Đêf kiểm tra giữa kỳ 1 hóa học 12

3 23 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2018, 21:38

TRƯỜNG THCS - THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM CẦU GIẤY ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I (2018- 2019) MƠN HĨA HỌC - LỚP 12 Thời gian làm bài:50 phút Mã đề thi 204 Họ tên học sinh: Lớp: Cho H = 1, C=12, N=14, O=16, Na= 23, Cl= 35,5; K = 39; Ca= 40, Ag =108, Ba = 137 (Học sinh khơng sử dụng tài liệu nào) Câu 1: Khi thuỷ phân tristearin môi trường axit sản phẩm thu A C15H31COONa etanol B C17H35COONa glixerol C C17H35COOH glixerol D C15H31COOH glixerol Câu 2: Glucozơ đóng vai trò chất oxi hóa phản ứng với A AgNO3/NH3 B nước brom C Cu(OH)2/OH- D H2, xt Ni Câu 3: Cho biết chất sau thuộc polisacarit ? A Xenlulozơ B Saccarozơ C Fructozơ D Glucozơ Câu 4: Chất chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh? A C2H5OH B CH3COOH C C2H5NH2 D C6H5NH2 Câu 5: Chất sau đồng phân fructozơ? A Glucozơ B Xenlulozơ C Saccarozơ D Mantozơ Câu 6: Đun nóng este HCOOCH3 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A HCOONa C2H5OH B HCOONa CH3OH C CH3COONa C2H5OH D CH3COONa CH3OH Câu 7: Este vinyl axetat có cơng thức A CH2=CHCOOCH3 B CH3COOCH3 C HCOOCH3 D CH3COOCH=CH2 Câu 8: Nhận xét sau khơng đúng? A Nước ép chuối chín cho phản ứng tráng bạc B Ruột bánh mì vỏ bánh mì C Khi ăn cơm, nhai kĩ thấy vị D Nhỏ iốt lên miếng chuối xanh màu xanh tím Câu 9: Cho biết chất sau thuộc monosacarit ? A Glucozơ B Xenlulozơ C Saccarozơ D Tinh bột Câu 10: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C 17H35COOH C15H31COOH, số loại trieste tạo tối đa A B C D Câu 11: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 A B C D Câu 12: Thuỷ phân este X có cơng thức phân tử C 4H8O2 dung dịch NaOH thu hỗn hợp hai chất hữu Y Z Y có tỉ khối so với H2 16 Tên gọi X A metyl propionat B metyl fomat C etyl axetat D propyl fomat Câu 13: X có cơng thức phân tử C3H4O2, thuỷ phân X môi trường axit thu anđehit axetic Công thức cấu tạo thu gọn X A CH2=CHCOOH B HCOOCH=CHCH3 C CH3COOCH3 D HCOO-CH=CH2 Câu 14: Để chứng minh phân tử glucozơ có nhóm -OH người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A CH3COOH B kim loại K C Cu(OH)2/OH- D dd AgNO3/NH3 Câu 15: Hãy cho biết công thức sau công thức tổng quát amin không no đơn chức bậc I? A CnH2n+1NH2 B CnH2n+3N C CnH2n-1NH2 D CnH2n+1N Câu 16: Nhận xét sau đúng? A Xenlulozơ tinh bột có phân tử khối lớn phân tử khối xenlulozơ lớn nhiều so với tinh bột B Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ tinh bột Trang 1/3- Mã Đề 204 C Xenlulozơ tinh bột có phân tử khối D Xenlulozơ tinh bột có phân tử khối nhỏ Câu 17: Propyl fomat điều chế từ A axit axetic ancol propylic B axit fomic ancol propylic C axit propionic ancol metylic D axit fomic ancol metylic Câu 18: Một este có cơng thức phân tử C4H8O2, có khả tham gia phản ứng tráng bạc Cơng thức cấu tạo este A CH3COOCH3 B C2H5COOCH3 C HCOOC3H7 D HCOOC2H5 Câu 19: Amin hợp chất hữu gồm nguyên tố A C, H, O B C, H, N C C, H, N, O D C, N Câu 20: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, este axit axetic Công thức cấu tạo thu gọn X A HO-C2H4-CHO B HCOOC2H5 C CH3COOCH3 D C2H5COOH Câu 21: Hãy cho biết có amin thơm có cơng thức phân tử C7H9N? A B C D Câu 22: Bệnh nhân phải tiếp đường (tiêm truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), loại đường nào? A Glucozơ B Mantozơ C Saccarozơ D Fructozơ Câu 23: Đường saccarozơ (đường mía) thuộc loại saccarit nào? A Polisaccarit B Đisaccarit C Polisaccarit D Monosaccarit Câu 24: Cho chất sau: (1) amoniac, (2) phenyl amin, (3) metyl amin, (4) đimetyl amin Sự xếp với chiều giảm dần tính bazơ chất đó? A (3) > (1) > (2) > (4) B (2) > (1) > (4) > (3) C (1) > (2) > (3) > (4) D (4) > (3) > (1) > (2) Câu 25: Để phân biệt anilin etylamin đựng lọ riêng biệt, ta dùng thuốc thử thuốc thử sau? A Dung dịch NaOH B Dung dịch Br2 C Dung dịch AgNO3 D Dung dịch HCl Câu 26: Khẳng định sau ln đúng? A Tính bazơ anilin nhóm –NH2 ảnh hưởng lên gốc –C6H5 B Vì có tính bazơ nên anilin làm đổi màu chất thị màu C Tính bazơ amin tăng dần theo thứ tự : bậc I < bậc II < bậc III D Do ảnh hưởng nhóm –C6H5 làm giảm mật độ (e) ngun tử nitơ nên anilin có tính bazơ yếu Câu 27: Cho chất sau: (1) metyl amin, (2) etyl amin, (3) phenyl amin, (4) điphenyl amin Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 tạo kết tủa đỏ nâu A (2) (4) B (1) (3) C (3) D (1) (2) Câu 28: Amin (CH3)2NH có tên gọi A isopropyl amin B propyl amin C đimetyl amin D etylmetyl amin Câu 29: Cacbohiđrat có nhiều mật ong ? A Saccarozơ B Fructozơ C Glucozơ D Mantozơ Câu 30: Trong amin sau, amin amin đơn chức bậc I? A C3H7NH2 B C2H4(NH2)2 C (CH3)3N D (CH3)2NH Câu 31: Để trung hòa 25 gam dung dịch amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100ml dung dịch HCl 1M Công thức phân tử X A C2H7N B C3H7N C C2H5N D CH5N Câu 32: Từ 16,20 xenlulozơ người ta sản xuất m xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ 90%) Giá trị m A 26,73 B 25,46 C 33,00 D 29,70 Câu 33: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%, tồn lượng khí sinh hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH) thu 550 gam kết tủa dung dịch X, đun kĩ dung dịch X thu thêm 100 gam kết tủa Giá trị m A 650 B 550 C 750 D 810 Câu 34: Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam C2H5COOCH3 dung dịch NaOH Khối lượng muối thu A 19,2 gam B 8,2 gam C 9,6 gam D 6,8 gam Trang 2/3- Mã Đề 204 Câu 35: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu có cơng thức phân tử C 4H9NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng, thu dung dịch Y 4,48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm) Tỉ khối Z H 13,75 Cô cạn dung dịch Y thu khối lượng muối khan A 17,1 gam B 16,7 gam C 19,5 gam D 14,3 gam Câu 36: Đốt hoàn toàn 11,8 gam hỗn hợp hai este no, đơn chức đồng đẳng nhau, thu 11,2 lít CO2 (đktc) Cơng thức phân tử este A C4H8O2 C5H10O2 B C2H4O2 C3H6O2 C C3H6O2 C4H8O2 D C5H10O2 C6H12O2 Câu 37: Xà phòng hố hồn tồn 13,35 gam chất béo cần vừa đủ 0,045 mol NaOH Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng xà phòng A 4,59 gam B 9,12 gam C 13,77 gam D 15,15 gam Câu 38: Để xà phòng hóa 22,2 gam este no đơn chức cần dùng 150ml dung dịch KOH 2M Công thức phân tử este A C4H8O2 B C5H10O2 C C6H12O2 D C3H6O2 Câu 39: Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 50%, khối lượng ancol etylic thu A 276 gam B 184 gam C 138 gam D 92 gam Câu 40: Lên men glucozơ thành ancol etylic Tồn khí CO sinh trình hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo 50 gam kết tủa, biết hiệu suất trình lên men đạt 80% Vậy khối lượng glucozơ cần dùng A 90 gam B 20 gam C 33,7 gam D 56,25 gam HẾT Trang 3/3- Mã Đề 204 ... khối Z H 13 ,75 Cô cạn dung dịch Y thu khối lượng muối khan A 17 ,1 gam B 16 ,7 gam C 19 ,5 gam D 14 ,3 gam Câu 36: Đốt hoàn toàn 11 ,8 gam hỗn hợp hai este no, đơn chức đồng đẳng nhau, thu 11 ,2 lít... A 4,59 gam B 9 ,12 gam C 13 ,77 gam D 15 ,15 gam Câu 38: Để xà phòng hóa 22,2 gam este no đơn chức cần dùng 15 0ml dung dịch KOH 2M Công thức phân tử este A C4H8O2 B C5H10O2 C C6H12O2 D C3H6O2 Câu... (CH3)3N D (CH3)2NH Câu 31: Để trung hòa 25 gam dung dịch amin đơn chức X nồng độ 12 ,4% cần dùng 10 0ml dung dịch HCl 1M Công thức phân tử X A C2H7N B C3H7N C C2H5N D CH5N Câu 32: Từ 16 ,20 xenlulozơ người
- Xem thêm -

Xem thêm: Đêf kiểm tra giữa kỳ 1 hóa học 12, Đêf kiểm tra giữa kỳ 1 hóa học 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay