Slide điều tra xã hội học đỗ văn huân, 156 trang

39 17 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2018, 21:47

NỘI DUNG HỌC PHẦN HỌC PHẦN ĐIỀU TRA HỘI HỌC NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA ĐIỀU TRA HỘI HỌC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN ĐO LƯỜNG VÀ XÂY DỰNG THANG ĐO KỸ THUẬT CÂU HỎI VÀ BẢNG HỎI Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA ĐIỀU TRA HỘI HỌC I II ĐIỀU TRA QUY TRÌNH HỘI HỌC VÀ CỦA MỘT CUỘC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA CỦA ĐIỀU TRA HỘI HỌC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I ĐIỀU TRA HỘI HỌC VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐIỀU TRA HỘI HỌC Khái niệm điều tra hội học Đối tượng điều tra hội học HỘI HỌC Khái niệm điều tra hội học Là phương pháp thu thập thông tin tượng trình hội điều kiện thời gian địa điểm cụ thể nhằm phân tích đưa kiến nghị đắn công tác quản lý hội Các loại điều tra hội học Phân theo phạm vi Điều tra toàn Điều tra khơng tồn Các loại điều tra hội học Các loại điều tra hội học Phân theo thời gian Điều tra thường xuyên Phân theo Nội dung Điều tra không thường xuyên Điều tra Điều tra chuyên đề Đối tượng điều tra hội học Đặc điểm tượng trình hội Là tượng trình hội  Đa dạng, phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực điều kiện thời gian địa điểm cụ thể  Việc đo lường khó khăn tượng kinh Đó tượng trình thể mối tế quan hệ tác động qua lại (tương tác)  Khó thu thập tài liệu người với người, người với hội ngược lại CÁC GIAI ĐOẠN CỦA ĐIỀU TRA Lĩnh vực nghiên cứu Vấn đề chung Vấn đề thống kê - Dân số, lao động việc làm - Dư luận hội - Mức sống vật chất dân - Đạo đức hội cư, phân tầng hội - Khuyết tật hội - Bảo hiểm bảo trợ hội - Vị hội cá nhân - Hôn nhân gia đình - Cấu trúc hội: Địa giới hành - Lối sống, trào lưu thị hiếu chính, đồn thể, tổ chức kinh - Giáo dục đào tạo tế hội, cấu trúc giai cấp, cấu trúc -Y tế chăm sóc sức khoẻ hệ (lứa tuổi), cấu trúc giới tính - Văn hố, nghệ thuật, thể thao - Các thiết chế hội: chế độ giải trí sách, luật pháp - Tơn giáo tín ngưỡng phong - Môi trường sinh thái tục tập quán Tổng thể Dàn mẫu Mẫu Danh sách biến, bảng kế hoạch Phương pháp đo lường Công cụ đo lường Thu thập liệu Mã hóa Nhập liệu Hiệu đính, Cập nhật Ước lượng, dự đốn Chất lượng, Tài liệu Lập bảng Phân tích Cơng bố II QUY TRÌNH CỦA MỘT CUỘC ĐIỀU TRA HỘI HỌC Sai số điều tra • Chọn mẫu • Khơng trả lời Chuẩn bị điều tra (Lập kế hoạch nghiên cứu) • Người trả lời • Bảng hỏi, hướng dẫn • Người vấn • Mã hóa • Nhập liệu • Bảng biểu • Phân tích Thực thu thập thơng tin Phân tích liệu nghiên cứu trình bày kết CHUẨN BỊ ĐIỀU TRA 1.1 Xác định vấn đề nghiên cứu mục đích điều tra Lập kế hoạch tổ chức tiến hành điều tra Nội dung Chọn mẫu điều tra Nội dung Nhằm thỏa mãn câu hỏi: Soạn thảo bảng hỏi Nội dung Chọn phương pháp thu thập thơng tin  Tìm hiểu vấn đề gì?  Phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu nào? Nội dung Xác định nội dung điều tra Nội dung Xác định phạm vi, đối tượng đơn vị điều tra Nội dung Xác định vấn đề nghiên cứu mục đích điều tra Nội dung 1.2 Xác định phạm vi, đối tượng đơn vị điều tra  Đối tượng điều tra đối tượng chứa đựng thông tin cần thu thập 1.3 Xác định nội dung điều tra Nội dung điều tra danh mục thơng tin cần thu thập phục vụ cho mục đích nghiên cứu  Đơn vị điều tra đơn vị cung cấp thông tin, nơi phát sinh tài liệu ban đầu, điều tra viên Làm để xác định danh mục đó??? Lµm thÕ nµo???! !! cần tiếp cận đơn vị để thu thập điều tra  Phạm vi điều tra toàn đơn vị thuộc đối tượng nghiên cứu 1.3 Xác định nội dung điều tra Trình tự thực hiện:  Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 1.3 Xác định nội dung điều tra KHÁI NIỆM CƠ SỞ Các báo cấp  Xây dựng mô hình lý luận, thao tác khái niệm  Hệ thống báo đo lường hình thành nội dung ều tra Các báo cấp thứ k 2 … … n … k Các báo thực nghiệm 1.4 Lựa chọn phương pháp thu thập thông tin Cơ sở lựa chọn phương pháp điều tra Mục đích nghiên cứu  Một số phương pháp thu thập thông tin thường gặp: vấn, quan sát, phân tích tài liệu sẵn có Nội dung điều tra  Một phương pháp cho tốt cung cấp đầy đủ, xác thơng tin theo u cầu Đối tượng điều tra Khả người tổ chức nghiên cứu đề tài đặt  Căn để lựa chọn phương pháp thu thập phù hợp? Phương pháp điều tra 1.6 Chọn mẫu điều tra 1.5 Soạn thảo bảng hỏi  Mẫu đơn vị thuộc đối tượng điều tra Bảng hỏi phương tiện thu thập thông tin theo đề tài nghiên cứu chọn theo phương pháp phù hợp để thu thập thông tin Bảng hỏi tổ hợp câu hỏi vạch nhằm cung cấp liệu cho việc kiểm định giả thuyết vấn đề cần tìm kiếm Yêu cầu mức độ chặt chẽ bảng hỏi tùy thuộc vào phương pháp điều tra  Số lượng đơn vị mẫu: Theo Pagoso, Garcia Guerrero de Leon (1978) Theo xác suất: Cách chọn Suy rộng Sai số Chọn hoàn lại (chọn nhiều lần) n Bình qn z  x2 Chọn khơng hồn lại (chọn lần) 2 n Tỷ lệ theo tiêu thức n z p(1 p)  2p N z  N  x2  z  2 n N.z p(1  p)  2p N  z2 p(1 p) 1.6 Chọn mẫu điều tra Nhiều cấp (nhiều tầng lớp) ±5% ±10%  222 83 1500 2500    1250 638 769 441 500 316 345 94 96 3000  1364 811 517 353 97 4000  1538 870 541 364 98 5000  1667 909 556 370 98 6000  1765 938 566 375 98 7000 8000   1842 1905 959 976 574 580 378 381 99 99 99 9000  1957 989 584 383 10000 5000 2000 1000 588 385 99 50000 8333 2381 1087 617 387 100 … … … … … … … - Chọn mẫu hệ thống (máy móc) Phi ngẫu nhiên Cả khối (mẫu chùm) ±4%  - Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản Ngẫu nhiên Phân tổ (phân loại) ±3%   Chọn mẫu ngẫu nhiên (xác suất): Chọn mẫu Hệ thống (máy móc) ±2%  1.6 Chọn mẫu điều tra  Các phương pháp tổ chức chọn mẫu Ngẫu nhiên đơn giản ±1% QM tổng thể 500 Tiện lợi Phán đoán Định ngạch - Chọn mẫu phân tổ (phân loại) Tích lũy - Chọn mẫu chùm (cả khối) - Chọn mẫu phân tầng (nhiều cấp) 1.6 Chọn mẫu điều tra 1.7 Lập kế hoạch tổ chức tiến hành điều tra Quy định cụ thể bước công việc phải tiến hành  Chọn mẫu phi ngẫu nhiên (phi xác suất): trình từ khâu tổ chức đến triển khai điều tra thực tế - Chọn mẫu tiện lợi (thuận tiện) Quy định thống thời điểm, thời kỳ thời hạn điều tra - Chọn mẫu phán đoán Thời điểm điều tra mốc thời gian quy định thống việc - Chọn mẫu định ngạch - Chọn mẫu tích lũy ghi chép thơng tin tượng Thời kỳ điều tra khoảng thời gian quy định để thu thập số liệu lượng tượng tích lũy thời kỳ Thời hạn điều tra khoảng thời gian dành cho việc thực nhiệm vụ thu thập thông tin Phân tích liệu nghiên cứu trình bày kết Thực thu thập thông tin Tiến hành thu thập thông tin địa bàn theo phương pháp xác định Chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích thống kê kết hợp với phương pháp phân tích hội định tính để rút kết luận tượng nghiên cứu làm cho việc định quản lý Chương II PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN I II III PHƯƠNG PHÁP PHỎNG VẤN PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TƯ LIỆU PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THƠNG TIN Phương pháp vấn Phương pháp Anket Phỏng vấn trực diện I PHƯƠNG PHÁP PHỎNG VẤN Qua điện thoại Quan sát khơng tham dự Phương pháp phân tích liệu Theo thời gian Quan sát ngẫu nhiên Quan sát có hệ thống Theo địa điểm Theo hình thức hố Quan sát tiêu chuẩn Phương pháp định tính Phương pháp định lượng Phương pháp quan sát Phỏng vấn qua điện thoại Theo tính chất tham gia Quan sát có tham dự TIẾN HÀNH THU THẬP TÀI LIỆU Quan sát phi tiêu chuẩn Quan sát trường Quan sát phòng thí nghiệm Phương pháp Anket (Phỏng vấn viết) 1.1 Những vấn đề chung 1.2 Phân phát bảng hỏi 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ trả lời PHỎNG VẤN Trực diện Anket 1.1 Những vấn đề chung Khái niệm * Khái niệm Là phương pháp vấn mà Đặc điểm người hỏi vắng mặt, có tiếp Ưu điểm xúc thông qua bảng hỏi, người trả Hạn chế lời tự điền câu trả lời vào bảng hỏi * Đặc điểm * Ưu điểm  Người hỏi người trả lời không trực tiếp  Dễ tổ chức gặp  Nhanh chóng  Bảng hỏi cầu nối nối liền  Tiết kiệm chi phí người hỏi người trả lời  Câu trả lời mang tính  Người hỏi phải tự ghi câu trả lời vào khách quan bảng hỏi gửi trả lại cho điều tra viên * Hạn chế  Đòi hỏi đối tượng có trình độ định 1.2 Phân phát bảng hỏi Theo cách phân phát  Tỷ lệ thất thoát phiếu điều tra cao Yêu cầu chặt chẽ bảng hỏi  Khơng kiểm sốt đối tượng trả lời * Theo cách phân phát Theo địa điểm phân phát Theo số lần phân phát * Theo địa điểm phân phát  Phân phát chỗ  Phân phát nơi  Phát hẹn ngày thu  Phân phát nơi làm việc, học tập  Gửi qua bưu điện  Đăng báo  Phân phát tổ chức hội, đoàn thể  Phân phát theo cử toạ có mục đích * Theo số lần phân phát  Phát lần  Phát nhiều lần 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ trả lời  Hình thức bảng hỏi  Phương pháp phân phát Thực chất việc yêu cầu trả lời  Những thỉnh cầu cá nhân  Sự tài trợ Giải pháp nhằm tăng số trả lời  Nêu rõ mục đích nghiên cứu  Tạo điều kiện dễ dàng người trả lời Phương pháp vấn trực diện 2.1 Những vấn đề chung 2.2 Quá trình vấn 2.3 Để trở thành người vấn tốt  Khuyến khích vật chất, động viên tài  Gửi thư nhắc  Giấu tên giữ kín thơng tin 2.1 Những vấn đề chung 2.1.1 Khái niệm chung vấn trực diện Khái niệm 2.1.1 Khái niệm chung vấn trực diện Đặc điểm 2.1.2 Các loại vấn trực diện Tính chất vấn trực diện Ưu điểm vấn trực diện Hạn chế vấn trực diện * Khái niệm * Đặc điểm Phỏng vấn trực diện thông thường  Người hỏi người trả lời trực tiếp gặp hiểu vấn miệng, gọi "cuộc nói chuyện riêng" hay "trò chuyện có chủ  ĐTV giữ vai trò chủ động, dẫn dắt câu định chuyện theo yêu cầu điều tra  Có tổ chức chặt chẽ * Tính chất * Ưu điểm  Tính chiều  Tạo điều kiện đặc biệt để hiểu đối tượng  Tính quy định  Kết hợp vấn với việc quan sát  Tính giả định  Phát sai sót uốn nắn kịp thời  Có thể mở rộng nội dung điều tra  Tính phi hậu * Hạn chế 2.1.2 Các loại vấn trực diện CÁC LOẠI PHỎNG VẤN TRỰC DIỆN  Tốn  Tổ chức khó khăn Theo đối tượng Theo mức độ chặt chẽ  Câu trả lời bị ảnh hưởng điều tra viên Phỏng vấn Phỏng vấn Phỏng vấn phi tiêu bán tiêu tiêu chuẩn chuẩn chuẩn Phỏng vấn tự Phỏng vấn cá nhân Phỏng vấn nhóm tập trung Phỏng vấn sâu 10 * CÂU HỎI THÁI ĐỘ, QUAN ĐIỂM, ĐỘNG CƠ 1.1 Theo công dụng b Về chức Thái độ: cách xử người hỏi Câu hỏi thông tin thành nhận xét, phê phán Câu hỏi tâm lý  Quan điểm: Biểu thói quen xử  Động cơ: Cơ sở bên cách xử Câu hỏi lọc thói quen xử Câu hỏi kiểm tra 145 * CÂU HỎI THÔNG TIN * CÂU HỎI TÂM LÝ Câu hỏi có chức thu thập thơng tin Đưa người vấn trở trạng thái phục vụ cho nghiên cứu tâm lý bình thường Gồm: - Tiếp xúc - Chuyển tiếp * CÂU HỎI LỌC * CÂU HỎI KIỂM TRA  Kiểm Tìm hiểu xem người hỏi có thuộc nhóm tra độ xác thông tin thu thập đối tượng dành cho câu hỏi hay không 25 1.2 Theo biểu a Theo biểu câu trả lời * CÂU HỎI ĐĨNG Câu hỏi có trước phương án trả lời, cụ thể Câu hỏi đóng đề cho người trả lời vài câu trả lời có Câu hỏi mở Câu hỏi nửa đóng * CÂU HỎI MỞ * CÂU HỎI NỬA ĐÓNG Là kết hợp câu hỏi đóng câu hỏi mở  Câu hỏi khơng có phương án trả lời  Nhằm tìm hiểu vấn đề, thu thập ý kiến, quan điểm 1.2 Theo biểu Một vài kinh nghiệm đặt câu hỏi b Theo biểu câu hỏi  Câu hỏi trực tiếp cách hỏi thẳng vào Các tình phía người hỏi Các tình phía chủ quan người câu hỏi Trình tự câu hỏi nội dung vấn đề  Người hỏi  Câu hỏi gián tiếp cách hỏi khôn khéo không trả lời theo yêu cầu đặt  Người hỏi không trả lời theo câu chữ câu hỏi 26/10/2010  Những câu hỏi chung, trừu tượng  Những câu hỏi gợi lên lưu ý có ảnh hưởng  Cách thể hiện, diễn đạt ý  Câu hỏi tiếp xúc  Những câu hỏi nội dung  Những câu hỏi xen kẽ, kiểm tra, câu hỏi tâm lý  Kết thúc câu hỏi gây khơng khí thoải mái 156 26 Trình tự câu hỏi nội dung (theo Gallup) + Câu hỏi thứ nhất: Câu hỏi lọc II KỸ THUẬT BẢNG HỎI Yêu cầu chung bảng hỏi + Câu hỏi thứ hai: Câu hỏi mở + Câu hỏi thứ ba: Câu hỏi kiện, tri thức vấn đề Nguyên tắc việc xây dựng bảng hỏi + Câu hỏi thứ tư: Câu hỏi động người hỏi + Câu hỏi thứ năm: Câu hỏi cường độ Bố cục chung bảng hỏi Các bước lập bảng câu hỏi Thử bảng hỏi (kiểm nghiệm an ket) Yêu cầu chung bảng hỏi Nguyên tắc việc xây dựng bảng hỏi Gợi ý trì quan tâm nhiệt tình Tiết kiệm nội dung (chủ đề) Tơn trọng thúc đẩy lòng tự tin Hấp dẫn tối đa Các câu hỏi cần bố trí theo độ tập trung tư tưởng tăng dần, cuối lại giảm dần Có hướng dẫn ngắn chứa đầy đủ thông tin Dẫn dắt chuyển đề tài cách hợp lý Hợp với khả chịu đựng người hỏi Phải cân nhắc tới tất vấn đề Hình thức bảng hỏi Bảng hỏi thiết phải có phần mở đầu kết thúc Các bước lập bảng câu hỏi Bố cục chung bảng hỏi Bước 1: Xác định kiện riêng biệt cần tìm Thư giải thích Bước 2: Xác định quy trình vấn Các câu hỏi, cách thức để người hỏi điền câu trả lời Bước 3: Đánh giá nội dung câu hỏi Lời cám ơn Bước 4: Quyết định dạng câu hỏi câu trả lời Bước 5: Xác định từ ngữ câu hỏi Phần quản lý Bước 6: Xác định cấu trúc bảng hỏi Bước 7: Xác định đặc điểm vật lý bảng hỏi 27 Sự cần thiết Thử bảng hỏi (kiểm nghiệm an ket) Sự cần thiết Đảm bảo có bảng hỏi hồn hảo hiệu Yêu cầu Nội dung Yêu cầu - Đảm bảo tính khách quan - Đảm bảo tính đại diện mẫu thử Nội dung - Phải có câu hỏi phụ cần để giải thích - Kiểm tra phương án trả lời - Kiểm tra trình tự phương án - Kiểm tra câu hỏi - Nêu câu hỏi bổ sung 28 Chương V PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I II PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU Chuẩn bị liệu xử lý Phương pháp mô tả phân tích liệu Nhập liệu Chuẩn bị liệu xử lý Mã hoá liệu Nhập liệu Thiết kế form nhập liệu Chuẩn bị (làm sạch) liệu Nhập trực tiếp vào phần mềm xử lý Phương pháp xử lý liệu Mã hoá liệu Mã hoá liệu Các thủ tục mã hóa  Mã hóa trước  Mã hóa sau  Các nguyên tắc thiết lập mã hóa  Số lượng "kiểu mã hóa" thích hợp  Tính tương đương thông tin trả lời “loại mã"  Sự khác biệt thông tin trả lời "loại mã"  Nguyên tắc loại trừ loại mã hóa  Ngun tắc tồn diện 29 Mã hoá liệu Chuẩn bị (làm sạch) liệu  Lập danh bạ mã hóa Kiểm tra liệu  Danh bạ mã hóa: bảng gồm nhiều cột, chứa đựng Hiệu chỉnh liệu lời giải thích mã hiệu sử dụng trường liệu  Chức danh bạ mã hóa:  Giúp người làm mã hóa thực việc làm biến đổi từ câu trả lời ký hiệu (mã hiệu) thích hợp mà máy tính đọc  Giúp nhà nghiên cứu nhận diện biến số sử dụng trình phân tích Kiểm tra liệu  Mục đích: xác định liệu thu thập chấp nhận hay khơng? Trả lời câu hỏi "dữ liệu có thực xác hay khơng?"  Nội dung: Kiểm tra: số logic Kiểm tra liệu Cách làm: - Nếu thân người nghiên cứu thu thập: kiểm tra tính xác phiếu điều tra - Nếu việc thu thập liệu đặt hàng cho tổ chức khác: kiểm tra lấy mẫu chọn mẫu, tính xác phiếu điều tra Hiệu chỉnh liệu Một số thiếu sót phổ biến cần hiệu chỉnh Cách tiếp cận để xử lý  Những câu trả lời không đầy đủ  Quay trở lại điều tra viên  Những câu trả lời thiếu hay người trả lời để làm quán sáng tỏ  Những câu trả lời không  Suy luận từ câu trả thích hợp lời khác  Những câu trả lời khơng  Loại tồn câu trả lời đọc Phương pháp xử lý liệu Xử lý thủ công (bằng tay):  - Phương pháp kiểm đếm tay  - Phương pháp lựa đếm  Nhược điểm  Ưu điểm:  Khơng đòi  Khả phân tích hỏi thiết bị liệu đa chiều kỹ thuật phức  Mất nhiều thời gian phải xử lý số tạp  Đơn giản với lớn đơn vị điều tra, kỹ thuật viên Khơng có khả thực số lượng tính toán  Khi lập bảng biến lớn khối lượng dùng liệu nhiều ngơn ngữ phổ  Khơng có khả kết hợp nhập, phân tích thơng liệu, in kết lưu trữ liệu, kết  Xử lý máy tính Đây phương pháp thích hợp mang lại hiệu cao kinh tế kỹ thuật xử lý, phân tích Hiện có nhiều phần mềm hữu hiệu cho việc nhập, xử lý phân tích liệu phân tích kinh tế hội (SPSS, STATA, SAS, Minitab, Eviews ) 30 I XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU Chuẩn bị liệu xử lý Phương pháp mơ tả phân tích liệu Phương pháp mơ tả phân tích liệu 2.1 Mô tả liệu 2.1 Mô tả liệu 2.1.1 Sắp xếp liệu phân tổ thống kê 2.1.2 Bảng thống kê đồ thị thống kê 2.2 Phân tích liệu 2.1.1 Sắp xếp liệu phân tổ thống kê 2.1.1.1 Sắp xếp liệu 2.1.1.2 Phân tổ thống kê 2.1.3 Tóm tắt liệu tham số đặc trưng 2.1.1.1 Sắp xếp liệu  Sắp xếp số liệu theo thứ tự 2.1.1.2 Phân tổ thống kê Phân tổ thống kê vào (hay số)  Biểu sơ đồ thân (Stem and leaf) tiêu thức để tiến hành phân chia đơn TUOI Stem-and-Leaf Plot Frequency Stem & Leaf 3,00 1& 10,00 2333 30,00 44444445555555 33,00 6666667777777777 76,00 8888888888888888888999999999999999999 56,00 0000000000000000000001111111 62,00 2222222222222222222233333333333 51,00 4444444444455555555555555 25,00 666666777777 45,00 8888888888888889999999 31,00 000000000000011 23,00 22222233333 41,00 44444444455555555555 17,00 66666677 25,00 888888899999 20,00 000000011 9,00 2233 4,00 5& 4,00 7& 3,00 Stem width: Each leaf: vị tượng nghiên cứu thành tổ (hoặc tiểu tổ) có tính chất khác S¾p xÕp??? 10 case(s) 31 2.1.1.2 Phân tổ thống kê 2.1.1.2 Phân tổ thống kê Phân phối đơn vị vào tổ Các loại phân tổ thống kê Các loại phân tổ thống kê Phân tổ phân loại Phân tổ kết cấu Bước Căn vào số lượng tiêu thức phân tổ Phân tổ liên hệ Phân tổ theo tiêu thức Xác định số tổ khoảng cách tổ Bước Phân tổ theo nhiều tiêu thức Phân tổ kết hợp Phân tổ nhiều chiều Lựa chọn tiêu thức phân tổ Bước Xác định mục đích phân tổ Bước 2.1.2 Bảng thống kê đồ thị thống kê 2.1 Mô tả liệu 2.1.1 Sắp xếp liệu phân tổ thống kê 2.1.2.1 Bảng thống kê 2.1.2 Bảng thống kê đồ thị thống kê 2.1.2.2 Đồ thị thống kê 2.1.3 Tóm tắt liệu tham số đặc trưng Nguyên tắc trình bày bảng 2.1.3.1 Bảng thống kê Bảng thống kê hình thức trình bày tài liệu thống kê cách có hệ thống, hợp lý rõ ràng, nhằm nêu lên đặc trưng mặt lượng - Các tiêu đề tiêu mục bảng cần ghi xác, gọn tượng nghiên cứu Cấu thành bảng thống kê dễ hiểu Tên bảng thống kê (tiêu đề chung) Phần giải thích (A) - Các hàng cột thường ký hiệu chữ Các tiêu giải thích (tên cột) Phần chủ đề Các tiêu giải thích (tên cột) - Quy mơ bảng thống kê không nên lớn (1) (2) (3) (4) số - Các tiêu giải thích bảng cần xếp theo thứ tự hợp lý - Cách ghi số liệu vào bảng thống kê - Phần ghi cuối bảng thống kê 32 Nguyên tắc trình bày đồ thị 2.1.3.2 Đồ thị thống kê Là hình vẽ đường nét hình học dùng để miêu tả có tính chất quy ước tài liệu thống kê Có tính quần chúng, có sức hấp dẫn sinh động, làm cho người hiểu biết thống kê lĩnh hội vấn đề chủ yếu dễ dàng, đồng thời giữ ấn - Quy mơ đồ thị - Các ký hiệu hình học - Hệ tọa độ - Thang tỷ lệ xích - Phần ghi tượng sâu người đọc Đồ thị hình cột Đồ thị so sánh hình cột Food Food 30 Gas 25 25 20 20 15 15 10 10 5 Jan Jan Feb Mar Apr May Feb Mar Apr May Jun Jun Đồ thị cấu Đồ thị đường gấp khúc Foo d 25 19 12 17 20 12 15 14 22 10 Jan Feb Mar Apr May Jun 33 Đồ thị so sánh cấu 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Motel Gas Food Đồ thị liên hệ 750 700 650 600 550 500 450 400 Jan Feb Mar Apr May Jun Đồ thị hình “mạng nhện” 10 15 20 25 30 35 40 Bản đồ thống kê Jan 30 Food Gas 25 20 Jun Feb 15 10 May Mar Apr 2.1 Mô tả liệu 2.1.1 Sắp xếp liệu phân tổ thống kê 2.1.2 Bảng thống kê đồ thị thống kê 2.1.3 Tóm tắt liệu tham số đặc trưng 2.1.3.1 Các mức độ điển hình 2.1.3.2 Các tham số biến thiên (phân tán) 2.1.3 Tóm tắt liệu tham số đặc trưng 34 Số bình quân 2.1.3.1 Các mức độ trung tâm Số bình quân thống kê mức độ biểu trị Số bình quân số đại biểu theo tiêu thức tổng thể bao gồm nhiều đơn vị loại Trung vị Mốt Số bình quân -Số bình quân cộng: Số bình quân - Số bình quân nhân: _ + Giản đơn: + Gia quyền: x  x   xn  xi x  n n x x1 f1  x2 f2   xn fn  xi fi  f1  f2   fn  fi n + Giản đơn: x  n x x x  n n x i i1 + Gia quyền: n x   i x1f1 x2f2 xnfn   fi  xifi f i 1  x f  x f Mi x i  i i   fi  xi f  M xi xi _ + Điều hoà gia quyền _ + Điều hoà giản đơn x  n xi  Số bình quân Số bình quân Đặc điểm Điều kiện vận dụng •Nêu lên mức độ chung nhất, phổ biến nhất, có tính chất - Số bình qn tính từ tổng thể đồng chất (bao đại biểu tiêu thức nghiên cứu, không kể đến chênh lệch thực tế đơn vị tổng thể gồm nhiều đơn vị, phần tử tượng có chung tính chất, thuộc loại hình kinh tế hội, xét theo tiêu thức đó) •San chênh lệch đơn vị trị số - Số bình quân chung cần vận dụng kết hợp với tiêu thức nghiên cứu số bình qn tổ dãy số phân phối •Chịu ảnh hưởng lượng biến đột xuất 35 Mốt (Mo) 2.1.3.1 Các mức độ trung tâm Số bình quân Là biểu tiêu thức gặp nhiều tổng thể hay dãy số phân phối (Được sử dụng biến định tính định lượng) - Đối với dãy số lượng biến, mốt lượng biến có tần số lớn Trung vị - Đối với dãy số lượng biến có khoảng cách tổ, muốn tìm Mốt mốt trước hết cần xác định tổ có mốt, tức tổ có tần số lớn Sau đó, trị số gần mốt tính f theo  f cơng thức: M  xM0min  hM0 Mốt (Mo) Mo M o 1 ( f Mo  f M o 1 )  ( f Mo  f Mo 1 ) Mốt (Mo) Tác dụng Hạn chế • Là mức độ đại biểu, nên dùng Mo để thay cho • Kém nhạy bén với biến thiên tiêu thức số trung bình trường hợp tính số trung bình • Khơng xác định trường hợp dãy số phân phối gặp khó khăn khơng bình thường • Khơng chịu ảnh hưởng lượng biến đột xuất nên có ý nghĩa số bình quân trường hợp dãy số có lượng biến đột xuất •Là tham số nêu lên đặc trưng phân phối • Phục vụ nhu cầu hợp lý 2.1.3.1 Các mức độ trung tâm Số bình quân Trung vị (Me) Là lượng biến tiêu thức đơn vị đứng vị trí dãy số lượng biến -Nếu số đơn vị tổng thể lẻ (n = 2m + 1), số trung vị lượng biến đơn vị đứng vị trí - Nếu số đơn vị tổng thể chẵn (n = 2m), số trung vị bình quân Trung vị số đứng vị trí giữa: - Dãy số lượng biến có khoảng cách tổ: xác định tổ có số trung Mốt vị tính theo cơng thức: Me  xMe  hMe fi  S Me1 f Me 36 Trung vị (Me) Khoảng tứ phân vị,… Q1 Tác dụng • Là mức độ đại biểu, dùng Me để thay cho số 70 trung bình trường hợp tính số trung bình gặp 60 khó khăn 50 • Khơng chịu ảnh hưởng lượng biến đột xuất nên 40 có ý nghĩa số bình qn trường hợp dãy số có 30 lượng biến đột xuất Me 20 •Là tham số nêu lên đặc trưng phân phối 10 N= 568 • Tác dụng kỹ thuật phục vụ cơng cộng TUOI 2.1.3 Tóm tắt liệu tham số đặc trưng Đặc trưng phân phối Hệ số bất đối xứng Q2 K x  M0  2.1.3.1 Các mức độ điển hình K0 dãy số phân phối chuẩn lệch phải K=0 dãy số phân phối chuẩn đối xứng K lớn dãy số khơng đối xứng X Me Mo 2.1.3.2 Các tham số biến thiên (phân tán) Khoảng biến thiên (R) Ý nghĩa nghiên cứu: - Xét trình độ đại biểu số bình quân Là độ lệch lượng biến lớn lượng biến nhỏ tiêu thức nghiên cứu, biểu công thức: - Thấy rõ nhiều đặc trưng R = Xmax - Xmin dãy số, đặc trưng phân phối, kết cấu, Không phụ thuộc vào phân bố liệu: tính chất đồng tổng thể nghiên cứu - Phân tán Sử trường dụng hợp nghiên cứu thống kê khác như: phân R = 12 - = R = 12 - = nhiều 12 10 11 12 10 11 tích biến động, phân tích mối liên hệ, dự đoán thống kê 37 Độ lệch tuyệt đối bình quân Là số bình quân cộng độ lệch tuyệt đối lượng biến với số bình qn cộng lượng biến d  xi  x d  xi  x fi n f Phương sai Là số bình quân cộng bình phương độ lệch lượng biến với số bình qn cộng lượng biến (x  x)2 fi 2   i  fi ( x  x)2 2   i n i   x  (x ) Công thức thực hành: Độ lệch tiêu chuẩn Là bậc hai phương sai, tức số bình qn tồn phương bình phương độ lệch lượng biến với số bình qn cộng lượng biến Hệ số biến thiên Là số tương đối (%) rút từ so sánh độ lệch tuyệt đối bình quân (hoặc độ lệch tiêu chuẩn) với số bình quân cộng     x2  (x)2 Là tiêu hoàn thiện thường dùng nghiên cứu thống kê để đánh giá độ biến thiên tiêu thức V  100 x Là thước đo độ biến thiên tương đối, dùng để so sánh tiêu khác loại loại có số trung bình khơng Phương pháp mơ tả phân tích liệu 2.1 Mơ tả liệu 2.2 Phân tích liệu Phương pháp hồi quy tương quan Phương pháp dãy số thời gian 2.2 Phân tích liệu Một số phương pháp dự đốn thống kê 38 Chương V PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I II PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Vai trò báo cáo - Là phương tiện mà qua liệu, phân tích II TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Vai trò báo cáo Các loại báo cáo Nguyên tắc trình bày kết nghiên cứu Cách thuyết trình Các loại báo cáo Báo cáo gốc kết xếp có hệ thống - Phản ánh chất lượng cơng trình nghiên cứu Báo cáo phổ biến - Hiệu báo cáo xác định hoạt động tiến hành (kết luận, đề xuất, kiến nghị giải Báo cáo kỹ thuật pháp,…) Báo cáo cho lãnh đạo Nguyên tắc soạn thảo báo cáo - Rõ ràng, dễ theo dõi Cách thuyết trình a) Lựa chọn kỹ thuật thuyết trình: - Dùng câu có cấu trúc tốt - Đọc soạn trước - Tránh dùng ngơn ngữ chun mơn - Đọc thuộc lòng - Trình bày ngắn gọn - Nhấn mạnh kết luận có tính thực tiễn - Sử dụng bảng, đồ thị, hình vẽ,… báo cáo - Nói tuỳ hứng - Nói ứng biến b) Lựa chọn phương tiện hỗ trợ - Tính hiệu - Các kỹ thuật 39 ... loại điều tra xã hội học Các loại điều tra xã hội học Phân theo thời gian Điều tra thường xuyên Phân theo Nội dung Điều tra không thường xuyên Điều tra Điều tra chuyên đề Đối tượng điều tra xã hội. .. vật chất dân - Đạo đức xã hội cư, phân tầng xã hội - Khuyết tật xã hội - Bảo hiểm bảo trợ xã hội - Vị xã hội cá nhân - Hơn nhân gia đình - Cấu trúc xã hội: Địa giới hành - Lối sống, trào lưu thị... điều tra Nội dung Xác định phạm vi, đối tượng đơn vị điều tra Nội dung Xác định vấn đề nghiên cứu mục đích điều tra Nội dung 1.2 Xác định phạm vi, đối tượng đơn vị điều tra  Đối tượng điều tra
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide điều tra xã hội học đỗ văn huân, 156 trang , Slide điều tra xã hội học đỗ văn huân, 156 trang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay