Bảng cân đối liên ngành của việt nam năm 2007 (NXB thống kê 2010) cục thống kê, 640 trang

640 11 0
  • Loading ...
1/640 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2018, 21:55

1 CáN Bộ vụ hệ thống ti khoản quốc gia THAM GIA BI£N SO¹N Bùi Bá Cường - Vụ trưởng Nguyễn Văn Minh - Nguyên Phó vụ trưởng Nguyễn Văn Nơng - Phó vụ trưởng, Trịnh Quang Vượng - Phó vụ trưởng Nguyễn Thị Hương - Phó vụ trưởng Dương Mạnh Hùng - Phó vụ trưởng Bùi Trinh - Thống viên Hà Quang Hải - Thống viên Vũ Thị Hải Anh - Thống viên 10 Lê Trường - Thống viên LỜI MỞ ĐẦU Bảng cân đối liên ngành cơng cụ mơ tả tồn diện tranh kinh tế đất nước từ công nghệ sản xuất áp dụng để tạo sản phẩm (biểu thị hệ số chi phí sản xuất) đến sử dụng kết sản xuất kinh tế nước tạo nhập (phản ánh qua cấu tích lũy, tiêu dùng xuất khẩu) thu nhập tạo từ sản xuất (cơ cấu thu người lao động; khấu hao tài sản cố định; thuế sản xuất thặng dư sản xuất) Bên cạnh việc mô tả đầy đủ tranh kinh tế đất nước, bảng cân đối liên ngành công cụ/mơ hình kinh tế dùng để phân tích dự báo hữu hiệu giúp cho nhà quản lý điều hành kinh tế đưa định, giải pháp kinh tế - xã hội có lợi cho trình phát triển đất nước Qua bảng cân đối liên ngành số thời kỳ, nhà quản lý điều hành kinh tế, nhà nghiên cứu đông đảo người sử dụng thấy công nghệ sản xuất kinh tế thay đổi nào; thấy chất lượng tăng trưởng kinh tế thời kỳ; thấy vai trò ngành kinh tế theo nghĩa thúc đẩy phát triển ngành qua liên kết xuôi liên kết ngược chúng Bảng cân đối liên ngành năm 2007 bảng cân đối liên ngành lần thứ tư (các lần trước lập cho năm 1989, 1996 năm 2000) với qui mô gồm 138 ngành sản phẩm Việc lựa chọn 138 ngành sản phẩm dựa tầm quan trọng ngành kinh tế phục vụ cho mục đích phân tích thống kinh tế Những khái niệm phương pháp sử dụng để lập bảng cân đối liên ngành năm 2007 dựa khái niệm Hệ thống Thống quốc gia năm 1968 1993 Liên Hợp Quốc thống với phương pháp lập bảng cân đối liên ngành năm trước Để lập bảng cân đối liên ngành, Tổng cục Thống tiến hành điều tra chọn mẫu từ đơn vị thuộc thành phần kinh tế có hoạt động sản xuất lãnh thổ Việt Nam Cuốn sách chuyên viên giàu kinh nghiệm lĩnh vực thống Tài khoản quốc gia thống chuyên ngành Tổng cục Thống biên soạn, có tham gia góp ý thẩm định số nhà khoa học chuyên gia kinh tế Tổng cục Thống hy vọng sách tài liệu tham khảo bổ ích nhà quản lý, hoạch định sách, nhà nghiên cứu, trường đại học, tổ chức nước Lập bảng cân đối liên ngành đòi hỏi khối lượng lớn với loại thông tin kinh tế, nên việc biên soạn không tránh khỏi hạn chế sai sót Tổng cục Thống mong nhận ý kiến đóng góp quan đơng đảo người sử dụng THø TR¦ëNG KI£M TỉNG CơC TR¦ëNG TỉNG CơC THèNG K£ Nguyễn Đức Hòa PREFACE The input-output table is a tool to give a comprehensive picture of a country’s economy in aspects of production technology applied to create products (shown by input coefficients), use of output produced domestically (reflected by the structure of gross capital formation, final consumption and exports) and production income (describled by the structure of compensation of employees, consumption of fixed capital, other net taxes on production and operating surplus) Moreover, the table is a economic tool or model for very useful analysis and forecast, which help economic managers make decisions, social-economic solutions benefiting national development Through looking into I/O tables for some periods, economic managers, reseachers and other users notice how productive technology changes, quality of economic growth during each period, the role of economic industries in the sense of increasing industries’growth by the means of their backward and forward linkages The I/O table in 2007 is the forth one (previously there were the I/O tables for 1989, 1996 and 2000) with the dimension of 138 products Choosing 138 products is based on their importance in the economy and in service of economic analysis and statistics Concepts and methods used to set up the I/O table for 2007 result from those in SNA 1986 and 1993 and are in consistancy with the method of I/O table compilation for last years To compile the I/O table, General Statistics Office (GSO) already conducted the sample survey of producing units in all types of ownership, which engage in production in Viet Nam The book was written by senior staffs in the field of national account statistics and branch statistics in GSO, with comments and assessment by scientists and economic experts GSO hopes that the book is the helpful reference document for managers, policy-makers, reseachers, universities, other external and domestic organizations The establishment of the I/O table requires a large amount of economic information, therefore compilation definitely get limits and mistakes GSO looks forward receiving comments from agencies and other users DEPUTY MINISTER OF THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT DIRECTOR-GENERAL OF THE GENERAL STATISTICS OFFICE Nguyen Duc Hoa BảNG CÂN ĐốI LIÊN NGNH CủA VIƯT NAM N¡M 2007 I B¶NG NGN Vμ Sư DơNG: QUá TRìNH CHUYểN ĐổI THNH BảNG I/O VIệT NAM Năm 2008 Tổng cục Thống tiến hành điều tra I/O để lập bảng cân đối liên ngành Các khái niệm định nghĩa sử dụng biên soạn bảng I/O năm 2007 dựa Hệ thống tài khoản quốc gia 1968 1993 Liên Hợp Quốc Bảng I/O năm 2007 lập ma trận nguồn ma trận sử dụng với kích cỡ 138 ngành sản phẩm 112 ngành kinh tế (bảng SUT) Một điểm ý 112 ngành kinh tế bảng SUT năm 2007 khác với 112 ngành kinh tế bảng I/O năm 2000 Vì bảng I/O năm 2007 có kích cỡ 138 x 138 ngành sản phẩm Trước SNA 1968 giới thiệu ma trận nguồn ma trận sử dụng bước trung gian để lập bảng I/O Tổng cục Thống Việt Nam lập bảng I/O dựa nguyên tắc Khi Hệ thống tài khoản quốc gia 1993 đời, ma trận nguồn ma trận sử dụng chuyển thành bảng nguồn sử dụng (supply and use tables-S.U.T), tên gọi bảng I/O dường không xuất hệ thống tài khoản quốc gia lần xuất 1993 (SNA, 1993) Trên thực tế hầu châu Á sử dụng bảng I/O cơng cụ quan trọng phân tích kinh tế Trong phần tập trung giới thiệu bảng S.U.T phương pháp chuyển từ bảng S.U.T thành bảng I/O Việt Nam, đặc biệt trường hợp ma trận nguồn ma trận sử dụng không vuông Bảng nguồn sử dụng Đơn vị điều tra để lập bảng I/O: Đơn vị sở đơn vị điều tra để lập bảng I/O định nghĩa đơn vị sản xuất tiến hành loại hoạt động sản xuất địa điểm Trong trường hợp đơn vị có nhiều loại hoạt động sản xuất hoạt động phân chia thành đơn vị sở theo hoạt động tương ứng Khi đơn vị sở sản xuất nhiều sản phẩm khác ngồi sản phẩm xếp vào nhóm hoạt động phụ hoạt động phụ trợ với ý nghĩa sau: Hoạt động phụ hoạt động đơn vị sở tiến hành bên cạnh hoạt động chính; Hoạt động phụ trợ hoạt động hỗ trợ, thực nhằm tạo điều kiện mà qua hoạt động đơn vị sở tiến hành Giá trị sản phẩm hoạt động phụ thường nhỏ giá trị sản phẩm Ma trận sản xuất (ma trận nguồn): Ma trận mơ tả hàng hố dịch vụ sản xuất nước theo giá bản, hàng ma trận hoạt động sản xuất khác (ngành kinh tế) cột thể loại hàng hoá, dịch vụ (ngành sản phẩm) sản xuất ngành kinh tế tương ứng Trong thực tế phần lớn đơn vị sở tiến hành hoạt động phụ Bởi ma trận sản xuất biểu diễn trường hợp theo phương thức: phần tử nằm đường chéo sản phẩm phụ, phần tử nằm đường chéo sản phẩm ngành kinh tế (trong trường hợp ma trận nguồn ma trận vng) Chúng ta kí hiệu ma trận nguồn S ta có: S*I = XA I*S = XC Trong đó: I véc tơ đơn vị, XA véc tơ giá trị sản xuất nước theo ngành kinh tế theo giá XC véc tơ giá trị sản xuất nước theo ngành sản phẩm theo giá Ma trận sử dụng: Ma trận diễn tả chi phí trung gian theo cột nhu cầu trung gian theo dòng Theo khuyến nghị Hệ thống tài khoản quốc gia 1993, hàng hoá dùng làm đầu vào cho trình sản xuất hình thức chi phí trung gian tính theo giá sử dụng, điều hàm ý véc tơ phí thương mại phí vận tải không Ký hiệu ma trận U, ta có: U*I véc tơ nhu cầu trung gian I*U véc tơ chi phí trung gian (trong đó: I véc tơ đơn vị) Ma trận giá trị tăng thêm: Ma trận có dòng cấu thành giá trị tăng thêm cột ngành kinh tế Các cấu thành giá trị tăng thêm bao gồm: - Thu nhập người lao động - Thuế sản xuất cộng trợ cấp sản xuất (không bao gồm thuế sản phẩm) - Khấu hao tài sản cố định - Thặng dư sản xuất Ký hiệu ma trận giá trị tăng thêm V: I’*V véc tơ giá trị tăng thêm theo ngành kinh tế (I’ véc tơ đơn vị với phần tử) Từ có: I’*U + I*V = S*I = XA Ma trận nhu cầu cuối cùng: Ma trận có cột thể thành phần nhu cầu cuối dòng thể ngành sản phẩm Các thành phần nhu cầu cuối gồm: - Tiêu dùng cuối hộ gia đình - Tiêu dùng cuối Nhà nước - Tích luỹ tài sản cố định - Tích luỹ tài sản lưu động - Xuất Kí hiệu ma trận Y Y*I véc tơ tổng nhu cầu cuối theo ngành sản phẩm, vậy: U*I + Y*I = XCP Trong đó: XCP véc tơ giá trị sản xuất theo ngành sản phẩm theo giá sử dụng Và: XC + TD + TT + TP + M = XCP Trong đó: TD véc tơ phí thương mại (theo ngành sản phẩm); TT véc tơ phí vận tải; TP véc tơ thuế sản phẩm; M véc tơ nhập Bảng nguồn sử dụng Ngành kinh tế Ngành sản phẩm Ngành kinh tế Ngành sản phẩm S U XA Y XCP Giá trị tăng thêm TD TT TP M XA XCP Bảng I/O Bảng I/O bắt nguồn từ ý tưởng ‘Tư bản’ Karl Marx ơng tìm mối quan hệ trực quy luật kỹ thuật yếu tố tham gia q trình sản xuất Tư tưởng ơng sau Wassily Leontief (Nobel kinh tế, 1973) phát triển cách tốn học hố tồn diện quan hệ cung - cầu toàn kinh tế Leontief coi công nghệ sản xuất mối quan hệ tuyến tính số lượng sản phẩm sản xuất sản phẩm vật chất, dịch vụ làm chi phí đầu vào Mối liên hệ biểu diễn hệ thống hàm tuyến tính với hệ số định quy trình cơng nghệ Với tư tưởng này, W Leontief xây dựng cho Hoa Kỳ hai bảng I/O với số liệu năm 1919 1929, hai bảng lập năm 1936; năm 1941 cơng trình xuất với tên gọi “ Cấu trúc kinh tế Hoa Kỳ” Ở Việt Nam số mô hình kinh tế sử dụng phân tích bảng I/O để đánh giá tác động trực tiếp, gián tiếp lên trình sản xuất yếu tố ngoại sinh, tức thay đổi yếu tố bên mang đến nhu cầu cuối Ở Việt Nam, loại mơ hình ma trận ngành sản phẩm x ngành sản phẩm phù hợp Bảng I/O Việt Nam lập theo loại giá: Giá người sử dụng cuối cùng, giá sản xuất giá Bảng I/O theo giá dùng phân tích đầu vào - đầu Điều quan trọng là: - Bảng I/O theo giá cung cấp giá trị khiết theo hàng - Bảng I/O theo giá phản ánh thu nhập từ người lao động vốn góp Chuyển đổi ma trận nguồn ma trận sử dụng thành bảng I/O Để chuyển đổi ma trận nguồn ma trận sử dụng thành bảng I/O, bước chuyển ma trận sử dụng theo giá sử dụng sang giá bản, ma trận sản xuất theo giá Ma trận sử dụng theo giá sản xuất Bảng sử dụng theo giá sử dụng Đến Từ CHI PHÍ TRUNG GIAN GIÁ TRỊ TĂNG THÊM Sản phẩm : : Td Tn : 22 Hàng hóa Sản phẩm Tổng chi phí trung gian Bảng phí thương mại Bảng phí vận tải = Tổng số = TdMj CHI PHÍ TRUNG GIAN NGÀNH KINH TẾ Tổng số = TnMj NHU CẦU CUỐI CÙNG KHU VỰC PCE GCE CI E M Ô2 GIÁ TRỊ SẢN XUẤT - : p : …………… 22 Ô1 Td M j Tn M j Ô3 Giá trị tăng thêm Vpi Ô4 Giá trị tăng thêm Giá sử dụng = Giá SX Xj theo giá sản xuất Fk theo giá sản xuất Xi Theo giá sản xuất XTd XTn Có giả thiết dùng để chuyển đổi ma trận nguồn ma trận sử dụng thành bảng I-O, giả thiết cơng nghệ sản phẩm giả thiết công nghệ ngành kinh tế 3.1 Giả thiết công nghệ sản phẩm: Phát biểu rằng, sản phẩm sản xuất đâu có công nghệ Ta đặt: S’ = C* XA (1) U = B* XA (2) Trong đó: S’ ma trận chuyển vị ma trận S; XA ma trận đường chéo với phần tử đường chéo phần tử véc tơ XA; C ma trận hệ số ma trận nguồn (S’) tính theo giả thiết công nghệ sản phẩm B ma trận hệ số ma trận sử dụng Mặt khác ta có: XC = B* XA + Y (3) C*XA = XC (4) Từ (1) ta thấy: -1 Nên: XA = C *XC Do: (5) *I = XA từ (4) (5) ta có: XC = B*C-1*XC + Y Và: XC = (I - B*C-1)-1*Y (6) Và: XA = (I-C-1*B)-1*C-1*Y (7) B*C-1 ma trận hệ số chi phí trực tiếp (AC = B*C-1) dạng (ngành sản phẩm x ngành sản phẩm) C-1.B ma trận hệ số chi phí trực tiếp (AI = C-1.B) dạng (ngành kinh tế x ngành kinh tế) Ta viết lại dạng ma trận tổng quát sau: x = (8) 3.2 Giả thiết công nghệ ngành kinh tế: Phát biểu rằng, ngành kinh tế sản phẩm sản xuất có cơng nghệ Ta đặt: S = D* XC (9) Trong đó: D ma trận hệ số ma trận nguồn (S) tính theo giả thiết cơng nghệ ngành kinh tế; XC ma trận đường chéo với phần tử đường chéo phần tử véc tơ XC Với lập luận tương tự trên, có: x = (10) Trong đó: B*D ma trận hệ số chi phí trực ngành sản phẩm; D*B ma trận hệ số chi phí trực ngành kinh tế Ở Việt Nam, giả thiết công nghệ sản phẩm sử dụng dùng để lập bảng I/O cho năm 1989, 1996 2000 Giả thiết phù hợp mặt ý nghĩa kinh tế nhiều nước khơng chọn để chuyển đổi bảng SUT thành bảng I/O, áp dụng giả thiết dẫn đến xuất số âm Khi đó, phương pháp RAS dùng để cân đối lại thông qua trình khử số âm khơng Trong trường hợp ma trận sản xuất ma trận sử dụng khơng vng: số dòng cột bảng SUT năm 2007 khác nhau, việc chuyển đổi chúng sang bảng I/O trở nên khó khăn Ở đây, giả thiết công nghệ ngành kinh tế áp dụng để xử lý bảng I/O, lý nhiều ngành ma trận chi phí trung gian (theo ngành sản phẩm) có cấu trúc đầu vào đưa giả thiết công nghệ ngành kinh tế Hơn nữa, khơng thể trực tiếp dùng phương pháp để chuyển đổi sang bảng I/O ma trận sản xuất không vuông, phải tách ma trận thành bảng với đường chéo ma trận vuông áp dụng phương trình (6) sau: A*C = B (11) ((dòng sản phẩm cột sản phẩm) x (dòng sản phẩm cột ngành kinh tế) = (dòng sản phẩm cột ngành kinh tế)) Phương trình (6) viết lại sau : x = (12) Trong đó: A11, A22, C1, C2, B11 B22 ma trận vuông; ma trận sản xuất gồm sản phẩm sản phẩm phụ, nên việc chọn lựa phải đảm bảo tồn ma trận nằm đường chéo ma trận Từ phương trình (12) có phương trình khác sau: 10 (Tiếp theo) DANH MơC NGμNH S¶N PHÈM Sư DơNG TRONG B¶NG I/O N¡M 2007 LIST OF PRODUCTS CLASSIFICATION USE IN INPUT-OUTPUT TABLE YEAR 2007 STT SẢN PHẨM 124 Dịch vụ đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch; Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá tổ chức tua du lịch Dịch vụ điều tra đảm bảo an toàn Dịch vụ vệ sinh nhà cửa, cơng trình cảnh quan Dịch vụ hành chính, hỗ trợ văn phòng hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác Dịch vụ hoạt động Đảng cộng sản, tổ chức trị - xã hội, quản lý nhà nước an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc cung cấp Giáo dục đào tạo (trừ đào tạo cao đẳng, đại học sau đại học) Dịch vụ đào tạo cao đẳng, đại học sau đại học Dịch vụ y tế Dịch vụ chăm sóc, điều dưỡng tập trung dịch vụ trợ giúp xã hội khơng tập trung Sáng tác, nghệ thuật giải trí; Dịch vụ thư viện, lưu trữ, bảo tàng dịch vụ văn hoá khác Xổ số, cá cược đánh bạc Thể thao; vui chơi giải trí Dịch vụ hiệp hội, tổ chức khác Dịch vụ sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân gia đình dịch vụ phục vụ cá nhân khác Dịch vụ làm th cơng việc gia đình hộ gia đình; sản phẩm vật chất tự tiêu dùng hộ gia đình; Dịch vụ tổ chức quan quốc tế 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 PRODUCTS Travel agency services, tour business; supporting services of promoting and organizing tour Investigation services and security Sanitation services for house and landscape Administrative services, office support and other business supporting activities Service of communist Party activities, political and social organization, state management,defence and compulsory social sercurity Education and training (except college, university and postgraduate) College, university and post-graduate service Healthcare services Care services, centralized nurse and non-centralized social supporting services Creation, arts and entertainment, library services, archives, museums and other cultural services Lottery, Bet and gamble Sports; entertainment Other services of organizations and foundations Repair service for computer, other personal household appliances Household service; self-consumption products of household, service of organizations and international offices 626 Bảng mã link bảng I/O năm 2000 v 2007 STT Mó 112-2000 Mó 138-2007 Thóc loại 1 Cao su Cà phê hạt 10 Mía, chè 4, 5 Trồng trọt khác 3+7 Lợn Bò 8 Gia cầm 10 Chăn nuôi khác 10 11 10 Thủy lợi, dịch vụ nông nghiệp khác 11, 12 12 11 Lâm nghiệp 13 13+14 12 Đánh bắt thủy hải sản 14 15 13 Nuôi trồng thủy, hải sản 15 16 14 Khai thác than loại 16 17 15 Khai thác quặng kim loại 17 22 16 Khai thác đá, cát, sỏi 18, 19 20 17 Khai thác mỏ khác 20 21 18 Khai thác dầu thơ khí tự nhiên (trừ điều tra thăm dò) 21 18+19 19 Chế biến, bảo quản thịt sản phẩm từ thịt 22 23 20 Chế biến dầu mỡ thực vật, động vật 23 26 21 Sản xuất sản phẩm bơ, sữa 24 27 22 Bánh, mứt, kẹo, cacao, sôcôla 25 31 23 Chế biến bảo quản rau 26 25 24 Rượu, bia loại 27 35 25 Bia loại 28 36 26 Nước uống không cồn 29 37 27 Đường loại 30 30 28 Cà phê 31 32 29 Chè loại 32 30 Thuốc 33 38 31 Chế biến thủy sản sản phẩm từ thủy sản 34 24 32 Gạo loại 35 28 33 Chế biến lương thực, thực phẩm khác 36 29+33 34 Thủy tinh, gốm sứ sản phẩm thủy tinh, gốm sứ 37, 38 57 627 B¶ng mã link bảng I/O năm 2000 v 2007 STT Mã 112-2000 Mã 138-2007 39, 40, 41, 42 58+59 35 Gạch ngói, Xi măng, bê tơng, sản phẩm khác từ xi măng vữa, Sản phẩm công nghiệp vật liệu xây dựng khác lại 36 Bột giấy sản phẩm từ giấy 43 45 37 Chế biến gỗ, lâm sản sản phẩm từ gỗ, lâm sản 44 44 38 Hóa chất hữu 45, 46 50 39 Phân hóa học 47, 48 51 40 Thuốc, hóa dược dược liệu 49, 50, 51 54 41 Cao su sản phẩm từ cao su 52 55 42 Xà phòng loại, Nước hoa chất làm khác, Sơn loại, Mực, véc ni sản phẩm dùng hội họa, Những sản phẩm hóa chất khác chưa phân vào đâu 53, 54, 57, 58, 59 53 43 Plastic nguyên sinh bán thành phẩm plastic 55 52 44 Các sản phẩm từ plastic (chất dẻo) 56 56 45 Dụng cụ y tế, Thiết bị xác, quang học đồng hồ loại 60, 61 81 46 Dụng cụ gia đình phận chúng 62 79 47 Mô tô, xe máy, xe đạp phụ tùng chúng 63, 64 77 48 Máy móc thơng dụng khác 66 72 49 Máy chun dùng khác 67 73 50 Máy cơng cụ, Ơ tơ loại 65, 68 74 51 Thiết bị vận tải 69 75+76+78 52 Máy biến thế, 70 66 53 Máy móc thiết bị điện khác 71 62+64+65+67+68 +69+70+71 54 Máy móc truyền thanh, truyền hình thơng tin 72 63 55 Kim loại đen sản phẩm kim loại đen (trừ máy móc thiết bị) 73 60 56 Kim loại màu sản phẩm kim loại màu (trừ máy móc, thiết bị) 74 61 57 Dệt loại 75, 78, 79 40 58 Sợi loại 76 39 59 Quần áo, khăn loại 77 41 60 Sản phẩm công nghiệp da 80 42 61 Sản xuất sản phẩm từ da 81 43 628 B¶ng m· link bảng I/O năm 2000 v 2007 STT Mó 112-2000 Mã 138-2007 82 34 83, 84 46 62 Chế biến thức ăn gia súc 63 Sản phẩm công nghiệp in, xuất 64 Sản phẩm ngành sản xuất sản phẩm vật phẩm khác 85 80+82 65 Xăng, dầu, mỡ (đã tinh chế) 86 47+48+49 66 Sản xuất điện, ga 87 83+84 67 Sản xuất nước phân phối nước 88 85+86+87 68 Xây dựng 89, 90 88+89+90 69 Thương nghiệp 91 92 70 Ban sửa chữa xe có động cơ, mơ tơ, xe máy đồ dùng cá nhân 92 91 71 Khách sạn 93 103 72 Nhà hàng 94 104 73 Vận tải đường 95 95+96 74 Vận tải đường sắt 96 93+94 75 Vận tải đường thủy 97 97+98 76 Vận tải đường không 98 99+100 77 Bưu viễn thơng 99 102+108 78 Du lịch 100 124 79 Ngân hàng, tín dụng kho bạc 101 110 80 Xổ số 102 134 81 Bảo hiểm 103 111+112+113 82 Khoa học công nghệ 104 118+120 83 Kinh doanh tài sản dịch vụ tư vấn lại 105, 106 114+116 84 Quản lý Nhà nước an ninh quốc phòng, đảm bảo xã hội bắt buộc 107 128 85 Giáo dục đào tạo 108 129+130 86 Y tế, sức khỏe cứu trợ xã hội 109 131+132 87 Văn hóa, thể dục, thể thao 110 133+135 88 Hiệp hội 111 136 89 Các dịch vụ khác lại 112 101+105+106+10 7+109+115+117+ 118+119+121+12 2+123+125+126+ 127+137+138 629 Bảng mã link ngnh bảng I/O năm 2007 với CPC v ISIC STT Ngnh (138) CPC ISIC 01110+01120+01130+01140+01150+01160+01190 0111+1531 01820 0111 01210+01220+01231+01239+01240+01310+01320+ 01330+01341+01349+01350+01360+01410+01420+ 01430+01440+01490+01510+01520+01530+01540+ 01611+01612+01613+01614+01620+01710+01790 0111+0112+ 0113+1513 Cao su mủ khô 01990 0111 Cà phê nhân xô 01611 0113 Chè chè búp tươi 01612 0113 01910+01921+01922+09123+01930+01940+01990 0111 02111+02112+02113 0121 02121 0122 10 Gia cầm 02122 0122 11 Các sản phẩm chăn ni khác 02129 0122 86110+86121+86129 0140+9309 13 Gỗ tròn (gỗ khai thác) 03110+03120+03130+03190 0200 14 Sản phẩm lâm nghiệp khác; Dịch vụ lâm nghiệp, dịch vụ trồng rừng chăm sóc rừng 03210+03220+03230+03910+ 03920+03930 0111+0200 15 Thuỷ sản khai thác 04110+04120 0501+0502 16 Thủy sản nuôi trồng 04210+04220+04230+04910+04920+04930 0501+0502 11010+11020+11030+11040 1010 12010 1110 12020+12030 1110 20 Đá, cát, sỏi, đất sét 15110+15120+15130+15200+15310+15320+ 15330+15400 1410+1429 21 Các loại khoáng sản khai khống khác lại 16110+16120+16190+16200+16310+16320+ 16330+16390 1421+1422+ 1429+1410 86210 10+11+12+13+14 21111+21112+21113+21114+21115+21116+ 21117+21118+21119+21121+21122+21129+ 21131+21132+21140 1511 21210+21220+21230+21240+21250+ 21260+21291+21299 1512 21310+21320+21390+21400+21510+21520+ 21530+21540+21550+21560 1513 Thóc Mía Cây hàng năm khác Cây lâu năm khác Trâu, bò Lợn 12 Dịch vụ nông nghiệp sản phẩm nông nghiệp khác chưa phân vào đâu 17 Than khai thác loại (than sạch) 18 Dầu thơ 19 Khí đốt tự nhiên 22 Dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ quặng 23 Thịt qua chế biến bảo quản; sản phẩm từ thịt 24 Thủy sản qua chế biến bảo quản; sản phẩm từ thủy sản 25 Rau, qua chế biến v bo qun 630 Bảng mã link ngnh bảng I/O năm 2007 với CPC v ISIC STT Ngnh (138) CPC ISIC 26 Dầu mỡ động thực vật 21611+21612+21620+21630+21640+21650+ 21660+21670+21680+21690 1511+1711+1514+ 1532 27 Sữa sản phẩm từ sữa 22110+22120+22910+22920+22930+22940+ 22950+22960+22970+22980+22990 1520 23160 1531 23110+23120+23130+23150+23160+23170+ 23180+23210+23220+23230 1532 23510+23520+23530+23540 1542 23110+23120+23130+23150+23160+23170+23180+ 23210+23220+23230+23310+23320+23410+23420+ 23430+23510+23520+23530+23540+23610+23620+ 23630+23640+23650+23660+23670+23710+23720+ 23911+23912+23913+23914+23991+23992+23993+ 23994+23995+23996+23999 1531+1532+1533+ 1541+1542+1543+ 1544+1549+0140 28 Gạo 29 Bột loại 30 Đường 31 Cacao, sôcôla mứt kẹo, sản phẩm bánh từ bột 32 Cà phê qua chế biến 33 Các loại thực phẩm khác lại (mì ống, mỳ sợi sản phẩm tương tự; ăn, thức ăn chế biến sẵn; gia vị, nước chấm, giấm, men bia…) 23911+23912 1549+0140 23911+23912+23193+23914+23991+23992+ 23993+23994+23995+23996+23999 1549+0140 23310+23320 1533 24110+24120+24130 1551 34 Thức ăn chăn nuôi 35 Rượu 36 Bia 24211+24212+24213+24220 1552 37 Đồ uống khơng cồn, nước khống 24410+24490 1554 38 Thuốc điếu 25010+25090 1600 39 Sợi loại 26110+26120+26130+26140+26150+26160+ 26170+26190+26210+26220+26310+26320+ 26340+26350+26360+26370+26380+26410+ 26420+26430+26440+26450+26460 1711 40 Sản phẩm dệt loại 26510+26520+26530+26540+26550+26560+26570+ 26590+26610+26620+26630+26690+26710+26720+ 26730+26740+26750+26760+26790+26810+26820+ 26830+26840+26850+26860+26870+26880+26890+ 27110+27120+27130+27140+27150+27160+27170+ 27180+27190+27210+27220+27230+27290+27911+ 27912+27913+27921+27922+27991+27992+27993+ 27994+27995+27996+27997+27998+27999 1711+1721+ 1722+1729 41 Trang phục loại 28110+28190+28210+28221+28222+28223+28224+ 28225+28226+28227+28229+28231+28232+28233+ 28234+28235+28236+28237+28238+28241+28242+ 28243+28250+28261+28262+28269 1730+1810+ 2520 29110+29120+29130+29210+ 29220+29230+29290 1911+1912 42 Da, lông thú thuộc, sơ chế; vali, túi xách, yên đệm loại tng t 631 Bảng mã link ngnh bảng I/O năm 2007 với CPC v ISIC STT Ngnh (138) CPC ISIC 29310+29320+29330+29340+29410+29420+ 29490+29510+29520+29600 1920 44 Gỗ (đã qua chế biến) sản phẩm từ gỗ 31100+31210+31230+31310+31320+31410+31420+ 31430+31440+31510+31520+31600+31700+31911+ 31912+31913+31914+31921+31922+31923 2010+2021+2022+ 2023+2029 45 Giấy sản phẩm từ giấy 32111+32112+32113+32121+32122+32129+ 32131+32132+32133+32134+32135+32136+ 32137+32141+32142+32143+32149+32151+ 32152+32153+32191+32192+32193+32194+ 23195+32196+32197+32198+32199 2101+2102+ 2109 46 Các sản phẩm in ấn, chép ghi loại 32300+32400+32510+32520+32530+32540+ 32550+32560+32590+32600+32700 2212+2219+2221+ 7421+2222 47 Than cốc sản phẩm phụ khác từ lò luyện than cốc 33100+33200 2310 48 Xăng, dầu loại 33310+33320+33330+33340+33350+ 33360+33370+33380 2320 49 Các sản phẩm khác chiết xuất từ dầu mỏ, khí đốt 33500+33610+33620+33630+33690+ 33710+33720 2230+4010 34110+33120+34130+34140+34150+34160+ 34170+34180+34210+34220+34230+34240+ 34250+34260+34270+34280+34290 2411+2413 51 Phân bón hợp chất nitơ 34611+34612+34613+34614+34615+ 34616+34617+34619+34620 2412 52 Plastic cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 34710+34720+34730+34740+34790+34800 2413 53 Sản phẩm hóa chất khác; sợi nhân tạo 35110+35120+35130+35140+35310+35321+35322+ 35323+35331+35332+35333+35334+35410+35420+ 35430+35450+35460+35470+35490+35510+35520+ 35530+35540+35550+35560 2422+2429+2430 54 Thuốc, hoá dược dược liệu 35210+35220+35230+35240+35250+35260+35290 2423 55 Sản phẩm từ cao su 36111+36112+36113+36114+36115+36120+36210+ 36220+36230+36240+36250+36260+36270 2511+2519 56 Sản phẩm từ plastic 36310+36320+36330+36390+36410+36490+ 36910+36920+36930+36940+36950+36960+ 36970+36980+36990 2520 57 Thủy tinh sản phẩm từ thủy tinh 37111+37112+37113+37114+37115+37116+ 37117+37121+37129+37191+37192+37193+ 37194+37195+37196+37197+37199 2610 37410+37420+37430+37440+37450 2694 37910+37920+37930+37930+37940+37950+ 37960+37990 2699 43 Giày, dép loại 50 Hoá chất 58 Xi măng loại 59 Sản phẩm từ khoáng phi kim loại cha c phõn vo õu 632 Bảng mã link ngnh bảng I/O năm 2007 với CPC v ISIC STT Ngành (138) CPC ISIC 60 Sắt, thép, gang 41111+41112+41113+41114+41115+41116+41121+ 41122+41211+41212+41213+41214+41221+41222+ 41223+41224+41231+41232+41233+41234+41235+ 41241+41242+41243+41244+41251+41252+41253+ 41261+41262+41263+41264+41265+41266+41271+ 41272+41273+71274+41275+41276+71277+41278+ 41310+41320+41330+41340+41350 2710+2720 61 Các sản phẩm kim loại khác lại 41411+41412+41413+41421+41422+41431+41432+ 41441+41442+41443+41511+41512+41513+41514+ 41515+41516+41521+41522+41523+41524+41531+ 41532+41533+41534+41535+41536+41541+41542+ 41543+41544+41545+41546+41547+41548+41549+ 41601+41602+41603+41604+42110+42120+42190+ 42210+42220+42310+42320+42330+42341+42342+ 42911+42912+42913+42914+42915+42916+42921+ 42922+42931+42932+42941+42942+42943+42944+ 42945+42946+42950+42991+42992+42993+42994+ 42995+42996+42997+42998+42999 2720+2811+2812+ 2813+2899+2893 62 Linh kiện điện tử; Máy vi tính thiết bị ngoại vi máy vi tính 45210+45220+45230+45240+45250+45260+ 45270+45280+45290 300 63 Thiết bị truyền thông (điện thoại, máy fax, ăng ten, modem…) 47211+47212+47220+47311+47312+47313+47321+ 47322+47323+47331+47332+47401+47402+47403+ 47510+47520+47600 3220+3230+32+ 2429+2211+2213+ 2230+7221+7229 47110+47120+47130+47140+47150+47160+ 47171+47172+47173 3210 65 Sản phẩm điện tử khác lại sản phẩm quang học 48311+48312+48313+48314+48315+48321+48322+ 48323+48324+48330+48341+48342+48351+48352+ 48353+48410+48420+48430+48440+48490 3320+2429 66 Mô tơ, máy phát, biến điện, thiết bị phân phối điều khiển điện 46111+46112+46113+46121+46122+46131+ 46132+46211+46212+46213+46214+46220 3110+3120 46410+46420+46430 3140 68 Dây thiết bị dây dẫn 46310+46320+46330+46340+46350+46360 3130+3190 69 Thiết bị điện chiếu sáng 46510+46520+46531+46532+46539+46541+46542 3150 70 Đồ điện dân dụng (tủ lạnh gia đình, máy rửa bát, máy giặt, máy hút bụi,…) 44811+44812+44813+44814+44815+44816+ 44817+44818+44821+44822+44823+44824+ 44825+44826+44831+44832+44833 2930+2812 71 Thiết bị điện khác 46910+46920+46930+46940+46950+46960 3190 72 Máy thông dụng 43110+43121+43122+43123+43131+43132+43133+ 43134+43141+43142+43143+43151+43152+43153+ 43154+43155+43156+43211+43212+43220+43230+ 43240+43251+43252+43253+43254+43310+43320+ 43331+43332+43410+43420+43430+43510+43520+ 43530+43540+43550+43560+43570+43580+43911+ 43912+43913+43914+93915+43921+43922+43923+ 43924+43931+43932+43933+43934+43935+43941+ 43942+43943+43944+43949 2911+3410+3530+ 3430+2912+2913+ 2914+2915+2919 64 Sản phẩm điện tử dân dụng 67 Pin c quy 633 Bảng mã link ngnh bảng I/O năm 2007 với CPC v ISIC STT Ngnh (138) CPC ISIC 44110+44120+44130+44140+44150+44160+44170+ 44180+44190+44211+44212+44213+44214+44215+ 44216+44217+44218+44221+44222+44231+44232+ 44240+44251+44252+44253+44254+44255+44310+ 44320+44411+44412+44421+44422+44423+44424+ 44425+44426+44427+44428+44429+44430+44440+ 44450+44461+44462+44511+44512+44513+44514+ 44515+44516+44517+44521+44522+44523+44611+ 44612+44613+44614+44621+44622+44623+44630+ 44640+44710+44720+44730+44740+44750+44760+ 44811+44812+44813+44814+44815+44816+44817+ 44818+44821+44822+44823+44824+44825+44826+ 44831+44832+44833+44911+44912+44913+44914+ 44915+44916+44917+44921+44922+44929 2921+2922+2923+ 2924+2925+2926+ 2927+2899+2930+ 2812+2929 74 Ơ tơ loại 49111+49112+49113+49114+49115+49116+ 49119+49121+49129 3410+3430 75 Xe có động rơ mc (trừ tơ) 49210+49221+49222+49229+49231+49232 3420 76 Tàu thuyền 49311+49312+49313+49314+49315+49316+ 49319+49320+49390+49410+49490 3511+3512 77 Môtô, xe máy 49911+49912+49913 3591 49511+49512+49519+49520+49531+49532+49533+ 49540+49611+49612+49621+49622+49623+49630+ 49640++49921+49922+49930+49941+49942 3520+3530+ 3591+3592 38111+38112+38119+38121+38122+38130+ 38140+38150+38160 3610 73 Máy chuyên dụng 78 Phương tiện vận tải khác lại 79 Giường, tủ, bàn, ghế 80 Đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn 38210+38220+38230+38340+38350+38310+38320+ chi tiết liên quan; Nhạc cụ; 38330+38340+38350+38360+38410+38420+38430+ Dụng cụ thể dục, thể thao; Đồ 38440+38450+38510+38520+38530+38540+38550+ chơi, trò chơi 38560+38570+38580+38590 0501+0502+3691+ 3692+3693+3694 81 Thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình phục hồi chức 48110+48120+48130+48140+48150+48160+48170+ 48180+48211+48212+48220+48231+48232+48233+ 48241+48242+48243+48244+48245+48251+48252+ 48253+48261+48262+48263+48264+48265+48270+ 48281+48282+48283+48284 3311+3312+ 3313+3330 82 Sản phẩm công nghiệp chế biến khác chưa phân vào đâu; Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng máy móc, thiết bị 38600+38700+38911+38912+38921+38922+38923+ 38924+38930+38941+38942+38950+38960+38971+ 38972+38991+38992+38993+38994+38995+38996+ 38997+38998+38999 3699+2811+7494+ 9211+9214+9302 69111+69112 4010 84 Khí đốt, phân phối nhiên liệu khí đường ống 69120 4020 85 Phân phối nước, nước nóng, điều hồ khơng khí sản xuất nước đá 69220 4030 83 Điện, dịch vụ truyn ti in 634 Bảng mã link ngnh bảng I/O năm 2007 với CPC v ISIC STT Ngnh (138) CPC ISIC 69210 4100 94110+94120+94211+94212+94221+94222+ 94310+94390+94900 9000 54111+54112+54121+54122+54129 4520 89 Xây dựng cơng trình đường sắt đường bộ, Xây dựng cơng trình cơng ích, Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác 54210+54220+54230+54241+54242+54251+ 54252+54260+54270+54290+54310+54320+ 54330+54341+54342+54400 4520+4510 90 Xây dựng chuyên dụng 54511+54512+54521+54522+54530+54540+ 54550+54560+54570+54590 4520 91 Sửa chữa ô tô xe có động khác, Bán, bảo dưỡng sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng phận phụ trợ mô tô, xe máy 87110+87120+87130+87141+87142+87143+ 87149+87151+87152+87153+87154+18759 28+29+30+31+32+ 33+34+35+7250+ 5020+5040+5260 92 Bán buôn (trừ ô tô, môtô, xe máy xe có động khác), Bán lẻ (trừ ô tô, môtô, xe máy xe có động khác) 611+612+621+622+623+624+625 86 Khai thác, xử lý cung cấp nước 87 Quản lý xử lý nước thải, rác thải 88 Xây dựng nhà loại 93 Vận tải hành khách đường sắt 64211+64212 6010+6021 64221+64222+64223+64224+64229 6010 95 Vận tải xe buýt; Vận tải hành khách đường khác 64311+64312+64313+64314+64319+64321+ 64322+64323+64324+64329 6021+6022 96 Vận tải hàng hóa đường bộ; Vận tải đường ống 64331+64332+64333+64334+64335+64336+ 64339+64410+64490 6023+6030 65111+65119+65211+65219 6110+6120 65121+65122+65123+65129+65221+ 65222+65229 6110+6120 66110+66120 6210+6220 66210+66290 6210+6220 67110+67190+67210+67220+67290+67300+67400+ 67510+67520+67530+67590+67610+67620+67630+ 67690+67710+67720+67790+67910+67990 6301+6302+ 6303+6309 68111+68112+68113+68119+68120 6411+6412 63110+63191+63192+63193+63194+63195+63199 5510 104 Dịch vụ ăn uống 63210+63220+63230+63290+63300 5520 105 Dịch vụ xuất 89110+89121+89122 221+222+223 94 Vận tải hàng hóa đường sắt 97 Dịch vụ vận tải hành khách đường thủy 98 Dịch vụ vận tải hàng hoá đường thủy 99 Dịch vụ vận tải hành khách hàng không 100 Dịch vụ vận tải hàng hố hàng khơng 101 Dịch vụ kho bãi dịch vụ hỗ trợ cho vận tải 102 Bưu chuyển phát 103 Dch v lu trỳ 635 Bảng mã link ngnh bảng I/O năm 2007 với CPC v ISIC STT Ngành (138) CPC ISIC 96111+96112 9211 96121+96122+96130+96141+96142+ 96149+96151+96152 9211+9212+9213 84110+84121+84122+84131+84132+84140+ 84150+84160+84170+84210+84220+84290+84300+ 84410+84420+84510+84520 6420+7240+9220+ 9231 87110+87120+87130+87141+87142+87143+ 87149+87151+87152+87153+87154+87159 28+30+7250+5020+ 5040+34+35+5260+ 29+31+32+33 71100+71200 6511+6519+6591+ 6592 71410+71420+71430 6601+6603 71311+71312+71320+71331+71332+71333+ 71334+71335+71336+71339+ 6601+6602+6603 71511+71512+71519+71521+71522+71523+71531+ 71532+71533+71541+71542+71549+71551+71552+ 71559+71610+71620+71630+71690 6599+6712+6719+ 6711+6720 106 Điện ảnh, truyền hình, ghi âm xuất âm nhạc 107 Phát thanh, truyền hình 108 Dịch vụ viễn thơng 109 Dịch vụ lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính dịch vụ thơng tin 110 Dịch vụ tài (Trừ bảo hiểm bảo hiểm xã hội) 111 Bảo hiểm phi nhân thọ tái bảo hiểm 112 Bảo hiểm nhân thọ; Bảo hiểm xã hội 113 Dịch vụ tài khác 114 Dịch vụ kinh doanh bất động sản 72111+72112+72121+72122+72130+72211+72212+ 72221+72222+72230+72240+ 115 Dịch vụ pháp luật, kế toán kiểm toán 116 Dịch vụ trụ sở văn phòng; Dịch vụ tư vấn quản lý 117 Dịch vụ kiến trúc, kiểm tra phân tích kỹ thuật 118 Nghiên cứu khoa học phát triển 119 Dịch vụ quảng cáo nghiên cứu thị trường 82111+82119+82120+82130+82191+82199+82211+ 82212+82213+82219+82220+82310+82320+82330 7411+7414+7412 83111+83112+83113+83114+83115+83119+ 83121+83129+83131+83139+83141+83142+ 83149+83150+83160+83190 7414+7421+7410+ 7229+7230 83211+83212+83219+83221+83222 7421 81110+81120+81130+81140+81150+81190+ 81210+81220+81230+81240+81290+81300 7310+7320+73 83610+83620+83631+83632+83633+ 83639+83690+83700 7430+2211+2212+ 2219+9213+7230+ 7240+9211+9249 83910+83990 7499+7421 93210+93220+93290 8520 120 Dịch vụ chuyên môn, khoa học công nghệ khác 121 Dịch vụ thú y 122 Cho thuê máy móc, thiết bị 73111+73112+73113+73114+73115+73116+73117+ (không kèm người điều khiển); 73121+73122+73123+73124+73125+73129+73210+ cho thuê đồ dùng cá nhân gia 73220+73230+73240+73250+73260+73270+73290 đình; cho th tài sản vơ hình phi tài 123 Dịch vụ lao động việc làm 7010+7020 85111+85112+85121+85122+85123+85124+85129 636 7111+7112+7112+ 7121+7122+7123+ 7129 7491 B¶ng mã link ngnh bảng I/O năm 2007 với CPC vμ ISIC STT Ngành (138) CPC ISIC 67811+67812+67813+67820 6304 125 Dịch vụ điều tra đảm bảo an toàn 85210+85220+85230+85240+85250+85290 7492 126 Dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình cảnh quan 94110+94120+94211+94212+94221+94222+ 94310+94390+94900 9000 91111+91112+91113+91114+91119+91121+ 91122+91123+91124+91131+91132+91133+91134+ 91135+91136+91137+91138+91141+91149+91210+ 91220+91230+91240+91250+91260+91270+91280+ 91290+91310+91320+91330+91340 7511+7512+7513+ 7514+7521+7522+ 7523+7530 92210+92190+92210+92220+92230 8010+8021 92310+92390+92900 8030+8090 93110+93121+93122+93123+93191+93192+ 93193+93199+93210+93220+93290 8511+8512+8519+ 8520 132 Dịch vụ chăm sóc, điều dưỡng tập trung dịch vụ trợ giúp xã hội không tập trung 93311+93319+93321+93322+93323+93324+93329 8531+8532 133 Sáng tác, nghệ thuật giải trí; Dịch vụ thư viện, lưu trữ, bảo tàng dịch vụ văn hoá khác 96111+96112+96121+961226+96130+96141+96142 +96149+96151+96152+96160+96210+96220+96230 +96290+96310+96320+96411+96412+96421+96422 9211+9212+9213 96920+96930 9249 135 Thể thao; vui chơi giải trí 96510+96520+96590+96610+96620+96910+96990 9241 136 Dịch vụ hiệp hội, tổ chức khác 95110+95120+95200+95910+95920+95991+ 95992+95993+95999 9111+9112+9120+ 9191+9192+9199 137 Dịch vụ sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân gia đình dịch vụ phục vụ cá nhân khác 97110+97120+97130+97140+97150+97210+ 97220+97290+97310+97320+97910+97990 9301+9302+9309 138 Dịch vụ làm thuê công việc gia đình hộ gia đình; sản phẩm vật chất tự tiêu dùng hộ gia đình; Dịch vụ tổ chức quan quốc tế 98000+9900 9500+9900 124 Dịch vụ đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch; Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá tổ chức tua du lịch 127 Dịch vụ hành chính, hỗ trợ văn phòng hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác 128 Dịch vụ hoạt động Đảng cộng sản, tổ chức trị - xã hội, quản lý nhà nước an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc cung cấp 129 Giáo dục đào tạo (trừ đào tạo cao đẳng, đại học sau đại học) 130 Dịch vụ đào tạo cao đẳng, đại học sau đại học 131 Dịch vụ y tế 134 Xổ số, cá cược đánh bạc 637 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Trinh, 2001, Mơ hình Cân đối liên ngành ứng dụng phân tích dự báo kinh tế môi trường, Nhà xuất TP Hồ Chí Minh Sổ tay Biên soạn phân tích bảng Cân đối liên ngành / Vụ vấn đề kinh tế xã hội, phòng thống kê, đợt F, số 4, New York, Liên hợp quốc, 1999 Ấn phẩm Hệ thống tài khoản quốc gia 1968, Liên hợp quốc Ấn phẩm Hệ thống tài khoản quốc gia 1993, Liên hợp quốc Reference Bui Trinh, 2001, I/O model and application in economic and enriromental analysis and forecast, Hochiminh City Publishing house Handbook on Compiling and analysis of Input-Output table, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division, Series F, No 4, United Nation, New York, 1999 The System of National Accounts, 1968, UN The System of National Accounts, 1993, UN 638 MỤC LỤC Lời nói đầu Bảng cân đối liên ngành Việt Nam năm 2007 The input-output table of vietnam, 2007 23 Bảng cân đối liên ngành (I/O) năm 2007 theo giá người sử dụng cuối 38 Bảng cân đối liên ngành (I/O) năm 2007 theo giá người sản xuất 158 Bảng cân đối liên ngành (I/O) năm 2007 theo giá 278 Bảng hệ số chi phí trung gian trực tiếp năm 2007 theo giá người sản xuất 398 Ma trận nghịch đảo Leontife 510 Danh mục ngành sản phẩm sử dụng bảng I/O năm 2007 622 Bảng mã Link bảng I/O năm 2000 2007 628 639 Chịu trách nhiệm xuất bản: TS Trần Hữu Thực Biên tập: nguyễn thúy - Nguyễn Hoa Trình by, bìa: trần kiên - anh tú - Bùi Dũng Thắng Sửa in: Ban Biên tập In 260 khổ 19 ì 26,5cm Nh xuất Thống GiÊy phÐp xuÊt b¶n sè 161-2010/CXB/35-06/TK ngμy 08/02/2010 In xong v nộp lu chiểu tháng năm 2010 640 ... lập bảng cân đối liên ngành năm 2007 dựa khái niệm Hệ thống Thống kê quốc gia năm 1968 1993 Liên Hợp Quốc thống với phương pháp lập bảng cân đối liên ngành năm trước Để lập bảng cân đối liên ngành, ... Hoa BảNG CÂN ĐốI LIÊN NGNH CủA VIệT NAM NĂM 2007 I BảNG NGUồN V Sử DụNG: QUá TRìNH CHUYểN ĐổI THNH BảNG I/O VIệT NAM Nm 2008 Tổng cục Thống kê tiến hành điều tra I/O để lập bảng cân đối liên ngành. .. vai trò ngành kinh tế theo nghĩa thúc đẩy phát triển ngành qua liên kết xuôi liên kết ngược chúng Bảng cân đối liên ngành năm 2007 bảng cân đối liên ngành lần thứ tư (các lần trước lập cho năm 1989,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng cân đối liên ngành của việt nam năm 2007 (NXB thống kê 2010) cục thống kê, 640 trang , Bảng cân đối liên ngành của việt nam năm 2007 (NXB thống kê 2010) cục thống kê, 640 trang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay