industrial sector, through the surveys 1/7/1999 and 1/9/2009 17 Tỷ trọng lao động có việc làm theo giới tính ngành kinh tế, 1/9/2009 Percentage distribution of employed population by sex and industry, 1/9/2009 19 Tỷ trọng lao động có việc làm từ 15 tuổi trở lên theo ngành kinh tế nhóm tuổi, 1/9/2009 Percentage distribution of employed population aged 15 and over by industry and age group, 1/9/2009 .20 Tỷ trọng lao động có việc làm từ 15 tuổi trở lên theo giới tính vị việc làm qua hai điều tra 1/8/2007 1/9/2009 Percentage distribution of employed population aged 15 and over by sex employment status through the surveys 1/8/2007 and 1/9/2009 .22 vii Biểu – Table 2.8 Biểu – Table 2.9 Biểu – Table 2.10 Biểu – Table 2.11 Biểu – Table 2.12 Biểu – Table 2.13 Biểu – Table 2.14 Biểu – Table 2.15 Biểu – Table 3.1 Biểu – Table 3.2 Biểu – Table 3.3 Tỷ trọng lao động có việc làm từ 15 tuổi trở lên theo vị việc làm nhóm tuổi, 1/9/2009 Percentage distribution of employed population aged 15 and over by employment status and age group, 1/9/2009 23 Tỷ trọng lao động có việc làm từ 15 tuổi trở lên theo giới tính nghề nghiệp, 1/9/2009 Percentage distribution of employed population aged 15 and over by sex and occupation, 1/9/2009 24 Tỷ trọng lao động có việc làm từ 15 tuổi trở lên theo nghề nghiệp nhóm tuổi, 1/9/2009 Percentage distribution of employed population aged 15 and over by occupation and age group, 1/9/2009 25 Thu nhập bình quân tháng trước điều tra lao động làm công ăn lương từ 15 tuổi trở lên theo giới tính nhóm tuổi, 1/9/2009 Average monthly income in the last month prior the survey for wage workers aged 15 and over by sex and age goup, 1/9/2009 26 Thu nhập bình quân tháng trước điều tra lao động làm công ăn lương từ 15 tuổi trở lên theo giới tính trình độ chuyên môn kỹ thuật, 1/9/2009 Average monthly income in the last month prior the survey for wage workers aged 15 and over by sex and qualification, 1/9/2009 27 Thu nhập bình quân tháng trước điều tra lao động làm công ăn lương từ 15 tuổi trở lên theo giới tính ngành kinh tế, 1/9/2009 Average monthly income in the last month prior of the survey for wage worker aged 15 and over by sex and industry, 1/9/2009 29 Thu nhập bình quân tháng trước điều tra lao động làm công ăn lương từ 15 tuổi trở lên theo giới tính nghề nghiệp, 1/9/2009 Average monthly income in the last month prior the survey for wage worker aged 15 and over by sex and occupation, 1/9/2009 .30 Số làm việc bình quân ngày trước điều tra tỷ lệ thiếu việc làm lao động có việc làm từ 15 tuổi trở lên, 1/9/2009 Average hours worked during the last days prior the survey and underemployment rate of employed population aged 15 and over, 1/9/2009 31 Tỷ trọng lao động thất nghiệp từ 15 tuổi trở lên theo giới tính, vùng thành phố lớn, 1/9/2009 Percentage distribution of unemployed population aged 15 and over by sex, region and main city, 1/9/2009 33 Tỷ trọng lao động thất nghiệp từ 15 tuổi trở lên theo giới tính nhóm tuổi, 1/9/2009 Percentage distribution of unemployed population by sex and age group, 1/9/2009 36 Tỷ trọng lao động thất nghiệp từ 15 tuổi trở lên theo giới tính trình độ chun mơn kỹ thuật qua hai điều tra 1/8/2007 1/9/2009 Percentage distribution of unemployed population aged 15 and over by sex and qualification through the surveys 1/8/2007 and 1/9/2009 .38 viii Biểu – Table 3.4 Tỷ trọng lao động thất nghiệp từ 15 tuổi trở lên theo giới tính tình trạng nhân, 1/9/2009 Percentage distribution of unemployed population aged 15 and over by sex and marital status, 1/9/2009 39 Biểu – Table 3.5 Tỷ lệ thất nghiệp số nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương Biểu – Table 3.6 Biểu – Table 3.7 Biểu – Table 3.8 Biểu – Table 4.1 Unemployment rate in some countries in Asia – Pacific region .42 Tỷ lệ thất nghiệp tỷ lệ thiếu việc làm lao động độ tuổi khu vực thành thị/nông thôn, 1/9/2009 Unemployment rate and underemployment rate of labourers in working age by urban/rural, 1/9/2009 .43 Tỷ trọng lao động thất nghiệp từ 15 tuổi trở lên theo trình độ chun mơn kỹ thuật cách thức tìm việc, 1/9/2009 Percentage distribution of unemployed population aged 15 and over by qualification and mode of job search, 1/9/2009 44 Tỷ trọng lao động thất nghiệp từ 15 tuổi trở lên theo cách thức tìm việc, giới tính thành thị/nơng thơn, 1/9/2009 Percentage distribution of unemployed population aged 15 and over by mode of job search, sex and urban/rural, 1/9/2009 45 Tỷ trọng dân số 15 tuổi trở lên khơng hoạt động kinh tế theo giới tính đặc trưng bản, 1/9/2009 Percentage distribution of economically inactive population aged 15 and over by sex and basic characteristics, 1/9/2009 47 CÁC HÌNH PHÂN TÍCH FIGURES FOR ANALYSIS Hình – Figure 1.1 Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động dân số từ 15 tuổi trở lên theo vùng thành phố lớn, 1/9/2009 Labour force participation rate of population aged 15 and over by region and main city, 1/9/2009 09 Hình – Figure 1.2 Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đặc trưng theo tuổi dân số từ 15 tuổi trở lên qua hai điều tra 1/4/1999 1/9/2009 Age specific labour force participation rate of population aged 15 and over through surveys 1/4/1999 and 1/9/2009 .10 Hình – Figure 2.1 Tỷ số việc làm dân số từ 15 tuổi trở lên theo giới tính, thành thị/nơng thơn, vùng thành phố lớn, 1/9/2009 Employment to population ratio of population aged 15 and over by sex, urban/rural, region and main city, 1/9/2009 .14 Hình – Figure 2.2 Thu nhập bình quân tháng trước điều tra lao động làm công ăn lương từ 15 tuổi trở lên theo thành phần kinh tế, 2009 Average monthly income in the last month prior the survey for wage workers aged 15 and over by type of economic sector, 2009 28 Hình – Figure 3.1 Tỷ lệ thất nghiệp lao động độ tuổi khu vực thành thị, 1/9/2009 Urban unemployment rate of labourers in working age, 1/9/2009 .40 ix CÁC BIỂU TỔNG HỢP TABULATED TABLES Biểu – Table Biểu – Table Biểu – Table Biểu – Table Biểu – Table Biểu – Table Biểu – Table Biểu – Table Tỷ trọng dân số thực tế thường trú theo giới tính, nhóm tuổi, thành thị/nơng thơn, vùng kinh tế xã hội thành phố lớn Percentage distribution of actual resident population by sex, age group, urban/rural, social economic regions and main cities 111 Lực lượng lao động 1/9/2009 theo giới tính, nhóm tuổi, thành thị/nông thôn, vùng kinh tế xã hội thành phố lớn Labour force at 1/9/2009 by sex, age group, urban/rural, social economic regions and main cities .114 Tỷ trọng dân số không hoạt động kinh tế 15 tuổi trở lên theo giới tính, nhóm tuổi, thành thị/nơng thơn, vùng kinh tế xã hội thành phố lớn Percentage distribution of economically inactive population aged 15 and over by sex, age group, urban/rural, social economic region and main cities .120 Tỷ trọng dân số 15 tuổi trở lên thất nghiệp ngày qua theo độ dài thời gian khơng làm việc, giới tính, vùng kinh tế xã hộ thành phố lớn Percentage distribution of unemployed population aged 15 and over during the last days by duration of not working, sex, social economic regions and main cities .126 Tỷ trọng dân số 15 tuổi trở lên không hoạt động kinh tế ngày qua theo độ dài thời gian không làm việc, giới tính, vùng kinh tế xã hội thành phố lớn Percentage distribution of economically inactive population aged 15 and over during the last day by duration of not working, sex, social economic regions and main cities .131 Tỷ trọng dân số 15 tuổi trở lên có việc làm ngày qua theo giới tính, số làm việc thực tế, số muốn làm thêm thành thị/nông thôn Percentage distribution of employed population aged 15 and over during the last days by sex, actual hours worked, hours desired and urban/rural 136 Tỷ trọng dân số 15 tuổi trở lên thiếu việc làm ngày qua theo số đặc trưng bản, giới tính, thành thị/nơng thơn, vùng kinh tế xã hội thành phố lớn Percentage distribution of underemployed population aged 15 and over during the last days by some basic characteristics, sex, urban/rural, social economic regions and main cites 142 Tỷ trọng dân số 15 tuổi trở thất nghiệp không hoạt động kinh tế ngày qua có kinh nghiệm làm việc thơi việc từ năm 2007 tới theo giới tính, số đặc trưng bản, thành thị/nông thôn, vùng kinh tế xã hội thành phố lớn Percentage distribution of unemployed population and economically inactive population aged 15 and over in the last days who have had experience of work but out of work since 2007 by sex, some basic characteristics, urban/rural, social economic regions and main cities 151 x Biểu - Table 15 (Tiếp theo - Continued) Đơn vị tính: Phần trăm - Unit: % Vị việc làm - Status of employment Các đặc trưng Characteristics IV Ngành kinh tế - Industry 322 A Nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản - Agriculture, forestry and fishing B Khai khoáng - Mining and quarrying C Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing D SX phân phối điện,khí đốt, nước nóng, nước điều hòa khơng khí - Electricity, gas, steam, hot water supply and air conditioning E Cung cấp nước; hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải - Sewage and refuse disposal and distribution of water F Xây dựng - Construction G Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác - Wholesales and retail trade; repair of motor vehiches and motorcycles H Vận tải kho bãi - Transport, storage I Dịch vụ lưu trú ăn uống - Hotels and restaurants J Thông tin truyền thơng - Communications K.Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm - Financial intermediation, banking and insurances L Hoạt động KD bất động sản - Real estate activities M Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ - Scientific activities and technology N Hoạt động hành dịch vụ hỗ trợ - Administrative activity and supporting services O Hoạt động ĐCS, tổ chức CTXH, QLNN, ANQP, HĐXH bắt buộc Communist party and political social organization's activities, public administration and defence; compulsory social security P Giáo dục đào tạo - Education and training Q Y tế hoạt động trợ giúp xã hội - Health and social work R Nghệ thuật vui chơi giải trí - Recreational, cultural and sporting activities S Hoạt động dịch vụ khác - Other service activity T Hoạt động làm thuê công việc hộ GĐ - Private households with employed persons U Hoạt động tổ chức quan quốc tế - International organization and bodies KXĐ - Not stated Tổng số Total Chủ sở sản Lao động gia Tự làm xuất kinh đình Own-account doanh Unpaid familly worker Employer worker Làm công ăn Xã viên HTX Người học lương Members of việc Wage worker/ cooperative Apprentice employee 100,0 100,0 100,0 100,0 0,7 0,1 60,8 0,6 65,4 67,4 0,0 72,5 27,8 31,8 39,1 16,7 6,0 0,7 0,0 10,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 46,9 0,0 0,0 4,8 48,3 0,0 100,0 100,0 0,0 3,2 100,0 4,8 0,0 0,0 0,0 92,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 3,7 4,7 5,7 0,0 88,4 74,3 56,7 100,0 7,9 0,0 37,6 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 100,0 66,9 0,0 91,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 33,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 Biểu - Table 15 (Tiếp theo - Continued) Đơn vị tính: Phần trăm - Unit: % Vị việc làm - Status of employment Các đặc trưng Characteristics ĐỒNG BẰNG SƠNG HỒNG - RED RIVER DELTA I Trình độ chun mơn kỹ thuật - Qualifications Khơng có CMKT - Not any CNKT khơng có - Technical worker without certificate Sơ cấp nghề - Elementary vocational training Trung cấp nghề - Secondary vocational training THCN - Vocational high school Cao đẳng nghề - Vocational training college Cao đẳng - College ĐH/trên ĐH - Graduate or above KXĐ - Not stated 323 II Loại hình kinh tế - Economical sector Hộ/cá nhân - Household/Invidual Hộ kinh doanh cá thể - Business household Tập thể - Collective Tư nhân - Private Nhà nước - State Vốn đầu tư nước - Foreign investment KXĐ - Not stated III Nghề nghiệp - Occupation Các nhà lãnh đạo - Leader/manager CMKT bậc cao - High level professionals CMKT bậc trung - Mid level professionals Nhân viên - Clerks Nhân viên dịch vụ cá nhân, bảo vệ bán hàng Personal services, protective workers and sales workers LĐ có kỹ thuật nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản Skilled agricultural, forestry and fishery workers Thợ thủ cơng có kỹ thuật thợ kỹ thuật khác có liên quan Craft and related trades workers Thợ lắp ráp vận hành máy móc, thiết bị - Plant and machine operators and assemblers Lao động giản đơn - Unskilled occupations 10 KXĐ - Not stated Tổng số Total Chủ sở sản Lao động gia Tự làm xuất kinh đình Own-account doanh Unpaid familly worker Employer worker Làm công ăn Xã viên HTX Người học lương Members of việc Wage worker/ cooperative Apprentice employee 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1,2 0,9 1,8 2,8 0,0 0,0 29,9 0,0 12,7 70,0 70,6 65,2 74,2 73,4 66,8 25,9 63,0 60,0 23,3 23,3 26,2 15,5 23,1 30,7 28,9 29,5 9,2 5,5 5,2 6,8 7,5 3,5 2,5 15,2 7,5 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1,2 0,0 1,1 32,4 13,9 1,5 0,0 70,0 100,0 69,5 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3 0,0 25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 3,7 67,6 86,1 98,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1,2 33,0 5,1 0,0 0,0 70,0 0,0 63,6 45,0 5,0 23,3 0,0 3,5 0,0 1,8 5,5 67,0 27,9 55,0 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 9,0 53,7 26,6 10,6 0,0 0,0 100,0 0,0 89,2 10,8 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 52,4 31,6 16,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 15,7 0,6 0,0 66,7 71,1 0,0 14,8 25,1 0,0 2,8 3,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Biểu - Table 15 (Tiếp theo - Continued) Đơn vị tính: Phần trăm - Unit: % Vị việc làm - Status of employment Các đặc trưng Characteristics IV Ngành kinh tế - Industry 324 A Nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản - Agriculture, forestry and fishing B Khai khoáng - Mining and quarrying C Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing D SX phân phối điện,khí đốt, nước nóng, nước điều hòa khơng khí - Electricity, gas, steam, hot water supply and air conditioning E Cung cấp nước; hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải - Sewage and refuse disposal and distribution of water F Xây dựng - Construction G Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác - Wholesales and retail trade; repair of motor vehiches and motorcycles H Vận tải kho bãi - Transport, storage I Dịch vụ lưu trú ăn uống - Hotels and restaurants J Thông tin truyền thơng - Communications K.Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm - Financial intermediation, banking and insurances L Hoạt động KD bất động sản - Real estate activities M Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ - Scientific activities and technology N Hoạt động hành dịch vụ hỗ trợ - Administrative activity and supporting services O Hoạt động ĐCS, tổ chức CTXH, QLNN, ANQP, HĐXH bắt buộc Communist party and political social organization's activities, public administration and defence; compulsory social security P Giáo dục đào tạo - Education and training Q Y tế hoạt động trợ giúp xã hội - Health and social work R Nghệ thuật vui chơi giải trí - Recreational, cultural and sporting activities S Hoạt động dịch vụ khác - Other service activity T Hoạt động làm thuê công việc hộ GĐ - Private households with employed persons U Hoạt động tổ chức quan quốc tế - International organization and bodies KXĐ - Not stated Tổng số Total Chủ sở sản Lao động gia Tự làm xuất kinh đình Own-account doanh Unpaid familly worker Employer worker Làm cơng ăn Xã viên HTX Người học lương Members of việc Wage worker/ cooperative Apprentice employee 100,0 100,0 1,2 0,4 70,0 75,0 23,3 24,0 5,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 2,7 52,8 31,2 13,4 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 1,5 0,0 2,7 0,0 95,8 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 7,0 5,9 5,9 0,0 57,9 38,1 56,6 58,7 23,9 18,6 22,1 14,0 11,2 37,4 15,4 27,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 23,0 5,5 30,5 41,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 22,9 0,0 16,3 0,0 75,7 31,6 63,0 80,0 0,0 0,0 15,6 0,0 3,7 100,0 24,3 29,9 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 Biểu - Table 15 (Tiếp theo - Continued) Đơn vị tính: Phần trăm - Unit: % Vị việc làm - Status of employment Các đặc trưng Characteristics Tổng số Total Chủ sở sản Lao động gia Tự làm xuất kinh đình Own-account doanh Unpaid familly worker Employer worker BẮC TRUNG BỘ VÀ DH MIỀN TRUNG - NORTH CENTRAL AND SOUTH CENTRAL COAST I Trình độ chun mơn kỹ thuật - Qualifications 100,0 Khơng có CMKT - Not any CNKT khơng có - Technical worker without certificate Sơ cấp nghề - Elementary vocational training Trung cấp nghề - Secondary vocational training THCN - Vocational high school Cao đẳng nghề - Vocational training college Cao đẳng - College ĐH/trên ĐH - Graduate or above KXĐ - Not stated 325 II Loại hình kinh tế - Economical sector Hộ/cá nhân - Household/Invidual Hộ kinh doanh cá thể - Business household Tập thể - Collective Tư nhân - Private Nhà nước - State Vốn đầu tư nước - Foreign investment KXĐ - Not stated III Nghề nghiệp - Occupation Các nhà lãnh đạo - Leader/manager CMKT bậc cao - High level professionals CMKT bậc trung - Mid level professionals Nhân viên - Clerks Nhân viên dịch vụ cá nhân, bảo vệ bán hàng Personal services, protective workers and sales workers LĐ có kỹ thuật nơng nghiệp, lâm nghiệp thủy sản Skilled agricultural, forestry and fishery workers Thợ thủ cơng có kỹ thuật thợ kỹ thuật khác có liên quan Craft and related trades workers Thợ lắp ráp vận hành máy móc, thiết bị - Plant and machine operators and assemblers Lao động giản đơn - Unskilled occupations 10 KXĐ - Not stated Làm công ăn Xã viên HTX Người học lương Members of việc Wage worker/ cooperative Apprentice employee 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,7 0,3 3,2 0,0 1,3 2,9 0,0 0,0 4,4 68,2 70,2 51,1 60,7 67,6 68,4 100,0 55,7 61,9 23,2 21,6 37,9 28,3 31,1 23,1 0,0 34,2 18,7 7,8 7,9 7,7 6,7 0,0 5,6 0,0 10,2 15,0 0,1 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,7 0,0 0,7 0,0 7,1 0,0 68,2 100,0 69,1 0,0 0,0 0,0 23,2 0,0 23,9 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0 6,3 80,2 92,9 100,0 0,1 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 31,3 68,7 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,7 9,1 6,5 0,0 0,0 68,2 0,0 59,1 93,0 3,4 23,2 0,0 3,5 0,0 2,7 7,8 90,9 31,0 7,0 93,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 3,8 68,6 18,3 9,3 0,0 0,0 100,0 0,5 88,8 7,7 3,0 0,0 0,0 100,0 0,3 44,0 22,0 32,2 1,5 0,0 100,0 100,0 5,5 0,3 64,4 45,8 23,5 45,8 6,6 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Biểu - Table 15 (Tiếp theo - Continued) Đơn vị tính: Phần trăm - Unit: % Vị việc làm - Status of employment Các đặc trưng Characteristics IV Ngành kinh tế - Industry 326 A Nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản - Agriculture, forestry and fishing B Khai khống - Mining and quarrying C Cơng nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing D SX phân phối điện,khí đốt, nước nóng, nước điều hòa khơng khí - Electricity, gas, steam, hot water supply and air conditioning E Cung cấp nước; hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải - Sewage and refuse disposal and distribution of water F Xây dựng - Construction G Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tơ, xe máy xe có động khác - Wholesales and retail trade; repair of motor vehiches and motorcycles H Vận tải kho bãi - Transport, storage I Dịch vụ lưu trú ăn uống - Hotels and restaurants J Thông tin truyền thông - Communications Tổng số Total Chủ sở sản Lao động gia Tự làm xuất kinh đình Own-account doanh Unpaid familly worker Employer worker Làm công ăn Xã viên HTX Người học lương Members of việc Wage worker/ cooperative Apprentice employee 100,0 100,0 0,7 0,4 68,2 71,3 23,2 24,6 7,8 3,7 0,1 0,0 0,0 0,0 100,0 1,4 58,4 29,3 10,9 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 8,9 52,3 38,9 0,0 100,0 100,0 0,0 0,6 0,0 4,8 0,0 0,0 100,0 94,7 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2,6 0,0 15,1 0,0 78,4 68,0 51,0 0,0 16,3 13,9 30,0 57,8 2,6 18,1 3,8 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 K.Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm - Financial intermediation, banking and insurances L Hoạt động KD bất động sản - Real estate activities M Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ - Scientific activities and technology N Hoạt động hành dịch vụ hỗ trợ - Administrative activity and supporting services O Hoạt động ĐCS, tổ chức CTXH, QLNN, ANQP, HĐXH bắt buộc Communist party and political social organization's activities, public administration and defence; compulsory social security P Giáo dục đào tạo - Education and training Q Y tế hoạt động trợ giúp xã hội - Health and social work R Nghệ thuật vui chơi giải trí - Recreational, cultural and sporting activities S Hoạt động dịch vụ khác - Other service activity T Hoạt động làm thuê công việc hộ GĐ - Private households with employed persons U Hoạt động tổ chức quan quốc tế - International organization and bodies KXĐ - Not stated 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 73,8 58,3 100,0 82,3 0,0 0,0 6,4 0,0 2,3 100,0 26,2 28,1 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Biểu - Table 15 (Tiếp theo - Continued) Đơn vị tính: Phần trăm - Unit: % Vị việc làm - Status of employment Các đặc trưng Characteristics TÂY NGUYÊN - CENTRAL HIGHLANDS I Trình độ chun mơn kỹ thuật - Qualifications Khơng có CMKT - Not any CNKT khơng có - Technical worker without certificate Sơ cấp nghề - Elementary vocational training Trung cấp nghề - Secondary vocational training THCN - Vocational high school Cao đẳng nghề - Vocational training college Cao đẳng - College ĐH/trên ĐH - Graduate or above KXĐ - Not stated 327 II Loại hình kinh tế - Economical sector Hộ/cá nhân - Household/Invidual Hộ kinh doanh cá thể - Business household Tập thể - Collective Tư nhân - Private Nhà nước - State Vốn đầu tư nước - Foreign investment KXĐ - Not stated III Nghề nghiệp - Occupation Các nhà lãnh đạo - Leader/manager CMKT bậc cao - High level professionals CMKT bậc trung - Mid level professionals Nhân viên - Clerks Nhân viên dịch vụ cá nhân, bảo vệ bán hàng Personal services, protective workers and sales workers LĐ có kỹ thuật nơng nghiệp, lâm nghiệp thủy sản Skilled agricultural, forestry and fishery workers Thợ thủ cơng có kỹ thuật thợ kỹ thuật khác có liên quan Craft and related trades workers Thợ lắp ráp vận hành máy móc, thiết bị - Plant and machine operators and assemblers Lao động giản đơn - Unskilled occupations 10 KXĐ - Not stated Tổng số Total Chủ sở sản Lao động gia Tự làm xuất kinh đình Own-account doanh Unpaid familly worker Employer worker Làm công ăn Xã viên HTX Người học lương Members of việc Wage worker/ cooperative Apprentice employee 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,9 0,5 0,0 10,3 0,0 1,9 65,9 65,0 80,0 49,6 71,5 72,6 11,1 11,0 5,9 9,0 14,6 14,7 22,1 23,5 14,1 31,1 13,9 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 9,9 73,8 72,1 26,2 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,9 0,0 0,9 0,0 11,0 0,0 0,0 65,9 100,0 68,1 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1 0,0 19,3 100,0 89,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,9 0,0 0,0 8,2 0,0 65,9 0,0 89,7 25,7 22,5 11,1 0,0 10,3 0,0 0,0 22,1 100,0 0,0 66,1 77,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 2,6 58,0 20,2 19,2 0,0 0,0 100,0 2,1 89,1 3,4 5,5 0,0 0,0 100,0 2,1 63,9 1,7 32,3 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,7 78,3 64,8 0,0 12,0 21,7 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Biểu - Table 15 (Tiếp theo - Continued) Đơn vị tính: Phần trăm - Unit: % Vị việc làm - Status of employment Các đặc trưng Characteristics IV Ngành kinh tế - Industry 328 A Nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản - Agriculture, forestry and fishing B Khai khoáng - Mining and quarrying C Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing D SX phân phối điện,khí đốt, nước nóng, nước điều hòa khơng khí - Electricity, gas, steam, hot water supply and air conditioning E Cung cấp nước; hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải - Sewage and refuse disposal and distribution of water F Xây dựng - Construction G Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác - Wholesales and retail trade; repair of motor vehiches and motorcycles H Vận tải kho bãi - Transport, storage I Dịch vụ lưu trú ăn uống - Hotels and restaurants J Thông tin truyền thơng - Communications K.Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm - Financial intermediation, banking and insurances L Hoạt động KD bất động sản - Real estate activities M Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ - Scientific activities and technology N Hoạt động hành dịch vụ hỗ trợ - Administrative activity and supporting services O Hoạt động ĐCS, tổ chức CTXH, QLNN, ANQP, HĐXH bắt buộc Communist party and political social organization's activities, public administration and defence; compulsory social security P Giáo dục đào tạo - Education and training Q Y tế hoạt động trợ giúp xã hội - Health and social work R Nghệ thuật vui chơi giải trí - Recreational, cultural and sporting activities S Hoạt động dịch vụ khác - Other service activity T Hoạt động làm thuê công việc hộ GĐ - Private households with employed persons U Hoạt động tổ chức quan quốc tế - International organization and bodies KXĐ - Not stated Tổng số Total Chủ sở sản Lao động gia Tự làm xuất kinh đình Own-account doanh Unpaid familly worker Employer worker Làm cơng ăn Xã viên HTX Người học lương Members of việc Wage worker/ cooperative Apprentice employee 100,0 100,0 0,9 0,8 65,9 68,6 11,1 11,8 22,1 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 1,0 44,7 0,8 53,6 0,0 0,0 100,0 5,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 2,0 0,0 4,3 76,6 88,8 59,0 16,8 0,0 29,5 4,5 11,2 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 10,6 87,2 56,7 0,0 0,0 18,1 89,4 12,8 25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 39,6 0,0 60,4 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Biểu - Table 15 (Tiếp theo - Continued) Đơn vị tính: Phần trăm - Unit: % Vị việc làm - Status of employment Các đặc trưng Characteristics ĐÔNG NAM BỘ - SOUTHEAST I Trình độ chun mơn kỹ thuật - Qualifications Khơng có CMKT - Not any CNKT khơng có - Technical worker without certificate Sơ cấp nghề - Elementary vocational training Trung cấp nghề - Secondary vocational training THCN - Vocational high school Cao đẳng nghề - Vocational training college Cao đẳng - College ĐH/trên ĐH - Graduate or above KXĐ - Not stated 329 II Loại hình kinh tế - Economical sector Hộ/cá nhân - Household/Invidual Hộ kinh doanh cá thể - Business household Tập thể - Collective Tư nhân - Private Nhà nước - State Vốn đầu tư nước - Foreign investment KXĐ - Not stated III Nghề nghiệp - Occupation Các nhà lãnh đạo - Leader/manager CMKT bậc cao - High level professionals CMKT bậc trung - Mid level professionals Nhân viên - Clerks Nhân viên dịch vụ cá nhân, bảo vệ bán hàng Personal services, protective workers and sales workers LĐ có kỹ thuật nơng nghiệp, lâm nghiệp thủy sản Skilled agricultural, forestry and fishery workers Thợ thủ cơng có kỹ thuật thợ kỹ thuật khác có liên quan Craft and related trades workers Thợ lắp ráp vận hành máy móc, thiết bị - Plant and machine operators and assemblers Lao động giản đơn - Unskilled occupations 10 KXĐ - Not stated Tổng số Total Chủ sở sản Lao động gia Tự làm xuất kinh đình Own-account doanh Unpaid familly worker Employer worker Làm công ăn Xã viên HTX Người học lương Members of việc Wage worker/ cooperative Apprentice employee 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 3,1 2,1 4,7 0,0 6,2 15,6 53,4 51,4 62,3 42,7 47,9 64,0 15,2 16,7 14,3 25,7 0,0 15,0 28,0 29,4 18,7 31,6 45,9 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 4,6 7,3 93,2 55,3 0,0 6,1 2,2 31,4 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 3,1 0,0 3,1 0,0 11,8 0,0 0,0 53,4 100,0 55,2 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2 0,0 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 0,0 22,6 100,0 88,2 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 3,1 100,0 4,3 5,4 0,0 53,4 0,0 46,8 76,9 0,0 15,2 0,0 0,0 2,5 0,0 28,0 0,0 48,9 15,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 1,1 47,0 27,4 24,5 0,0 0,0 100,0 1,6 81,7 12,6 4,1 0,0 0,0 100,0 3,7 52,7 8,8 32,4 0,0 2,4 100,0 100,0 0,0 3,3 74,6 43,5 2,7 19,5 22,7 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Biểu - Table 15 (Tiếp theo - Continued) Đơn vị tính: Phần trăm - Unit: % Vị việc làm - Status of employment Các đặc trưng Characteristics IV Ngành kinh tế - Industry 330 A Nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản - Agriculture, forestry and fishing B Khai khoáng - Mining and quarrying C Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing D SX phân phối điện,khí đốt, nước nóng, nước điều hòa khơng khí - Electricity, gas, steam, hot water supply and air conditioning E Cung cấp nước; hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải - Sewage and refuse disposal and distribution of water F Xây dựng - Construction G Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác - Wholesales and retail trade; repair of motor vehiches and motorcycles H Vận tải kho bãi - Transport, storage I Dịch vụ lưu trú ăn uống - Hotels and restaurants J Thông tin truyền thông - Communications Tổng số Total Chủ sở sản Lao động gia Tự làm xuất kinh đình Own-account doanh Unpaid familly worker Employer worker Làm công ăn Xã viên HTX Người học lương Members of việc Wage worker/ cooperative Apprentice employee 100,0 100,0 3,1 3,1 53,4 57,8 15,2 19,7 28,0 19,4 0,0 0,0 0,3 0,0 100,0 3,6 40,0 9,6 46,9 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 14,4 0,0 0,0 0,0 85,6 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1,7 2,6 1,7 0,0 50,1 87,6 35,7 43,5 26,5 0,0 31,1 0,0 21,7 9,9 31,5 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 95,9 4,1 0,0 0,0 0,0 K.Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm - Financial intermediation, banking and insurances L Hoạt động KD bất động sản - Real estate activities M Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ - Scientific activities and technology N Hoạt động hành dịch vụ hỗ trợ - Administrative activity and supporting services O Hoạt động ĐCS, tổ chức CTXH, QLNN, ANQP, HĐXH bắt buộc Communist party and political social organization's activities, public administration and defence; compulsory social security P Giáo dục đào tạo - Education and training Q Y tế hoạt động trợ giúp xã hội - Health and social work R Nghệ thuật vui chơi giải trí - Recreational, cultural and sporting activities S Hoạt động dịch vụ khác - Other service activity T Hoạt động làm thuê công việc hộ GĐ - Private households with employed persons U Hoạt động tổ chức quan quốc tế - International organization and bodies KXĐ - Not stated 100,0 0,0 77,3 0,0 22,7 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 9,4 20,7 0,0 4,5 0,0 52,2 47,2 44,6 69,0 0,0 0,0 0,0 19,4 0,0 100,0 38,4 32,1 36,0 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Biểu - Table 15 (Tiếp theo - Continued) Đơn vị tính: Phần trăm - Unit: % Vị việc làm - Status of employment Các đặc trưng Characteristics ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - MEKONG RIVER DELTA I Trình độ chun mơn kỹ thuật - Qualifications Khơng có CMKT - Not any CNKT khơng có - Technical worker without certificate Sơ cấp nghề - Elementary vocational training Trung cấp nghề - Secondary vocational training THCN - Vocational high school Cao đẳng nghề - Vocational training college Cao đẳng - College ĐH/trên ĐH - Graduate or above KXĐ - Not stated 331 II Loại hình kinh tế - Economical sector Hộ/cá nhân - Household/Invidual Hộ kinh doanh cá thể - Business household Tập thể - Collective Tư nhân - Private Nhà nước - State Vốn đầu tư nước - Foreign investment KXĐ - Not stated III Nghề nghiệp - Occupation Các nhà lãnh đạo - Leader/manager CMKT bậc cao - High level professionals CMKT bậc trung - Mid level professionals Nhân viên - Clerks Nhân viên dịch vụ cá nhân, bảo vệ bán hàng Personal services, protective workers and sales workers LĐ có kỹ thuật nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản Skilled agricultural, forestry and fishery workers Thợ thủ công có kỹ thuật thợ kỹ thuật khác có liên quan Craft and related trades workers Thợ lắp ráp vận hành máy móc, thiết bị - Plant and machine operators and assemblers Lao động giản đơn - Unskilled occupations 10 KXĐ - Not stated Tổng số Total Chủ sở sản Lao động gia Tự làm xuất kinh đình Own-account doanh Unpaid familly worker Employer worker Làm công ăn Xã viên HTX Người học lương Members of việc Wage worker/ cooperative Apprentice employee 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4,7 4,1 9,6 1,6 0,0 11,4 57,0 57,3 50,9 55,0 57,6 51,6 23,2 22,1 31,2 34,3 42,4 24,8 14,9 16,2 8,3 9,0 0,0 12,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 24,2 4,0 23,5 81,0 52,3 12,3 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4,7 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 57,0 100,0 54,3 0,0 0,0 0,0 23,2 0,0 25,8 0,0 0,0 0,0 14,9 0,0 14,5 54,0 100,0 100,0 0,2 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4,7 100,0 7,5 0,0 0,0 57,0 0,0 82,2 82,9 45,1 23,2 0,0 2,5 4,6 0,0 14,9 0,0 7,7 12,4 54,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 2,2 52,1 37,4 8,1 0,0 0,3 100,0 9,2 75,4 14,4 1,0 0,0 0,0 100,0 3,5 41,1 21,3 31,1 3,0 0,0 100,0 100,0 17,9 2,8 50,4 50,7 10,7 26,6 21,0 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Biểu - Table 15 (Tiếp theo - Continued) Đơn vị tính: Phần trăm - Unit: % Vị việc làm - Status of employment Các đặc trưng Characteristics IV Ngành kinh tế - Industry 332 A Nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản - Agriculture, forestry and fishing B Khai khoáng - Mining and quarrying C Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing D SX phân phối điện,khí đốt, nước nóng, nước điều hòa khơng khí - Electricity, gas, steam, hot water supply and air conditioning E Cung cấp nước; hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải - Sewage and refuse disposal and distribution of water F Xây dựng - Construction G Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác - Wholesales and retail trade; repair of motor vehiches and motorcycles H Vận tải kho bãi - Transport, storage I Dịch vụ lưu trú ăn uống - Hotels and restaurants J Thông tin truyền thơng - Communications K.Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm - Financial intermediation, banking and insurances L Hoạt động KD bất động sản - Real estate activities M Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ - Scientific activities and technology N Hoạt động hành dịch vụ hỗ trợ - Administrative activity and supporting services O Hoạt động ĐCS, tổ chức CTXH, QLNN, ANQP, HĐXH bắt buộc Communist party and political social organization's activities, public administration and defence; compulsory social security P Giáo dục đào tạo - Education and training Q Y tế hoạt động trợ giúp xã hội - Health and social work R Nghệ thuật vui chơi giải trí - Recreational, cultural and sporting activities S Hoạt động dịch vụ khác - Other service activity T Hoạt động làm thuê công việc hộ GĐ - Private households with employed persons U Hoạt động tổ chức quan quốc tế - International organization and bodies KXĐ - Not stated Tổng số Total Chủ sở sản Lao động gia Tự làm xuất kinh đình Own-account doanh Unpaid familly worker Employer worker Làm công ăn Xã viên HTX Người học lương Members of việc Wage worker/ cooperative Apprentice employee 100,0 100,0 4,7 5,4 57,0 59,6 23,2 23,7 14,9 11,4 0,2 0,0 0,0 0,0 100,0 2,6 44,2 11,9 38,7 2,6 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 11,5 100,0 11,5 0,0 0,0 0,0 77,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 2,6 0,0 1,7 52,3 78,6 38,9 33,3 21,4 44,9 11,8 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 9,8 4,3 0,0 0,0 38,5 59,4 90,4 45,3 68,9 0,0 6,4 0,0 54,7 19,4 61,5 24,4 5,3 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Biểu - Table 15 (Tiếp theo - Continued) Đơn vị tính: Phần trăm - Unit: % Vị việc làm - Status of employment Các đặc trưng Characteristics THÀNH PHỐ HÀ NỘI - HANOI CITY I Trình độ chun mơn kỹ thuật - Qualifications Khơng có CMKT - Not any CNKT khơng có - Technical worker without certificate Sơ cấp nghề - Elementary vocational training Trung cấp nghề - Secondary vocational training THCN - Vocational high school Cao đẳng nghề - Vocational training college Cao đẳng - College ĐH/trên ĐH - Graduate or above KXĐ - Not stated 333 II Loại hình kinh tế - Economical sector Hộ/cá nhân - Household/Invidual Hộ kinh doanh cá thể - Business household Tập thể - Collective Tư nhân - Private Nhà nước - State Vốn đầu tư nước - Foreign investment KXĐ - Not stated III Nghề nghiệp - Occupation Các nhà lãnh đạo - Leader/manager CMKT bậc cao - High level professionals CMKT bậc trung - Mid level professionals Nhân viên - Clerks Nhân viên dịch vụ cá nhân, bảo vệ bán hàng Personal services, protective workers and sales workers LĐ có kỹ thuật nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản Skilled agricultural, forestry and fishery workers Thợ thủ cơng có kỹ thuật thợ kỹ thuật khác có liên quan Craft and related trades workers Thợ lắp ráp vận hành máy móc, thiết bị - Plant and machine operators and assemblers Lao động giản đơn - Unskilled occupations 10 KXĐ - Not stated Tổng số Total Chủ sở sản Lao động gia Tự làm xuất kinh đình Own-account doanh Unpaid familly worker Employer worker Làm công ăn Xã viên HTX Người học lương Members of việc Wage worker/ cooperative Apprentice employee 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,4 0,0 11,6 59,5 61,3 56,3 53,8 33,4 65,6 0,0 22,2 46,3 29,0 29,3 29,5 10,2 33,2 23,1 39,1 77,8 18,8 9,9 8,4 14,2 36,0 33,4 11,3 20,5 0,0 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1,6 0,0 1,6 0,0 41,2 0,0 0,0 59,5 100,0 59,7 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 0,0 31,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 7,0 100,0 58,8 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1,6 100,0 4,8 0,0 0,0 59,5 0,0 60,8 48,1 0,0 29,0 0,0 6,6 0,0 0,0 9,9 0,0 27,8 51,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 6,0 70,6 18,2 5,3 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 43,9 30,9 25,2 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 1,2 58,6 62,0 24,8 31,7 16,6 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Biểu - Table 15 (Tiếp theo - Continued) Đơn vị tính: Phần trăm - Unit: % Vị việc làm - Status of employment Các đặc trưng Characteristics IV Ngành kinh tế - Industry 334 A Nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản - Agriculture, forestry and fishing B Khai khoáng - Mining and quarrying C Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing D SX phân phối điện,khí đốt, nước nóng, nước điều hòa khơng khí - Electricity, gas, steam, hot water supply and air conditioning E Cung cấp nước; hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải - Sewage and refuse disposal and distribution of water F Xây dựng - Construction G Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác - Wholesales and retail trade; repair of motor vehiches and motorcycles H Vận tải kho bãi - Transport, storage I Dịch vụ lưu trú ăn uống - Hotels and restaurants J Thông tin truyền thông - Communications K.Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm - Financial intermediation, banking and insurances L Hoạt động KD bất động sản - Real estate activities M Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ - Scientific activities and technology N Hoạt động hành dịch vụ hỗ trợ - Administrative activity and supporting services O Hoạt động ĐCS, tổ chức CTXH, QLNN, ANQP, HĐXH bắt buộc Communist party and political social organization's activities, public administration and defence; compulsory social security P Giáo dục đào tạo - Education and training Q Y tế hoạt động trợ giúp xã hội - Health and social work R Nghệ thuật vui chơi giải trí - Recreational, cultural and sporting activities S Hoạt động dịch vụ khác - Other service activity T Hoạt động làm thuê công việc hộ GĐ - Private households with employed persons U Hoạt động tổ chức quan quốc tế - International organization and bodies KXĐ - Not stated Tổng số Total Chủ sở sản Lao động gia Tự làm xuất kinh đình Own-account doanh Unpaid familly worker Employer worker Làm công ăn Xã viên HTX Người học lương Members of việc Wage worker/ cooperative Apprentice employee 100,0 100,0 1,6 1,2 59,5 64,0 29,0 32,8 9,9 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 47,8 36,7 15,5 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4,7 0,0 0,0 0,0 67,2 35,8 84,6 0,0 25,6 14,3 0,0 0,0 2,5 50,0 15,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 41,2 0,0 58,8 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 14,6 0,0 24,7 0,0 87,3 27,4 0,0 75,3 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 100,0 12,7 38,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Biểu - Table 15 (Tiếp theo - Continued) Đơn vị tính: Phần trăm - Unit: % Vị việc làm - Status of employment Các đặc trưng Characteristics THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - HOCHIMINH CITY I Trình độ chun mơn kỹ thuật - Qualifications Khơng có CMKT - Not any CNKT khơng có - Technical worker without certificate Sơ cấp nghề - Elementary vocational training Trung cấp nghề - Secondary vocational training THCN - Vocational high school Cao đẳng nghề - Vocational training college Cao đẳng - College ĐH/trên ĐH - Graduate or above KXĐ - Not stated 335 II Loại hình kinh tế - Economical sector Hộ/cá nhân - Household/Invidual Hộ kinh doanh cá thể - Business household Tập thể - Collective Tư nhân - Private Nhà nước - State Vốn đầu tư nước - Foreign investment KXĐ - Not stated III Nghề nghiệp - Occupation Các nhà lãnh đạo - Leader/manager CMKT bậc cao - High level professionals CMKT bậc trung - Mid level professionals Nhân viên - Clerks Nhân viên dịch vụ cá nhân, bảo vệ bán hàng Personal services, protective workers and sales workers LĐ có kỹ thuật nơng nghiệp, lâm nghiệp thủy sản Skilled agricultural, forestry and fishery workers Thợ thủ cơng có kỹ thuật thợ kỹ thuật khác có liên quan Craft and related trades workers Thợ lắp ráp vận hành máy móc, thiết bị - Plant and machine operators and assemblers Lao động giản đơn - Unskilled occupations 10 KXĐ - Not stated Tổng số Total Chủ sở sản Lao động gia Tự làm xuất kinh đình Own-account doanh Unpaid familly worker Employer worker Làm công ăn Xã viên HTX Người học lương Members of việc Wage worker/ cooperative Apprentice employee 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4,9 0,7 11,1 0,0 13,3 51,2 51,0 54,8 38,2 24,5 70,8 0,0 8,2 6,4 24,4 26,9 0,0 48,8 34,7 35,9 26,4 48,6 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 10,2 94,2 50,3 0,0 0,0 5,8 39,6 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 4,9 0,0 4,4 51,0 100,0 53,8 8,2 0,0 13,6 34,7 0,0 26,2 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 2,0 100,0 100,0 22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4,9 100,0 5,1 7,2 0,0 51,0 0,0 42,2 71,9 0,0 8,2 0,0 0,0 3,4 0,0 34,7 0,0 52,7 17,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,8 46,2 22,4 30,6 0,0 0,0 100,0 20,3 56,3 11,5 11,9 0,0 0,0 100,0 0,0 50,1 0,0 39,3 0,0 10,6 100,0 100,0 0,0 2,4 71,7 39,6 3,8 0,0 24,5 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Biểu - Table 15 (Tiếp theo - Continued) Đơn vị tính: Phần trăm - Unit: % Vị việc làm - Status of employment Các đặc trưng Characteristics IV Ngành kinh tế - Industry 336 A Nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản - Agriculture, forestry and fishing B Khai khoáng - Mining and quarrying C Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing D SX phân phối điện,khí đốt, nước nóng, nước điều hòa khơng khí - Electricity, gas, steam, hot water supply and air conditioning E Cung cấp nước; hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải - Sewage and refuse disposal and distribution of water F Xây dựng - Construction G Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác - Wholesales and retail trade; repair of motor vehiches and motorcycles H Vận tải kho bãi - Transport, storage I Dịch vụ lưu trú ăn uống - Hotels and restaurants J Thông tin truyền thông - Communications Tổng số Total Chủ sở sản Lao động gia Tự làm xuất kinh đình Own-account doanh Unpaid familly worker Employer worker Làm công ăn Xã viên HTX Người học lương Members of việc Wage worker/ cooperative Apprentice employee 100,0 100,0 4,9 13,1 51,0 59,2 8,2 7,4 34,7 20,3 0,0 0,0 1,2 0,0 100,0 3,6 28,3 2,5 65,6 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 40,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1,6 4,7 2,7 0,0 44,4 90,7 29,2 43,5 26,9 0,0 23,5 0,0 27,1 4,6 44,6 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 93,4 6,6 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 69,6 100,0 0,0 0,0 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 11,0 20,7 0,0 0,0 0,0 44,1 47,2 100,0 76,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 45,0 32,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,4 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 K.Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm - Financial intermediation, banking and insurances L Hoạt động KD bất động sản - Real estate activities M Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ - Scientific activities and technology N Hoạt động hành dịch vụ hỗ trợ - Administrative activity and supporting services O Hoạt động ĐCS, tổ chức CTXH, QLNN, ANQP, HĐXH bắt buộc Communist party and political social organization's activities, public administration and defence; compulsory social security P Giáo dục đào tạo - Education and training Q Y tế hoạt động trợ giúp xã hội - Health and social work R Nghệ thuật vui chơi giải trí - Recreational, cultural and sporting activities S Hoạt động dịch vụ khác - Other service activity T Hoạt động làm thuê công việc hộ GĐ - Private households with employed persons U Hoạt động tổ chức quan quốc tế - International organization and bodies KXĐ - Not stated ... city 17 ,6 20,7 14 ,3 5,2 5,8 4,6 32,5 36,5 28,3 13 ,4 14 ,8 11 ,9 11 ,7 14 ,4 8,7 2,0 2,3 1, 7 16 ,9 17 ,8 16 ,0 3,5 3,7 3,4 25 ,1 31, 1 19 ,3 7,5 8,3 6,8 17 ,1 21, 2 12 ,9 4,5 5,4 3,6 12 ,7 14 ,3 11 ,1 3,7 4,5 2 ,9. .. HAI CUỘC ĐIỀU TRA 1/ 4 / 19 99 VÀ 1/ 9/ 20 09 AGE SPECIFIC LABOUR FORCE PARTICIPATION RATE OF POPULATION AGED 15 AND OVER THROUGH SURVEYS 1/ 4 / 19 99 AND 1/ 9/ 20 09 Phần trăm - % 10 0 90 Nam- Male : 19 99 80 Nữ-Female:... SURVEYS 1/ 4 / 19 99 AND 1/ 9/ 20 09 Phần trăm - Percentage 1/ 4 / 19 99 Tổng số - Total Nhà nước - State Ngoài Nhà nước - Non-state Vốn đầu tư nước - Foreign investment (*) 1/ 9/ 20 09 10 0,0 10 0,0 9, 8 10 ,0 89, 7
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo điều tra lao động và việc làm việt nam 1 9 2009 (NXB hà nội 2010) cục thống kê, 348 trang , Báo cáo điều tra lao động và việc làm việt nam 1 9 2009 (NXB hà nội 2010) cục thống kê, 348 trang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay