Nhập môn xã hội học (NXB hồ chí minh 2011) ths trần tấn phát, 117 trang

117 7 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2018, 21:44

Thạc só Trần Tuấn Phát biên soạn ( Dựa chương trình giáo dục Đại học đại cương giáo dục đào tạo quy đònh năm 1995 Dành cho sinh viên đại học cao đẳng không chuyên ngành hội học ) THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THANG NĂM 2011 LỜI GIỚI THIỆU Để đáp ứng yêu cầu học nghiên cứu môn hội học” sinh viên đại học cao đảng không chuyên ngành hội học Chúng dựa chương trình giáo dục Đại học đại cương giáo dục đào tạo quy đònh năm 1995 ( chương trình dành cho sinh viên đại học cao đẳng không chuyên ngành hội học) để biên soạn nhập môn hội học Với kinh nghiêm giảng dạy nhiều năm môn hội học với hợp tác đóng góp giảng viên, giảng môn “xã hội học” với giáo trinh biên soạn “ nhập môn hội học” giáo sư, tiến só tài liệu khác liên quan đến môn hội học để soạn “ nhập môn hội học”theo yêu cầu đối tượng học sinh viên đại học cao đăng không chuyên ngành hội học; nhằm đáp ứng kòp thời theo yêu cầu anh ( chò ) sinh viên đại học cao đăng không chuyên ngành hội học Trước hết xin chân thành cảm ơn đóng góp quý thày cô bạn đồng nghiêp giúp biên soạn sách Sau trinh biên soạn lần đầu không bò sai sót Chúng xin quy độc giả ï đóng góp ý kiên để chỉnh sửa lại tốt Chân thành cảm ơn! Tác giả BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ MÁC – LÊ NIN ************************ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Thạc só Trần Tuấn Phát biên soạn ( Dựa chương trình giáo dục Đại học đại cương giáo dục đào tạo quy đònh năm 1995 Dành cho sinh viên đại học cao đẳng không chuyên ngành hội học ) THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THANG NĂM 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG Đ.H.S.P.K.THỦ ĐƯC TP HỒ CHÍ MINH ******************************************* CỘNG HỊA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ************************* CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC NHẬP MÔNXà HỘI HỌC ( Dựa chương trình giáo dục Đại học đại cương giáo dục đào tạo quy đònh năm 1995) 1.Tên môn học: - Nhập môn hội học - Mã môn học…………………… 2.Thời lượng: ba tin (45 tiết ) Trình độ : - Sinh viên khối khơng chun ngành hội học, - Trình độ đại học cao đẳng Mục tiêu mơn học : - Phải hiểu người, cá nhân người hội loài người; sở tiếp cận môn hội học - Hiểu nắm bắt được, nghiên cứu dược cách khoa học người mối tương quan với người khác - Nhân thức giải vấn đề mối quan hệ hội cá nhân người cách khoa học - Xác định cách khoa học kiện người “ sơng chung” với - Biết phân tích tổng hợp kiện hiên tượng người “ sông chung” với đưa dự báo cách khoa học Điều kiện tiên quyết: - Bố trí học năm thứ sinh viên đại học cao đẳng không chuyên ngành hội học - Phải nghe giảng lớp - Phải có giáo trình nghiên cứu trước lên lớp.( đọc giáo trình trước nghe giảng) - Phải đọc tài liệu liên quan đến giảng - Tham gia đầy đủ buổi thảo luận Mơ tả vắn tắt nội dung: Nhập môn hội học, chương trình gồm có: trang BÀI 1: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ hội học ……… … BÀI 2: Sự đời phát triển hội học………………… … 17 BÀI 3: Phương pháp nghiên cứu hội học…………………… 28 BÀI 4: Cá nhân hội …………………………………………… 42 BÀI 5: Những khái niệm phạm trù hội học ……… 58 BÀI 6: Di động hội biến đổi hội…………………………… 83 BÀI 7: Văn hóa hội …………………………………… …… 87 BÀI 8: Dư luận hội thông tin đại chúng ………………… …… 95 BÀI 9: hội học nông thôn…………………………………… …… 99 BÀI 10: hội học dô thò ………………………………………… 101 BÀI 11: hội học gia đình………………………………………… 103 Nhiệm vụ sinh viên : - Phải nghiên cứu giáo trình “ nhập mơn hội học” đọc giáo trình liên quan - Tham dự đầy dủ thực hành Tài liệu học tập : - Giáo trình “ Nhập mơn hội học” tập thể tác giả biên soạn, giáo sư Phạm Tất Dong tiến só Lê Ngọc Hùng đồng chủ biên Sách Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nọi xuất năm 1997 - Nhâp môn hội học Thạc sỉ Trần Tuấn phát biên soan - Đọc nghiên cứu tất tài liệu hội học - Các tài liệu khác liên quan đến môn học Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên : Theo quy chế đào tạo đại học cao đẳng bô giáo dục đại học quy định 10 Nội dung chi tiết chương trình “Nhập mơn hội học” BÀI I ĐỐI TƯNG, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI HỌC I Đối tượng nghiên cứu cũa hội học I.1 hội học gì? I.1.1Thuật ngữ “ hội học” Người đưa danh từ “ hội học” ông Auguste Comte ( 1798 – 1857) nhà triết học thực chứng người Pháp Auguste Comte sử dụn thuật ngữø “ hội học” vào năm 1839 Danh từ “ hội học” gép từ hai chữ “ Societas” gốc Latinh dòch tiêng việt “xã hội” từ “ Logos” gốc từ Hy Lạp dòch tiêng Việt “ học thuyết”, gép hai từ “ Logos” gốc từ Hy Lạp với “ Societas” gốc Latinh có nghóa “học thuyêt hội” Auguste Com te coi hội học giống khoa học tự nhiên Theo Auguste Comte “ hội học” “ vật lý học hội” I.1.2 Đònh nghóa hội học Ngay từ đời môn“ hội học”, nhà sáng lập môn khoa học hội học có đònh nghóa khác hội học Auguste Comte người đưa khái niệm hội học Auguste Com te coi hội học giống khoa học tự nhiên; vậy, quan điểm hội học Auguste Comte “ Vật lý học hội” Theo Auguste Comte hội học “ khoa học quy luật tổ chức hội” E Durkhiem quan niệm hội học “ khoa học nghiên cứu kiện hội” Nghiên cứu hội học nghiên cứu kiện, hiên tượng hội M.Weber quan niệm hội học “ khoa học có nhiệm vụ lý giải, tức giải nghóa, thông hiểu động cơ, ý nghóa hành động” Nghiên cứu hội học nghiên cứu hành động hội, tìm hiểu động hành động hội Từ hội học dời nhiều nhà hội học đưa đònh nghóa khác Nhưng thống môn hội học khoa học nghiên cứu sống người sống chung với Trong “ sociology” ( hội hoc) Joseph H Fichter giáo sư tiến só øxã hội học Mỹ, tưng giảng day môn hội hoc nhiều nước giơi, ông đưa đònh nghóa hội học có tính chất bao quát là: “ hội học công nghiên cứu cách khoa học người mối tương quan với ngưới khác.” ( trang cuôn hội học người dòch Trân Văn Đónh ) Xét khái niệm hội học Joseph H Fichter, trước hết nội hàm sau ngoại diên khái niệm Xét nội hàm khái niêm hội học Joseph H Fichter chứa dâu hiệu riêng biệt, thông tin sau đây: “ hội học công nghiên cứu cách khoa học” người quan hệ với người Nghiên cứu người tương tác với người Nghiên cứu người hành động tác động đến người; nghiên cứu người đối tượng bò tác động người ngược lại Nghiên cứu người vừa chủ thể lại đồng thời khách thể Tất kiên diên sống chung người với người Tất kiện tượng nêu trên, hình thành nên tinh quy luật hay quy luật hội Trong trình hành động hội người diễn đa dang phong phú lại tuân theo trật tự đònh hội Tính hoạt động đa dang hội dã tạo thành cấu hội tổ chức hội Các cấu hội tổ chức hội diễn trình ôn đònh biến đổi không ngừng Trên sở mà hội học xác đònh nội dung nghiên cứu hội học Nội dung nghiên cứu hội học theo Auguste Com te là: Nghiên cứu hội trạng thái tónh nghiên cứu hội trạng thái động Nghiên cứu biến đổi hội nghiên cứu biến đổi vò trò; vò thế; đòa vò; vai trò cá nhân làm biến đổi hội ngước lai V.v Như vậy, đònh nghóa chưa đựng yếu tố để xác đònh nó khác Xác đònh rõ nội dung nghiên cứu môn hội học khác hẳn với môn khoa học hội khác Xác đònh rõ môn hội học học nghiên cứu vấn đề gì? Nội hàm khái niệm hội học rông, ngoại diên khái niệm hội học hẹp Xét ngoại diên hội học nói chứa tất mối quan hệ người với người sống hôi Do đối tượng nghiên cứu hội học nghiên cứu kiện tượng người “ sống chung” với cộng đồng hội đònh hay hội đònh I.2.Đối tượng nghiên cứu cấu hội học I.2.1 Đối tượng nghiên cứu hội học Bất môn khoa học phải có đối tượng nghiên cứu riêng hội học môn khoa học nghiên cứu hội người “ sống chung” với nhau; nên phải ù xác đònh đối tượng nghiên cứu Để phân đònh môn khoa học hội học” với môn khoa học hội khác; hội học phải xác đònh đối tượng nghiên cứu minh ngành khoa học khác, ngành khoa học nghiên cứu hội Nếu xét ngoại diên khai niệm “ hội hoc”, năm môn khoa học hội; tức nghiên cứu quan hệ hội người; quan hệ người với người “sống chung” cộng đồng hội hội đònh Đã từ xa xưa nghiên cứu vế mối quan hệ người với người người với tự nhiên, có nhiều môn khoa học hội nghiên cứu; môn khoa học hộimôn khoa học tư nhiện nghiên cứu người sống chung với biể hai mối quan hệ chủ yếu : quan hệ vật chất ( giới tư nhiên ) nhằm thỏa mãn nhu cầu đời sống vật chất quan hệ tinh thân ( hình thái ý thức hội ) nhằm thỏa mãn nhu cầu tinh thân Như vậy, xét ngoại diên khái niệm hội học chứa tất û liệu liên quan đến mối quan hệ đời sống người với người ( môi trường sống người mặt hội ) người người giới tự nhiên ( môi trường sống người giới tư nhiên) Và ùchính mối quan hệ nêu ngoại diên khoa học nghiên cứu hội, có trung lặp Xét nội hàm của môn hội học” với môn khoa học hội khác phải khác biệt với môn khoa học khác, trùng lặp Để phân đònh hội học với môn khoa học khác phải xác đònh nó khác Vì vậy, nội hàm “ hội học” so với môn khoa học hội khác phải chứa nhữngø: “ kiện người > với : xạ hội học nghiên cứu yếu tố đặn > tác phong hội trang thái thực tế khắp nơi hội.” Như vậy, đối tượng nghiên cứu hội học rông Nhưng không trùng với môn khoa học hội khác hội học xét vêø ngoại diên chung với môn khoa học khác phải liên quan đến môn khoa học khac, đặc biệt môn khoa học nghiên cứu hội Vì có ngoại diên với môn khoa học hội khác Xét cụm từ “bất biến” nêu ta không nên hiểu “nhất thành bất biến”, tức không thay đổi Mà phải hiểu quy đònh xác đònh, chuẩn hóa vật hay tượng đònh đó, để xác đònh nó khác Cái phân biệt vật với vật khác, hiên tượng với hiên tượng khác xét chất Ví du : người khác với vất người có “tư duy, có ý thức” Cum từ “tư duy” bất biến tư – ý thức, người Mặc dù xét “thể xác” hình thức biểu tức dạng vật chất, thực thể sinh học dang vật chất thể sông hành động dạng (( vật lý )) có dáng người, hay có dáng người, người Vì khống có ý thức ý thưc người Vì, người khac động vật ý thức thức – tư chất người Bản chất người chất hội chất “ ý thức” Chi vất, hay loài động vật có khả nhận thức, khả “tư duy”, sáng tạo ngươi, thuộc loài người Cụm từ “ tư duy” phân biệt người với vật Kal Marx rõ : “Có thể phân biệt người với súc vật ý thức, tôn giáo, nói chung Bản thân người bắt đầu tự phân biệt với súc vật người bắt đầu sản xuất tư liệu sinh hoạt mình, bước tiến tổ chức thể người quy đònh Sản xuất tư liệu sinh hoạt mình, người gián tiếp sản xuất đời sống vật chất minh.” Như vây, cum từ “ tư duy” cum tư coi > xác đònh người Con người có khả nhân thức, có ý thức, “tư duy” sáng tạo Vì vậy, người chủ thể, có khả cải tạo tư nhiên, cải tạo hội đồng thời cải tạo người, nhờ lao động, trình lao động người không cải tạo tư nhiên mà cải tạo minh, thực tiễn chứng minh điều Đó chân lý thay đổi không chối cãi, có phải không? I.2.2 Cơ cấu môn hội học hội học môn khoa học nghiên cứu hội người, tất kiên tượng người “ sông chung” với Do đó, vào loại hình hoạt động hay lónh vực đời sống hội mà nghiên cứu như: - hội học kinh tế; hội học tri; hội học tôn giáo; hội học gia đinh V.V song, tất lónh vực nghiên cứu tập trung tìm hiểu đời sống người “ sông chung” với nhau; đời sống người lại thể hiên đa dạng phức tạp, lại quan hệ chặt chẽ với Các nhà nghiên cứu hội học phân chia thành loại nghiên cứu hội học sau: 10 Bước thứ ba loại ý thức khac nhau, quan điểm khác hình thành phán xét đánh giá chung thỏa mãn với đa số cộng đồng người Bước thứ tư kiên nghò, hay hành động I.2.2 Những yếu tố tác động đến dư luận: Trước hết trình độ hiểu biết kiện, hiên tượng xẩy mà mà họ thấy nhờ giác quan Thứ hai trình độ chuyên môn Sự kiên thuộc lónh vực khoa học Người quan sát có chuyên môn lónh vực không? Thứ ba tư tương , thân người quan sát kiện đứng lập trường tư tưởng nào? Hệ tư tưởng thuộc lónh vực nào? Phong kiến hay tư sản? Nông dân hay công nhân v.v Thứ tư mặt tâm lý hội Xác đònh yếu tố tâm lý liên quan đến phong tục tập quan, tâm trang, thói quyen, tình cảm v.v - Thứ năm yếu tố hoàn cảnh hội sinh hoạt trò Vấn đề dân chủ dân dân chủ yếu tố quan I.2.3 Nghiên cứu dư luân phải: Thứ Xác đònh nguôn dư luận Xuất phát tư nhóm dân cư nào? Trình độ nhân thức Mức độ liên đến đến dư luận Thứ hai Xác đònh quy mô dư luận Biểu hiên số người tham gia vào dư luân nhiều hay ít, số người chựu ảnh hưởng dư luận Thứ ba Xác đònh biểu dư luận Sự ủng hộ dư luận hay phản đối Thứ tư Xác đònh độ nhiêu dư luận Những kênh truyên, tải dư luận I.3 tin đồn I.3.1Khai niệm tin đồn Tin đồn tin tức việc, kiện có thật hay thật, phần thật Nó lan truyên từ người sang người khác I.3.2 Mục đích tin đồn 103 Mục thường thể mục đích ca nhân I.3.3 phương tiên tin đôn Phương tiện tin đồn băng giao tiếp cá nhân bí mật công khai Thương người có hàm ý cạnh tranh quyên lực hay lợi dụng tin đôn tạo dư luận nhóm nhằm hạ y tin đối phương I.3.4 nguyên nảy sinh tin đồn Tin đôn thương hay nảy sinh tổ chức thiếu dân chủ II Thông tin đại chúng Có thể nói ngắn gon truyền thông đại chúng ( mass commurication – tiêng Anh) trình tuyền đạt thông tin cách rộng rãi đến người hội, thông qua phương tiện truyền thống đại chúng Thuật ngữ “ truyền thông đại chung” dùng để trình hội trình truyền đạt thông tin rộng rãi công chúng Còn “ phương tiện thông đại chúng” công cụ, kỹ thuật truyên thông tin Như báo; phát thanh; truyền hình v.v II.1.khái niệm truyền thông đại chúng trình truyền đạt thông tin cách rộng rãi đên người hội, thông qua phương tiện tuyền thông đại chúng, báo chí, truyên hình V.v II.2 khái niệm thông tin đại chúng mang tính chất giao tiếp đại chung phương tiên thông tin mang tính chất phục vụ đại chúng, theo hệ thống từ xuống từ lên II.3 Đặc điểm thông tin đại chúng mang tình chất phô thông, phục vụ đại chúng Thứ thông tin đại chúng sử dụng với quy mô đại chung Thứ hai thông tin đại chúng sử dụng với mục đích đại chúng Thứ ba phương tiện thông tin đại chúng thu thập thông tin quy mô đại chúng Câu hỏi ôn tập chương mười 104 Anh ( chò ) hay trình bày trình hình thành dư luân hội Sự khác dư luận hội tin đồn điểm nao? Thông tin đại chúng nhằm mục đích gì? Trình bày đặc điểm thông tin đại chúng BÀI IX HỘI HỌC NÔNG THÔN I HỘI NÔNG THÔN – NHỮNG NET ĐẶC TRƯNG I.1 Khái niệm hội nông thôn - hội nông thôn đòa bàn cư trú người Được hình thành cách tư nhiên, hình thành sản xuất nông nghiệp chủ yếu hai nghề chăn nuôi trông trọt - Khai niệm nông thôn sử dụng mà khái niệm độ thi xuất - hội nông thôn hiểu kiểu cộng đồng lãnh thổ – hội đònhcó tinh cách lòch sử, hình thành trình phân công lao động hội I.2 Đặc trưng cộng đồng nông thôn 105 + Thứ hoạt động nông nghiệp + Thứ hai mối liên hệ, quan hệ hội chủ yếu gia đình bền chặt + Thứ ba Tiểu chuẩn đạo đức nghề nghiệp nông nghiệp + Thứ tư Có quan hệ người với người đồng điệu + Thứ năm văn hóa truyền thống Thống phương diện hội I.3 Đặc điểm nông thôn : + Đặc điểm chủ yếu nghề sản xuất nông nghiệp; sản phẩm chủ yếu + Cuộc sống người gắn bó chặt chẽ với môi trường tư nhiên + Tỷ lệ không gian sinh sinh hoạt hẹp nhiều so với không gian tư nhiện + Lối sống giản dò; Quan hệ giản đơn; + Làng, đơn vò sở + Quan lý hội gồm hệ thống quyê; hệ thống chức săc; dong tộc + Điều chỉnh hành vi quan hệ người chủ yếu tục lệ; quy ước; pháp luật Sự cưỡng chế chuẩn mức uy tin Là danh dự + Văn hóa nông thôn đặc trưng văn hóa dân gian Văn hóa truyền thống I.4 Xu hướng xích lại gần đô thò nông thôn + Công nghiệp hóa nông thôn yếu tố dân đên xích lại nông thôn đô thò + Văn minh đô thò tác động vào văn hóa nông thôn + Xu hướng biến đổi nếp sống, cách sống, sinh hoạt, theo xu hương công nghiệp hóa nông nghiệp II.Xà HỘI HỌC NÔNG THÔN 106 II.1 hội học nông thôn chuyên ngành hội học nghiên cứu tương đối sớm Mỹ vào đấu kỷ XX sau nghiên cứu hội học nông thôn nước châu u quan tâm Châu Á Trung Quốc nước quan tâm hội học nông thôn sớm Hiện tất nước giới quan tâm hội nông thôn khảo cứu hội học nông thôn Xét phạm vi nghiên cứu hội học nông thôn bao quát toàn đời sống hội nông thôn Đó khảo cứu kiện, tượng người sông chung với nông thôn hội học nông thôn nhiệm vụ chủ yếu nghiên cứu đời sống hội nông thôn thôn : - hội học nông thôn nghiên cứu chủ yếu vấn đề đặc thù, nông thôn so với đô thò, xác đònh tính quy luật, quy luật vân động phát triển hội nông thôn hội học nông thôn ý hội nông thôn trang thái tónh Nó quan tâm cấu tổ chức hội nông thôn, ý khảo sát kiện tượng hội nông thôn cách sông, nếp sống, lối sống cộng đồng nông thôn hội học nông thôn chuyên ngành hội học II.2 Đối tượng nghiên cứu hội học nông thôn hội học nông thôn chủ yếu khảo cứu kiện, tượng tổ chức hội, văn hóa hội, truyên thống hội, truyền thống dòng tộc, hoạt động văn hóa, hoạt động sản xuất, hoạt động tổ chức cách sống, nếp sống, lối sống nông thôn Co thể nói tóm lại đối tượng nghiên cứu hội học nông thôn bao gồm kiện, tượng đời sống hội nông thôn người sông chúng chung vơi tạo lập nên cộng đồng hội nông thôn Nhiêm vụ chủ yếu hội học rút tính quy luật hay quy luật đới sống hội nông thôn II.3 Nội dung nghiên cứu : Do nhu cầu góc độ tiếp cận nghiên cứu khác có vấn đề nghiên cứu hội học nông thôn khác nhau, cụ thể chủ yếu là: + Nghiên cứu cấu hội nông thôn + Nghiên cứu cấu lao động nông thôn 107 + Nghiên cứu đời sống trò nông thôn + Nghiên cứu truyền thông; tập quan; văn hóa; + Nghiên cứu đường phát truyển nông thôn + Tùy thuôc vào nhu cầu biến đổi hội mà có nội dung nghiên cứu dặt II.4 Phương pháp tiếp cân nghiên cứu : + Phương pháp chung + Do nội dung nghiên cứu, mục đích nghiên cứu mà có phương pháp thích hợp phương pháp cách thức, đường nhằm đạt tới mục tiêu kết cao + Phương pháp chuyên ngành hội học nông thôn Chủ yêu phương pháp khảo cứu, thực nghiệm, so sanh, vân, trưng cầu ý kiến, siêu tầm tài liệu, liệu, bảng câu hỏi v.v thủy thuộc vào đề tài mục đích nghiên cứu 108 BÀI X HÔI HOC ĐÔ THỊ I HỘI ĐÔ THI I.1 Khái niệm hội đô thò -Đô thò chỉnh thể không gian hội, biểu thống kiểu đặc biệt tổ chức hội dân cư, điều kiện đòa lý tư nhiên môi trường nhân tạo - Đặc trưng đô thò: + Thứ mật độ dân số cao lãnh thổ hạn chế + Thư hai nghề nghiệp phi nông nghiệp chiếm cao từ 70% đến 90% + Thứ bà giữ vai trò chủ đạo kinh tế; trò; văn hóa khu vực đònh + Thứ tư tổ chức quản lý có quy chặt chẽ I.2 Đặc điểm đô thò : 109 + Thứ mối trường nhân tạo cao + Thứ hai trung tâm kinh tế; văn hóa; trò; khoa học; ngoại giao; du lòch + Thứ ba văn hóa thường hội tụ ba luồng văn hóa : văn hóa chỗ; văn hóa nước ngoài; văn hóa khu vức khac + Đời sống đô thò đa dạng phức tạp + Không gian quan hệ hội rông so với không gian môi trường hẹp I.3 Lối sống đô thi: + Lối sống hình thành sở vật chất; điều kiện sống; hoàn cảnh môi trường sống Nghê nghiệp chủ yếu buôn bán trao đổi hàng hóa + Dân số đông đa dạng, Mật độ dân số cao; Quan hệ hội phức tạp đa dang + Cơ đông nghề nghiệp cao; + Hoạt động sinh hoạt cá nhân gia đình phụ thuộc nhiều vào dòch vụ + Nhu cầu học hỏi, nhu cầu trình độ cao + Giao tiếp rộng không nước mà có tính quốc tế + Con người đô thò động, ý chí tiến thủ cao, dạn dày thái độ I.4 Đô thò hóa: + Nguyên công nghiệp hóa + Tỷ lệ dân cư đô thi nươc cao + Xuất nhiều điểm dân cư sông theo kiểu đô thò + Sô lượng đô thò phát triển II.Xà HỘI HỌC ĐÔ THỊ : II.1 Vào đầu kỷ XX châu u Bắc MỸ hình thành môn hội học đô thò Lúc đầu tên gọi “ hội học đời sống đô thò” ( Sociologyof Urban Life ) sau gọi “ hội học đô thò” ( Uban Sociology ) chủ yếu nước Anh; nước Pháp; nước Đức; nước Mỹ; nước công nghiệp hóa, đô thò hóa 110 nước nhiều trường Đại học, Viên nghiên cứu ; hội học đô thò công bố xuất nhiều đề tài nghiên cứu đô thò hội học đô thò chủ yếu nghiên cứu tượng; trình hội diễn đô thò; tập trung yêu tố thuộc phạm vi không gian; yếu tố tổ chức đô thò hội học đô thi chuyên ngành hội hoc Hội nghò quốc tế đề tài hội học đô thi tổ chức vào năm 1953 trường Đại học Columbia ( Mỹ ) năm 1956 hội thảo khoa học tổ chức Bangkok tên đề tài là: “ Những nhân tố kinh tế hội đời sống đô thò châu Á”mang tính quốc tế Đối tương nghiên hội học đô thi hội học đô thò nghiên cứu cac kiện tượng đời sống hội đô thò chủ yếu tập trung vào mối trường hội đô thò, cấu tổ chức đô thò,đô thò hóa, văn hóa đô thò, lối sống đô thò, hội học tội phạm Nội dung chủ yếu hội học đô thi nghiên cứu là: II.2 Nội dung bản hội học học nghiên cứu: + Các vấn đề cấu dân sô; + Sinh thái đô đô thò + Lối sống đô thi + Hiên tượng tải đô thò ( Giao thông, dân lao động, dân thất nghiêp, việc làm V.v + Cộng đồng dân cư đô thò thiết chế đô thò + Chính sách hội đô thi + Dự báo quy đô thò …… + Sự phát sinh phát triển đô thò + Khối cộng đồng thành phố khu phụ cận + Sự di dân theo học ( dân số đô thò ) V.v II.3 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu hội học đô thò vân dụng phương pháp nghiên cứu chung; đồng thời có phương pháp nghiên cứu riêng mục đích nghiên cứu kiện, tượng người sông chúng chung với môi trường đô thò 111 - Pháp riêng hội học đô thi chủ yếu là: + hội học đô thò hướng vào mục tiêu mô tả, giải thích, dự báo sở quan sát hoạt động sống hội đô thò mặt + hội học đô thò xác đònh các tượng, kiện đặc trưng sống đô thò + Xác đònh cấu đô thò, đời sống đô thò, văn hóa đô thò Khái quát tượng đô thò dự báo tương lai + Xác đònh, mô tả, giải thích môi trường hội đô thò.môi trường nhân tạo, môi trường tự nhiên khái quát kiện đưa dự báo xu hướng phát triển hay biến đổi v.v + Đặc biệt xác đònh cấu trúc sở vật chất mội trường sinh hoạt hội đô thò Bài XI HỘI HỌC GIA ĐINH I GIA ĐÌNH I.1.Khai niệm: - Hướng tiếp cận khác gia đình có khai niệm gia đình khác : Tình yêu – quan hệ gới ( Nam nữ ) Hôn nhân – vơ chồng 112 Gia đình – bữa cơm gia đình + Môn triết học coi gia đình tế bào hội + Môn chủ nghóa hội coi gia đình đình tế bào hội + Môn trò học lại coi gia đình thiết chế + Môn hội học coi gia đình nhóm hội - Mặc dù nghiên cứu gia đình nhiều góc độ khác thống gia đình có hai mối quan hệ là: Thứ quan hệ gới tính ( Nam nữ ) Quan hệ tất yếu quy luật sinh học Nó đònh trì nòi giống Quan hệ quan hệ ngang Nói lên bình đẳng nam nự thể quyên lợi nghóa vụ ( khống có quan hệ dọc ) thực tế lại thể hiên quan hệ dọc chế độ phong kiến Thư hai quan hệ huyết thống quan hệ nói lên truyền Là quan hệ dọc Cha mẹ với Nói lên đòa vò gia đình Quan hệ quan hệ dọc Nó xác đònh thứ gia đình; dòng tộc Xác đònh rõ vò trí vai trò trách nhiệm I.2.Hình thức biểu gia đình 113 - Nói chung hình thức biểu gia đình phong phú Nhưng suy chó có bốn hình thức sau đây: Hình thức gia đình hạt nhân Đây hình thức chế độ hội xét hai mối quan hệ vợ chồng coi ( quan hệ gới quan hệ huyết thống) Đây gia đình lý tưởng Thể hiên quan hệ ngang, quan hệ dọc, dân chủ bình đẳng phát huy Thứ hai hình thức gia đình thiếu Đây hình thức gia đình hạt nhân nhân tố quan trọng gia đình mẹ cha.do qua đời, hay họ chia tay Gia đình xu hướng hứng ngoại tức quan hệ hội nhiều quan hệ gia đình thiếu hụt Thứ ba hình thức gia đình thừa Gia đình thường thừa mẹ, tức cha mà hai mẹ ( hội phong kiến nhiều mẹ – chế độ đa thê ) gia đình thương xung đột nội Trong quan hệ thường dẫn đến thừa ( nhu cầu ích kỷ, gen tò, xu hướng cá nhân cao Thứ tư hình thức gia đình kép loại gia đình nhiều hệ thường ba ông bà cha mẹ cháu Quan hệ gia đình thường quyên uy Độc đoán Thiếu dân chủ, theo hệ thống thiết chế truyền thống I.3 Xét chức gia đình: Thứ chức sinh sản – trì nòi giống, tôn hội Chức gia đình Chức riêng có Thứ hài chức kinh tế sản xuất sinh hoạt kinh tế trước hết cho tôn thành viên sau trách nhiệm với hội Thứ ba chức nuôi dưỡng giáo dục chức vùa có quyên lợi vừa có nghóa vụ trách nhiệm Của gia đình Đối với thân gia đình đồng thời hội II.Xà HỘI HỌC GIA ĐÌNH II.1 hội học gia đình chuyên ngành hội học nghiên cứu lối sống gia đình chủ yếu tập trung vào hia mối quan hệ vợ chông ( huyêt thống II.2 Đối tượng nghiên cứu gia đình hội học xem gia đình nhóm hội, mối quan hệ gia đình; mối quan hệ gia đình hội; nghiên cứu khuôn mẫu, chuẩn mực; nghiên cứu thiết chế; nghiên cứu tác phong truyên thống; nghiên cứu phong tục; tập quan v.v 114 II.3 Nghiên cứu gia đình trạng thái tónh trang thái động Nôi dung nghiên cứu : - Nghiên cứu hai mối quan hệ gia đình: Thứa quan hệ vợ chông ( cha mẹ ) Quan hệ hai vợ chống, mối quan hệ ngang, quan hệ bình đẳng, tôn yếu tố đònh bền vững quan hệ vợ chồng; thể quyên lợi nghóa vụ giưa hai người, họ sẵn sàng hy sinh theo PH.Ang ghen “ họ chết nhau” hai mà Trong mối quan hệ có quan hệ dọc Nếu có quan hệ dọc chứng tỏ thiếu xúc phạm yếu tố tôn trọng; hai người nhường nhòn, chấp nhân, thông cảm chòu đựng, “chòu thiệt”; chấp nhận hy sinh cho người khác thèo chiều; chủ yếu hy sinh người vợ Trong hội phong kiên quan hệ dọc chủ yếu Thiên hẳn quyên lực đàn ông người chồng Không thể có bình đẳng quan hệ vợ chồng theo chiều dọc Quan hệ vợ chồng bình đẳng quan hệ ngang Thứ hai mối quan hệ theo chiều dọc tức quan hệ đòa vò, thư thang bậc Mối quan hệ tất yếu dòng tộc đảo ngược Đó quan hệ cha con, quan hệ mẹ con, hay quan hệ ông bà với cháu v.v theo trật tự kỷ cương, thể quy chế, thể chế đạo đức Không gia đình mà dòng tộc hội, vấn đề đặt chủ yếu tập trung vào nghóa vụ trách nhiệm, nhu cầu gia trò hay cháu chữ > đặt lên hết tất Do có quan hệ ngang cha mẹ hay bà với hay chau Khảo cứu hội học gia đình dựa trên: + Thông qua hiên tượng, kiên, ứng xử liệu quan trọng nghiên cứu + Nghiên cứu gia đình trang thái tónh, trang thái động + Nghiên cứu quy mô, văn hóa, thể che,á thiết chê + Nghiên cứu cấu sinh hoạt gia đình + Nghiên cứu mối quan hệ gia đình, dòng tộc quan hệ hôi, trang thái tónh trang thái động theo xu hướng biến đổi + Nghiên cứu gia đình truyền thống gia đình hiên đại V.v 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO Dựa tất giảng hội học giáo sư Tiến só thác só Giáo sư Tiến só hội học Mỹ : Joseph H Fichter: “ hội học” Bản dòch Trần Văn Dónh ( in lân thứ hai) V.I LÊ – BÊ – ĐEP A.I.PA – NÔP: “ Tâm lý hội quản lý” Tập III Bài giảng giáo sư Liên Xô Trường Quản Lý kinh tế Trung Ương Gồm VI tập V.G.AFNAXEP : “Con người quản lý hội” Nhà xuất Hà Nội.1979 V.I.LÊ – NIN : Mác – ng ghen – Chủ nghóa Mac Nhà xuất tiên – Mat – xcơ – Va 1976 Đoàn Văn Chúc: “Xã hội học văn hóa” Nhà xuất văn hóa thông tin Hà Nội 1997 Học viên hành Quốc gia: “Xã hội học đại cương” Nhà xuất đại học quốc gia Hà Nội 2001 Nguyên Sinh Huy: “ hội học đại cương” Nhà xuất đại học quốc gia Hà Nội 1999 Bùi Quang Dũng : “Nhập môn lòch sử hội học” Nhà xuất khoa học hội 2004 10 Phạm Tất Dong – Lê Ngọc Hùng ( đồng chủ biên) : “ hội học” Nhà xuất đại học quốc gia Hà nội 1997 11 Trần Hữu Quang “ hội học nhập môn” 1993 ( Tài liêu lưu hành nội bô) 12 Giáo trình “ Tội phạm học” Trường Đại học luật Hà Nội 1994 13 Phó tiến só Trònh Duy Luân: : “ Tìm hiểu môn hội học đô thi” Nhà xuất khoa học hội Hà Nội 1996 14 Bùi Đình Châu: “ Văn hóa gia đình” Nhà xuất văn hóa thông tin Hà Nội 2002 15 Phó giáo sư tiến só khoa học Phan Dũng: “ Tư logich, biên chứng, hệ thông” Nhà xuất trẻ Năm 2010 16 G.E.Gle6 – DecMan :” Các quy luật phát triển hội” Nhà xuất sách giáo khoa Mác Lê nin Hà Nội !982 17 HERMANN KORTE:” Nhập Môn lòch sử hội học” Nhà xuất gới Hà Nội 1997 18 LEONARD BROOM PHILIP SELZNICK : “ Xaõ – Hội – Học.” Trung tâm nghiên cứu Việt Nam phiên dòch xuất 19 Nguyên Văn Trần” Một số giảng logich học” 20 Các Mác – ng Ghen Tuyển tập ( sau tập) Cá nhân Tập I trang : 13.157, 174, 257, 275, 292, 344, 349, 358, tập II 343, 346 21 Cá nhân người ( Cá tính ) :tập II trang 381 701 702 I 345 348 459 460 726 taäp V.trang: 134 431 Con người Tập I: trang 26 34 116 257 258 268 tập III: trang 263 365 366 116 22 Lương thứ chủ biên” Dại cương văn hóa phương đông” Nhà xuất giáo dục 23 Giáo sư Vũ Dương Ninh ( chủ biên ): “ Lòch sử văn minh nhân loại” Nhà xuất giáo dục 1997 24 Tương Lai ( chủ biên ) : “Xã hội học Từ nhiều hướng tiếp cận thành tựu bước đầu” Nhà xuất khoa học Hà Nội 1994 25 Lòch : văn hóa tổng hợp 1987 – 1990 Nhà xuất văn hóa 26 phó giáo sư tiến só Trân Ngọc Thêm : “ Cơ sở văn hóa Việt Nam” Nhà xuất giáo dục tác phẩm : “ tìm hiểu sắc văn hóa Việt Nam” Nhà xuất thành phố Hồ Chí Minh 27 Về phát triển toàn diện người thời kỳ công nghiệp hóa – đại hóa ( trích đề tài KHXH 04 – 04 GS VS Phan Minh Hac – chủ biên ) 28 GS Lê Khánh Bằng : “ Phương pháp giảng day đại học” ( Tài liệu dành cho lớp bồi dưỡng cán giảng day đại học lớp cao học) Hà Nội 1994 29 Thạcsó.Ta ïMinh chủ biên )và th.só.Trần Tuấn Phat“Nhập môn hội học” 30 “Xã hội học từ nhiều hướng tiếp cận thành tựu bước đầu” nhiều tác giả chủ biên Tương Lai 31 Các tai liệu liên quan khac 117 ... nghóa học thuyêt xã hội Auguste Com te coi xã hội học giống khoa học tự nhiên Theo Auguste Comte “ xã hội học “ vật lý học xã hội I.1.2 Đònh nghóa xã hội học Ngay từ đời môn xã hội học ,... tónh học xã hội động học xã hôi Trước hết xét “ Tinh học xã hôi” Tinh học xã hôi nghiên cứu xã hội trạng thái tónh Tức nghiên cứu xã hội trật tự xã hội cấu xã hội Thứ hai xét “ Động học xã hội ... nhiên môi trường sống xã hội 12 ) vậy, xã hội đối tượng nghiên cứu xã hội học : xã hội lại đối tượng nghiên cứu môn khoa học xã hội Các môn khoa học xã hội nghiên cứu xã hội người vế mối quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhập môn xã hội học (NXB hồ chí minh 2011) ths trần tấn phát, 117 trang , Nhập môn xã hội học (NXB hồ chí minh 2011) ths trần tấn phát, 117 trang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay