DAI SO 7 học kỳ I năm học 20182019

106 14 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2018, 21:45

Giáo án đại số 7 học kỳ I năm học 20182019Mới soạn trong năm học 20182019 đầy đủ 4 hoạt động theo giáo án mới đúng theo phân phối chương trình học kỳ I là :2 tiết trên tuầnĐúng theo mẫu giáo án quy định hiện hànhI. Mục tiêu1. Kiến thức2. Kỹ năng :3. Thái độ : 4. Định hướng hình thành năng lựcII. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên2. Chuẩn bị của học sinh Chuẩn bị các nội dung liên quan đến bài học theo sự hướng dẫn của giáo viên như chuẩn bị tài liệu, TBDH .. III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC1. Khởi động2. Hình thành kiến thức3. luyện tập4. vận dụng, tìm tòi, mở rộng Giáo án môn đại số Năm học:2018-2019 Tuần: CHƯƠNG I Ngày soạn: 19/08/2018 Tiết: SỐ HỮU TỈ SỐ THỰC §1 TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ I Mơc tiªu Kiến thức - Hiểu khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trục số so sánh số hữu tỉ Bước đầu nhận biết mối quan hệ tập hợp số N ⊂ Z ⊂ Q Kỹ : - Biết biểu diễn số hữu tỉ trục số, biết so sánh hai số hữu tỉ - Biết suy luận từ kiến thức cũ Thái độ : - u thích mơn học, cẩn thận xác Định hướng hình thành lực -Phẩm chất, sống yêu thương, sống tự chủ, sống có trách nhiệm -Năng lực, tự học, giải vấn đề, giao tiếp, hợp tác,tính tốn II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên - Máy chiếu, Bài tập tình Chuẩn bị học sinh - Chuẩn bị nội dung liên quan đến học theo hướng dẫn giáo viên chuẩn bị tài liệu, TBDH III TIẾN TRÌNH BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CHÍNH 1,2 : Hoạt động khởi động hình thành kiến thức +Giao nhiệm vụ - GV: Học sinh thực phép chia hai số nguyên, làm shd trang - HS: Nhận nhiêm vụ +Thực nhiệm vụ - HS:Học sinh làm tập 1,2 shd trang - GV: chốt lại vào GV: cho HS đọc mục tiêu học Hoạt động 1: Số hữu tỉ + Giao nhiệm vụ - GV:Cho HSđọc nội dung 1.a Số hữu tỉ: - Số hữu tỉ số viết đợc dới dạng a , với a, b ⊂ Z, b ≠ b GV: cho HS hoạt ng cp ụi lm mc - Tập hợp số hữu tØ, hiÖu : Q 1,b,c - HS: Nhận nhiệm vụ + Thực nhiệm vụ Trường THCS&THPT Phạm Kiệt Trang Giáo viên: Bùi Minh Hồng Giáo án mơn Đại số Năm học 2018-2019 - HS: Hoạt động cặp đôi - GV quan sát, xem xét giúp HS có yêu cầu + Thảo luận, trao đổi, báo cáo - GV: Vậy số hữu tỉ? - HS:1.b, 0, = −3 = ; −3 = 1 21 = ; = ; 21 = ; 10 1 1.c, Các số 0,6; -1,25; số hữu tỉ chúng viêt dạng p/s: 0, = −125 −5 = ; −1, 25 = = ; 10 100 4 = 3 a a ∈ Z ⇒ a ∈ Q a = ∀a ∈ Z + Phương án KTĐG Yêu cầu học sinh thực 1, ( shdh) Hoạt động 2: Biểu diễn số hữu tỉ trục số BiÓu diễn số hữu tỉ trục + Giao nhim v sè: - GV:Cho HSđọc nội dung 2.a,b - Trên trục số điểm biểu diễn số hữu tỉ x GV: cho HS hoạt động cặp đôi làm mục gọi điểm x 2,b,c Ví dụ :SGK trang - HS: Nhận nhiệm vụ + Thực nhiệm vụ -HS:Đọc nội dung 2.a,b HS: Hoạt động cặp đôi HS: làm vào nháp GV: Hướng dẫn hs thực + Thảo luận, trao đổi, báo cáo - GV: Gọi 2HS lên bảng trình bày - HS 2.c, lên bảng biểu diễn số −2 3 trục số 6 2.d, M -1 ( ) ; B −1 −2 ( ); C ( 6 Trường THCS & THPT Phạm Kiệt Trang Giáo viên: Bùi Minh Hồng Giáo án mơn đại số ) ; Năm học:2018-2019 D ( ) + Phương án KTĐG Yêu cầu học sinh thực ( shdh) Hoạt động 3: So sánh hai s hu t 3: So sánh hai số hữu tỉ + Giao nhiệm vụ GV:Cho HSđọc nội dung 3.a,b Với số hữu tỉ x, y ta có GV: cho HS hoạt động cá nhân làm mục x = y x y Ta so sánh số hữu tỉ cách viết 3,c dạng phân số so sánh phân số GV: Cho HS quan sát máy chiếu ,goị HS đọc mục 4,a sgk -Nếu x < y trục số điểm x bên GV: cho HS hoạt động cá nhân làm mục trái điểm y 4,c - Số hữu tỉ > gọi số hữu tỉ dương - HS: Nhận nhiệm vụ - Số hữu tỉ < gọi số hữu tỉ âm + Thực nhiệm vụ - Số không số hữu tỉ dương HS: Đọc nội dung 3.a,b không số hữu tỉ âm HS: Hoạt động cá nhân làm mục 3,c HS: Hoạt động cá nhân làm mục 4,c + Thảo luận, trao đổi, báo cáo - GV : - Muốn so sánh phân số ta làm nào? - Để so sánh số hữu tỉ ta làm nào? - HS:3.c, 0= 0 −1 = > 2 4.d, Có: x= −2 −22 = = ; −7 77 y= −3 −21 = 11 77 Vì −22 −21 < nên x < y 77 + Phương án KTĐG Yêu cầu học sinh thực ( shdh) Hoạt động luyện tập: GV: cho HS hoạt động cá nhân làm HS: làm làm baì 1,2,3.4 sgk trang 1,2,3.4 sgk trang HS: Hoạt động cá nhân làm mục 4,c Trường THCS&THPT Phạm Kiệt Trang Giáo viên: Bùi Minh Hoàng Giáo án môn Đại số Năm học 2018-2019 GV : quan sát làm HS gọi hslên bảng thực Hoạt động vận dụng, tìm tòi, mở rộng GV: cho HS nhà làm 1,2, sgk trang Rút kinh nghiệm: Trường THCS & THPT Phạm Kiệt Trang Giáo viên: Bùi Minh Hồng Giáo án mơn đại số Năm học:2018-2019 Tuần: Ngày soạn: 19/08/2018 Tiết: §2 CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết cách cộng, trừ hai số hữu tỉ - Học sinh hiểu quy tắc chuyển vế Kỹ năng: - Vận dụng tính chất quy tắc chuyển vế để cộng trừ hai số hữu tỉ Thái độ: - Chú ý nghe giảng làm theo yêu cầu giáo viên - Tích cực học tập, có ý thức nhóm 4.-Định hướng hình thành lực -Phẩm chất, sống yêu thương, sống tự chủ, sống có trách nhiệm -Năng lực, tự học, giải vấn đề, giao tiếp, hợp tác,tính tốn II Chuẩn bị: Chuẩn bị giáo viên - Máy chiếu, Bài tập tình Chuẩn bị học sinh - Chuẩn bị nội dung liên quan đến học theo hướng dẫn giáo viên chuẩn bị tài liệu, TBDH III Tiến trình học: Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động khởi động: a)Ổn định lớp b) Kiểm tra cũ: ?Thế số hữu tỉ? Tập hợp số hữu tỉ kí hiệu nào? Cho ví dụ? - HS lên bảng trả lời - GV nhận xét Khởi động: Bước 1: Giao nhiệm vụ GV cho HS thảo luận mục 1,2 SGK HS nhận nhiệm vụ Bước 2:Thực nhiệm vụ -HS thảo luận nhóm đơi Bước 3: T:hảo luận, trao đổi, báo cáo - Gv quan sát giúp đỡ nhóm HS gặp khó khăn - Đại diện nhóm HS trả lời Bước 4: Phương án KTĐG Trường THCS&THPT Phạm Kiệt Trang Giáo viên: Bùi Minh Hồng Giáo án mơn Đại số Năm học 2018-2019 GV cho nhóm khác nhận xét GV chốt vào học Hoạt động Hình thành kiến thức: Cộng, trừ hai số hữu tỉ Bước 1: Giao nhiệm vụ − − 49 12 − 37 + = + = 21 21 21   − 12 − b, (−3) −  −  = + = 4  4 - GV cho HS nghiên cứu mục a , 1a;1b;1c SGK - HS nhận nhiệm vụ Bước 2:Thực nhiệm vụ - HS Thảo luận nhóm đơi thực mục 1a; HĐ cá nhân mục 1b; hoạt *Cộng ,trừ hai số hữu tỉ: động nhóm mục 1c Nếu x, y hai số hữu tỉ a b Bước 3:T:hảo luận, trao đổi, báo cáo (x= ; y= với m > ) m m -HS thảo luận để làm mục 1a Khi đó: ? Mục 1a người ta làm gì? Đấy a b a+b x+y= + = ( m > 0) phép tốn gì? ? Để cộng hai số hữu tỉ ta làm gì? -HS thảo luận nhóm làm mục 1c m m m a b a−b x−y= − = (m > 0) m m m HS trả lời HS nhóm nhận xét Bước 4: Phương án KTĐG GV nhận xét xét lại kiến thức ? Nêu tính chất phép cộng phân số? GV cho nhóm nhận xét Hoạt động 2: Quy tắc “chuyển vế” Bước 1: Giao nhiệm vụ GV cho HS làm mục 2a;2b;2c HS nhận nhiệm vụ Bước 2:Thực nhiệm vụ -HS hoạt động cá nhân mục 2a; 2b mục 2c hoạt động nhóm đơi Bước 3:T:hảo luận, trao đổi, báo cáo - GV quan sát giúp đỡ HS * Trong tập hợp Q , chuyển số hạng từ vế sang vế đẳng thức , ta phải đổi dấu số hạng Với x, y, z ∈Q, x+y=z =>x=zy * Chú ý: Trong Q ta có tổng đại số, đổi chỗ số hạng, đặt dấu ngoặc để nhóm số hạng cách tùy ý tổng đại số Z cần - HS tảo luận báo cáo kết Bước 4: Phương án KTĐG GV cho HS nhóm nhận xét GV nhận xét chốt kiến thức Hoạt động 3: Luyện tập Trường THCS & THPT Phạm Kiệt Trang Giáo viên: Bùi Minh Hồng Giáo án mơn đại số Bước 1: Giao nhiệm vụ GV cho HS làm mục 1;2 SGK HS nhận nhiệm vụ Bước 2:Thực nhiệm vụ Năm học:2018-2019 1)Đáp án B 2) a) + ( )-(-1,2)= b) +( )- = HS hoạt động nhóm đơi Bước 3:T:hảo luận, trao đổi, báo cáo GV quan sát giúp đỡ nhóm cần HS nhóm báo cáo kết Bước 4: Phương án KTĐG GV cho HS nhận xét GV nhận xét bổ sung cần Hoạt động 4: Vận dụng, tìm tòi mở rộng GV u cầu HS làm tập 1; SGK đọc mục em có biết Rút kinh nghiệm: Trường THCS&THPT Phạm Kiệt Trang Giáo viên: Bùi Minh Hồng Giáo án mơn Đại số Năm học 2018-2019 Tuần: Ngày soạn: 26/08/2018 Tiết: §3 NHÂN ,CHIA SỐ HỮU TỈ Kiến thức: - Học sinh biết quy tắc nhân,chia số hữu tỉ Kỹ năng: - Vận dụng tính chất quy tắc để nhân ,chia hai số hữu tỉ Thái độ: - Chú ý nghe giảng làm theo yêu cầu giáo viên - Tích cực học tập, có ý thức nhóm 4.-Định hướng hình thành lực -Phẩm chất, sống yêu thương, sống tự chủ, sống có trách nhiệm -Năng lực, tự học, giải vấn đề, giao tiếp, hợp tác,tính tốn II Chuẩn bị: Chuẩn bị giáo viên - Máy chiếu, Bài tập tình Chuẩn bị học sinh - Chuẩn bị nội dung liên quan đến học theo hướng dẫn giáo viên chuẩn bị tài liệu, TBDH III Tiến trình học NỘI DUNG CHÍNH Hoạt động GV HS Hoạt động khởi động: a Ổn định lớp b Kiểm tra cũ: ?Nêu quy tắc cộng trừ số hữu tỉ, quy tắc chuyển vế - HS lên bảng trả lời - GV nhận xét * Tình xuất phát Bước 1: Giao nhiệm vụ Gv yêu cầu HS tìm cặp số có tích HS nhận nhiệm vụ Bước 2:Thực nhiệm vụ HS thảo luận tìm cặp số GV chốt lại vào học Hình thành kiến thức Hoạt động 1: Nhân ,chia số hữu tỉ Bước 1: Giao nhiệm vụ GV yêu cầu HS tìm hiểu mục 1a; 1b;1c;2a; 2b HS nhận nhiệm vụ Bước 2:Thực nhiệm vụ Trường THCS & THPT Phạm Kiệt Với x= ; y= ta có: Nhân hai số hữu tỉ: x.y= = Chia hai số hữu tỉ: x: y = := = Trang Giáo viên: Bùi Minh Hoàng Giáo án môn đại số Năm học:2018-2019 HS hoạt động nhóm đơi thực mục 1a; *Chú ý: thương phép chia số hữu tỉ x 1c; 2b cho y ( y ≠ 0) gọi tỉ số hai số x mục 1b 2a hoạt động cá nhân y, kí hiệu x:y hay Bước 3:T:hảo luận, trao đổi, báo cáo HS thảo luận nhóm báo cáo kết GV quan sát giúp đỡ HS cần ? nêu tính chất phép nhân phân số Bước 4: Phương án KTĐG GV cho HS nhận xét GV chốt kiến thức 3: Hoạt động luyện tập Kết quả; Bước 1: Giao nhiệm vụ 1)Tính: GV yêu cầu HS hoạt động nhóm làm a) = c) : =10 tập 1;2 SGK b) : = d) ( - ) : 6= HS nhận nhiệm vụ Bước 2:Thực nhiệm vụ HS hoạt động nhóm làm tập Bước 3: Thảo luận, trao đổi, báo cáo HS thảo luận nhóm làm tập Báo cáo kết 2) ĐÁp án đúng: a) B b) C GV quan sát hỗ trợ HS Bước 4: Phương án KTĐG Gv cho nhóm báo cáo Các nhóm khác nhận xét Hoạt động vận dụng, tìm tòi, mở rộng GV yêu cầu HS nhà làm tập 1;2 SGK Rút kinh nghiệm: Trường THCS&THPT Phạm Kiệt Trang Giáo viên: Bùi Minh Hoàng Giáo án môn Đại số Năm học 2018-2019 Tuần: Ngày soạn: 26/08/2018 Tiết: §4 GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA , CÁC SỐ THẬP PHÂN I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết khái niệm GTTĐ số hữu tỉ - Nắm công thức GTTĐ Kỹ năng: - Biết vận dụng tính giá trị biểu thức đơn giản chứa dấu GTTĐ Thái độ: - Chú ý nghe giảng làm theo yêu cầu giáo viên - Tích cực học tập, có ý thức nhóm 4.-Định hướng hình thành lực -Phẩm chất, sống yêu thương, sống tự chủ, sống có trách nhiệm -Năng lực, tự học, giải vấn đề, giao tiếp, hợp tác,tính tốn II Chuẩn bị: Chuẩn bị giáo viên - Máy chiếu, Bài tập tình Chuẩn bị học sinh - Chuẩn bị nội dung liên quan đến học theo hướng dẫn giáo viên chuẩn bị tài liệu, TBDH III Tiến trình dạy học Hoạt động GV HS Hoạt động khởi động: NỘI DUNG CHÍNH Bước 1: Giao nhiệm vụ GV yêu cầu HS xem tranh trả lời câu hỏi HS nhận nhiệm vụ Bước 2:Thực nhiệm vụ HS thảo luận nhóm đơi Bước 3:Thảo luận, trao đổi, báo cáo HS thảo luận Đại diện nhóm trả lời Bước 4: Phương án KTĐG GV cho HS nhận xét Hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động 1: Giá trị tuyệt đối số hữu tỉ Trường THCS & THPT Phạm Kiệt Trang 10 Giáo viên: Bùi Minh Hồng Giáo án mơn Đại số Năm học 2018-2019 * Rút kinh nghiệm: Trường THCS & THPT Phạm Kiệt Trang 92 Giáo viên: Bùi Minh Hồng Giáo án mơn đại số Năm học:2018-2019 Tuần: 18 Ngày soạn:16/12/2018 Tiết: 35 KIỂM TRA CHƯƠNG II I MỤC TIÊU Kiến thức: Nội dung kt đại lượng TLT, TLN, hàm số, đồ thị hàm số Kỹ năng: * Kỹ học : Giải tập vận dụng đại lượng TLT, TLN, hàm số, đồ thị hàm số Vận dụng tính chất tỉ lệ thức dãy tỉ số để giải tập * Kỹ sống : Rèn luyện kỹ bảo vệ luận điểm thâ,kỹ phản biện luận điểm người khác Thái độ : Say mê hứng thú học tập ,trung thực , có tinh thần hợp tác Định hướng lực hình thành phát triển : + Phẩm chất: sống yêu thương, sống tự chủ, sống có trách nhiệm + Năng lực: tự học, giải vấn đề, giao tiếp, hợp tác Phương pháp kỹ thuật dạy học : Phương pháp nêu vấn đề phương pháp nghiên cứu II Chuẩn bị : Giáo viên : Bài kiểm tra 45’ Học sinh : Dụng cụ học tập: Thước , nháp , bút Phương pháp: Nêu vấn đề, trực quan A MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Nhận biết Cấp độ TN Chủ đề Thông hiểu TL TN TL Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao TN TL TN Cộng TL Vận dụng Đại lượng tỉ lệ thuận Số câu Số điểm Đại lượng tỉ lệ nghịch Nhận biết hai kết hợp đại lượng đại định nghĩa lượng tỉ lệ để tìm mối thuận Hệ số tỉ quan hệ lệ đại lượng 1,0 ,0 Nhận biết hai Vận dụng tính chất hai đại lượng tỉ lệ nghịch để giải toán đại lượng đại lượng tỉ lệ nghịch Hệ số tỉ Trường THCS&THPT Phạm Kiệt Trang 93 Giáo viên: Bùi Minh Hoàng 2,0 Giáo án môn Đại số Năm học 2018-2019 lệ 0,5 Số câu Số điểm Hàm số đồ thị hàm số y = ax ( a ≠ 0) Số câu Số điểm 2,0 2,5 Vẽ đồ thị Nhận biết hàm số vị trí điểm y = ax ( a ≠ 0) Xác định mp tọa độ điểm thuộc đồ thị hàm số 3 1,5 Tsố câu Tsố điểm Tỉ lệ % 3,0 30% 5,5 4,0 40% 3,0 30% 11 10 100% B.ĐỀ BÀI I TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Hãy chon chữ đứng trước câu trả lời nhất: Câu Nếu y = k.x ( k ≠ ) thì: A y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k B x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k C y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ k D x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ k Câu Nếu y tỉ lệ thuận với x theo thệ số tỉ lệ x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ : A B C D.1 Câu Nếu điểm A có hồnh độ 2, tung độ tọa độ điểm A : A (3 ;2) B (2 ;3) C (2 ;2) D (3 ;3) Câu Điểm A(1; 2) mặt phẳng tọa độ Oxy thuộc góc phần tư thứ: A I ; B II ; C III ; D IV Câu Điểm thuộc trục hồnh có tung độ bằng: A B ; C ; D Câu Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a (a ≠ 0) đại lượng x tỉ lệ nghịch với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ là: A a ; B a ; C - a ; D −1 a II TỰ LUẬN: (7điểm) Bài 1: (2.0điểm) Cho biết 30 công nhân xây xong nhà hết 90 ngày Hỏi 15 cơng nhân xây ngơi nhà hết ngày? (giả sử suất làm việc công nhân nhau) Bài 2: (4.0điểm) Trường THCS & THPT Phạm Kiệt Trang 94 Giáo viên: Bùi Minh Hoàng Giáo án môn đại số a) b) không? c) Năm học:2018-2019 Trong mặt phẳng Oxy, vẽ đồ thị hàm số y = -2x Bằng phép tính cho biết điểm A( ; 4) có thuộc đồ thị hàm số Tìm tọa độ điểm B, biết B thuộc đồ thị hàm số có tung độ Bài 3: (1.0điểm) Biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ z tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ Hỏi z x tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch hệ số tỉ lệ bao nhiêu? C ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM I.TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Mỗi câu cho 0,5 điểm Câu Đáp án A C B A A B II TỰ LUẬN: (7,0 điểm) Câu Bài ( 2điểm) Nội dung Gọi thời gian 15 công nhân xây xong ngơi nhà x (ngày) Vì số cơng nhân làm thời gian hồn thành cơng việc hai đại lượng tỉ lệ nghịch, nên ta có: 15.x = 30.90 ⇒ x = 30 ×90 = 180 15 Điểm 0.5 0.5 1.0 0.5 Vậy thời gian 15 công nhân xây xong nhà 180 (ngày) x y = - 2x Bài (4.0 điểm) 0 -2 1.0 a y y = -2x 1.0 x O -2 b Khi x = y = -2.2 = - ≠ 0.5 0.5 Vậy A(2; 4) không thuộc đồ thị hàm số y = -2x c Điểm B thuộc độ thị hàm số y = -2x điểm B có tung độ nên ta có: Trường THCS&THPT Phạm Kiệt Trang 95 = -2.x ⇒ x = = −2 −2 0.5 Giáo viên: Bùi Minh Hồng Giáo án mơn Đại số Năm học 2018-2019 Vậy : B(1; -2) Bài (1.0điểm) 0.5 Ta có : y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ nên y = x z tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ 3 nên z = y 0.25 0.25 0.25 3 Do : z = y = 3: x = x 0,25 Vậy z x tỉ lệ thuận với hệ số tỉ lệ (Ghi : Học sinh làm theo cách khác cho điểm tối đa câu , ) III Vận dụng: Tìm tòi – mở rộng : - Ơn lại toàn kiếm thức từ đầu năm đến giờ, hệ thống lại kiến thức đồ tư - Giờ sau ơn tập họcI * Rút kinh nghiệm: Tuần: 18 Ngày soạn:16/12/2018 Tiết: 36 Trường THCS & THPT Phạm Kiệt Trang 96 Giáo viên: Bùi Minh Hồng Giáo án mơn đại số Năm học:2018-2019 ÔN TẬP HỌC KỲ I (Chương I) I MỤC TIÊU Kiến thức: Ơn tập phép tính số hữu tỉ, số thực, tỉ lệ thức, dãy tỉ số Kĩ năng: * Kỹ học : Rèn luyện kĩ thực phép tính số hữu tỉ, số thực để tính giá trị biểu thức Vận dụng tính chất dẳng thức, tính chất tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số để tìm số chưa biết Rèn kĩ trình bày * Kỹ sống : Rèn luyện kỹ giao tiếp , kỹ nói trước đám đơng ,kỹ tranh luận , kỹ bảo vệ luận điểm thâ,kỹ phản biện luận điểm người khác Thái độ : Say mê hứng thú học tập ,trung thực , có tinh thần hợp tác Định hướng lực hình thành phát triển : + Phẩm chất: sống yêu thương, sống tự chủ, sống có trách nhiệm + Năng lực: tự học, giải vấn đề, giao tiếp, hợp tác Phương pháp kỹ thuật dạy học : Phương pháp nêu vấn đề phương pháp nghiên cứu học II Chuẩn bị : Giáo viên : SGK, bảng phụ, thước kẻ Học sinh : SGK , bảng nhóm Phương pháp: Nêu vấn đề, đàm thoại gợi mở , trực quan , hợp tác nhóm III Chuỗi hoạt động học : Hoạt động khởi động:(4’) - Mục đích : Tạo hứng thú cho người học , hs biết cách hệ thống lại kiến thức chương I ? - Giao việc : HS quan sát đồ tư - Nhiệm vụ : HS quan sát đồ tư Hoạt động hình thành kiến thức: Trường THCS&THPT Phạm Kiệt Trang 97 Giáo viên: Bùi Minh Hoàng Giáo án môn Đại số Năm học 2018-2019 Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng Hoạt động 1: Ôn tập số hữu tỉ, số thực, tính giá trị biểu thức ( 20’) ? Số hữu tỉ Hs chép Ơn tập số hữu tỉ, số thực, Hoạt động theo nhóm tính giá trị biểu thức số (8') ? Số hữu tỉ có biểu diễn phút - Số hữu tỉ số viết thập phân HS làm vào a dạng phân số với a, b ∈ ? Số vô tỉ Dùng máy tính hỗ trợ b Z, b ≠ ? Trong tập R em - Số vô tỉ số viết biết phép dạng số toán HS lên làm thập phân vô hạn không tuần Gv tập Bài 1( Bài bảng hoàn 41 - sgk) Bài 1: Thực phép tính Làm phần a? 1 a, (3 − ) : (4 + ) Nhận xét 3 Làm phần b? Hs chép 7 13 7 73 14 = ( − ):( + ) = : = 3 12 73 HS làm nháp 3 b, (1 − ) : (2 + ) Nhận xét? 4 Gv tập 7 11 −7 53 = ( − )3 : ( + ) = ( )3 : Bài 2:Tìm x biết: a, 3x - = x + b, 3x = 81 c) 2x − + = 4 −343 12 −1029 = = 64 53 848 HS trình bày kết 12 Bài 2:a, 3x - = x + 3x - x = + 2x = => x = 7/2 Vậy x= 7/2 b, 3x = 81 3x =34 ⇒ x = c) 2x − + = bảng ⇒ 2x − = 2x − = x = ⇒ ⇒ 2x − = −3  x = −1 Hoạt động 2: Ôn tập tỉ lệ thức, dãy tỉ số ( 20’) ? Tỉ lệ thức Hs chép - Tỉ lệ thức đẳng thức hai tỉ ? Nêu tính chất Học sinh giải số: tỉ lệ thức a c = - Học sinh trả lời b d - Tính chất bản: a c a c ? Từ tỉ lệ thức = = a.d = b.c Hai học sinh lên bảng b d b d ta suy tỉ số trình bày a c - Nếu = ta suy b d tỉ lệ thức: Trường THCS & THPT Phạm Kiệt Trang 98 Giáo viên: Bùi Minh Hồng Giáo án mơn đại số Năm học:2018-2019 Gv tập Bài 3: Tìm x, y, z biết 7x = 3y x - y = 16 a d d a b d = ; = ; = c b b c a c Bài 3: Giải: Nêu cách làm bài? Ta có 7x = 3y ⇒ Nhận xét Nhận xét? Áp dụng dóy tỉ số nhau, ta cú: x y x - y 16 = = = = -4 3-7 -4  x= (-4) = -12 ⇒  y = (-4) = -28 Gv chốt lại BT 77 SBT trang 14 x y = 7A = ;7 A − B = 5hs 7B Có a b c 2b 3c = = = = 12 Áp dụng tính chất dãy tỉ số nhau, ta có: a 2b 3c a + 2b - 3c -20 = = = = 12 + − 12 -4  a = 2.5 = 10  b = 3.5 = 15 c = 4.5 = 20  - BT 77 SBT trang 14 Gọi a,b số h/ sinh 7A, 7B Ta có: a a b b−a = => = = = =5 b 9 9−8 a = = > a = 40 b = = > b = 45 Số hs 7A : 40, 7B : 45 hs Vận dụng : tìm tòi – mở rộng (1’) - Ơn lại tồn lí thuyết - Ơn kĩ phần tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số - Xem lại tập giải - Ôn tập lại toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch, hàm số, đồ thị hàm số - Làm tập 57 (tr54); 61 (tr55); 68, 70 (tr58) - SBT * Rút kinh nghiệm: Tuần: 19 Ngày soạn:23/12/2018 Tiết: 37 ÔN TẬP HỌC KỲ I (Chương II) Trường THCS&THPT Phạm Kiệt Trang 99 Giáo viên: Bùi Minh Hoàng Giáo án môn Đại số Năm học 2018-2019 I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: - ôn tập đại lượng tỷ lệ thuận, đại lượng tỷ lệ nghịch, đồ thị hàm số y = a.x (a ≠ 0) Kỹ năng: * Kỹ học : Rèn kỹ giải toán đại lượng tỷ lệ thuận, đại lượng tỷ lệ nghịch, vẽ đồ thị hàm số y = a.x (a ≠ 0), xét điểm thuộc, không thuộc đồ thị hàm số * Kỹ sống : Rèn luyện kỹ giao tiếp , kỹ nói trước đám đông ,kỹ tranh luận , kỹ bảo vệ luận điểm thâ,kỹ phản biện luận điểm người khác Thái độ : Say mê hứng thú học tập ,trung thực , có tinh thần hợp tác Định hướng lực hình thành phát triển : + Phẩm chất: sống yêu thương, sống tự chủ, sống có trách nhiệm + Năng lực: tự học, giải vấn đề, giao tiếp, hợp tác Phương pháp kỹ thuật dạy học : Phương pháp nêu vấn đề phương pháp nghiên cứu học II Chuẩn bị : Giáo viên : SGK, bảng phụ, thước kẻ Học sinh : SGK , bảng nhóm Phương pháp: Nêu vấn đề, đàm thoại gợi mở , trực quan , hợp tác nhóm III Chuỗi hoạt động học : Hoạt động khởi động:(4’) - Mục đích : Tạo hứng thú cho người học , hs biết cách hệ thống lại kiến thức chương II ? - Giao việc : HS quan sát đồ tư - Nhiệm vụ : HS quan sát đồ tư Hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động giáo viên Trường THCS & THPT Phạm Kiệt Hoạt động hs Trang 100 Nội dung ghi bảng Giáo viên: Bùi Minh Hồng Giáo án mơn đại số Hoạt động 1: Ôn tập đại lượng tỷ lệ thuận, đại lượng tỷ lệ nghịch(18’) Khi hai đại lượng y x tỷ lệ thuận với nhau? Cho ví dụ? Khi hai đại lượng y x tỷ lệ nghịch với nhau? Cho ví dụ? Gv treo bảng “ơn tập đại lượng tỷ lệ thuận, đại lượng tỷ lệ nghịch” lên bảng Bài 1: Chia số 310 thành ba phần: a/ Tỷ lệ thuận với 2; 3; Gv treo bảng phụ có đề lên bảng Gọi Hs lênb bảng giải? b/ Tỷ lệ nghịch với 2; 3; Năm học:2018-2019 Hs nhắc lại định nghĩa hai đại lượng tỷ lệ thuận VD: S = v.t , quãng đường thay đổi theo thời gian với vận tốc không đổi Hs nhắc lại định nghĩa hai đại lượng tỷ lệ nghịch VD: Khi quãng đường khơng đổi vận tốc thời gian hai đại lượng tỷ lệ nghịch Hs nhìn bảng nhắc lại tính chất đại lượng tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch Đại lượng tỷ lệ thuận: Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = k.x (k số khác 0) ta nói y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ k Đại lượng tỷ lệ nghịch: Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức x.y = a (a số khác 0) ta nói y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỷ lệ a Bài 1: a/Tỷ lệ thuận với 2;3;5 Gọi ba số cần tìm x, y, z Ta có: Hs làm tập vào x y z = = x+y+z = 310 x y z x + y + z 310 = = = = = 31 + + 10 Một Hs lên bảng giải Vậy x = 31 = 62 y = 31 = 93 z = 31 = 155 Chia 310 thành ba phần tỷ lệ b/ Tỷ lệ nghịch với 2; 3;5 nghịh với 2; 3;5, ta phải chia Gọi ba số cần tìm x, y, z 310 thành ba phần tỷ lệ thuận Ta có: 2.x = 3.y = 5.z với Gọi Hs lên bảng giải Bài 2: GV nêu đề bài: Biết 100kg thóc cho 60kg gạo Hỏi 20 bao thóc, bao nặng 60kg cho kg gạo? Yêu cầu Hs thực tập vào Hoạt động 2: Ôn tập đồ thị hàm số(18’) Hàm số y = ax (a ≠ 0) cho ta Trường THCS&THPT Phạm Kiệt 1 ; ; Một Hs lên bảng trình bày giải Hs tính khối lượng thóc có 20 bao Cứ 100kg thóc cho 60kg gạo Vậy 1200kg thóc cho xkg gạo Lập tỷ lệ thức, tìm x Một Hs lên bảng giải Số người thời gian hoàn thành công việc hai đại lượng tỷ lệ nghịch Do ta có: Trang 101 x y z => = = = x + y + z 310 = = 300 1 31 + + 30 Vậy: x= 150 y = 100 z = 60 Bài 2: Khối lượng 20 bao thóc là: 20.60 = 1200 (kg) Cứ 100kg thóc cho 60kg gạo Vậy 1200kg thóc cho xkg gạo Vì số thóc gạo hai đại lượng tỷ lệ thuận nên: 100 60 1200.60 = = >x = = 720 1200 x 100 1200kg thóc cho 720kg gạo Giáo viên: Bùi Minh Hoàng Giáo án môn Đại số Năm học 2018-2019 biết y x hai đại lượng tỷ lệ thuận Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) có dạng ntn? Bài 1: Cho hàm số y = -2.x a/ Biết điểm A (3; yA) thuộc đồ thị hàm số Tính yA? b/ Điểm B (1,5; 3) có thuộc đồ thị hàm số không? 30 x 30.8 = = >x = =6 40 40 Hs nhắc lại dạng đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) HS nhắc lại cách xác định điểm có thuộc đồ thị hàm khơng Làm tập c) Điểm C (0,5; -1) có thuộc đồ Hai Hs lên bảng giải câu a thị hàm số không? câu b Tương tự câu b, Hs thực bước thay hoành độ điểm C vào hàm số so sánh kết với tung độ điểm C Sau kết luận Bài 2: Để vẽ đồ thị hàm số y = ax, Vẽ đồ thị hàm số y = -2.x? ta xác định toạ độ Gọi Hs lên bảng vẽ điểm thuộc đồ thị hàm số, Gv kiểm tra nhận xét nối điểm với gốc toạ độ Hs xác định toạ độ điểm A (1; -2) Vẽ đường thẳng AO, ta có đồ thị hàm số y = -2.x Đồ thị hàm số: Bài 1: Cho hàm số y = -2.x a/ Vì A (3; yA) thuộc đồ thị hàm số y = -2.x nên toạ độ A thoả mãn y = -2.x Thay xA = vào y = -2.x: yA = -2.3 = -6 => yA = -6 b/ Xét điểm B (1,5; 3) Ta có xB = 1, yB = Thay xB vào y = -2.x, ta có: y = -2.1,5 = -3 ≠ y B = Vậy điểm B không thuộc đồ thị hàm số y = -2.x c/ Xét điểm C (0,5; -1) Ta có: xC = 0, yC = -1 Thay xC vào y = -2.x, ta có: y = -2.0,5 = -1 = y C Vậy điểm C thuộc đồ thị hàm số y = -2.x Bài 2: Vẽ đồ thị hàm số y = -2.x? Giải: Khi x = y = -2.1 = -2 Vậy điểm A (1; -2) thuộc đồ thị hàm số y = -2.x Luyện tập : (4’) - Nhắc lại cách giải dạng toán đại lượng tỷ lệ thuận, đại lượng tỷ lệ nghịch - Cách xác định điểm có thuộc đồ thị hàm số không - Cách vẽ đồ thị hàm y = a.x (a ≠ 0) Vận dụng : Tìm tòi –mở rộng : (1’) - Ơn tập kỹ kiến thức học - BTVN : Giải tập cho đề sau (Phát đề ) : ĐỀ : Bài : Cho góc nhọn xOy có Oz phân Bài 1: Tính nhanh : giác Từ điểm M tia Oz , vẽ đường thẳng song song với Oy cắt a) ; Ox A Từ M vẽ đường thẳng song song Oz cắt Oy B a) Chứng minh OA = OB ; b) Vẽ MH Bài 2: Tìm số a,b,c biết : H , MK K chứng minh Bài 3: Tìm x biết : a) ; b) Trường THCS & THPT Phạm Kiệt Mh = MK c) Chứng minh OM trung trực AB Bài : Cho Trên tia đối OA lấy điểm C cho OC = OA , tia đối OB lấy điểm C cho OD = OB a) Chứng minh AB//CD Trang 102 Giáo viên: Bùi Minh Hồng Giáo án mơn đại số c) =81 Năm học:2018-2019 b) M điểm nằm A B Tia MO cắt CD N chứng minh : ; d) e) ,5 Bài : 1/ a) Vẽ đồ thị hàm số y = -2x b) Cho điểm M(2 ;-4) ; N(-1,25 ; 2,5) điểm thuộc đồ thị hàm số y = -2x ? / Hai người xây tường hết Hỏi người xây tường hết ? (năng suất nhau) c) Từ M kẻ MI ,từ N kẻ NF Chứng minh : MI = NF d) Gọi E , K trung điểm AD , BC Chứng minh ba điểm : E , O , K thẳng hàng Bài : Tìm để biểu thức : có giá trị nguyên ĐỀ : Bài 1: Tính nhanh : a) ; c) ; d) e) Bài 2: Tìm số x,y,z biết : 2x + y = 210 Bài 3: Tìm x biết : Bài : Cho (AB
- Xem thêm -

Xem thêm: DAI SO 7 học kỳ I năm học 20182019, DAI SO 7 học kỳ I năm học 20182019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay